Breaking News

TM och CelesteMetoden®

The Brain

Transcendental Meditation startades av Maharashi. Syftet var att utövare skulle kunna slappna av och eliminera stress samt lättare kunna lösa sociala problem och familjeproblem. Utövare märker att det finns en hel del energiblockeringar som ej går att avlägsna med TM.

CelesteMetoden® är närmast att jämföra med ett träningsprogram, som bygger på att alla energiblockeringar skall bort. Energiflödet i kroppen skall bli fritt och hjärnan skall användas till 100 %. I processens slutskede uppnås ett femdimensionellt kosmiskt kvantmedvetande. CelesteMetoden bygger på att utövaren med största möjliga säkerhet, skall genomgå hela processen mot Målet.

TM – Transcendental Meditation

Meditationstekniken bygger på att utövaren skall aktivera alla kroppens chakras (energivortex) successivt. I människans chakras finns alla erfarenheter lagrade, som har inhämtats under otaliga liv på denna planet. I de två nedersta chakras finns mycket grova energistrukturer lagrade. Dessa är kopplade till våld, att utnyttjas och utnyttja samt astral snedvriden information och total fångenskap i den tredje dimensionen. Information härigenom kallar vi för vår verklighet på jorden. Det tredje chakrat nedifrån håller på information om maktspel av olika varianter. Det fjärde chakrat (hjärtchakrat) nedifrån kan sägas innehålla lite mer lättare energiblockeringar, som dock kan utgöra mycket kraftiga hinder för människan under sin träning på en uppåtgående utvecklingsspiral. Endast vid fokusering i pannchakrat kan balans skapas och alla problem avlägsnas utan att problem uppstår. Transcendental meditation, där alla chakras skall renas med hjälp av mantras, gör att man successivt måste konfronteras med sina problem till olika grad. Processen är långdragen och hinder kommer att mötas. Många orkar inte fortsätta processen utan lägger av. Transcendental meditation kopplar inte någon kraftigare renande energiström till medvetandet. Detta gör att de allra flesta utövarna inte förnimmer det milda ihållande eterbruset som även kallas för ljudströmmen. Detta gör att processen är långsam och påfrestande för utövaren.

Om man tittar utvecklingsmässigt, kan man säga att människan först har stigit ner till jorden för några tusen år sedan för att konfronteras med den tredje dimensionella verkligheten. Man kan jämföra hela processen med att människan stiger ner i en dal. Människan befinner sig då för närvarande på nerstigningssidan, förhoppningsvis en bit från botten av dalen. Botten av dalen symboliserar då total degeneration medvetenhetsmässigt. En TM-utövare aktiverar alltså successivt alla sina chakras på sin position, vilket till viss del kan jämföras med att klättra ner till botten av dalen innan personen börjar klättra upp ur den. Man kan fråga sig vad en utövare skall göra nere på botten. Processen tar lång tid och utövaren kommer att konfronteras med en hel del problem som finns inombords. Vi vet, att en standardmänniska har en enorm anhopning av energiblockeringar. Denna reservoar går överhuvudtaget inte att överblicka för genomsnittsindividen. Människan lever i sina problem och kan inte se situationen utifrån. Som jämförelse kan sägas att “människan ser inte skogen för alla träd”. Man identifierar sig med sina problem och ser dem som en del av sig själv. Man måste nå ett femdimensionellt kosmiskt kvantmedvetande för att höja sig över skogen och utifrån kunna skåda all sinnesmateria. Då detta inträffar, har man bränt ner hela sin egen skog och ser andras sinnesmateria, andras skogar.

Att använda Transcendental meditation medför risker, eftersom när de olika chakras aktiveras, så kommer utövaren att konfronteras med problem. Dessa är alla på ett eller annat sätt kopplade till astralplanet. Utan en kompetent lärare befinner sig en utövare i fara. När energistrukturer aktiveras, så kommer astrala väsen av lägre kvalitet att på ett eller annat sätt försöka vilseleda utövaren. Den energiblockering som utövaren för närvarande försöker arbeta bort, har alltid sin motsvarighet energimässigt och resonansmässigt, någonstans i den fjärde dimensionens astrala regioner. Som utövare ser man inte dessa väsen. Man skall inte utsätta sig för onödiga risker. Ex en person som regelbundet dricker mycket alkohol, har alltid väsen omkring sig. Dessa har lämnat sina jordiska kroppar och försöker påverka människan att dricka oftare. Detta eftersom dessa lågkvalitativa astrala väsen tror att de kan tillfredsställa lite av sina egna begär.

CelesteMetoden®

När människan med alla sina erfarenheter, befinner sig på dalväggen som har med nedstigning att göra, så hjälper CelesteMetoden utövaren att direkt stiga uppåt. Detta kortar ner utvecklingstiden oerhört mycket. CelesteMetoden kopplar även in ljudströmmen till medvetandet. Denna ljudström bränner till en början ner energiblockeringar sakta och ökar successivt takten allteftersom människan utvecklar sig. Det enda energicentrat som tränas och aktiveras är pannchakrat som är beläget mellan och strax ovanför ögonen. När medvetenhetsfokus befinner sig här, så strävar hela kroppens energiflöde att komma i balans. Då detta görs, kommer energiblockeringar successivt på ett säkert sätt, att avlägsnas från människans energisystem.

Akademins mål är att alla som är intresserade av att uppnå ett femdimensionellt kosmiskt kvantmedvetande, verkligen skall beredas möjlighet att realisera detta. Ditt mål är vårt mål. Vi gör vårt yttersta för att du skall lyckas med din träning och uppnå ditt mål.

Första steget för dig är att anmäla dig till ett gratis informationsmöte. Då för du reda på mer om A.I.C. och vad som krävs av dig för att bli medlem och sätta igång din utveckling mot ett själsrelaterat högre kvalitativt femdimensionellt kvantmedvetande.

//Lars Helge Swahn under överinseende av Alexander Markus 2007-01-06

Läs Nästa! – Kultur, Kulturell Ekologi, Evolution >>>

Bli Medlem!

Lämna ett svar