Breaking News

AIC Stadgar

AIC Logotype, small

§1 Akademistiftelsen L’Académie Internationale De Culture Humaine Intégrale, AICThe International Academy for Total Human Culture“, är instiftad för att verka för ett förenande av jordens kulturella, filosofiska, vetenskapliga krafter på en gemensam plattform, samt för att stimulera kulturella och vetenskapliga initiativ för människans framsteg och utveckling.

§ 2 Akademin är upprättad på obegränsad tid och är av vetenskaplig karaktär.

§ 3 Akademin har sitt huvudsäte i Stockholm, Sverige
Adress: P.O. Box 217, 795 23 Rättvik, Sweden.

§ 4 Akademin är internationell, NGO (Non-Governmental Organization), fristående, neutral och ideell.

§ 5 5 Akademistiftelsen har till uppgift att främja kultur, bildning, framsteg och förnyelse på de mentala och fysiska områden som leder människan till ett högre kvalitativt medvetande i samhället, i världen.

Detta befrämjas genom att akademin sörjer för:

  • Kulturell och vetenskaplig samverkan. Skapandet av samförstånd genom upplysning och undervisning via seminarier, onlineundervisning, distansundervisning, videokonferenser, workshop, litteratur, DVD-film, CD, mp3 mm.
  • Utvecklandet av filosofiska, vetenskapliga, kulturella relationer mellan olika organisationer, utvecklings- och utbildningscentrum i världen.
  • Publicering av avhandlingar, studier och undersökningar i överensstämmelse med akademistiftelsens stadgar.

§ 6 Ledamöter tillhörande akademin uppdelas på följande sätt:

  • Aktiv ledamot – är en person som aktivt deltar i organisationens arbete, nationellt eller internationellt. Dessa ledamöter ingår i Akademirådet.
  • Hedersledamot – “honoris causa” – är en person som akademins styrelse tilldelar ett erkännande för någon form av prestation. Sådan person deltar inte aktivt i akademins olika uppdrag.

§ 7 De som har avsikt att bedriva studier i Kulturell Ekologi med inriktning på Livsvetenskap-Humanvetenskap och vill vara delaktiga i akademins olika aktiviteter och program, kan ansöka om medlemskap i den Internationella Föreningen för Global Mänsklig Kultur. (The International Association for Global Human Culture). Ansökan finner man på akademins webbsida.

§ 8 Presidenten i samråd med vicepresidenten och generalsekreteraren föreslår antagningen av ledamöter och utnämning av hedersledamöter.

§ 9 Om en ledamot (rådsmedlem) önskar utträde ur akademin, skall detta skriftligen meddelas till sekretariatet per rekommenderat brev.

§ 10 Rådsmedlemmar, ledamöter av akademistiftelsen kan framföra önskemål och förslag eller presentera problem som önskas upptas till diskussion vid rådsmöte. Rådsmedlemmen skall då skriftligen meddela det till akademins informationssekreterare per rekommenderat brev två veckor innan akademins styrelse har sitt möte. Akademistiftelsens styrelse skall skicka kallelse till rådsmedlemmarna senast en vecka före generalförsamlingens möte skall äga rum och då också presentera punkterna på dagordning.

§ 11 Varje rådsmedlem, ledamot, måste skriftligen avge sin röst, även om hen inte kan delta i generalförsamlingen.

§ 12 Akademins internationella president är högsta myndighet för akademistiftelsen. Hen är ordförande i akademins styrelse och högsta myndighet vid styrelsemöten. Alla beslut som fattas av styrelsen skall godkännas och undertecknas av presidenten.

§ 13 Presidenten kan inte avsättas och hen utser själv sin efterträdare.

§ 14 Vicepresidenten bistår presidenten.

§ 15 Vicepresidenten har även till uppgift att tillsammans med generalsekreteraren koordinera medlemmarnas nationella och internationella aktivitet.

§ 16 Generalsekreteraren har till uppgift att tillsammans med presidenten och vicepresidenten verka för förverkligandet av akademins mål och vision. Generalsekreteraren tillsammans med vicepresidenten utser undersökningskommittéer för lösning av speciella problem.

§ 17 Informationssekreteraren har till uppgift att handha all informationsverksamheten inom akademin tillsammans med utbildningssekreteraren. Informationssekreteraren är direkt underställd presidenten och vicepresidenten.

§ 18 Inom akademin görs ingen skillnad mellan människor. Alla som har en seriös strävan överensstämmande med AIC,s mål och vision, är välkomna att bedriva studier inom Kulturell Ekologi. De kan bli medlemmar i en internationell förening för Global Mänsklig Kultur, oberoende av ras, kön, hudfärg eller nationella tillhörighet.

Akademin är öppen för alla dem som vill verka för den jordiska civilisationens bevarande, fortskridande, dvs. fortsatta utveckling mot en högre kvalitativ femdimensionell kvantmedvetandenivå.

Posted: 2001-01-22, Updated: 2012-08-01

Lämna ett svar