Breaking News

Den Gnostiska Värdegrunden

En Ny Medvetenhet i En Ny Tid Är En Nödvändighet för den Jordiska Civilisationens Fortbestånd

5_aic_involution_evolution

Den Gnostiska Värdegrunden

Världen är på väg mot anarki. Våldet ökar mer och mer i hemmet, i samhället, i världen. Människan har tappat kontrollen över sin egen livssituation och har glömt den viktigaste värdegrunden, etik – moral. Respekten för medmänniskan, djuren och naturen har minimerats. Den etablerade Kristna Kyrkan som idag utgörs av ca 2,6 miljarder medlemmar, följer inte Kristus enkla budskap: så som du vill att andra skall handla mot dig, så skall du också handla mot din nästa. Hans ord har sedan länge glömts bort.

De som kallar sig för Kristna tror i sin okunskap och naivitet att någon högre makt som de kallar för Jesus Kristus eller Gud skall lösa deras problem. Problem som de själva har skapat åt sig genom rädsla, okunskap, omedvetenhet. De tror att det räcker med att delta i gudtjänster, läsa något citat ur bibeln (böckernas bok), be om syndarnas förlåtelse och sedan fortsätta i samma spår som hitintills.

Den etablerade Kyrkan har aktivt medverkat till den värld och samhälle som vi befinner oss i idag. Sett ur materiell synpunkt har de fattiga blivit fattigare och de rika rikare. Den etablerade kyrkan har legitimerat våld, misär och sönderfall av samhället, genom att stilla se på vad som händer i världen, utan att bidra till fred, gemenskap, broderskap eller att tillämpa den Kristuskärlek som de ständigt upprepar men sällan praktiserar. De tjänar Mammon istället för Kristus som de hävdar, påstår att de gör.

Kristus sade: genom deras frukter lär man känna dem.

Så som en människa tänker, känner och handlar mot sin nästa, sådan är den människans värdegrund, oberoende om denne försöker kamouflera det för sin omgivning. Förr eller senare så avslöjas det som den bär, döljer inom sig.

Hela den jordiska civilisationen befinner sig vid en skiljeväg. Om inte människan väljer att följa Själens väg som vår Gnostiska Akademi förespråkar, och istället följer Sinnets väg, då får människan ta konsekvenserna av sitt val. Allt detta finns beskrivet i Johannes Uppenbarelsebok.

Om inte människan frivilligt vill medverka till att återställa balansen mellan sig och naturen inom de närmaste decennierna, kommer naturkrafterna att resa sig. Detta kommer att skapa oanade konsekvenser för individen, samhället och världen, som ingen kan ens föreställa sig i sin vildaste fantasi.

418_aic_tiden_ar_knapp

Människan väntar på att någon messias, Jesus Kristus skall uppenbara sig och befria dem från lidandet som de själva har skapat genom okunskap, omedvetenhet. Men orsaken till människans lidande är att finna i hans undermedvetna datafält, i hans DNA-struktur där den har magasinerats sedan generationer.

Den Messias (ambassadör) – Kristus väsen som människan väntar på har redan kommit. Men hur många känner igen detta väsen? I sitt yttre är denne lik alla andra, men i sin inre kvalité och medvetenhet skiljer denne sig markant från övriga delen av mänskligheten.

Många reser till Indien, Tibet och andra platser på jorden för att finna sin läromästare. Men den sanna andliga läromästaren, The Spiritual Master Teacher kan man inte finna på dessa platser. Den sanna läromästaren gömmer sig inte i något Ashram eller någon s.k. helig plats dit människorna beger sig för att finna honom. Han finns bland människorna i västvärlden där han genom onlineundervisning (via Internet) kan nå alla seriösa sökare som av fri vilja vill förändra sina liv, frigöra sig från sinneskrafters lägre kvalitativa påverkan och bundenhet.

The Spiritual Master Teacher – Unifier (Mark John) är den Nya Tidsålderns Läromästare, vilken siare sedan länge har talat om att skall utgå från Norden.

Han har genom flera inkarnationer förberetts för sin nuvarande mission. Hans uppgift som han mottog på den Ungerska pustan 1953, handlar om att återupprätta den sanna Gnostiska Kyrkan (Urkristendomen) som rör Kristus hemliga lära och avsluta det som Johannes Döparen påbörjade i början av Fiskarnas tidsålder.

inscripthead

Paulus var Jude och bland de första som omvände sig från Judendomen till Kristendomen efter en uppenbarelse på vägen till Damaskus i Syrien. Där skulle han tillfånga ta några Gnostiker (urkristna) som dessförinnan hade flytt till Syrien för att undkomma fariséerna och bli stenade till döds. Paulus började sprida Markus Johannes lära om Jesus Kristus och han reste runt i dåvarande världen för att sprida Hans budskap.

Det var Paulus som lade grunden till Kristendomen och till den etablerade Kyrkans tillkomst.

Så småningom förvanskades av den etablerade kyrkan den ursprungliga sanna urkristna (gnostiska) läran om Jesus Kristus till tro, föreställning. Den Kyrka som grundlades av Kejsare Konstantin och hans följeslagare har i 2000 år förföljt, våldfört sig på, torterat, bränt på bål och avrättat hundratusentals människor på de mest bestialiska sätt i Jesus Kristus och Guds namn.

Denna kyrka är fortfarande densamma. I vissa länder kritiserar man andra trossamfund och till och med dödar icke-kristna. En Kyrka som predikar Kristus – Guds kärlek utan att själv praktisera det, och som tillåter att deras medlemmar deltar i krig, i våldshandlingar och våldtar, skövlar, dödar sin nästa, är inte den Kyrkan som Jesus Kristus står för. Allt som strider emot kosmos – universums lag är av ondo och har med den drakoniska – Sataniska kraften att göra. Denna är motsatsen till vad Kristus har proklamerat till människorna.

devil-ruler-of-today

Nu är dags att välja själens väg framför sinnets och ansluta sig till den sanna urkristna Gnostiska Kyrkan, till “AIC Association“, om man vill förstå livets mening och följa den urkristna läran som är kosmos – universums lag.

Den Gnostiska Kyrkan – Akademin som vi har återupprättat, tar avstånd från allt slags våld, oberoende om det sker mot naturen eller mot människan.

Vare sig man är en religiös, politisk, industriell företrädare, beslutfattare eller annan slags individ, så är syftet detsamma: en förändrad medvetenhet. Utan en förändrad medvetenhet kan vi inte skapa ett samhälle vars grundfundament är kärlek-vishet. Om vi lever upp till detta och omsätter det i vår dagliga levnad, då kommer vi att kunna lösa alla våra problem, både på det individuella och på det världsliga planet. Annars kommer hela vår nuvarande civilisation att degenerera till barbarstadiet av medvetenhet, vilket tidigare civilisationer har gjort.

einstein

Albert Einstein uttryckte det på följande sätt: Inget problem kan lösas med samma medvetenhetsnivå som skapade det.

Om man förstår Albert Einsteins budskap då vet man att det krävs ett paradigmskifte (en förändrad medvetenhet) för att kunna lösa individuella, familjerelaterade, samhällsrelaterade och världsrelaterade problem av skilda slag.

Det går inte att fortsätta att värna om gamla traditioner, föråldrade tankestrukturer och samtidigt ingå i en helt ny civilisation.

Hela den nuvarande religiösa uppfattningen – värderingar och ställningstagande måste ändras till sina ursprungliga – gnostiska tillstånd.

Hela den Kristna Kyrkan måste reformeras och genomgå omfattande förändringar om den vill anpassa sig till den Nya Tidsålderns krav och förväntningar. Det går inte att predika om Kristus kärlek till sin nästa om man inte tillämpar det, praktiserar det genom sin levnad. Vi kan inte kalla oss för Kristna om vi inte lever efter Kristus lära, dvs. tänker, känner och följer Kristus ord i vårt sätt att tänka och handla.

Vi kan inte sitta på två stolar samtidigt. Vi kan inte både tjäna Mammon (Materiens – Formens Skapare, Skaparkraft) KAL PURUSH, JHVH (Yave, Jehova, Brahma, Allah, Lucifer, Konkachila, Viracocha etc.) och den Högsta Skaparen, Gudomen, SAT PURUSH, KRISTUSKRAFTEN.

Vi måste helt enkelt välja väg.

Moses lag i det Gamla Testamentet: Öga för Öga, Tand för Tand, har blivit ledord för många i samhället, i världen. Alla stormakter och länder använder sig av denna lag för att hämnas på sina motståndare istället för att lära av dem.

Kristus sade: älska dina fiender.

Kristus ville att vi skulle förstå att endast genom att möta olika slags motstånd i livet, kan vi utvecklas och bli mer medvetna varelser. Dem vi kallar fiender är våra läromästare som lär oss upptäcka våra egna brister. Hur skulle vi annars kunna utvecklas?

Alla typer av hämnd hör till Gamla Testamentets lag, Moses lag, till JHVH – Jehova, och har ingenting med Kristus kärlek att göra.

Kristus sade: om någon slår dig på ena kinden då skall du vända andra kinden till.

Han menade att vi skall bemöta våld, hat, fientlighet med kärlek. Om någon vill misshandla dig genom ord eller fysiskt våld och du bemöter denna människa med kravlös kärlek istället för fientlighet, då får individen inte näring till sitt hat. Individen kommer att ge upp för kravlös kärlek som har mycket större makt än hat.

Den som älskar osjälviskt är den största och mäktigaste varelsen på jorden. Om man bemöter våld med våld, då skapar man fientlighet, splittring, terrorism, anarkism och i slutändan förstör man sig själv istället.

Negativitet, destruktivitet har en begränsad livslängd, medan positivitet är evig, oändlig. Men negativiteten behövs under människans inträde i energins (materiens) lägsta, trögaste tillstånd som en motsatts, en balansfaktor till det positiva. Annars sker ingen utveckling, inget framåtskridande. Om däremot negativiteten tar överhanden då skapas problem som återverkar på människan, på samhället, på världen ur medvetenhets- och utvecklingssynpunkt.

5_aic_involution_evolution

Moses lag bygger uteslutande på JHVH (Jehovas) direktiv som kommer från Judarnas stamgud. Yave, Jehova är Skaparen, Skaparkraften av sinnevärlden, sinnesmaterien, formen. Denna skapare har ingenting med Kristuskraften att göra. Jehovas uppgift är att skapa mineralformer, växtformer, djurformer och människoformer, vilka är anpassade till själsatomens, själens programvara.

229_aic_dimension_1_10

Kristuskraften, Kristus är även känd som Sat Purush (vilket betyder den Högsta Skaparen – Skaparkraften). Sat Purush är Skaparen av Själsatomen, Själen och den implicita (invikta), andliga, virtuella, omanifesterade delen av skapelsen. Det absoluta medvetandet, själen, själsatomen använder sig av sinnesmaterien, formen som verktyg för att uttrycka sig, manifestera sig och för att inhämta kunskap från skapelsens alla nivåer – från dess högsta till dess lägsta nivå av manifestation och medvetenhet. Hitintills på jorden har vi styrts av sinnets – egots lägre kvalitativa nivå. Nu är det dags att låta själen ta över kommandot.

Under människans involutionsskede, dvs. inträde i det lägsta, trögaste tillståndet av materia och medvetenhet, minskas människans själskommunikation med urkällan, 1:a Källan. Då tilltar successivt sinnesförmågan, kommunikationen med sinnesmaterien, materien, formen. Detta är en nödvändighet för insamlandet av fakta från materiens, formens lägsta, trögaste tillstånd, vilket utgör vår egen värld och verklighet.

Under denna period av mänsklig utveckling har det varit nödvändigt att människan har upprätthållit kommunikationen med Gudskraften via tro och bön. Den etablerade Kyrkan har haft en viktig roll här.

Den etablerade kyrkan har gjort misstaget att inte följa Jesus Kristus lära i handling, och att blanda sig in i politik och förföljt och avrättat oliktänkande.

Nu när större delen av mänskligheten har nått ett visst stadium av medvetenhetsutveckling på jorden, där insamlandet av fakta i den lägsta trögaste materien är avslutad, kommer sinnesinfluensen från 2:a Källans Intelligens, JHVH, Yave, Jehova, Kal Purush, Allah, Lucifer successivt att avta och själskommunikationen med urkällan, 1:a Källans Intelligens, Sat Purush, Kristuskraften successivt att tillta. Därför måste gnosticismen (urkristendomen) återupprättas och införas i människans dagliga tänkande och handlande.

De människor som har avslutat sin involutionsprocess, faktainsamling i skapelsens lägsta trögaste tillstånd, vilken vår planet tillhör, får nu för första gången möjlighet att höja sitt medvetande till en högre kvalitativ femdimensionell nivå. Detta sker genom det teoretiska och praktiska utvecklingsprogram som vår Gnostiska Akademi “AIC Association” via förmedlar.

De människor som fortfarande sitter kvar i ett föråldrat paradigm (tankestruktur) och inte svarar på själens rop (inte kommer i resonans med själsatomens, själens frekvens), kan inte fortsätta att vara kvar på jorden, eftersom jordens alla naturriken: mineralriket, växtriket, djurriket och människoriket kommer att vibrera på en högre oktav (högre frekvens) än hitintills. Detta sker successivt via Centralsolens ökade influens till vårt solsystem.

Jorden har redan påbörjat sitt inträde i fotonbältet som emanerar ut från centralsolen, centraluniversumets innersta kärna.

Jorden kommer att befinna sig i detta fotonbälte under ca 2 160 år. Under denna tidsålder – ”Den Gyllene Tidsåldern” – kommer den kvarvarande delen av mänskligheten att uppnå en högre kvalitativ medvetenhet, själsmedvetenhet. Hela vår planet kommer att omstruktureras.

Nu är det dags att införa kärlek framför hat, gemenskap framför splittring, broderskap framför fiendskap, sammarbete framför egocentricitet och maktbegär.

Vi har legitimerat våld istället för att verka för fred. Vi skapar inte fred genom våld. Detta borde vi ha i åtanke.

Supermakterna vill roffa åt sig mer och mer av jordens naturtillgångar genom att skapa krig, terrorism, anarki och svält i världen. Men deras tid är räknad. Alla som tar till vapen kommer att få lämna jorden för att aldrig mer återvända hit. De kommer att födas ner (inkarnera) till en ny planet i en annan galax eller solsystem som motsvarar deras inre kvalité, egenskaper.

Människan kan inte ingå i en högre kvalitativ civilisation, bli medborgare i den Gyllene Tidsåldern, om den inte vill följa Kristus budskap och leva i symbios (samklang) med kosmos – naturens lagar.

Kristus sade: de saktmodiga skola besitta jorden.

Han klargjorde tydligt att den enkla människan som följer Hans lära genom enkelhet, ödmjukhet, anspråkslöshet, kärleksfullhet, respekt och omvårdnad för allt liv, kommer att utgöra den nya civilisationen på jorden.

Kristus sade: den som är först kommer att blir sist och den som är sist kommer att blir först.

Han menade att de som idag av egoism, själviskhet, girighet, maktlystnad, fåfänga har hand om människans, samhällets och civilisationens utveckling på jorden, kommer att fråntas all makt. De kommer genom karmalagen (ödeslagen) att få betala för sina gärningar i form av lidande av olika slag. De får själva erfara vad de har åsamkat sina medmänniskor och naturen.

Bumerangen återvänder alltid till den som har kastat i väg den.

Medan den osjälviska, aspråkslösa, kärleksfulla människan, som följer Kristus lag, kommer att överta ledarskapet på jorden och leda den kvarvarande delen av civilisationen mot högre kvalitativa medvetenhetsnivåer.

Gnosticismen (urkristendomen) som vi officiellt representerar genom ”The Northern Pontifical Academy” åt AIC Projektet och AIC Association, är den enda andliga gemenskap (kyrka), läro- och utvecklingscentrum på jorden som bygger på själens vetenskap framför sinnets – denna hemliga lära som Markus (Markus Johannes) under första århundradet avslöjade till de initierade.

Markus hemliga lära handlar om Kristus hemliga lära och har tidigare inte varit avsedd för allmänhetens kännedom, utan endast för få initierade. Delar av denna lära har förfalskats och missbrukats av kvasignostiker, antagonister och av en makthungrig, maktbenägen elit inom den etablerade kyrkan, vilka utsåg sig själva till Guds ställföreträdare på jorden.

Nu ställs till förfogande denna hemliga lära för första gången under den jordiska människans mångtusenåriga historia till alla dem som väljer ljuset (själens väg) framför mörkret (sinnets väg) och vill förändra sin medvetenhet från sin tredimensionella begränsade medvetenhetsnivå, till en obegränsad multidimensionell medvetenhet och låta Själen (den neutrala och positiva Kristuskraften) ta kommandot över sinnet (det negativa drakoniska, Luciferkraften). Sinnet har hitintills styrt människans utveckling på jorden och bidragit till människans okunskap om sin sanna identitet och har förorsakat människan lidande av olika slag.

Nu har Markus Johannes åter inkarnerat i gestalten av Den Andliga Läromästaren – Enaren, och avslutar nu tillsammans med sin tvilling (Sophia) det som de påbörjade vid inledningen av Fiskarnas Tidsålder. Detta innebär nu att alla vid inledningsskedet av den Nya Tidsåldern, Vattumannens Tidsålder (Gyllene Tidsålden), får möjlighet att ta del av Kristus hemliga lära och därigenom uppnå en högre kvalitativ – flerdimensionell medvetenhet.

Den Kristna Värdegrunden

Vad är Kristen etik – moral?

Kristen etik och moral handlar om att skapa harmoni mellan människan, kosmos och naturen. Den Kristna etiken skall upprätta regler och riktlinjer om hur människan bör handla i skilda situationer. Den urkristna, gnostiska etiken skall vara grundfundamentet inom alla slags beslut oberoende om det handlar om politisk etik, religiös etik, samhällsetik, familjeetik, biologisk etik mm. Etik innefattar även Ansvar – att ta ansvar för det som man har påtagit sig att utföra i livet. I dagens samhälle vill ingen ta ansvar utan skyller sina misslyckanden, sin ovilja, sin ansvarslöshet på sin nästa. Utan ansvar uppstår kaos.

Utan individuellt ansvar, politiskt ansvar, religiöst ansvar, företagsansvar mm, kan ett samhälle inte fungera.

Frihet innebär ansvar.

Respekten för människan, naturen (mineralriket, växtriket, djurriket) är så gott som obefintlig idag. I s.k. industriländer styr barn, ungdomar som inte har någon livserfarenhet i sin nuvarande inkarnation, ofta föräldrarna och hemmet.

Under en viss tidsperiod under människans utveckling på jorden, trodde man att etik huvudsakligen var avsedd för privatlivet, medan samhället skulle utvecklas enligt den lagstiftning som var baserad på vetenskap, teknik, ekonomi och maktpolitiska intressen.

Den sanna Kristendomen – Gnosticismen accepterar inte någon gränsdragning mellan privatliv och samhällsliv. Gnosticismen innefattar allt som rör den enskilde individen, familjen, gruppen och samhället i sin helhet.

Gnosticismen i sin ortodoxa (urkristna) form, handlar om kosmisk etik, politisk etik, social etik, skoletik, affärsetik, medicinsk etik, biologisk etik, teknologisk etik mm. Detta innefattar vad man bör göra inom olika områden för att skapa harmoni mellan människan och omvärlden.

Vad menas med Etik – Moral?

Ordet ”etik” härstammar från grekiskan och betyder ”sed eller vana”. Den latinska motsvarigheten till etik är ”moral”. Etik är läran om moralen, eller människans reflektion över sin moral. En människans etik kan jämföras med en känsla, inre röst, (samvete) eller intuition som talar om vad som är rätt eller fel.

Etik är de tankar, regler och lagar som vi grundar våra handlingar på.

Det är därför viktigt för varje individ att ha en genomtänkt etik, eller en modell som visar varför individen handlar som den gör. Moralen är det som skiljer människan från djuren, dvs. förmågan att kunna tänka i begrepp som rätt eller orätt, gott och ont, och att kunna fråga varför. Här är det viktigt att vi ser det från medvetandets upphöjda tillstånd (Själens tillstånd) och inte ur sinnets – intellektets lägre kvalitativa tillstånd som vi har gjort hittills.

Djuren följer sina instinkter. Djuren har inga jordiska lagar eller överenskomna regler som styr deras handlingar. Människan kan däremot i varje situation välja bland olika tänkbara handlingsalternativ. Det är det som är moral.

336_aic_sinnets_tre_nivaer

Vad som är rätt och orätt kan inte alltid regleras med lagar eller regler. Vi har alla ett inre vägledningssystem, ”intuition – samvete” som talar om för oss hur vi bör handla i olika situationer, dvs. om vi lyssnar inåt om vad som är rätt och orätt.

78_aic_intuition_instinkt

Många förväxlar instinkt och intuition. Vissa talar om magkänsla. Men magkänsla är inte samma sak som intuition. Magkänsla har med instinktiv känsla att göra, förnimmelse. Djuren använder sig av instinkt. De känner på sig saker och ting långt innan människan.

Innan vi har upprättat en fullständig själskommunikation med Urkällan, Kristusmedvetandefältet, 1:a Källans Intelligens, SAT PURUSH via rätt meditation, och initiering av Den Andliga Läromästaren, kan vi inte tala om intuition – insikt. Intuition är en medveten Själskommunikation via insikt, känsla. Instinkt däremot, är ett omedveten Sinneskommunikation via känsla. Telepati är en medveten tankeöverföring (tankekommunikation) mellan människan och andra livsformer.

Vår gnostiska vetenskap bygger på en uppsättning normer (principer för en människans handlande) och de värden vi försöker förverkliga genom vårt agerande. Vårt vägledningssystem eller normsystem kan ses som en uppsättning färdiga idéer, tankar, åsikter, som används för att ange kompassriktningen i vårt beslutfattande eller agerande.

Det vi tänker och säger avslöjar vår etik medan vårt agerande, våra handlingar avslöjar vår moral.

Detta är skillnaden mellan Etik och Moral.

Enligt kosmos lag är vi människor ansvariga för både de handlingar vi utför och de handlingar vi inte väljer att utföra. Därför har vi hela tiden det etiska kravet “att ta ställning” hängande över oss. I varje enskild situation måste olika handlingars konsekvenser vägas mot varandra. Konsekvenserna av våra handlingar bestämmer vårt öde (karma), vår framtid. Vi måste ständigt fatta etiska beslut och själv ta ett aktivt ansvar för vår etiska bedömning, istället för att överlämna ansvaret till andra, eller som inom kyrkan till Jesus eller Gud, vilket självklart är verkningslöst så länge man inte inser att man individuellt måste träna sin egen hjärna till ökat medvetenhet.

Kristus sade: det man sår får man också skörda.

Inom etiken talar vi om två olika värden vilka är Egenvärde och Instrumentella värden.

Egenvärde
Egenvärde är värden som inte behöver motiveras annat än utifrån oss själva, t.ex. vänskap, frihet, rättvisa.

Instrumentella värden

Instrumentella värden behövs för att vi skall kunna uppnå egenvärde, t.ex. ärlighet, trofasthet, osjälviskhet, tillit, humor, ekonomi mm. Det första steget mot att nå en etisk medvetenhet är att kunna rangordna olika egenvärden i någon form av värdestege.

Nästa steg mot en etisk medvetenhet är att kunna avgöra vem som ska få del av dessa egenvärden. Är det jag, en grupp människor (familjen, klassen, kompisarna, samhället) eller är det alla människor.

Inom gnosticismen handlar etisk medvetenhet om att alla ska ta del av egenvärden som rör människan, djuren och naturen.

Till sist gäller det att kunna dra slutsats av de konsekvenser som varje tänkbar handling medför.

Indelning av etik

Inom etiken brukar man skilja på avsiktsetik, konsekvensetik, pliktetik, nyttoetik, integritetsetik och samtalsetik. Härtill finns även tidlös kosmisk gnostisk etik.

Avsiktsetiken

Avsiktsetiken säger att en handling är rätt om avsikten är god.

Konsekvensetiken

Konsekvensetiken anser att en handling är rätt om den medför bästa möjliga konsekvenser.

Pliktetik

Enligt pliktetiken är en handling rätt om den följer en i förväg bestämt plikt eller uppsättning regler.

Nyttoetik (ansvarsetik), integritetsetik och samtalsetik
På den religiösa, politiska och praktiska nivån är det intressant att konstatera hur långt nyttoetik, integritetsetik och samtalsetik kan komplettera varandra. Detta kan man konstatera genom att studera hur långt deras framkomlighet, styrka, begränsningar eller svagheter når.

Nyttoetik

Ur nyttoetisk synpunkt skall politiska, religiösa, biologiska, teknologiska och övriga handlingar värderas p.g.a. dess konsekvenser. Handlingarna skall bedömas utifrån vilken slags nytta, risker och skada de kan åsamka individen, samhället, naturen.

Integritetsetik

Integritetsetik kallas även för livskvalitetsetik. Människans livskvalitét är inte enbart hans organiska och kroppsliga sammansättning. Livskvalitét inbegriper även det psykiska – mentala tillståndet, medvetenhetskvalitén som varje individ är utrustad med, och som påverkar hans beslut och förväntningar. Att respektera en individs integritet innebär att respektera det som har tillkommit genom vederbörandes livsöde.

Integritet finns både hos den starka och den svaga människan på samma sätt som inom djurriket.

Hänsyn innebär att visa omtänksamhet, omsorg genom helande framför söndrande handlingar.

Respekt för naturen

Om vi respekterar mineralernas, växternas, djurens – hela naturens integritet då respekterar vi också de kosmiska–biologiska lagarna som råder inom naturen där allt ingår.

Beträffande integritetsetik finner vi en viss saknad av respekt om vi betraktar naturen enbart som råmaterial eller en ren investering av kapital för utnyttjande och produktion. Vi bör tillägna samma respekt och integritet för mineralriket, växtriket och djurriket som vi vill tillägna oss själva.

Har inte människan i alla tider gjort ingrepp i naturriket när man har gjort vilddjur till husdjur?

Har inte den vilda naturen förvandlats till marker och trädgårdar?

Till människans försvar kan vi säga att det är stor skillnad när vi gör ingrepp i naturen för exploatering som innebär skador på naturtillgångar, eller om vi planlägger på ett sådant sätt där vi åsamkar minimala skador inom naturriket.

Det är att konstatera att det är stor skillnad på skapande, bevarande, helande ingrepp i naturens tillgångar gentemot destruktiva, ödeläggande ingrepp som människan bedriver på jorden för närvarande.

Här måste ske en gränsdragning om vad som är tillåtet och vad som är otillåtet dvs. som kan bidra till oöverskådliga skador i naturen. Gränsen är där vi själva sätter den. Här kan nyttoetiken och integritetsetiken vara överens om att respektera naturen för dess egen skull. Utan naturen kan vi människor inte överleva på jorden.

Effekten av våra handlingar gör ingen skillnad vare sig på fattiga eller rika, makthavare eller maktlösa (svaga). Effekten drabbar alla utan åtskillnad. Detta borde Presidenter, Statschefer, Företagsledare, Beslutfattare m.fl. ha i åtanke när de disskuterar olika slags problem. Vi kan redan skåda effekterna av våra ingrepp i naturen om vi inte blundar för verkligheten, ex. exploatering av regnskogar och skogar, exploatering i oljeproducerande länder, exploatering av mineraltillgångar i Afrika och andra delar av världen, ödeläggelse av naturen och samhället via krigsföring.

Integritetsetikens begränsning kan bero på att den är konservativ. Den värnar om en slags livskvalité. Därför kan det uppstå en fruktbar resonans mellan “integritetsetiken”, som vill värna om en god materiell standard, gott liv och “den kosmisk-gnostiska etiken” som AIC står för (den internationella akademin för global mänsklig kultur). Vi kan genom vårt gnosiska synsätt vägleda människan om hur de kan åstadkomma förbättringar i naturen, i livet, i samhället, i världen, med hänsyn till naturlagarna. God materiell standard är inte samma sak som materialism, materiell strävan. God materiell standard handlar om att använda sig av teknologi som är i symbios med naturlagarna och som underlättar människans livsutveckling på jorden.

Samtalsetiken

Inom samtalsetiken har moraliska regler ett mycket stort värde om alla berörda parter erkänner detta. Samtalsetiken utgår ifrån att varken traditionen eller den mänskliga naturen i sig själv ger oss allmänt bindande etiska regler.

Därför har samtaletiken fokus på hur vi når fram till ett moraliskt beslut, snarare än på vad vi bör göra. I många avseenden är samtalsetiken snarare en procedur än en etisk teori i klassisk bemärkelse. Samtalsetiken är det bästa argumentets eller grundens etik. Viktiga är viljan och önskan att se saker och ting från den andras ståndpunkt och förståelsen mellan parterna. Här blir dialogen eller samtalet idealiserat på ett sätt som inte alltid kan följas. Alla samtalsetikens normer och beslut är således medlande. De är uttryck för det bästa som vi fortfarande eftersträvar och inte nått fram till.

Samtalsetiken framhåller respekten för varje individs synpunkt och kan därför motverka faran för att en argumentation (dialog mellan olika parter) utvecklas till ett skyttegravskrig.

The Northern Pontifical Academy (NPA) och AIC eftersträvar en fördomsfri och förnuftbaserad dialog, framför en urartad debatt som oftast är ego- och känslorelaterad. I det senare fallet argumenterar man på sandlådenivå vilket ofta kan skådas i TV debatter, där företrädare för olika åskådningar, riktlinjer talar i munnen på varandra.

Samtalsetikens kritiker hävdar att det först måste bli en debatt eller dialog kring hur man skall förhålla sig till sakfrågan. Slutresultatet beror på hur parterna kan enas kring frågan och komma överens, för samtalets skull.

Att nå en kosmisk gnostisk etisk medvetenhet

Kosmisk Gnostisk etik innebär ett etiskt krav om att alltid handla så att både människor och natur upplever mesta möjliga harmoni och minsta möjliga disharmoni.

Att nå en kosmisk etisk medvetenhet och fatta rätt beslut i en valsituation är en konst. Det finns oftast inga givna svar och enkla lösningar på svåra etiska frågor. Studier i Kristen etik enligt Gnostisk (urkristen) kunskap kan dock ge teoretiska förutsättningar för att kunna välja det rätta och goda i livet.

Genom att skapa en etisk medvetenhet, vilket sker genom rätt meditation och utvecklandet av en högre kvalitativ medvetenhet (genom av AIC utvecklat hjärnprogram), kommer vi lättare att kunna fatta rätta etiska beslut i svåra valsituationer.

Rätt meditation innebär en fullständig fokusering (koncentration) på pannregionen, ovanför näsroten, i epicentret, där Själsatomen – Själen (den högre kvalitativa delen av medvetandet) och Sinnet har sitt säte. Alla andra meditationstekniker som ligger nedanför epifyscentrat är av lägre kvalité och hör till djur-människostadiet av medvetenhet. Djur-människostadiet av medvetenhet innefattar lägre kvalitativa tankar och känslor som leder till egoism, själviskhet, maktbegär, maktmissbruk, girighet, vällust, fåfänga, vrede, våldsbenägenhet (hat, ilska), anarki, sönderfall av samhället.

183_aic_meditation

För att bli etiskt medveten krävs att vi funderar över vilka egenvärden som vi anser är viktigast, och vem vi anser bör få del av dessa egenvärden. Vi bör också klargöra vilka av de ovan uppräknade etikerna som stämmer bäst med vår inställning. Varje individ bör även fundera över sin egen människosyn, livsåskådning och samhällssyn. På så sätt får individen ett eget genomtänkt ramverk och vägledningssystem som kan hjälpa oss igenom svåra etiska ställningstaganden.

De flesta etiska beslut fattas snabbt och under påverkan av starka, lägre kvalitativa känslor. Men när vi fattar dessa etiska beslut måste vi känna till en rad faktorer för att kunna nå fram till ett så bra resultat som möjligt. Besvaras frågorna nedan kan vissa av dessa faktorer åskådliggöras.

  1. Vilka egenvärden står på spel och vem får i första hand del av dem?
  2. Söka fakta i den utsträckning situationen tillåter. Många gånger måste vi bestämma oss utan att ha tillgång till alla nödvändiga fakta.
  3. Tolka och värdera fakta. Varje individ tolkar och värderar fakta utifrån sin livserfarenhet och referensram, d.v.s. sin människosyn, livsåskådning och samhällssyn.
  4. Dra slutsatser om handlingens konsekvenser. Ta ställning till om besluten ska styras av en i förväg uppställd regel (som t.ex. gnostiskt synsätt, citat ur världsdoktrinen, “den gnostiska bibeln”, filosofiskt uttryck m.m.) eller utifrån hittills kända religiösa, politiska, intellektuella regler. Hur skall bästa möjliga effekt eller konsekvenser uppnås? Eller ska de goda avsikterna få styra alldeles oberoende av regler och konsekvenser.

Ta ställning och handla. När vi handlar i olika etiska valsituationer gör vi det av olika skäl såsom av mod, empati, medkänsla, övertygelse eller tidigare erfarenheter. Ibland försöker vi fly från ett problem genom att avstå från att ta ställning och handla.

Varje ståndpunkt måste undersökas

När vi skall värdera vilka etiska krav vi skall ställa på politiker, beslutfattare, religiösa ledare, forskare, bygger våra värderingar på motsatta förhållandet mellan ”pliktetik” och ”konsekvensetik”. Bägge dessa bygger på vad vi uppfattar som gott eller ont – bra eller inte bra.

Vi kan inte ta hänsyn till politiska beslut, religiösa påståenden, ekonomiska föreställningar, industriella och teknologiska beslut, utan att ta hänsyn till dess konsekvenser. Vi måste granska varje beslut och vad de leder till. Vi måste även ta hänsyn till de föreställningar som vi för närvarade individuellt är utrustade med angående det som rör våra plikter eller handlingar – så att det främjar den goda – harmoniska i livet.

Den ”kosmiska gnostiska etiken” kan inte vara en blandetik.

En offentlig etik som sådan kommer inte att fungera om den bara utgör summan av de etiska uppfattningarna hos befolkningen. De olika uppfattningarna härrör från individuella kunskapsbanker, individers samlade erfarenheter som finns lagrade i deras undermedvetna fält, samt deras DNA matriser.

Människans sätt att tänka, känna och handla präglas ur kvalitativt synpunkt av tre olika medvetenhetsnivåer. Den högsta av dessa medvetenhetsnivåer är ännu inte utvecklad hos jordens människa.

  • en lägre kvalitativ medvetenhetsnivå
  • en mellersta kvalitativ medvetenhetsnivå
  • en högre kvalitativ medvetenhetsnivå

210_aic_medvetenhetscentra

  • Den lägre kvalitativa medvetenhetsnivån innefattar medvetenhetsnivå 1-3
  • Den mellersta kvalitativa medvetenhetsnivån innefattar medvetenhetsnivå 4-5
  • Den högre kvalitativa medvetenhetsnivån innefattar medvetenhetsnivå 6-7

Varifrån hämtar en etisk synpunkt sin styrka? En etisk synpunkt är inte särskilt vägledande – och när och hur bör den kompletteras med andra synpunkter? Dessa faktorer är viktigt att ta hänsyn till.

Självklart, ingen andlig läromästare eller politisk ledargestalt kan framföra en absolut etisk ståndpunkt som är trovärdig och som för närvarande kan godtas av alla här på jorden. Däremot kan de flesta framföra en ståndpunkt som är rimlig – acceptabel ur etisk synpunkt. Det är absolut nödvändigt att varje individs ståndpunkt blir framlagd om man över huvud taget skall formulera en etik som alla kan följa. Det är detta som kallas för ”demokrati”. Detta är självklart en utopi, och fungerar inte någonstans i världen idag. Många talar om demokrati och demokratiska principer, utan att förstå dess innebörd. Demokrati betyder ”folkstyre” och kan inte tillämpas i sin helhet så länge människan inte har uppnått själsmedvetenhet (en högre kvalitativ medvetenhet). Så länge människan inte följer Kristi budskap dvs. kosmos lag genom sin levnad, är demokratin bara en önskan, föreställning, utopi.

Om vi vill skapa fred på jorden mellan människor och nationer, då måste vi följa sådana enkla regler som är i enighet med naturen och universums lag – det som den sanna gnostiska (urkristna) kyrkan står för. Vi kan inte motarbeta naturlagarna och samtidigt tro att vi skapar fred och gemenskap med oss själva, i familjelivet, i samhället, i världen. Livet är sådant som vi gör det till. Vårt sätt att tänka och handla i olika situationer avgör vårt framtida öde och hur vår framtid kommer att gestalta sig. Varje människa är sitt eget livsödes smed.

Värdegrunden i politiken

När etiska synpunkter skall föras ut i samhället från politik, är det viktigt att man är uppmärksam på synpunkternas begränsningar och att man är öppen för andra etiska värderingar. Huvudsaken är att synpunkterna inte avviker i större utsträckning från det man vill åstadkomma.

Det är helt oacceptabelt om etiska regler och värderingar används av staten eller politiken som ett vapen för att manipulera eller dominera politiska eller samhällsmotståndare, vilket ofta sker när ett nytt parti eller ideologi dyker upp i horisonten vilka vill värna om de svaga, de utsatta i samhället framför att gynna de rika. Då blir etiken inte använd till att formulera normer för att beskydda de utsatta, sårbara i samhället. Då har etiken blivit till ett maktredskap. I sådana situationer kan man inte tala om demokrati eller demokratiska rättigheter.

Politik och lagstiftning handlar inte enbart om etik, utan också om andra slags hänsyn. Politik handlar också om intressen och inte minst olika slags visioner om att skapa och upprätthålla en bestämd välfärd och en bestämd maktfördelning.

Därför bör ett demokratiskt samhälle till en viss grad särskilja de etiska – moraliska frågorna om vad som är bra (positivt) eller inte bra (negativt), från de politiska – juridiska frågorna som huvudsakligen handlar om vad som bör tillåtas eller förbjudas i samhället, i världen.

religion-symbols
Värdegrunden i Religionen

De etiska – moraliska principerna som råder inom religionen idag är oacceptabla betraktade ur ett multidimensionellt, kosmiskt – andligt perspektiv. Inget troende samfund har rätt att fördömma, kritisera eller förfölja oliktänkande eller andra troende samfunds sätt eller föreställningar om gudsbegreppet, eller vad som är rätt eller fel, eftersom tro och vetskap är helt skilda företeelser.

Alla religioner världen över bygger sina teser på tro framför vetskap. På så sätt har alla religioner rätt i sitt sätt att tolka vad som enligt deras tro är gudomligt eller ej.

Endast den sanna gnosticismen vars innehåll bygger på gudsförverkligande genom självförverkligande, kan påstå sig veta och leva i enighet med de etiska moraliska regler som är i samklang (resonans) med kosmos lag – det som Kristus förkunnade till mänskligheten från begynnelsen. På så sätt är gnosticismen den enda andliga filosofi som tar hänsyn till naturlagarna och leder människan till frigörelse från all slags sinnetrelaterad bundenhet.

worldteacher

Mark John and Sophia
Patriarch, Archbishop of the Gnostic Christian Church of
the first Christians, and President of the Northern Pontifical Academy.

Vissa av bilderna är från Shutterstock och andra från Wikimedia commons

Läs Nästa! – Summering >>>

Bli Medlem!

Lämna ett svar