Breaking News

Därför ökar stressen i samhället

Att stressen ökar i samhället beror på att en kedjereaktion successivt intensifieras. För att uttrycka det hela kort kan man säga att vi just nu utsätts för ett ökande energiflöde från solen, vilket gör att våra felfrekvenser eller egenskaper får mer energi. Detta gör att våra egenskaper får ett ökat behov av att uttrycka sig och agera i samstämmighet med sin kvalitet, och detta till en mycket högre grad nu än för bara några år sedan (10-100 år sedan). Processen intensifieras.

Solens aktivitet har ökat successivt sedan år 1890. Även om solen har sina aktivitetsmaxima vart elfte år kan man säga att hela solaktivitetskurvan är uppåtgående. De sista åren har solaktiviteten ökat ännu mer. Det verkar som om solaktiviteten inte längre är bunden till sin cykel om elva år på samma sätt som tidigare.

Anledningen till att solaktiviteten ökar beror på att solen fungerar som en transformator för energi. Solen styr alltså inte helt över sig själv och definitivt inte slumpmässigt. Galaxsolen styr i själva verket solen. Galaxsolen är en större energitransformator som balanserar upp hela vintergatan. Detta centrum har man på senare år identifierat till att vara ett ”svart hål”. Det har alltså inte varit synligt men i högsta grad verksamt, precis som det har varit under hela vintergatans existens. Inte heller galaxsolen fungerar slumpmässigt, utan regleras i sin tur av centralsolen. Centralsolen balanserar hela universum och är på samma sätt som ett galaxcentrum ej synligt. Alla galaxer roterar runt centralsolen. Centralsolen fungerar alltså som universums reaktorbyggnad. Allt vad gäller energi och manifestationer på olika nivåer regleras på ett eller annat sätt härifrån. Man kan alltså säga att impulser och instruktioner i form av energi transformeras ner till galaxsolarna som i sin tur transformerar ner energi till sina galaxers stjärnor. Så energin vi får från solen har sin härkomst ut centralsolen. I vilket fall som helst – energin ökar även här nere på jorden – vilket vi kan se genom att vårt väder blir mer extremt och även genom att vi som människor får mer energi. Detta kan tyckas bra – men det innebär för flertalet människor en omställningsprocess som vi måste godta om vi skall kunna dra fördel av den ökande energin.

När energin kommer till jorden fungerar även vi människor som transformatorstationer, dvs. vi transformerar ner energi för eget bruk. Vi har transformatorer eller energicentrum vid hjässan, bakom ögonen, i halsen, vid hjärtat, i solarplexus och även här under finns två belägna energicentrum. Högfrekvent energi i form av fotoner/ljus och andra partiklar transformeras ner för att upprätthålla våra organs funktioner och själva livsflödet i organismen. Anledningen till att energin måste transformeras ner så mycket beror på att vi även har en fysisk kropp som skall fungera och upprätthållas. Eftersom människan idag är så materiellt medveten, så kan vi lätt se att de är dessa grövre energistrukturer vi är medvetna om, dvs. materiellt medvetna, medvetna om vår kropp och faktiskt till och med identifierar oss med vår fysiska kropp. Det är nämligen strukturerna som är kopplade till tre eller fyra lägsta transformatorcentra som vibrerar och kommer till uttryck. Det är dessa egenskaper som vi visar utåt och som vi upplever oss själva som. Vi har svårt att se utanför dessa ramar.

Varför är det just dessa energistrukturer kopplade till våra tre eller fyra lägsta energicentra som visar mest uttryck och vibrerar?

Ursprungligen – när energiflödet flödade fritt och obehindrat genom våra kroppar var vi friska och kunde själva styra över vårt öde medvetet. Vi kunde fritt använda av oss av våra transformatorstationer och styra energi i olika riktningar och till olika ändamål. När vi agerar, tänker eller gör någonting – så registreras dessa impulser eller energier i våra väsen. Om aktiviteten innebär en störning av vårt ursprungliga energiflöde får motsvarande organ i kroppen eller funktion ett minskat energiflöde och en energisvaghet har uppstått. Om vi lät det normala energiflödet tvätta bort energistörningen blev vi åter kärnfriska individer. Genom historiens lopp minskade successivt energin på jorden vilket gjorde att det blev svårare och svårare att hålla på med dessa reningsprocesser. Att tvätta bort dessa energistörningar var helt enkelt inte lika intressant som tidigare. Genom att en energiblockering uppstår blir det lättare för nästkommande energiblockering att fästa. Processen fortsatte och vi människor, som en gång fungerade obehindrat, blev mer och mer fokuserade i den materiella världen. Det ursprungliga obehindrade energiflödet är idag hos normalindividen ett minne blott. Vi har skapat energisvagheter på energisvagheter och är nu oerhört blockerade. De blockeringar som har skapats kommer till uttryck genom den energi som vi har bl.a. från solen. Nu när solen intensifierar sitt energiflöde kommer alltså dessa svagheter att på ett intensifierat sätt vibrera och styra våra väsen. Så det som vi fram till nu inte har uppfattat som ett problem ex psykiska problem, organproblem, allergitendenser (energisvaghet innan allergi) eller liknande har nu helt plötslig visat sig vara problem eftersom symptomen nu visar sig. Detta är anledningen till att fler människor just nu i allt högre grad känner av allergier, kroppsliga problem och framförallt psykiska problem. Energin ingjuter stress i dessa kondenserade energistrukturer.

Vad skall man då göra för att ta bort dessa störande energistrukturer?

Energistrukturerna är som materia med egna egenfrekvenser. Dessa frekvenser kan inverteras och spegelvändas. Detta kan bara göras via resonanslära eller med hjälp av hologram. Ett naturligt sätt att bli av med energiblockeringarna är Rätt Meditation, dvs med det Kosmiska Hjärnprogrammet. Här låter man energi som är neutral, dvs utan tanke eller färgat av någon energiblockering, helt enkelt lösa upp blockeringarna. Detta är en process som tar många år i anspråk. Hur länge man måste meditera för att göra sig fri är helt individuellt. Kompletterar man meditationsansträngningarna med någon apparatur som lättar upp dessa energisvagheter (blockeringar) kommer det att underlätta vår strävan för frigörelse.

De största energiblockeringar vi som människor har ådragit oss sitter i de nedersta energicentra i kroppen och speciellt i de två lägsta energicentra. Blockeringar här leder till olika egenskaper.

Man kan generellt säga att blockeringar i människans nedre energicentra gör att energin går åt till egocentriska tankemönster och aktiviteter. På samma sätt kan man säga att genom att projicera energi i högre centra så kommer vår handling och tanke mer och mer hänföras till universellt handlingssätt och tanke – dvs vi tänker och gör saker som gagnar andra, hela samhället skall gynnas, eller rättare sagt hela universum. Det är lätt att se var vi människor fokuserar vårt medvetande idag – detta är självförvållat genom historien – vi har skapat vår egen situation. Alla dessa energiblockeringar måste lösas upp så att solenergin och den kosmiska energin kan flöda fritt genom våra väsen. På så sätt kommer vi att kunna dra fördel av den ökande energin som vi just nu upplever som stress. Hela vårt väsen är under stress. Om vi inte gör oss av med dessa energiblockeringar kommer vårt tillstånd av stress att förvärras. Vi kommer att bli sjukare och må sämre även psykiskt. När energiblockeringarna fäster i våra energikroppar är det inte bara våra organ som får mindre energi och till en början börjar fungera sämre energimässigt. Blockeringarna i våra organ leder också till att motsvarande psykisk egenskap aktualiseras.

En helt frisk individ känner inte av stress på det sätt som vi gör nu. En helt frisk människa mår fantastiskt bra eftersom denne får mer energi för varje dag. En helt frisk människa kan bl.a. kännas igen på en helt neutral utstrålning. En sådan person debatterar exempelvis inte – denne känner överhuvudtaget ens detta behov. Det finns några få individer som kan sägas vara friska, men i princip alla människor på jorden är mer eller mindre sjuka.

Energiblockeringar

Energiblockering betyder samma sak som begreppet karma vilket har använts i vissa religioner. Begreppet karma är även liktydigt med erfarenheter. Karma är en materiell elektrisk anhopning som vibrerar och som via resonans drar till sig liknande energier. Alltså, om en person har energiblockeringar, minnesavtryck och hela tiden går i tanken att man ex skall stjäla, så kommer denne person, om blockeringen är tillräckligt starkt, att stjäla. Denna person kommer också att attrahera andra människor som har liknande egenskaper. Detta gör att tjuven själv kommer att bli bestulen och får sin egen situation belyst. Är det så att denne inser att stjälandet leder till problem och vill ändra på sin situation – så får denne möjlighet till detta och kanske tvingar sig till att handla på ett annat sätt istället. På så sätt lär vi oss hela tiden och vi ändrar vår tankeinriktning. De egenskaper som vi nu har, får som tidigare nämnts mer energi, och vi kommer att fungera mer kraftfullt i samstämmighet med dessa. Den ökade stressen i samhället får därmed sin förklaring.

Med detta i åtanke är det lätt att se vilket håll samhället går. Just nu är det inte samförstånd som råder utan ett intensifierat kaotiskt tillstånd.

Valet är ditt – vill du befria dig eller vill du omedvetet dras med i kaoset. Väljer du att befria dig från bundenhet kommer du att successivt bli friskare och din medvetenhet och hjärnkapacitet kommer att expandera.

// 2006-08-11 Lars Helge Swahn under överinseende av Sandor Alexander Markus

Läs Nästa! – Den Nya Världsdoktrinen >>>

Bli Medlem!

Lämna ett svar