Breaking News

Kulturell Ekologi

The Brain

Kultur – Kulturell Ekologi – Evolution

Begreppet “kultur” i sitt kosmiska – multidimensionella sammanhang betyder total kontroll av det femdimensionella, matriska enhetssystemet, fokuserat på den tredimensionellt medvetna människan.

Kultur är i sin nuvarande form är inget annat än ett tvärsnitt av historien.

Människans evolution är summan av människans tidigare förvärvade erfarenheter och visar därmed graden av hans nuvarande medvetenhet. Människans nuvarande tillstånd är resultatet av hans arv, miljö och levnadssätt.

Kultur sedd ur ett multidimensionellt kosmiskt perspektiv

Begreppet “kultur” i sitt kosmiska sammanhang betyder total kontroll av det femdimensionella, matriska enhetssystemet, fokuserat på den tredimensionellt medvetna människan. Således är kulturellt värde i kosmiskt sammanhang produkten av en högre kvalitativ medvetandeprocess, som när den startar sitt operativsystem på det tredimensionella fysiska – materiella planet, kommer ut ur kontrollen från den multidimensionella kosmiska energin eller det matriska enhetssystemet. Resultatet blir en “dekosmisationsprocess”, d.v.s. en ökad sinnesinfluens som leder till ökad bundenhet och minskad andlighet (begränsad medvetenhet och frihet).

Med andlighet menas inte religiositet, utan en högre kvalitativ multidimensionell enhetsmedvetenhet.

Kultur såsom människan känner den i dag är utbildning, antropologi och social vetenskap och är generellt involverad i politiken och därmed är kultur av andrahandskaraktär. Speciellt stort missförstånd och illusion råder när man talar om kultur som idé. Kultur är i sin nuvarande form inget annat än ett tvärsnitt av historien.

Ett tredimensionellt medvetande baserat på en femdimensionell medvetenhetskontroll är den enda framkomliga vägen till nytänkande och därmed till civilisationens fortbestånd.

Nytänkande är av kosmisk multidimensionell karaktär och inte begränsad inom den tre- och fyrdimensionella materien, formen.

Den centrala idén i en samhällsgemenskap är inte ökad sinneskontroll, materialism eller religiositet, utan en transformering, integrering med den ursprungliga nollpunktsenergin, primärenergin.

Det är en konstant växelverkan mellan primärkraften (urenergin), nollpunktsenergin bestående av ljud och ljus, och den sekundära kraften (sinnesenergin), där sinneskraften står för skapandet av materian eller formen.

Kulturell ekologi

Kulturell ekologi är vetenskapen om helheten. Kulturell ekologi är en dynamisk process med ömsesidig effekt som således inte är obegriplig vare sig kollektivt eller individuellt och därmed inte heller leder till obegripliga system som religiositet, mysticism, ockultism, intellektualism, mm.

Kulturell ekologi är ett mycket viktigt begrepp som innebär kunskap om de humanoida arternas utveckling under olika slags förhållanden, deras skilda medvetenhetsnivåer och samhällsutveckling samt hur dessa skilda kulturella nivåer kan samverka och samexistera med varandra.

Kulturell ekologi är den inre och yttre miljön som sammanlänkar människorna med varandra och med alla skapelseformer i den vidsträckta hyperrymden.

Kulturell ekologi är källan till social vetenskap.

Kulturell ekologi innefattar såväl världskultur, nationell kultur som individuell kultur. Kulturell ekologi kan definieras med återföring (feedback) till det ursprungliga kosmiska medvetandet, till den ursprungliga samhällskulturen.

Den verkliga grunden till ekologi är kultur vilken förändrar oss, utvecklar oss och återupprättar våra relationer med världsalltet. Det slags kultur som människorna menar med kultur är inte utvecklande betraktad från en kosmisk synpunkt. Den förändrar vårt beteende materiellt.

Materiell revolution är en väg som leder till ökad konsumtion och därmed till materiell bundenhet.

Materien är ett medel för vår utveckling och inte själva målet, men det betyder inte att vi måste leva i misär.

Det är konstaterat genom lång tids erfarenhet att materiell revolution endast leder till höjd materiell levnadsstandard, vilket endast bidrar till ökad materialism, egoism, habegär, avundsjuka, fåfänga, maktbegär mm. På så sätt förändras inte människan ur medvetenhetssynpunkt nämnvärt.

Den tredimensionellt och materiellt medvetna människan är övervägande en materiellt producerande varelse i kulturellt sammanhang. Utbildningen är baserad på konsumtionssträvande istället för på högre kvalitativ (kosmisk) utveckling.

Resultatet är välkänt: Omänskliga relationer, orättvis fördelningspolitik, exploatering, miljöförstöring, krig, fler och grövre sjukdomstillstånd, mm.

Allt detta bidrar till degeneration och sönderfall av samhället.

Materialism är i det långa loppet degenererande och resulterar i kortvarig lycka som senare övergår i lidande och misär. Materialismen bidrar till människans degeneration vidare till djurstadiet ur känslo- och medvetenhetssynpunkt.

Endast genom en kosmisk dynamisk process och genom ett kosmiskt hjärnprogram, kan vi bidra till en kulturell pånyttfödelse, vilket är det enda som kan garantera civilisationens fortlevnad. I den materiella renässansen har människan varit en konsumerande varelse. Utbildningen och utvecklingen är baserad på konsumtion av materiella produkter, medan den andliga (högre kvalitativa) “kosmiska” utvecklingen, fått ge vika för nihilistisk egoism och materialism.

Evolution

Människans evolution är summan av hans tidigare förvärvade erfarenheter under sin involution (inträde i den tredje dimensionen) och visar därmed graden av hans nuvarande medvetenhet.

Människans nuvarande tillstånd är resultatet av hans arv (tidigare förvärvad erfarenhet) och miljö som människan vistas i för närvarande. Tillämpat på varje enskild individ blir hans nuvarande medvetenhetsnivå, hans mentala, känslomässiga och biologiska välbefinnande, ett direkt resultat av hans ärftliga påbrå och av den miljö som han vistats i och som inverkar på honom från födelsen till dagens datum.

Ett gott mentalt, känslomässig och biologiskt-fysiskt välbefinnande är följden av ett gott arv och en gynnsam miljö. Arvet är konstant och oföränderligt. Arvet är inskrivet (inkodat) i människans individuella själsatoms och DNA,s egna möjligheter och begränsningar. Den miljö i vilken människan lever och verkar går att förändra, samtidigt som den inverkar på och samverkar med honom från födelsen till livets slut i det tredimensionella fysiska universum eller materien.

Våra tidigare liv (ärftlighetsfaktorer), frivilliga eller påtvingade levnadssätt, vår miljö och dess inverkan på oss är orsaken till den hälsa eller sjukdom vi lever med i dag.

Det aktuella välbefinnandet är ofta ett resultat av flera sammanflätade orsaker, arv, miljö, levnadssätt. Men genom att vi ändrar våra dåliga levnadsvanor genom att avlägsna negativa tankar ur vårt undermedvetna datafält och ser till att våra handlingar är i harmoni med vår ursprungliga (kosmiska, naturenliga) miljö, kan vi skapa förutsättningar för en förändring av det aktuella tillståndet. Detta leder oss till att åter erövra ett tillstånd av välbefinnande och en förhöjd medvetenhet.

Om individens egen vilja och kapacitet tillförs rätt vägledning av en kompetent lärare, får man det snabbaste och bästa resultatet.

Mentalt, känslomässigt och fysiskt välbefinnande är grundfundamentet i människans utvecklingsprocess mot högre dimensioner. Därför är en högre kvalitativ kosmisk läromästare en nödvändighet för att lära oss kunskap om världsalltet – hyperrymden i sin helhet.

Endast en sådan läromästare (professor) inom Kulturell Ekologi, som är utrustad med en multidimensionell kosmisk medvetenhet har tillgång till all den kunskap som rör människans andliga, implicita (invikta) omanifesterade själsliga natur och till sinnet relaterade explicita (manifesterade), mentala, fysiska medvetenhet och utveckling.

Endast en sådan läromästare kan lära oss hur vi kan återuppväcka den tidlösa sanningen i vårt innersta väsen och därigenom frigöra oss från alla slags begränsningar.

//Sandor A Markus

OBS: Eftersom ”människan” i sitt s.k. andliga, virtuella ursprungssammanhang är en ”själsbärande atom”, benämns den som ”Han” och inte som ”Hon” i våra skrifter, litteratur och undervisning. Själsatomen är neutralt och positivt laddad och iklär sig både ”maskulin” och ”feminin” form (höljen) under sin utvecklingsprocess. Själen som neutralt och positivt laddad atom har varken med den maskulina eller feminina formen av skapelsen att göra. Formen hör till sinnevärlden som utgör den negativa laddningen och är den bidragande orsaken till sinnevärldens, formens tillkomst.

Själen, Anden hör till den omanifesterade nollpunktenergin, 1:a Källan, Centraluniversumet, och Sinnet till den 2:a Källan, den manifesterade rörelseenergin, elektromagnetismen. Dessa två krafter tillsammans bildar skapelsen i sin helhet.

Postad: 2001 Senaste översyn: 2013-12-10

Läs Nästa! – Själsrelaterad multi-dimensionell kvantmedvetenhet >>>

Bli Medlem!

Lämna ett svar