Breaking News

The Northern Pontifical Academy

AIC Logotype, small

The Northern Pontifical Academy (NPA)

Den Gnostiska Kristna Kyrkan av de Första Kristna från det Syriska Ortodoxa Patriarkatet i Antiokia (Apostoliskt grundat i Ecuador år 1968). Statligt Erkänd och Registrerad som en Mystisk Order år 1975. No. 1725

peace-dove

holygrail

The Northern Pontifical Academy (NPA):s primära syfte är en Förening av alla Jordens Kosmiska Energier och Ambitioner för Kosmisk Gemenskap på en gemensam grund av förståelse för de Grundläggande Principerna av Liv, Naturligt och Universellt, som håller Allt Liv Heligt, och därmed Okränkbart. Genom Medkännande i det fria utövandet, ska vi transcendera de snäva gränserna av tro och dogmer, för att avsluta intolerans och sekterism, vilket splittrar och antagoniserar mänskligheten, förstör världsfreden. NPA arbetar för en Syntes av Livsprinciperna och Förening i Kosmos, Kärlek och Vishet, över alla vetenskapliga, filosofiska och religiösa rörelser.

NPA är planen (matrisen) från högre dimensioner gällande jordens utveckling. Jorden går från en mörk tidsålder till en ljus upplyft tidsålder i evolutionens förlösande ljud och ljus.

NPA  styr AIC Projektet (ENAREN) och dess förgreningar samt AIC:s undervisning och evolverande utvecklingsprogram . Detta program verkställs via NGU (Nordiska Gnostiska Enheten) som erbjuder ett gratis utvecklingsprogram på AIC Association: www.worlddoctrine.org.

Nordgnosticismen

Undervisningen övervakas av “Den Andliga Läromästaren – Enaren” – Sandor A Markus och Ann-Sofie Hammarbäck – vars uppgift i begynnelsen av den nyligen inträdda Gyllene Tidsåldern, Vattumannens Tidsålder, är att vägleda den jordiska människan ut ur mörkret mot ljuset, dvs. mot ett multidimensionellt högre själsligt kvantmedvetande – och låta den Allsmäktige Fadern lysa i sin Strålglans inom dig.

Nordiska Gnostiska Enheten (NGU)

Videoklipp med Sandor Alexander Markus (Sandor A Markus). Videon spelades in i Falun den 17 juni 2012. Sandor A Markus är grundaren av “Internationella Akademin för Global Mänsklig Kultur (AIC)” och den “Nordiska Gnostiska Enheten (NGU)”. Via NGU erbjuder vi alla gratis medlemskap för att träna sitt medvetande och uppnå gnosis, dvs. insikt och kunskap i källan, det som i dagligt tal kallas Gud.

Den Sanna Gnosticismen utgör Källan till all Vetskap och Vetenskap

Kort Historia om Gnosticismen, NPA, AIC, NGU…

Gnosticismen har förknippats med hemliga läror och mystiska människor. Gnosticismens skrifter är oftast skrivna med språkformuleringar som är omöjliga att förstå för en Oinitierad, oinvigd.

Via “Northern Pontifical Academy (NPA)” ges AIC Association tillgång till den källkunskap som gnosticismen hade tillgång till i början, innan den förvanskades, misstolkades på grund av okunskap, omedvetenhet både av gnostiker och av agnostiker inom den kristna kyrkans etablissemang. Undervisningen tillhandahålls via den “Nordiska Gnostiska Enheten“.

Den sanna gnosticismen handlar om människans relation till sitt ursprung, Urkällan, 1:a Källan, Centraluniversumet – till det implicita (invikta), den omanifesterade ordningen av skapelsen, till Den Högsta Gudomen, Skaparen, Centrala Intelligensen, Skaparkraften bakom Själen, Det Absoluta Medvetandet.

Den sanna Gnosticismen handlar också om hur detta primära ursprungsmedvetande kommer till uttryck genom 2:a Källans, det 7:e Superuniversumets explicita (utvikta) manifesterade ordning. Gnosticismen är inte någon religion utan en filosofi som är baserad på vetskap (vetenskap) framför blind tro, föreställning eller spekulation, även om den ibland har tagit sig ett religiöst uttryck.

Gnosticism kommer från grekiska “gnosis” och brukar översättas med “kunskap” och/eller “insikt.” En medlem av gnosticismen – en “gnostiker” – är alltså en person som har kunskap och som har kommit till insikt. Men det handlar inte främst om den kunskap och insikt du kan skaffa dig genom yttre medel som att läsa specifika texter eller utföra olika ritualer. För en gnostiker är målet att nå en inre kunskap och insikt. Det handlar om den högsta kunskapen om det gudomliga och den sanna insikten om verklighetens och människans innersta natur.

Gnosticismen har ingen trosformulering om Gud.

Gnostikerna tror inte på Gud som en personlighet utanför människan själv.

Kristus sade: I vårt ursprung är vi alla Gudar.

Gud är tillvarons uratom, fröatom, själsatom som inom Teosofin har döpts till ”Monaden”, det som är ett, oändligt, evigt, oförstörbart.

Som Själsatom, Fröatom är Gud allestädes närvarande. Gud uttrycker sig genom mineralriket växtriket, djurriket och människoriket.

Gnosis betyder insikt, vetskap

De urkristna gnostikerna visste att genom kontinuerlig medvetenhetsträning kommer man till direkt perception (förnimmelse) om hur människan och kosmos fungerar och verkar i sin helhet. Träningen gör att man ser Guds Rike redan medan man verkar och lever på jorden.

Genom att den sanna Urgnosticismen under ca 100-200-talet e. Kr. urartade till flera strömningar, minskade successivt den genuina perception (förnimmelsen) av sanning i Gnosticismen.

Gnosticismen upplevdes som ett hot av den etablerade Kyrkan, som ställde sig mellan Gud och människan. Gnosticismen förbjöds efter 300-talet e.Kr. och för att komma till Gud var man alltså tvungen att foga sig i den kristna kyrkans trossatser. Den direkta sanningsperceptionen försvann som alternativ hos människan, som via hot blev tvungen att välja andra vägar. Människan sjönk djupare i glömska och medvetenheten avtog ytterligare.

Gnostikerna förföljdes efter kristendomens inträde. Kyrkan t.o.m. ledde ett korståg mot den falang av människor som bekände sig till Gnosticismen under namnet Katarrer. Korståget blev känt som ”The Albigensian Crusade”. Detta skedde 1209-1229 e.Kr.

Gnosticismen överlevde endast som en esoterisk strömning med endast ett fåtal anhängare och ännu färre initierade.

Följande kända personer var gnostiker: Valentinos, Marcion (Marcus-Ioanes), Miguel Serveto, Emanuel Swedenborg, Niels Bohr, Dag Hammarsköld m.fl.

A.I.C. återupprättar nu Urgnosticismen. Den enda framkomliga vägen idag är kontinuerlig medvetenhetsträning som leder till direkt perception (förnimmelse) om människan och kosmos natur. Den ”Nordiska Gnostiska Enheten” är inkörsporten för alla oberoende nationalitet, hudfärg och trosuppfattning, som vill återupprätta kommunikation med Första Källan, den sanna gudomen, centraluniversumet, den implicita ordningen, och låta sin Själ (högre kvalitativa medvetenhet) få ett allt starkare inflytande istället för dagens nedåtriktade (lägre kvalitativa) sinnesinfluerade medvetande.

Sympatiserar du med någon religion och tar del av AIC:s utvecklingsprogram, så blir det lättare för dig att förstå kärnan (den sanna innebörden) i din egen religion. Detta oberoende om det handlar om Kristendom, Islam, Judendom, Hinduism, Buddhism, Sikhism, Ateism m.m. Att vara medlem i NGU och senare den Internationella Akademin för Global Mänsklig Kultur, AIC, innebär inte att du måste överge din religiösa eller filosofiska tro. Tvärt om! Den kommer att stärka din tro när du förstår dess sanna innebörd.

Copyright © 2014. The Northern Pontifical Academy NPA. Rättvik. Sweden.

Lämna ett svar