Breaking News

Själsrelaterad multi-dimensionell kvantmedvetenhet

The Brain

Själsrelaterad multi-dimensionell kvantmedvetenhet

Dagens tredimensionella människa använder maximalt 17% av sin hjärndators kapacitet medvetet. Detta medvetandefält befinner sig till stor del på betanivå, dvs. på stressnivå. Genom att träna hjärnan kan vi successivt använda mer av vår hjärnkapacitet medvetet. Ett multi-dimensionellt kvantmedvetande innebär att hjärnans alla medvetenhetsnivåer är synkroniserade och i balans.

Hjärnbarken är den yttersta veckade delen av vår hjärna. Här finns alla omkopplingsstationer (synapser). Resten av hjärnan består till stor del av nervtrådar dvs. elektriska ledningar som överför information till alla delar av kroppen.

Vad innebär ett Högre Själsrelaterat Femdimensionellt Kvantmedvetande?

Ett femdimensionellt kvantmedvetande innebär att den intellektuella (tredimensionella dagsmedvetna), den undermedvetna (fyrdimensionella) och den intuitiva dvs. omedvetna (femdimensionella) delen av vår hjärna är synkroniserad på alla nivåer: Beta-Alfa-Theta-Delta samtidigt. Energiinformationen flödar fritt och obehindrat. Vi kan träna vår hjärna till ökad medvetenhet via CelesteMetoden® och nyttja mer av vår hjärndators kapacitet medvetet än hittills. Vi kan upprätta en fri kommunikation mellan det kollektiva omedvetna och undermedvetna (matrix) och det dagsmedvetna tredimensionella fältet. Vi kan likt en radio fritt tona in oss på all information som finns i de olika fälten. Själsatomen, Själen kan fritt styra sinnet istället för tvärtom.

En femdimensionell – kvantmedveten individs mentala, känslomässiga och kroppsliga välbefinnande är unik. Inga energiblockeringar finns i organismen vilket gör att energin flödar fritt, obehindrat. Alla kroppens organ och vävnader fungerar friktionsfritt. Miljön kan dock påverka genom vilken luft vi andas, vilken miljö vi vistas i och vilka födoämnen och dryck (näring) vi intar. Den energi vi vistas i har också mycket stort inflytande.

Människans mentala (psykiska) hälsa är fantastiskt bra. Inga energiblockeringar finns som annars kommer i resonans med energin som gjuts in i organismen. Energin är då fri att använda till den avsikt vi har. Människan är kosmiskt myndig. Ett femdimensionellt kvantmedvetet väsen ser bortom det begränsade explicita, utvikta (formmanifesterade) universumet.

“Människans själ styr sitt eget sinne och därmed sitt eget liv”

En femdimensionellt medveten person ser orsaken bakom varje tänkbar situation eller manifestation på olika täthetsnivåer.

Vägen till ett Högre Själsrelaterat Femdimensionellt Kvantmedvetande

Dagens människa har en oerhörd ackumulation av elektriska förtätningar. För genomsnittsindividen går denna reservoar överhuvudtaget inte att föreställa sig eller överblicka. Denna reservoar har varje individ skapat för sig själv genom otaliga liv på denna planet. Det gäller att göra sig fri från denna reservoar av elektriska förtätningar, energiblockeringar, erfarenheter, cellminnen. När energi (solenergi, kosmisk energi) gjuts in i dessa elektriska förtätningar kommer de i resonans. Detta gör att de elektriska förtätningarnas kvaliteter gör sig påminda. De kommer i resonans och får människan att handla efter sina kvaliteter. Här har vi orsaken till våra mentala (psykiska), känslomässiga och fysiska status. Här styr människans sinne – sinnets inprogrammerade kvaliteter överskuggar allt. Själen är bara en åskådare.

“Själen styr inte människans liv utan kan bara vara åskådare till sinnets programmering dvs. människans egen sinnesprogrammering. Om sinnet har benägenhet att ställa till problem för oss – beror detta på att våra egna, lägre kvalitativa frekvenser (egenskaper) förstärks av andra personers likartade kvalitativa fält. Det handlar alltid om attraktionskraftens inverkan. Lika attraherar lika. Samma scenario gäller även andra sinneskvaliteter. Det finns högre och lägre sinneskvaliteter.”

Vill man uppnå ett Högre Själsrelaterat Femdimensionellt Kvantmedvetande och frigöra sig från alla slags problem och bundenhet, måste dessa elektriska förtätningar bort från våra energihöljen. Först då kan energiflödet och själskontrollen återställas.

Om du vill utveckla dig och uppnå ett Högre Själsrelaterat Multidimensionell Kvantmedvetande är första steget att anmäla dig till Nordiska Gnostiska Enheten och komma igång med din träning.

// 2007-01-04 Lars Helge Swahn under överinseende av Alexander Markus

Läs Nästa! – Därför ökar stressen i samhället >>>

Bli Medlem!

One comment

  1. Mariann Garanje

    Morgondagens ledarskap kräver kvantmedvetna människor

Lämna ett svar