Breaking News

Handlingsplan för Rättvis Samhällsutveckling

Uppdatering sker kontinuerlig, senast: 2020-10-17

AIC World – “Ljus Framtid” – Handlingsplan för Rättvis Samhällsutveckling

Internationell Allians för Kulturell Ekologi – Ledord: “En Ny Medvetenhet i En Ny Tid!”

Detta är det enda handlingsprogram som kommer att fungera i den tid vi nu har gått in i. Alla gamla “strukturer” kommer att rämna.

AIC_World

Bakgrund

Bakgrund till detta initiativ om etiskt och moraliskt styre av Sverige går att läsa i boken “Den Matriska Verkligheten” författad av Dr. Sandor A. Markus och Lars Helge Swahn.

Handlingsplan för Rättvis Samhällsutveckling verkar för:

 • Ett världssamhälle
 • En broderlig mänsklighet
 • En flagga av kärlek – vishet
 • En moralstandard
 • Ett språk av förståelse
 • Över alla gränser
 • Över alla fördomar
 • Över alla traditioner

Målet med handlingsplanen är följande

Vi vill verka för att alla människor i samhället skall få individuell möjlighet till utvecklandet av sina inneboende egenskaper, kvalitéer som bidrar till ökad medvetenhet och etiskt – moraliskt leverne. Människan skall leva sunt där idéer verkställs som är i samklang med naturens lagar. Samarbete, förståelse och harmoni människor emellan är ledstjärnan där konkurrens förpassas till sin hemvist, djurriket. Vi samarbetar medvetenhetsmässigt mot höjder av tekniska underlättnader, kunskapsinhämtning om oss själva och om hur universum fungerar. Sveriges befolkning liksom jordens alla folk skall återigen linjeras med den uppgift vi har i kosmos – att arbeta hand i hand med naturens och universums lagar istället för att motarbeta dem. Vi arbetar med en mångtusenårsplan för välmåga och långa liv i utveckling mot framtiden.

Rättvis samhällsutveckling för alla människor.

Bakgrund

Bakgrund:

Den jordiska människans nuvarande situation

Den mänskliga civilisationen på jorden står inför en ekologisk kris som under de senaste decennierna har blivit mer kritisk. Människan ödelägger både sin inre och yttre miljö genom artificiell påverkan och konsekvenserna därav kommer att blir oöverskådliga i form av naturkatastrofer, epidemier av olika slag. Ingen kan personligen lastas för detta. Det bygger på okunskap, omedvetenhet hos den jordiska mänskliga arten i sin helhet. Inte heller någon regering, något politiskt parti eller religiös organisation kan lastas för den situation som jorden befinner sig i för närvarande, utan det är helt och hållet en följd av den naturliga utvecklingen, där den negativa sinneskraften hitintills har haft en övervägande influens, i jämförelse med den positiva, s.k. andliga.

I detta fall, liksom vid alla enkla problem, blir lösningen självklar, i och med att människan förstår, vad saken gäller. För att man skall kunna få ett riktigt grepp om problemet, skall vi försöka att framställa det så enkelt som möjligt, även om detta innebär vissa svårigheter på grund av människans olika grad av medvetenhet.

En som går i lågstadiet har svårare att förstå ekvationen än den som går i högstadiet. Det är helt normalt att människan förstår olika mycket av livet och av händelser som utspelas runtomkring henne.

Det finns tre vetenskapsgrenar i universum, den kosmiska, den sociala och den materiella som är nödvändiga för den jordiska civilisationens fortbestånd, utveckling och framåtskridande. Den kosmiska och den sociala vetenskapen måste komma i främsta rummet. Det kan inte bli något materiellt framåtskridande om det inte finns en grund av kosmiskt och socialt vetande att bygga på. Det materiella framåtskridandet som har skett på jorden det senaste halvseklet har ur andligt perspektiv skapat stress, otrygghet och stagnation.

När vi talar om den ”andliga”, då menar vi inte den ”religiösa”.

Andlighet är ett kosmiskt, universellt begrepp och har ingenting med institutionell religion, idoldyrkan eller med sekterism att göra.

Religion bygger uteslutande på tro, känslotänkande och känsloviljande, medan den kosmiska, andliga bygger på kunskapvetskapvetenskap om människan och om hyperrymden i sin helhet.

Det som människan inte kan uppfatta med sina sensoriska fem sinnen (syn, hörsel, känsel, smak och lukt), kallar hon för icke existerande, overkligt, subjektivt, övernaturligt, transcendentalt eller andligt. Detta utan att egentligen förstå vad man menar med begreppet ”andlig” eller ”övernaturlig”. Allt som existerar i hyperrymden är naturligt.

Det som den jordiska människan kan uppfatta med sina sensoriska fem sinnen kallar hon för verkligt, objektivt, vetenskapligt.

Vi måste tänka på att det är endast vår begränsade tredimensionella intellektuella medvetenhet och våra fem sinnesförmågor som skannar av omgivningen runtomkring oss, som utestänger oss från den sanna verkligheten, skapelsen, hyperrymden i sin helhet. Vi uppfattar bara en liten del, en begränsad del av skapelsen i vårt nuvarande medvetenhetstillstånd. Och ur denna verklighetsupplevelse försöker vi framhäva hur hela skapelsen har gått till.

Vi föreställer oss en vibrationsskala, en elektromagnetisk skala från noll till oändlighet. Den objektiva synliga världen som den jordiska människan med sina fem sinnesfunktioner uppfattar som verklighet, utgör bara ca 400-700 nm på denna oändliga skala. (1 nanometer är en miljarddels meter). Allt annat ligger utanför normalindividens sinnesförmåga att förstå, men likaväl existerar det som verklighet. Ordet verklighet är ett relativt begrepp. Det som är verkligt för en individ är overkligt för en annan.

Riktigheten kan vi själva bli övertygade om, då vi tänker på skillnaden mellan djurens och människans förmåga att uppfatta verkligheten. En skalbagges verklighet är en helt annan än elefantens.

Djur har ingen kosmisk eller social medvetenhet utan reagerar instinktivt omedvetet och har följaktligen inte heller kunnat komma något vart inom den materiella vetenskapen.

Hos somliga insekter, t.ex. myran och biet, finns en ansats till social gemenskap, så till vida att de kan leva tillsammans i ett stort antal, arbeta för sin gemensamma välfärd och ha en slags disciplin som gäller dem alla.

Som följd därav har de också utvecklat ett mycket begränsat materiellt gruppvetande. De uppför bon samt insamlar föda för framtida behov. Varje spår av kosmisk kunskap saknas emellertid, vilket ju visat sig vara en absolut nödvändighet för vidare utveckling. Därför har de på tusentals år ej kommit ett enda steg framåt.

Mänskligheten däremot har redan från första början av sin utveckling haft en intuitiv känsla av en högre makt eller kosmisk intelligens, som ordnar och övervakar hela naturen. Den mänskliga inställningen till denna makt har varierat mellan fruktan och ovilja till vördnad och kärlek, men man har alltid önskat att få veta mer angående dess natur.

Den kosmiska vetenskapen har sina rötter ända ner i det första uppvaknandet av den mänskliga intelligensen. Och när människorna började inse, att man endast genom samverkan kunde förbättra sina livsbetingelser, bildades de första folkstammarna och därmed var grunden till den sociala vetenskapen lagd.

Ur dessa båda vetenskaper och influensen från utomjordiska civilisationer har sedan den materiella kunskapen framsprungit och det är här problemet börjar.

Utvecklingen på det materiella området stimuleras oavbrutet av kroppen via dess sinnens ständigt stegrande önskningar och behov. Detta kan vi mycket enkelt bli övertygade om, genom att jämföra de sista femtio årens uppfinningar och materiella utveckling med motsvarande framåtskridande under de närmast föregående hundra åren och detta i sin tur med vad som skedde under tusen år dessförinnan.

Det ligger i öppen dag, att den vetenskapliga utvecklingen på det materiella området sker i allt hastigare tempo. Medan de kosmiska och sociala vetenskaperna endast framskrider i direkt proportion till tiden och ibland inte ens så fort. Detta har förorsakat det kaos vilket mänskligheten på jorden befinner sig i för närvarande.

Tänk på följande problem:

En stor massiv byggnad håller på att uppföras. Murarna stiger i höjden i allt hastigare takt och grunden, som bär upp hela byggnadsverket färdigställs också samtidigt men i mycket långsammare takt. Såvida man inte finner något medel att stimulera arbetstakten med när det gäller grunden, så är det oundvikligt att den tidpunkt kommer, då byggnaden störtar samman på sitt fundament och båda förstörs fullständigt.

Sådant har skett förr på jorden, och utvecklingen har kommit till det stadium, där sannolikheten är stor för att samma typ av händelse skall upprepas ännu en gång.

Faran för att den jordiska civilisations skall decimeras är överhängande genom dess ökade destruktivitet och de förintelsemedel som hon har åstadkommit.

Hur kan då en civilisation vara hotad av sitt eget verk?

Orsaken är helt enkelt den, att människan inte har gjort tillräckligt stora framsteg på det kosmiska (andliga) området för att kunna avgöra hur samhället på bästa sätt skall kunna utvecklas och hur den materiella produktionen bäst skall anpassas till naturlagarna.

De som i vår civilisation verkligen tänker medvetet är klart införstådda med den fara, som ligger i bruket av okonventionella vapen (kärnvapen). Detta speciellt hos de länder som vill ställa sig utanför den internationella kontrollen och nonchalerar de bestämmelser som gäller bruket av dessa vapen. Länder där känslorna fortfarande styr förnuftstänkandet.

Dessutom finns härvidlag ännu ett problem, vilket den jordiska människan hitintills inte har insett. Såvida inte enighet mellan nationerna kan uppnås, kommer det faktum att sådana vapen finns, även om de aldrig kommer till användning, att medföra den nuvarande civilisationens totala sammanbrott. Sanningen här av kan förstås av envar, som vill anstränga sin hjärnkapacitet en smula. Vi får inte glömma att krig ständigt pågår någonstans på jorden så länge människan av religiösa – ideologiska skäl och maktmissbruk vill ta kontrollen över andra.

Jorden tillhör lågstadiet i hyperrymden ur medvetenhetssynpunkt där hat, krig, egoism, maktbegär, maktmissbruk fortfarande är dominerande. Även om intelligenser från högre utvecklade utomjordiska civilisationer under länge tid har informerat människan på jorden, vad egoism, habegär, maktbegär och maktmissbruk kan leda till, så har den jordiska rasen hitintills nonchalerat dessa varningar. Hon fortsätter i samma spår att ödelägga sina framtida möjligheter att överleva som civilisation på jorden. Hur kan en sådan ras kalla sig intelligent?

Civilisationen byggs upp och vidmakthålles av tänkande, medvetna och klarsynta människor, som arbetar med sikte på framtiden och inte av den okunniga, omedvetna massan.

Men vem har lust att ägna sitt liv åt att förbättra villkoren för de nyfödda eller ännu ofödda generationerna, om den överskådliga framtiden inte ens sträcker sig över de närmaste tjugofyra timmarna?

Hela den nuvarande civilisationen hotas av den ständigt ökande miljöförstöringen, vilket kommer att resultera i oanade naturkatastrofer och epidemier om inte människan vidtar konstruktiva åtgärder. Även om dessa åtgärder sker på bekostnad av den materiella välfärden så är det nödvändigt. Klockan är fem minuter i tolv. Vi har bara fem minuter till vårt förfogande för att ända vår kurs för att undvika omfattande katastrofer av olika slag.

Men för att vi skall kunna inse allvaret bakom dessa hotbilder, så måste vi utveckla vår medvetenhet från dess nuvarande tredimensionella embryostadium till en femdimensionell kosmisk medvetenhetsnivå.

En företeelse, som dagligen diskuteras i massmedier världen över är den starka tilltagande ungdomsbrottsligheten och kriminaliteten. En del människor lägger skulden på föräldrarna eller skolorna, andra på kyrkan eller staten. Likaväl har varken den ena eller den andra institutionen något direkt ansvar för uppkomsten av det rådande läget, vilket uppkommit huvudsakligen av att man i ungdomen är mer känslig för det allmänna osäkerhetstillståndet.

Ungdomen känner sig otrygg och osäker inför framtiden. Flertal begå självmord eller använder psykofarmaka för att orka leva. Riktigheten härav kan vilken psykolog som helst intyga. Aldrig i den jordiska civilisations historia har framtiden tett sig mera osäker än för närvarande. Den uppväxande generationen ser ingen framtid och den institutionella kyrkan gör heller ingenting. Alla sitter med armarna i kors och skyller på varandra.

Den institutionella kyrkan som påstår sig ha monopol på den kosmiska (andliga) sanningen kan inte ge den uppväxande generationen annat än hänvisningar till bibeln (böckernas bok) eller till s.k. heliga skrifter, vilka har tillkommit genom berättelser, myter och traditioner.

Människan har inte förstått vad utomjordiska intelligenser som Akhenaton, Jesus ben Pandira, Johannes Döparen, Buddha, Muhammed, Guru Nanak, m.fl. förkunnade för dem vid den tidpunkten då de varken var läs- eller skrivkunniga. Människans vardag bestod huvudsakligen av hårt arbete för att skaffa föda till sina familjer. Det var endast få som kunde skriva eller läsa. Vad dessa högt utvecklade utomjordiska varelser förmedlade för den jordiska människan, nedtecknades först långt efter deras bortgång. Inte ens deras närmaste lärjungar förstod vad dessa läromästare egentligen sade eller menade. På samma sätt som den jordiska människan idag inte förstår annat än vad hon blir indoktrinerad i att tro på från sin omgivning.

Den politiska och militära spänningen i världen fortsätter i samma takt, även om det ser lugnt ut på ytan. Supermakterna bevakar och vågar inte lita på varandra även om de talar om fred. Förändringen som har skett under 1990-talet i Östeuropa är bara början till en global förändringsprocess.

Olika religiösa trosriktningar hävdar att just deras tro är den enda rätta och är beredda att i Guds namn gå ut i krig. Detta innebär att ytterligare generationer skulle födas och växa upp under ständiga hot av en nära förestående förintelse. Ännu har hyperrymden inte frambragt den civilisation på det tredimensionella planet till vilket jorden tillhör, som skulle kunna utvecklas under sådana betingelser.

Medan intelligentsian diskuterar och debatterar huruvida man skall ingripa för att stoppa denna annalkande katastrof, så fortskrider miljöförstöringen och destruktiviteten med allt hastigare takt. Ingen med ansvar vill inse vad detta innebär för hela jordens civilisation. Resultatet kan bli bara ett. Ökad kriminalitet, destruktivitet, naturkatastrofer i form av jordbävningar, stormar, översvämningar, klimatförändringar, epidemier av sjukdomar, vilka i sin tur kommer att resultera i materiella skador och till en ekonomisk kollaps.

Det finns olika uppfattningar hur man kan råda bot på problematiken.

En del hävdar, att man borde hejda den vetenskapliga utvecklingen på det materiella området, genom att upphöra med arbetet på alla slags avancerade planer samt förbjuda eller begränsa studiet och forskningen inom kärnfysik.

Andra går ännu längre och menar, att man helt och hållet bör förstöra frukterna av den materiella vetenskapen och återvända till naturen och till djurens betingelser.

Sedan finns det människor som anser att endast genom ökat religiositet, införande av religiöst undervisning i skolorna mm, kan man förbättra tillvaron och skapa fred på jorden. Men historien vittnar om hur religionen hitintills har misslyckats med att kunna förbättra människans villkor, utom möjligtvis för den institutionella kyrkan.

Om du vore i färd med att uppföra en stor byggnad och plötsligt upptäckte, att grunden genom en felberäkning inte skulle bli stark nog att bära upp den, skulle du då genast börja riva ner alltsammans? Nej – om du har en smula mänsklig intelligens, skulle du istället börja undersöka, hur du bäst skulle kunna utvidga och förstärka grunden och inte behöva riva ner byggnaden för att sedan bygga upp den på nytt.

Utvecklingen av den materiella vetenskapen kan inte hejdas. Antingen kommer utvecklingen att fortsätta utan hinder, eller också kommer den att stagnera. Om den stagnerar kommer den att bryta samman. Det är inte så att den materiella vetenskapen har vuxit fram ur felaktiga grundförutsättningar, utan den kommer att skrida framåt och uppnå hitintills oanade resultat, om människorna på jorden utvecklar en högkvalitativ, kosmiskt medvetenhet, kvantmedvetenhet och ser till att de därigenom får ett bärkraftigt underlag.

Och om de inte gör det, vad händer då?

Då kommer civilisationen liksom tidigare civilisationer att gå under. Den kommer att störta samman i en katastrof med endast ett begränsat antal överlevande. Dessa få kommer varken att ha förmågan eller viljan att återuppta den vetenskapliga forskningen.

Inom några få generationer har de efterkommande återgått till nära nog djurstadiet. Sedan börjar utvecklingskurvan gå upp igen. Om en femton till tjugotusen år, kommer en ny civilisation att uppstå, tack vare högre utvecklade utomjordiska (extraterrestriala) intelligenser, civilisationer. Civilisationen kommer att möta samma problem som den nuvarande och ställas inför samma möjliga lösningar. Skulle även de misslyckas, kommer de i sin tur att gå under. Det är en av kosmos obevekliga lagar, även om den lämnar människosläktet fritt val.

Varken ras eller kultur är ämnade att utplånas. Om vi ändrar våra tankegångar och omstrukturerar våra egocentriska egenskaper, kommer vi att kunna fullfölja civilisationens uppåtgående kurva och lämna katastrofrisken bakom oss. Valet ligger i människans händer och det brådskar.

Vi har bara två alternativ att välja mellan, antingen att gå under p.g.a. vår okunnighet och dumdristighet, eller att utveckla vår medvetenhet till att kunna fortsätta vår existens på denna planet.

Genom att den jordiska människan utvecklar sin nuvarande tredimensionella medvetenhet till en femdimensionell kosmisk medvetandenivå, kan hon komma i besittning av hitintills okända krafter och kunskaper, vilket kommer att resultera i ett kosmiskt dynamiskt skapande.

Beträffande vetenskapen kan vi konstatera följande: Visserligen har man kommit en bit på väg inom kärnfysik, men fysiken befinner sig fortfarande på fosterstadiet. Det är ett faktum, att människan har individuell medvetenhet och äger förmågan att koordinera sina sinnesförnimmelser i meningsfulla bilder och logiska tankesystem. Detta pekar på att det måste existera ett kosmiskt, universellt sinne, av vilket vårt individuella sinne är en ”avbild, kopia”.

På grund av sinnesorgans begränsning och människans nedärvda djuriska instinkter, blir hennes föreställning om det universella sinnet ensidigt och förvridet. Trots sin ofullkomlighet, förblir det dock en ”avbild” av ”något”, som hon kan ana, men inte fullt förstå eller vetenskapligt beskriva för närvarande.

Bortom den värld som våra sinnesfunktioner ger oss kunskap om, börjar vi allt tydligare skönja en Allmakt, som är den ursprungliga källan till primär energi (själsenergi) och sekundär energi (sinnesenergi). Från denna källa som kallas ”CENTRALSOLEN” utgår också vår individuella förmåga att tänka och skapa. Våra etiska föreställningar härstammar också från denna källa, vars förmaningar vi hör genom vad vi kallar ”samvetets röst”. Ett välbekant namn för denna allmakts källa är GUD. Detta är ”GOD”, GOTT eller HARMONISK.

Allting i sinnevärlden, i den formbundna hyperrymden är bundet till tid och rum och är förgängligt, dvs. genomgår ständigt förändring, omvandling, omstrukturering.

Den 2:a kosmiska regionen, den 5:e mental-kausala dimensionen kan beskrivas med termerna ”icke-fysiskt rum” och ”icke-fysisk tid”.

Icke-fysiskt rum kan inte mätas med längdmått, inte heller kan icke-fysisk tid mätas med klocka. Avstånd i tid och rum kan därför inte betraktas som i och för sig långa eller korta. De är kvalitativa och mentala begrepp, vilka bör väl skiljas från de kvantitativa och fysikaliska begreppen med samma namn.

Fysisk tid eller klocktid är som vi tydligt inser, en mätbar kvantitet. Den bestämmer inte blott varaktighet utan även framåtskridande. Att tiden rör sig i en viss riktning måste ha en djup betydelse, men man bör komma ihåg, att framåtskridande och förändring inte är samma sak. Framåtskridande tänker vi oss såsom meningsfull och med en avsikt, som kan vara tydlig eller dold.

Förändringar utan mål leder vanligen till kaotiska tillstånd, medan målmedvetna förändringar leder till ordning och ofta till införande av specifika funktioner. Eftersom tiden har en bestämd riktning, kan vi med Eddington tala om ”tidens pil”. Denna pil kan jämföras med en vägvisare. Den visar oss vägen till framtiden och bort från den förflutna. Ibland har den åsikten framställts, att tidpilens riktning åt ett bestämt håll beror på en omedelbar reaktion i vårt medvetande, som har sin orsak i en partiell desorganisation av hjärnsubstansen.

Intuitivt känner vi dock att tiden har en mera fundamental betydelse än att bara vara ett mått på storleken av degenerativa tendenser i vår kropp och att den har något att göra med utveckling och framsteg.

Egentligen borde evigheten inte betraktas som en tidlös värld. Vi kan jämföra tidsföljden i vårt minne med innehållet i en historisk skildring. Då vi läser denna, kan vi hoppa över vissa kapitel och läsa nutidens historia, innan vi läser dåtidens. Men inom en begränsad del av boken måste vi läsa orden i deras naturliga följd, annars skulle de fullkomligt förlora sin mening. Vanligen pekar den fysiska tidens pil i samma riktning som den icke-fysiska tiden, men såsom ofta händer i drömmar, kan minnen från mycket skilda epoker av vårt liv blandas ihop.

Fakta av detta slag skulle möjligen kunna tjäna till startpunkt vid förklaringar av framtidsförutsägelser. De visar också, att evighetsdimensionen inte är någon statisk värld, där ingenting händer.

Våra medvetna minnesfunktioner räknas sällan till de psykiska fenomen, vilket dock alldeles avgjort borde vara fallet. De utgör viktiga yttringar av det mänskliga psyket, men vi är så vana vid våra minnen, att vi lätt glömmer att minnesförmågan behöver en förklaring. Om människan hade kunnat lösa minnets gåta, då hade hon fått en förklaring till många andra psykiska fenomen.

Det har påståtts, att potentiella minnen bildar ”spår” i den fysiska hjärnan. Men hjärnan är, vetenskapligt sett, en flytande kropp och därför underkastad värmeeffekten av sina molekylers rörelse. Lika lite som vi förmår att göra komplicerade och bestående intryck på hjärnan, lika lite kan vi skriva vårt livs historia i vatten eller flygsand och få den bevarad.

Vidare står ämnesomsättningen i en biokemisk hjärna i samband med upptagning av ny materia och eliminering, borttransportering av förbrukad sådan, varför inom några få år endast några få molekyler av den gamla hjärnan återstår. Men frånsätt detta, är det omöjligt för de flesta att fatta, hur hjärnans mekaniska struktur kan producera mentala minnen i vårt medvetande. Tillvägagångssättet är det samma som vid inprogrammeringen av en datadiskett eller hårddiskett.

Den fysiska hjärnan, vilken vi kan se med våra fysiska ögon och undersöka med fysiska hjälpmedel, kan betraktas som en rumtidsaspekt av något annat, vilket inte för närvarande beskrivas i fysiska termer. Vi kan föreställa oss att den består av en icke-fysisk eller ”kosmisk” (elektromagnetisk) motsvarighet till den fysiska hjärnan. Den icke-fysiska, virtuella hjärnan är ansvarig för den biokemiska hjärnans struktur och funktioner.

Både den fysiska och den icke-fysiska hjärnan är en produkt av idéer i det mänskliga medvetandet, som har uppstått genom logiska slutledningar på grundval av observationer inom högst olika forskningsfält. Naturligtvis måste vi förutsätta någon slags motsvarighet mellan den fysiska och den icke-fysiska hjärnan, den förra tillhörande den materiella, den senare den immateriella, subtila världen.

En potentiell minnesbildsövergång till en aktuell och effektiv bild kan beskrivas på följande sätt. Varje person har sitt eget kosmiska minneskomplex i universums evighetsvärd, vilken existerar bortom rum och tid. När vissa nervganglion (nervcentra) i vår hjärna stimuleras av elektriska, elektromagnetiska, kemiska eller mekaniska medel, kan en resonans åstadkommas mellan ett särskilt hjärncentra och dess kosmiska motsvarighet.

Omedelbart uppstår då i vårt medvetande en viss minnesbild, ofta följd av en serie andra minnen, på ett eller annat sätt sammanhängande med den första. Alla har sitt ursprung i den kosmiska minnesbanken (universella databanken), det kollektiva omedvetna enligt dr Jungs teori, för minnen och tankar, vilka ofta är intimt sammanlänkande.

Eftersom det kosmiska minneskomplexet inte har någonting att göra med det fysiska rummet, kan det inte lokaliseras till en viss plats och eftersom det även är bortom den fysiska tiden, är det oförstörbart.

Det är numera ett välkänt faktum, att en individ under reducering, avslappning av tankeverksamheten kan i detalj relatera, vad som händer under en speciell period av hans eller hennes liv. Detta beror troligen inte på någon särskilt stark stimulans av hjärnan, utan snarare på ett undertryckande av sensationer och minnen, vilka kunde medföra en störning i förbindelsen med det kosmiska minneskomplexet.

De välkända s.k. prenatala minnena (minnen från före födelsen), vilka framkallats på hypnotisk väg, behöver inte nödvändigtvis tolkas som bevis på tidigare liv eller tidigare inkarnationer.

Eftersom reinkarnationen (återfödelsen) verkligen existerar, måste beviset grunda sig på säkrare fakta än vad människan kan konstatera enbart genom hypnos, regression eller liknande upplevelser.

Detta beror på att minnesförrådet är beläget i det femdimensionella matriska rummet.

Men eftersom människan i sitt nuvarande tillstånd är produkten av sina tidigare liv och erfarenheter, så är det inte av något större betydelse vad hon har varit i sina tidigare liv, inkarnationer. Hon har bara iklätt sig olika roller i livets scen. Vad hjälper det om man har varit en förmögen person i sitt förra liv men lever i armod i sitt nuvarande. Vad hjälper det om man var kung eller drottning i sitt förra liv och är en vanlig arbetare i sitt nuvarande liv.

Om vi godtar teorin om att minnets innehåll är oförstörbart, måste vi också dra den slutsatsen, att varje tilldragelse, som varit registrerad i vårt medvetande, också finns registrerad i den universella minnesbanken, databanken, matrix. På detta sätt kommer vi tillbaka till den gamla idén om en oförstörbar ”matris / akashakrönika”, välkänd från österländsk filosofi, men här uttryckt i en vetenskaplig form. Femte dimensionen i människans utveckling bygger på många tusen års erfarenhet.

Det ser ut som om vi vore i stånd att plocka ut våra egna erfarenheter från den enorma samlingen av kosmiska minnen. Men stundom tycks vi plocka ut minnen, som tillhör en helt och hållet annan person. Detta är i och för sig inte svårare att förstå än telepatins (tankeöverföringens) kända fakta. Men hur besynnerligt det än kan förefalla, kan det minneskomplex vi kontaktar under speciella förhållanden mycket väl tillhöra en nyss avliden person, eller någon, som varit död under långt tid.

Det finns fakta, som styrker denna åsikt. Man har funnit, att meddelande under hypnos, regression eller genom medier i trance ibland kan innehålla okända fakta för berörda personer, men vilka senare har blivit verifierade genom efterforskningar. Även om sådana s.k. ”astrala budskap” är sällsynta, bör det dock ej vara någon svårighet att undersöka dem. Kan det bevisas, att dylika budskap förekommer, tyder det direkt på förekomsten av en värld av bevarade minnen från avlidna personer. Idén om ett gemensamt mänskligt minne påminner något om den välkända psykologen dr Jungs uppfattning om ett ”kollektivt” undermedvetande, eller gruppmedvetande, vilket benämns som matris.

En ytterst viktig sak i vårt minneskomplex är dess enhet eller odelbarhet. Vi har en bestämd känsla, att hur mycket vår personlighet än må förändras under ett långt liv, så finns det något i vår kosmiska struktur, som förblir oförändrat och som inte kan delas i mindre delar. Individer av alla raser har instinktivt känt närvaron av en enhetlig andlig essens och har givit den ett namn. På svenska kallar vi den för själen.

Det välkända faktum, att en tanke leder till en annan tanke och att erinringen av en händelse vanligen leder till en annan erinring av händelse, visar att det existerar länkar mellan elementen i våra tankar och minnet. Detta förbindelsesystem tillhör den immateriella, icke-fysiska världen, dvs. den fysiska hjärnans virtuella motsvarighet, superminnet, vilket existerar i en värld bortom rum och tid och kan jämföras med, bildligt talat, ett ”cement”, vilket binder samman alla våra mentala erfarenheter i en odelbar enhet, en s.k. själsfrö, själsatom, fröatom.

Förekomsten av personlighetsklyvning visar, att själsatomer, fröatomer (ursprungsmedvetanden) med olika minneskomplex kan förekomma i samma fysiska kropp. Här kommer idén om ett temporärt uppträdande, mental förbindelse med andra själsatomer till vår hjälp. Undersökningen av det undermedvetna själslivet hos en individ med personlighetsklyvning kan i hög grad underlättas genom att försätta individen i ett transcendentalt tillstånd, hypnotiskt sömntillstånd.

Det har då visat sig, att bakom de främmande inkräktarna finns en enhetlig personlighet, dvs. en odelbar själsatom. Vi kan nu lättare förstå sambandet mellan det förflutna och framtiden. Evighetsaxeln har två förläggningar, en sträckande sig mot det förflutna och en mot framtiden.

Det förflutna kan inte ändras; det är fixerat i oföränderlig form i evighetsområdet. I riktning mot framtiden har de länkar (orsakskedjor), som förr har ansetts fullkomligt oföränderliga och bestämmer alla skeende i framtiden, under senare tid visat sig vara tänjbara. Denna nya upptäckt i fysiken är uttryckt i ”osäkerhetsprincipen”, vilken har sin tillämplighet på naturvetenskapliga teorier och är yttringarna av den kosmiska viljan, vanligen kallad ”Guds vilja”.

Corpus pinealis plexus, Epifysen, även kallad Talkottkörteln (Tisra Til), som finns bakom pannbenet är begränsad i sin funktionalitet hos den tredimensionellt medvetna människan. Genom att detta centrum av medvetenhet aktiveras, kan man höja sin nuvarande medvetenhetsnivå, till en högre kvalitativ kvantnivå.

CelesteMetoden® syftar till att aktivera en högre grad av medvetenhet inom människan och därigenom höja det nuvarande tredimensionella medvetandet till en multidimensionell medvetenhetsnivå.

Endast genom en förändrad medvetenhet, vilket leder till ökad förståelse, hänsyn, tolerans, kan vi överbrygga osämja och missförstånd mellan individer, raser och nationer och därigenom uppnå en varaktig fred på jorden.

Den jordiska människan är i behov av en kosmisk medvetenhet, kvantmedvetenhet för att kunna bli en bättre samhällsmedborgare och beslutsfattare, eller att kunna fungera bättre i familjelivet, samhällslivet och i arbetslivet.

Människans beslut i olika situationer är syntesen av hennes nuvarande tankar och känslor. Om hon inte utvecklas ur medvetenhetssynpunkt, då kan hon heller inte fungera som ledare eller beslutsfattare i samhället. Då blir hennes olika slags beslut endast temporära, kortsiktiga.

Den Nuvarande Parlamentariska Demokratin måste ersättas av en Kosmisk Demokrati (Cosmocracy).

Om vi ser till dagens politiska system kan vi konstatera följande: den nuvarande parlamentariska demokratin kan inte lösa människans nuvarande eller framtida situation på ett effektivt sätt, eftersom den parlamentariska demokratin befinner sig i ett oidipalt, nihilistiskt tillstånd. Detta tillstånd skapar bara kaos genom sina temporära, kortsiktiga lösningar. En långsiktig lösning kan man bara finna inom kosmisk demokrati, dvs. ett dynamiskt kosmiskt program.

Vårt nuvarande demokratiska system bygger på en dekosmisationsprocess. Den har en nihilistisk dynamik, som på lång sikt är destruktiv, degenererande för människan och för samhället, och leder förr eller senare till kaos, till anarki. Demokratin måste styras in i en kosmisk dynamisk kreativitet.

Det stora målet med människans framtida utveckling på jorden, är att omvandla den nuvarande parlamentariska dekosmisationsdemokratin till en kosmokratisk demokrati (kosmisk demokrati).

Kosmokratin är en dynamisk kosmisk demokratisk process. Endast en kosmisk dynamisk process kan garantera civilisationens utveckling och fortbestånd.

Hur kan vi förändra den nuvarande demokratin från oidipal till kosmisk dynamisk demokrati?

Genom att vi blir mer medvetna om oss själva och vår egen roll och relation till världsalltet. Att vi förstärker de kvalitativa, etiska, moraliska egenskaper som är utmärkande för vår innersta kärna. Detta kan bara ske genom ökat kosmiskt medvetenhet.

Om vi integrerar den intellektuella delen av vår hjärnverksamhet som för närvarande utgör ca 17 procent av vår dagsmedvetenhet med den undermedvetna ”icke-dagsmedvetna”, intuitiva delen, vilken utgör 83 procent av vår medvetenhet, når vi en högkvalitativ nivå av medvetenhet i jämförelse med det som flertalet människor har tillgång till idag.

//Sandor A Markus

Regeringsformen görs om

Vi behöver ett nytt sätt att leda Sverige – det gamla partisystemet låser upp sig själv i blockpolitik och förändringar till det bättre uteblir. I realiteten har Sveriges politik under de senaste decennierna i steg monterat ner det Svenska samhället.

Dagens partisystem avskaffas.

Ett styrande “Nationellt Råd” inrättas med 72 individer. Detta råd skall bestå av de mest utvecklade och insiktsfulla individerna i samhället. De skall ha kompetens inom olika områden och krav skall finnas på erfarenhet och högt kunnande. De skall vara ansvarsfulla med siktet inställt på ett mångtusenårigt perspektiv.

Ledord för karaktären är: harmoni, universalism, helhetssyn och utveckling.

Alla departementen (organen) i samhället skall ledas och övervakas av dessa rådsmedlemmar.

Att som idag driva igenom lösningar beroende på att de är kortsiktigt ekonomiskt fördelaktiga eller av andra utomstående fördärvliga syften förpassas till historien. Dagens ekonomiska system har sin grund i de lägre kvalitéerna egoism, girighet, vrede, fåfänga, vällust och alla dessa fem egenskapers varianter. Dagens ekonomiska tänkande leder till disharmoni inom människan och därmed inom naturen. Dagens ekonomiska system arbetar emot de universella lagar vi alla lyder under oberoende om statsmakter dikterar upp andra lagar.

Dagens ekonomiska system avskaffas. Men ett nytt ekonomiskt system upprättas under en övergångsperiod. Detta kommer se annorlunda ut än det nuvarande.

Anledningen till att det ekonomiska systemet avskaffas beror helt enkelt på att skuldmättnaden har nått den nivå att nyskapandet av pengar inte ens täcker de räntekostnader som finns. Dagens ekonomiska system kommer alltså kollapsa på sig självt.

Ur askan “då allt brakar” uppstår en ny typ av tänkande “En Ny Medvetenhet i En Ny Tid”.

Världslärarens ”ENARENS” universella uppgift inrättas offentligt – att övervaka det Nationella Rådet och komma med universella insikter för att driva arbetet med evolutionell utveckling vidare. Detta är Världslärarens uppgift på alla planeter – men jorden skiljer sig från detta förfarande då den tillhör de lägst utvecklade ur kosmisk jämförelse. När intellektualismen utvecklas och ses från tredimensionellt perspektiv som det enda av värde, då har utvecklingsnivån nått sin lägsta nivå.

Individen

Individen skall evolutionärt ges möjlighet för studier i lugn och ro, kontemplation, forskning, god hälsa på alla plan, evolution.

Den verklighet som människan har inom sig själv i form av känslor, stressnivå, medvetenhetskvalitet och andra egenskaper är den verklighet som individen projicerar i sitt yttre. En människa kan aldrig skapa en annan verklighet i det yttre än vad denne har förutsättningar för i det inre. När människan har löst sina inre problem kommer familjesituationen, samhällssituationen, landssituationen och situationen i världen att bli harmonisk och grundas på universell förståelse.

Dagens samhälle är resultatet av att människor mår dåligt fysiskt, psykiskt och emotionellt vilket ger disharmoni med konkurrens och stress inom människan och samhället med miljöförstöring som ger en degenerativ ytterligare nedåtgående spiral på alla plan.

Samhället – Världen

Med friska individer blir samhället friskt och landet friskt på alla plan. I ett vidare perspektiv när tankestrukturen blir internationell blir även planeten jorden frisk och harmonisk på alla plan.

Generell arbetsmetod vid alla förfaranden

Den generella arbetsmetoden som inrättas inom alla områden: individuellt, familjärt, samhälleligt, nationellt och internationellt – är CelesteMetoden®. Denna metod är själva grunden i allt.

CelesteMetoden® innefattar tre delar vilka är information, analys och åtgärd. CelesteMetoden® är ursprungligen utvecklad för individuell utveckling mot bättre hälsa och högre medvetande, vilket är en självklarhet då sinnesmedvetandet skall ge vika för själsmedvetandet. Detta är den enda gångbara vägen i den tid vi är inne i nu – alla andra tillvägagångssätt blir återvändsgränder. Med CelesteMetoden® blir individen friskare och utvecklar ett högre medvetande där den inre friskare miljön projiceras i det yttre. Individuella, familjära, samhälleliga, nationella och internationella problem löses då automatiskt. Genom att arbeta med vår hälsa och inre resursutveckling uppnår vi enhetsmedvetenhet och blir medvetna om den kosmiska lag som alla lyder under. Framtiden blir på så sätt ljus – “Ljus Framtid” – vi tar rätt beslut. Slagordet blir “En Ny Medvetenhet i En Ny Tid”. När människor mår bra med sig själva skapas harmoni.

CelesteMetoden® appliceras inom alla områden. Resultaten av detta på alla plan kommer att hjälpa individen och samhället att nå målet för handlingsplanen – dvs. högre medvetenhet och ett friskt samhälle där framtidsutsikt råder inom alla områden.

Att arbeta för “En Ny Medvetenhet i En Ny Tid” ger en “Ljus Framtid”.

 

AIC World – “Ljus Framtid”

Handlingsplan för Rättvis Samhällsutveckling. Internationell Allians för Kulturell Ekologi. International Alliance for Cultural Ecology

 

Program

Medborgaruppgift

Målet gagnar individen, samhället och världen.

Ledorden är harmoni, evolution, kunskapsinhämtning och förståelse för universums lagar.

Vi avskaffar dagens konkurrenssamhälle och istället för att människor arbetar emot varandra individuellt, i grupp eller mot andra länder för att skaffa sig konkurrensfördelar, så fokuserar vi istället på samarbete.

Olika företag i Sverige som arbetar med samma saker ges möjlighet till samarbete på ett mkt bredare plan än innan. Patenträttigheter tas bort och alla uppfinningar släpps fria. Patent hitintill har endast funnits för att gynna den gamla konkurrensinriktade tankestrukturen.

Frisläppandet gör att människor, grupper i lugn och ro kan konstruera naturharmoniska lösningar för att underlätta på alla områden i samhället.

Automatiserings- och robotlösningar används så långt det går och tunga arbeten förpassas till det förflutna.

Livslängden och livskvaliteten ökas och istället kan studier och forskning användas för att ta fram nya lösningar.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön skall vara så långt det går lagom tempererad, harmonisk, kontemplativ och evolutionellt utvecklande.

Tunga lyft och hälsobelastande miljöer förpassas till det förflutna. Människan skall arbeta så gott det går i hälsobefrämjande miljöer. Arbetsuppgifter automatiseras med robotar så långt det går.

Bostäder

Bostäder erhålls efter behov.

Människor bor kvar i de hem och hus de för tillfället har, samt förfogar över sina ägodelar. I de fall där bostäder saknas, där skall nya bostäder byggas s.k. bostadsmoduler. Allt jämnar ut sig på sikt i takt med att medvetenhetsnivån ökar.

Vissa typer av bostadsmoduler kan rekvireras som kan flyttas när man själv behöver flytta. Mer utsmyckade lokaler eller byggnader kan finnas för speciella behov och ändamål.

Man behöver inte äga bostaden men får lov att bo där så länge man behöver.

Demokrati – Kosmokrati

Dagens Parlamentariska s.k. “Demokrati” skall ersättas av en Kosmisk Demokrati (Kosmokrati).

Vad innebär Kosmisk Demokrati – Kosmokrati?

Kosmokrati innebär ett förändrat medvetenhetstillstånd som resulterar till ökad universalism och internationalism och minskad materiell bundenhet. Materialism (materiell bundenhet) leder människan till ökad egoism, maktmissbruk och förr eller senare till stagnation och sönderfall av samhället. Med minskad materialism menas inte att människan skall leva i misär utan materiella bekvämligheter och tekniska hjälpmedel. Vad vi menar, är att materien skall vara ett medel och inte ett mål som idag i människans strävan.

Djurskydd

Djurriket föreligger människoriket. Det ger oss därför ansvaret att vårda djuren enligt bästa förmåga. Vi skall alltid respektera djuren och lära oss mer om dem så vi förstår dess roll i naturen och i dess utvecklingsstadier.

Människans föda skall inte som nu innefatta djurriket. Vi kan i ett övergångsskede bruka vissa animaliska produkter som ägg och mjölk och vad dessa produkter kan skapa i form av livsmedel. När vi gör detta skall vi se till att dessa djur har det så bra som möjligt men ändå har möjligheter att utvecklas.

Djur skall åldras så naturligt som möjligt och vårdas respektfullt även på sin ålders höst.

Från ekonomi till medborgaruppgifter

Så här ser det ut idag

Vi är för avskaffandet av penningsystemet som sådant – det kommer ändå inom kort att implodera på sig självt. Dagens penningsystem finns för att vissa personer oförskämt skall roffa åt sig av tillgångar och för att andra människor skall lida konsekvenserna av att inte ha knappt ens mat för dagen. Systemet är skapat för att göda sinnets fem negativa egenskaper och detta syns idag mest hos bankerna där pengar skapas vid utlåning av pengar. Människor blir därmed skuldsatta och skall slava ihop pengar som inte någonsin har funnits samt en fiktiv skapad ränta. Summan av kardemumman är att banken får tillbaka pengarna som de lånade ut när de själva skapade dem, samt en ränta som växer till ett oöverskådligt skuldberg. Summan är att skuldberget växer och kan aldrig någonsin betalas tillbaka. Bankerna har alltså på “laglig” väg skapat skuldsatta individer. Dessa människor har skuld till bankerna – en skuld av medel till bankerna som bankerna aldrig någonsin förfogat över. Detta idag lagliga system syftar till att skapa ett slavsamhälle där alla medborgare på ett eller annat sätt är skyldiga medel till bank och stat. Resultatet är oförskämt välbärgade bankmänniskor och en allt fattigare och skuldbesatt befolkning. Även landet Sverige har ett skuldberg och bankerna “äger” i stort allt som staten säger sig förfoga över. På samma sätt äger bankerna i stort sett allt som privatpersoner har skuldsatt.

Men i praktiken kan ingen äga något. Det vi kallar för vårt eget kan tas ifrån oss när som helst genom naturkatastrofer, olyckshändelser, dödsfall etc. Vi äger inte ens vår egen kropp. Denna har vi också till låns och måste lämna tillbaka till naturen när vår fysiska kropp har tjänat ut sitt syfte. Vi lämnar då den tredje dimensionen och övergår till fjärde dimensionen, parallellvärlden. Här får vi rannsaka oss själva och se vad vi skapat av harmoni och disharmoni på Jorden – ingen kan undfly sin skugga. Vi skördar i nästa liv på gott och ont vad vi har skapat i föregående liv. Här ser vi förklaringen till varför det ser ut i världen som det gör idag, individuellt, familjärt, vad gäller släkt, samhälle, olika länder. Vi kan aldrig undfly universums lagar. De finns där för vår själs daning, vilken är uppgiften med vårt liv.

Så här vill vi ha det

Åtgärder i nuläget:

 1. Svenska staten exproprierar Sveriges Riksbank.  Idag ägs alla riksbanker världen över, även i Sverige av familjen Rothschild, lika så Federal Reserve. Denna familj förfogar över en privatförmögenhet som uppgår till ca 500 triljoner dollar. Denna familj har hitintills styrt hela världsekonomin. Sverige Riksbank skall ägas av svenska folket och all annan profiterande maktverksamhet som hitintills får ses som universellt kriminell då den strider mot universell grundläggande etik och moral, dvs. mot universums lagar.
 2. Staten måste överväga att dra tillbaka de banktillstånd som utfärdats till Sveriges banker. Riksbanken sköter dagens svenska banker som distributionskanaler – dvs. ingen profitering.
 3. En “medborgarrätt (lön)” införs som är lika för alla medborgare. Kvinnor och mäns grundläggande behov tillfredsställs. Barnfamiljer skall givetvis ha mer stöd.

Flyktingpolitik, migration, integration

Sverige skall arbeta för fred och harmoni på alla plan och för avskaffandet av krig.

Människor som har problem beroende på krig skall i första hand ta sin tillflykt till angränsande länder. Här skall en världssamverkan på bästa sätt lösa grundläggande behov som husrum, mat och vård. Utvecklingsmöjligheter skall ges till de behövande.

Invandring till vårt land kan ske under vissa förutsättningar.

Först och främst: Människan skall ha nått “Medborgarkravet”.

Invandringen kan ske som extra arbetskraft inom olika områden, framstående forskare, experter och personer i övrigt som passar in och bedöms ha uppfyllt “Medborgarkravet”.

Medborgarkravet:

Människan skall vara fri från lägre kvalitativa egenskaper som ses hos djurriket. Ett visst tröskelvärde skall ha uppnåtts så att människan kan kontrollera sig och ha gjort sig av med de lägre kvalitéerna av vällust, vrede, girighet, fåfänga och egoism och alla dessa fem egenskapers varianter.

Att som idag ta emot till Sverige personer som talar osanning för egen vinning, använder våld, förtal, lycksöker, arbetar för att införa egen icke-demokratisk ordning baserad på egen religion etc., av bekvämlighet, hunger, låg materiell standard, vård och operationsbehov skall icke kunna invandra till landet Sverige.

Att ta in till Sverige människor med olika intoleranta synsätt skall icke ödslas energi och resurser på. Dessa människor utvecklas bäst i sina hemländer med sitt hemlands egen problematik. När problematiken är löst har dessa individer höjt sig utvecklingsmässigt. Det är människans inre som projiceras ut i samhället. När människorna har löst sitt inre problem då har situationen i landet automatiskt lösts.

I övrigt kan den mängd människor invandra som landet bedöms kunna härbergera. I dagsläget kan vi inte ta emot fler invandrare. I dagsläget har vi en tickande svald “invandringsproblematik” där icke-önskvärda kvaliteter avvikande från “Medborgarkravet” innehas av många.

Lösning på detta nuvarande “integreringsproblem” är följande.

Personer som inte har uppnått medborgarkravet i sin utveckling skall tas omhand på följande sätt.

Integreringscenter uppförs i landet. Människor som bevisligen inte uppfyller medborgarkravet tas omhand i integreringscentret.

Om denna människa kan återföras till sitt hemland då det rör sig om asylinvandring, skall detta göras så gott det går.

Integreringscentras skall erbjuda medborgarträning där medvetenhetsträning, grundläggande utbildning, utbildning för olika slags sysselsättning som bidrar till samhällsutveckling skall ske. Grundläggande emotionella tester skall ske så att vederbörandes emotionella status kan monitoreras. Individens medvetenhetsnivå måste ha nått ett visst tröskelvärde innan den kan slussas ut i samhället bland övriga medborgare.

En omedveten – våldsbenägen människa kan inte vistas i ett samhälle där den hotar, baktalar och beter sig aggressivt mot sin omgivning. Denna omedvetna människa arbetar då linjerat med sinnets fem motståndare med disharmoni och destruktivitet som följd. I människokroppen och naturen kapslas problem in och låts inte påverka den friska organismen.

Planeten jorden är ett klassrum där olika saker undervisas i olika länder. Människor föds in i en familj i ett land där de har mest att lära i form av medvetenhetsträning, och där de skall komma underfund med vissa saker (djuregenskaper eller perverterade djuregenskaper, fem sinnesmotståndarna) innan nästa steg kan ske på evolutionsspiralen. Ett land kan aldrig sägas vara bättre en ett annat – det fundamentala i människans utveckling är att kunna utvecklas på bästa sätt från den utvecklingsnivå vederbörande befinner sig på.

Dagens samhälles 55 no-go-zones skall “återtas”. Här finns en högre koncentration av människor som inte uppfyller medborgakravet och saknar förutsättning till integrering. Sådana människor skall interneras, eller förvisas till sina tidigare miljöer, där så är möjligt. I allvarliga fall förvisas hela familjen.

Fiskeskydd

Fisk skall tillåtas frodas i hav och vattendrag. Vi får föra en politik som inte leder till utfiskning. Det generella är att vi kommer äta mer naturenliga produkter för att senare helt gå över till vegetarisk mat.

Energi

Fri energi från universum används. Denna energi är fri för oss alla att använda. Våra mänskliga kroppar använder hela tiden denna energi även om vi för närvarande endast har studerat den biokemiska aspekten dvs., ATP och dess användning i kroppen. Den kosmiska energin används för att driva både fotosyntes och kroppens energiutvinning i mitokondrierna.

Denna kosmiska energi utgörs av skalära vågor och finns på fyr- och femdimensionell nivå och är helt fri att brukas. I historisk tid var Nikolai Tesla den första att bruka denna och idag har bl.a. Tysklands professor Konstantin Meyl forskat vidare. Att använda sig av skalära vågor och använda sig av nertransformerande teknik är lösningen för att energetiskt försörja varje stad med energi. Varje stad görs självförsörjande på energi.

All uppvärmning och allt som idag drivs på elektricitet kan använda denna energikälla. En övergång är att driva dagens elinstallationer på denna energi och i förlängningen fasa ut dessa installationer så att växelströmmen undviks samt hela dagens ledningsnät. Universum använder skalaära vågor för energi och informationsutbyte. Även landet Sverige skall använda sig av dessa vågor.

Båtar, bilar, flyg och andra energikrävande transporter kan använda sig av denna teknik. Intonade kraftverk upprättas som trådlöst förser dessa transporter med energi. Alternativt upprättas mindre kraftverk som kan installeras i hem eller bäras dit de behövs, ex. i fortskaffningsmedel.

Evolution

Detta är en ny inrättad offentlig verksamhet

Evolution handlar om “kulturell ekologi”. Det gäller att få in evolution i kulturen.

Kultur - Kulturell Ekologi - Evolution

Kultur – Kulturell Ekologi – Evolution

Begreppet “kultur” i sitt kosmiska – multidimensionella sammanhang betyder total kontroll av det femdimensionella, matriska enhetssystemet, fokuserat på den tredimensionellt medvetna människan.

Kultur i sin nuvarande form är inget annat än ett tvärsnitt av historien.

Människans evolution är summan av människans tidigare förvärvade erfarenheter och visar därmed graden av hans nuvarande medvetenhet. Människans nuvarande tillstånd är resultatet av hans arv, miljö och levnadssätt.

Kultur sedd ur ett multidimensionellt kosmiskt perspektiv

Begreppet “kultur” i sitt kosmiska sammanhang betyder total kontroll av det femdimensionella, matriska enhetssystemet, fokuserat på den tredimensionellt medvetna människan. Således är kulturellt värde i kosmiskt sammanhang produkten av en högre kvalitativ medvetandeprocess, som när den startar sitt operativsystem på det tredimensionella fysiska – materiella planet, kommer ut ur kontrollen från den multidimensionella kosmiska energin eller det matriska enhetssystemet. Resultatet blir en “dekosmisationsprocess”, d.v.s. en ökad sinnesinfluens som leder till ökad bundenhet och minskad andlighet (begränsad medvetenhet och frihet).

Med andlighet menas inte religiositet, utan en högre kvalitativ multidimensionell enhetsmedvetenhet.

Kultur såsom människan känner den i dag är utbildning, antropologi och social vetenskap och är generellt involverad i politiken och därmed är kultur av andrahandskaraktär. Speciellt stort missförstånd och illusion råder när man talar om kultur som idé. Kultur är i sin nuvarande form är inget annat än ett tvärsnitt av historien.

Ett tredimensionellt medvetande baserat på en femdimensionell medvetenhetskontroll är den enda framkomliga vägen till nytänkande och därmed till civilisationens fortbestånd.

Nytänkande är av kosmisk multidimensionell karaktär och inte begränsad inom den tre- och fyrdimensionella materien, formen.

Den centrala idén i en samhällsgemenskap är inte ökad sinneskontroll, materialism eller religiositet, utan en transformering, integrering med den ursprungliga nollpunktsenergin, primärenergin, solenergin, skalära energin.

Det är en konstant växelverkan mellan primärkraften (urenergin), nollpunktsenergin bestående av ljud och ljus, och den sekundära kraften (sinnesenergin), där sinneskraften står för skapandet av materian eller formen.

Kulturell ekologi

Kulturell ekologi är vetenskapen om helheten. Kulturell ekologi är en dynamisk process med ömsesidig effekt som således inte är obegriplig vare sig kollektivt eller individuellt och därmed inte heller leder till obegripliga system som religiositet, mysticism, ockultism, intellektualism, mm.

Kulturell ekologi är ett mycket viktigt begrepp som innebär kunskap om de humanoida arternas utveckling under olika slags förhållanden, deras skilda medvetenhetsnivåer och samhällsutveckling samt hur dessa skilda kulturella nivåer kan samverka och samexistera med varandra.

Kulturell ekologi är den inre och yttre miljön som sammanlänkar människorna med varandra och med alla skapelseformer i den vidsträckta hyperrymden.

Kulturell ekologi är källan till social vetenskap.

Kulturell ekologi innefattar såväl världskultur, nationell kultur som individuell kultur. Kulturell ekologi kan definieras med återföring (feedback) till det ursprungliga kosmiska medvetandet, till den ursprungliga samhällskulturen.

Den verkliga grunden till ekologi är kultur vilken förändrar oss, utvecklar oss och återupprättar våra relationer med världsalltet. Det slags kultur som människorna menar med kultur är inte utvecklande betraktad från en kosmisk synpunkt. Den förändrar vårt beteende materiellt.

Materiell revolution är en väg som leder till ökad konsumtion och därmed till materiell bundenhet.

Materien är ett medel för vår utveckling och inte själva målet, men det betyder inte att vi måste leva i misär.

Det är konstaterat genom lång tids erfarenhet att materiell revolution endast leder till höjd materiell levnadsstandard, vilket endast bidrar till ökad materialism, egoism, habegär, avundsjuka, fåfänga, maktbegär mm. På så sätt förändras inte människan ur medvetenhetssynpunkt nämnvärt.

Den tredimensionellt och materiellt medvetna människan är övervägande en materiellt producerande varelse i kulturellt sammanhang. Utbildningen är baserad på konsumtionssträvande istället för på högre kvalitativ (kosmisk) utveckling.

Resultatet är välkänt: Omänskliga relationer, orättvis fördelningspolitik, exploatering, miljöförstöring, krig, fler och grövre sjukdomstillstånd, mm.

Allt detta bidrar till degeneration och sönderfall av samhället.

Materialism är i det långa loppet degenererande och resulterar i kortvarig lycka som senare övergår i lidande och misär. Materialismen bidrar till människans degeneration vidare till djurstadiet ur känslo- och medvetenhetssynpunkt.

Endast genom en kosmisk dynamisk process och genom ett kosmiskt hjärnprogram, kan vi bidra till en kulturell pånyttfödelse, vilket är det enda som kan garantera civilisationens fortlevnad. I den materiella renässansen har människan varit en konsumerande varelse. Utbildningen och utvecklingen är baserad på konsumtion av materiella produkter, medan den andliga (högre kvalitativa) “kosmiska” utvecklingen, fått ge vika för nihilistisk egoism och materialism.

Evolution

Människans evolution är summan av hans tidigare förvärvade erfarenheter under sin involution (inträde i den tredje dimensionen) och visar därmed graden av hans nuvarande medvetenhet.

Människans nuvarande tillstånd är resultatet av hans arv (tidigare förvärvad erfarenhet) och miljö som människan vistas i för närvarande. Tillämpat på varje enskild individ blir hans nuvarande medvetenhetsnivå, hans mentala, känslomässiga och biologiska välbefinnande, ett direkt resultat av hans ärftliga påbrå och av den miljö som han vistats i och som inverkar på honom från födelsen till dagens datum.

Ett gott mentalt, känslomässig och biologiskt-fysiskt välbefinnande är följden av ett gott arv och en gynnsam miljö. Arvet är konstant och oföränderligt. Arvet är inskrivet (inkodat) i människans individuella själsatoms och DNA,s egna möjligheter och begränsningar. Den miljö i vilken människan lever och verkar går att förändra, samtidigt som den inverkar på och samverkar med honom från födelsen till livets slut i det tredimensionella fysiska universum eller materien.

Våra tidigare liv (ärftlighetsfaktorer), frivilliga eller påtvingade levnadssätt, vår miljö och deras inverkan på oss är orsaken till den hälsa eller sjukdom vi lever med i dag.

Det aktuella välbefinnandet är ofta ett resultat av flera sammanflätade orsaker, arv, miljö, levnadssätt. Men genom att vi ändrar våra dåliga levnadsvanor genom att avlägsna negativa tankar ur vårt undermedvetna datafält och ser till att våra handlingar är i harmoni med vår ursprungliga (kosmiska, naturenliga) miljö, kan vi skapa förutsättningar för en förändring av det aktuella tillståndet. Detta leder oss till att åter erövra ett tillstånd av välbefinnande och en förhöjd medvetenhet.

Om individens egen vilja och kapacitet tillförs rätt vägledning av en kompetent lärare, får man det snabbaste och bästa resultatet.

Mentalt, känslomässigt och fysiskt välbefinnande är grundfundamentet i människans utvecklingsprocess mot högre dimensioner. Därför är en högre kvalitativ kosmisk läromästare en nödvändighet för att lära oss kunskap om världsalltet – hyperrymden i sin helhet.

Endast en sådan läromästare (professor) inom Kulturell Ekologi, som är utrustad med en multidimensionell kosmisk medvetenhet har tillgång till all den kunskap som rör människans andliga, implicita (invikta) omanifesterade själsliga natur och till sinnet relaterade explicita (manifesterade), mentala, fysiska medvetenhet och utveckling.

Endast en sådan läromästare kan lära oss hur vi kan återuppväcka den tidlösa sanningen i vårt innersta väsen och därigenom frigöra oss från alla slags begränsningar.

//Sandor A Markus

OBS: Eftersom ”människan” i sitt s.k. andliga, virtuella ursprungssammanhang är en ”själsbärande atom”, benämns den som ”Han” och inte som ”Hon” i våra skrifter, litteratur och undervisning. Själsatomen är neutralt och positivt laddad och iklär sig både ”maskulin” och ”feminin” form (höljen) under sin utvecklingsprocess. Själen som neutralt och positivt laddad atom har varken med den maskulina eller feminina formen av skapelsen att göra. Formen hör till sinnevärlden som utgör den negativa laddningen och är den bidragande orsaken till sinnevärldens, formens tillkomst.

Själen, Anden hör till den omanifesterade nollpunktenergin, 1:a Källan, Centraluniversumet, och Sinnet till den 2:a Källan, den manifesterade rörelseenergin, elektromagnetismen. Dessa två krafter tillsammans bildar skapelsen i sin helhet.

Nation – Internation

Sverige, Norden, EU-politik, Världspolitik, Utrikespolitik

Sverige

Först måste vi skapa ett idealsamhälle eller arbeta för att skapa detta i mindre skala. Vi börjar därför i Sverige och visar på den harmoni och det folkliga engagemang vi skapar för att i samarbete och med entusiasm lösa den ena disharmonin efter den andra till harmoni och samklang med naturens lagar.

När vi visat på de positiva effekterna kan vi integrera övriga nordiska länder när de så önskar detta.

Norden

Vi vill ha ett mkt bra samarbete med våra nordiska grannar som tänker och fungerar ungefär som folk normalt i Sverige. Vi entusiasmerar våra Nordiska grannar att på liknande sätt arbeta för naturenliga harmoniska lösningar där den individuella människans evolutionära utveckling befrämjas.

EU-politik

EU fungerar inte idag. Girighet, maktfullkomlighet och egna egoistiska önskningar sätts i första rummet. Beslut fattas som gynnar vissa individer, agendor och länder mer än andra, vissa direkt och andra på sikt.

Det Svenska folket skall lämna EU-samarbetet tills vidare och verka för sitt eget idealsamhälle i första hand. Ett samarbete med EU kan först ske då både Sverige och EU efterlever de 8 punkter vi presenterat. Samma regler gäller för FN-samverkan. En Federation som inte följer de universella lagarna som råder i världsalltet, hyperrymden, där vi alla är medborgare, kan inte göra anspråk på internationellt ledarskap.

Världspolitik

Ett diplomatiskt samarbete mellan Sverige och övriga länder i världen är en nödvändighet för förverkligandet av 8-punktsprogrammet.

Utrikespolitik allmänt

Vi skall arbeta för att osämja på alla nivåer skall neutraliseras. Sverige skall återta sin roll som ett neutralt samfund och aktivt medverka till skapandet av fred. Detta skall ske genom att visa vägen mot ett idealsamhälle, vilket blir ett krav i den Nya Tidsåldern som vi redan har inträtt i.

Länder skall kunna erbjudas hjälp i mån av att vi kan erbjuda detta. Hjälpen måste kunna praktiskt tillämpas i de länder som vill ha vår hjälp. Det rör sig då om hjälp till självhjälp. Vi skall exempelvis inte borra andra länders brunnar, utan istället kan vi visa på hur detta kan göras. Det är då upp till respektive land och samhälle att använda sig av denna teknik eller inte. Vill de inte, så lämnas landet kvar med den problematik de har för att själva komma underfund med en lösning.

Att hjälpa ett land som inte vill bli hjälpt på det sätt vi erbjuder, dvs. utan krav på sig självt, är att slösa resurser och energi från Sveriges sida. Landet lämnas då till sitt öde.

Funktionella organisationer (f.d. företagande)

Företag eller organisationer för industri och tillverkande skall återigen ges goda möjligheter för utveckling i Sverige.

Industrier har hitintills mer och mer flyttat utomlands och nu gäller det att dessa industrier och företag kan stanna i landet utan problem. Som ledare för dessa företag behövs om nu inte är fallet personer med ansvar, miljötänk och långsiktig planering. Eftersom konkurrensen kommer försvinna så gäller under övergången strafftullar på varor som istället kan tillverkas i Sverige. Tillverkning flyttas successivt då över till Sverige. Alla de industrier och den kompetens som behövs för alla funktioner för företagande och industri i landet skall finnas i Sverige – i vårt närområde – så långt det går.

Som motor i företagsledningen är känslan att kunna bidra med det man bäst kan och där man ingjuter sina ideal. Lockmedlet skall då inte behöva vara pengar (fallskärm) eller högre lön. Att få arbeta med det man tycker är roligast är istället motorn – och att ingjuta det ansvar för verksamheten som överensstämmer med hög moral och etik. Så skall det vara inom alla organisationer där allt är sammankopplat av det “Nationella Rådet”.

Nya lösningar – Innovation

Under lugna kontemplativa förhållande “kläcks” nya idéer.  Viktigt är att känna till varifrån nya idéer kommer. Idéer finns nämligen redan och det gäller bara att kunna tona in sig på dessa och förverkliga dem. Patent behövs inte längre utan kan fritt användas där de behövs.

När vi ser att en ny produkt eller funktion skulle behövas så arbetar den funktionella organisationen fram ett nytt koncept. Den funktionella gruppen arbetar då med att skapa denna innovativa nya funktion eller produkt – som givetvis skall ligga i linje med dess verksamhetsområde.

Givetvis kan den säljas till utlandet också – men för att klara oss i landet skall detta inte behövas för Sveriges överlevnad.

Här kommer ett visst utbyte med utlandet att göras möjligt. Vi kan byta varor och tjänster men dessa måste vara i linje med de 8 punkter vi presenterat ovan.

Innovationssamarbete skall finnas med utlandet – som givetvis skall gagna båda parter.

Det gäller också att skapa automatisering och robotsystem inom de flesta områden.

Familjen

Familjer skall ha mer resurser så att deras barn skall kunna utvecklas och också ha ett bra liv. Med en bra fördelning skall alla kunna ha det bra.

Friskvård

Vi kommer att kunna öka medellivslängden avsevärt med hjälp av förebyggande hälsovård (Hälsa & Resursutveckling) och de andra reformerna vi nu genomför. CelesteMetoden® tillämpas med:

Information: Information till varje människa om vad hälsa egentligen är, eller inte är.

Analys: Friskvården syftar till att i ett tidigt skede kartlägga energetiska obalanser i den mänskliga kroppen, organismen som i ett senare skede annars kan orsaka ett sjukdomstillstånd.

Åtgärd: Lämpliga åtgärder sätts in för att neutralisera de energetiska avvikelserna. CelesteMetoden® har idag unika åtgärdssystem som arbetar multidimensionellt för att komma till rätta med människans multidimensionella och multistrukturella problem.

Försvar

Just nu arbetar västvärlden med strategier för att försvaga Europa, Norden och Sverige. Vi vill ändra denna trend. Bilbränder är vardag i Sverige och sker varje dag i de större städerna. Mord genom att använda vapen har blivit vanligare. Denna trend måste stoppas. Taktiken från de nu styrande att skapa så mkt konflikter på hemmaplan som möjligt och att utropa Ryssland som någon slags fiende måste upphöra. Man ser medvetet till i media att inte rapportera om den stora osäkerhet som byggs upp i Sverige. När det är uppenbart att det inte längre går att hålla munkavel på media tror man att Svenska folket kommer att höja sina röster för ett Svenskt NATO-medlemskap. Man vill införa mer kontroll och en polisstat i Sverige. På detta sätt har man gått från en förtäckt diktatur till en öppen diktatur. Detta får inte hända. Krafter finns för att ena Västvärlden i en aggression mot Ryssland. Detta blir inte lätt då människor är mkt mer medvetna än så, och folk blir allt mer medvetna nu då solinfluensen (energi, information) ökar på planeten och i vårt solsystem. Stora förändringar äger rum och kommer att äga rum på jorden, i samhället och inom människan under de närmaste decennierna. Omfattningen av detta kan människan inte föreställa sig ens i sin vildaste fantasi.

Vi vill när vi är säkra på att utländska styrande influenser är borta från Sverige, skapa ett eget försvar som används för att skydda Sverige mot yttre såväl som inre aggressioner. Vi vill därefter skapa ett Nordiskt försvarssamarbete. Vi arbetar för de 8 punkter vi har presenterat ovan.

Självförsörjandegraden måste uppgå till 100 %. Vi måste återupprätta jordbruket i samhället så vi kan bli självförsörjande på baslivsmedel i händelse av naturkatastrofer eller krig. Vid stora nationella kriser måste det finnas resurser, ex. vid skogsbränder, översvämningar och stormar. Att ta emot hjälp från utlandet eller hjälpa andra länder vid kriser är också viktigt.

Vi har behov av fri information. Ett land, som är rädd att låta medborgarna själva bedöma sanningen och lögnen, är ett land som är rädd för sina medborgare. (President John F. Kennedy, februari 1962)

Informationssamhället

Till en början byggs fibernätet ut för att underlätta informationsspridningen. Trådlös information läggs på en gynnsam “frekvens” för människan. I förlängningen skall informationssamhället bygga på skalär energi och information.

Papperstidningar avskaffas. Dagens “Tidningsstöd” eller “Mediastöd” avskaffas då den idag ges till tidningar som anses trycka eller sända rätt information, som är vinklad för ett speciellt syfte. De medier med tillsatta representanter som står för sanning ur ett högre komiskt perspektiv kan anses vara berättigade att informera befolkningen angående samhällsenlig information ur ett utvecklingsperspektiv.

Aktuell information till Sveriges invånare skall vara oberoende och informera om vad som verkligen händer i samhället och hur utvecklingssamhället fortskrider, både vad gäller teknik och evolution. Informationen skall inte hemlighållas eller manipuleras.

Infrastruktur – Trafik

Forskning skall ske så att städerna använder naturharmoniska material så att hälsan kan bli ännu bättre för individerna. Det gäller att bygga energetiskt så att strukturerna ger energi istället för att minska energin för människan.

Detsamma gäller gemensamma ytor i städer där strukturerna görs harmoniska och ger energi och inspiration för att nå högre höjder inom alla områden som vi företar oss. Vi vet att pyramider och glob-formade strukturer ger dessa effekter.

All kommunikation (tåg, flyg, båt, bil, motorcykel) skall drivas på fri energi beskrivet under energipolitiken. Få ingrepp i naturen skall göras för att få detta system att fungera. Fordonen kan vara gemensamma och olika lösningar för transport kan finnas.

Ledorden är energi, inspiration, harmoni, medvetenhetsutveckling.

Medborgaruppgift (jobben)

All människor i Sverige skall arbeta efter sina egna förutsättningar. Eftersom mkt kommer Sveriges invånare till del vad gäller mat, kläder, husrum, vård, omsorg, friskvård, evolution osv… gäller det att alla ställer upp och arbetar med input i systemet.

Efter att ha fullgjort utbildning och under utbildningstiden, skall input ges till systemet. Inputen sker i form av arbetskraft för någon av de funktionella organisationerna eller offentliga verksamheterna som man har intresse för eller för något “servicesystem – robotsystem.”

Robotisering och automatisering

Så långt det går skall monotona tunga arbeten automatiseras med robotteknik. Det är inte meningen att människan i ett modernt teknologiskt samhälle skall slita ut sina kroppar med hårt fysiskt arbete under hälsovådliga förhållanden. Robotar tar hand om allt detta arbete.

Servicesystem – robotsystem

Ett servicesystem är en benämning på funktionen att serva de robotar och den automatisering som används inom olika områden. Under övergången till detta system kommer många människor att bli arbetslösa enl. dagens sätt att se det. Processen har redan startat mot robotisering och automatisering. Människor som friställs får under en övergångstid understödjande uppgifter samtidigt med utbildning för kommande nya uppgifter.

Understödjande uppgifter

Hjälpa till med alla praktiska saker under en övergångstid. Dessa uppgifter kan vara inom företagande (funktionella organisationer) eller inom annan offentlig verksamhet. Offentlig verksamhet är de grundläggande understödjande organisationer som finns idag jämte några nya områden. Vi har hittills skola, vård, omsorg, försvar, polisväsendet. Nya offentliga verksamheter blir friskvård och evolution. En del av jordbruket kommer bli offentligt.

Jordbruk

Sverige skall vara självförsörjande på mat. Vi kan emellertid byta viss mat med andra länder.

Sveriges jordbruk och matproduktion skall återupprättas och självförsörjandegraden skall uppgå till 100 %.

Kriminella element

Personer som inte uppfyllt medborgarkravet

Personer som inte uppfyller medborgarkravet skickas till något av Sveriges integreringscentra.

Personer som inte uppfyllt medborgarkravet och är grovt kriminella

Att ändra sitt beteendemönster är en genomgripande process som kräver mkt arbete från den person det gäller. Olika karmatiska (ödesbetingade) strukturer måste arbetas bort och i många fall är detta en process som tar mkt tid och ansträngning i anspråk om det ens finns ett intresse för detta hos individen i fråga.

Om en person inte vill ta emot hjälpen som erbjuds för att arbeta med sig själv skickas personen till något område på planeten jorden där vederbörande får konfronteras med likasinnade. Vi samarbetar internationellt för att upprätta en sådan plats på planeten för dessa människor att uppehålla sig på. Platsen kan vara avlägsen och ganska omöjlig att ta sig ifrån utan modern teknik. Vederbörande möter andra personer på samma nivå med liknande ödesbetingade egenskaper – lika löser lika – de är upp till dessa människor att själva vilja utvecklas till mer kosmiskt linjerade människor, troligen i en mer avlägsen framtid. Som det ser ut idag kommer inte denna typ av individer att återfödas till jorden, utan dessa själar flyttas till andra tredimensionella världar som övertar rollen av att utveckla dessa individer. Det till jorden hörande lägsta astralplanet avvecklas då jorden skall uppgå i den nya tidsåldern.

Till en början upprättar vi speciella interneringscentra för denna typ av grovt kriminella återfallande brottslingar som inte kan ändra sitt beteende.

Fritid, Nöje, Kultur

Att göra helt andra saker jämfört med den uppgift man har i samhällsapparaten skall erbjudas. Det kan vara helt andra aktiviteter som kan ses vara intressanta, utvecklande för vederbörande. Det kan vara resor till vissa områden för rekreation eller att träna sig i vissa idrotter eller organisationer.

Resor

Att resa och vidga sina vyer är ett bra sätt att få in ny input för fler idéer eller som avkoppling från samhällsuppehållande verksamhet.

Idrotter

Gemensamt för idrotterna är att de tillhör nöjen och inte ingår som samhällsstödjande verksamhet. Idrotten får ske parallellt med studier och den samhällsuppehållande uppgiften. Idrotten skall vara lustbetonad och upplyftande. Idrotten skall inte baseras på vinstintresse. Alla de medel som idrottsklubbar erhåller från staten eller från privata givare, skall användas för att främja klubbens fortbestånd och som inspiration för stimulering av ny generation.

Organisationer

Att delta i någon organisation eller klubb i ett visst syfte kan också berika.

Landsbygd

Landsbygden skall ha en harmonisk miljö för alla de människor som vistas där, människor och djur skall kunna vistas i en fantastisk natur. Haven skall vårdas liksom mark och luft.

Miljö

Vadhelst vi företar oss i landet så skall det göras på ett naturharmoniskt sätt.

Utsläppen skall minskas och skadliga kemikalier som skadar natur och grundvattnet skall förbjudas. Bilarna kommer efter övergångspolitik att drivas med fri energi utan avgaser beskrivet under rubriken energipolitik. Genomgående är att alla förbränningsgaser skall renas så gott det går och speciellt då det gäller industrier och sopförbränningsanläggningar.

Vatten, luft och mark skall renas där det behövs. Områden som är förgiftade skall saneras med ny teknik som inte innebär ny miljöpåverkan. Miljögifter neutraliseras med skalär energetisk teknik.

Samarbete (vi avskaffar konkurrens)

Vi föreslår avskaffandet av konkurrenssamhälle och föreslår införandet av samarbete på alla områden. Konkurrens bidrar till ökad egoism och osämja mellan individer och nationer. Vi väljer samarbete framför konkurrens.

Hälsovård – Sjukvård

Sjukvården får en ny bundsförvant, nämligen “Friskvården”. Sjukvården syftar till att ge akuta lösningar på människors problem och Friskvården syftar till att informera, besiktiga och ge människan tillbaka sin livskvalité genom att förebygga eventuella obalanser i kroppens, organismens funktionalitet, vilka annars resulterar till sjukdomstillstånd.

Friskvården är försummad idag och vi väntar ofta tills vi är akut sjuka innan vi anser att vi behöver göra något åt saken. Att upprätthålla en god hälsa och förebygga problem borde vara en självklarhet för varje människa för ett långt liv och välmående. CelesteMetoden® tillämpas.

När vi arbetar med friskvård kommer sjukvården på sikt att inte behövas.

Skola, utbildning, forskning

Olika tester och analyser görs tidigt så vi kan se vilka inneboende talanger och färdigheter som barnet har. Barnet skall stimuleras inom sitt talangfält så att barnet kan utvecklas och stärka sitt självförtroende.

Eftersom olika barn har olika begåvning behöver vi ett skolsystem som tillgodoser detta. Olika typer av skolor behövs. Eleverna nivågrupperas så att alla elever kan utvecklas från rätt nivå och i rätt takt som är lämpligt för individerna. Elevens färdigheter och talanger kartläggs, tas till vara och utvecklas på bästa sätt.

Lärarna skall erbjudas förhöjd kunskap i livsfilosofi och etiskt moralisk leverne. Detta skall sedan verkställas och ingå i undervisningen i både lågstadiet, mellanstadiet och i högstadiet.

Medvetenhetsutveckling är ett inslag som är gemensamt för alla skolor.

Religion skall ingå som ett tillvalsämne i skolundervisningen och inte vara ett måste.  Detta eftersom religionen i stort handlar om historia och inte är någon universell livsfilosofi. Religionen skall ersättas av Gnostiken – Solteologin, vilken av maktintresse har uteslutits av Kyrkan. Gnostiken utgör den ursprungliga – esoteriska läran om skapelsen i sin helhet.

Beroende på medvetenhet och begåvning erbjuds just den skola som behövs för att stimulera just den elevens behov för att bli en viktig kugge i samhället. De huvudsakliga uppgifterna i samhället kommer att vara att driva de offentliga verksamheterna och de funktionella organisationerna. De funktionella organisationerna kommer att ta fram nya innovationer, ny teknik och serva den teknik som finns. Andra uppgifter kommer i princip inte att finnas.

Studielån tas bort. Befintliga studielån ogiltigförklaras då de är en obeståndsfälla. Inga studielån behövs då alla individer har en medborgarrätt “medborgarlön”.

När eleven har gått klart sin utbildning som denne erhåller gratis från samhället, gäller det att understödja samhället med det som studierna har genererat. Den utexaminerade studenten åläggs därför att under minst en tioårsperiod återgälda studierna i arbete till samhället Sverige. Längre fram när fler länder anammar “AIC World” kan insatsen göras i några av dessa länder också.

Skog

Idag finns bara urskog på några få promille av skogsmarken. Vi vill se mer av skogen orörd och att fler träd får växa och linjera sig med den naturliga energi som finns i området. Det energetiska fältet blir då starkare och upplevelsen av att visas där blir ännu mer energiuppladdande.

Att driva skogsbruk som idag med stora ingrepp i naturen skapar energetiska problem på dessa områden. Vi vill bygga upp en kraftig energetisk struktur i Sverige som människor får del av. Sverige behöver inte som idag bidra med 10 % av världens råmaterial till virke, massa och papper.

Äldre människor

I takt med att man blir äldre så skall arbetsinsatsen kunna minskas. Ingen människa kommer att pensioneras. Vi arbetar gemensamt i samhällskroppen för att allt skall fungera och arbetsuppgifterna kommer att vara stimulerande. Vi samspelar och samarbetar i harmoni med livet och naturen.

Som äldre har man samlat mycket erfarenhet och denna skall komma till godo till uppväxande generationer. Att vara ett stöd i olika arbetsgrupper är då en självklarhet. Som äldre måste man kunna sysselsätta till den nivå man vill.

Äldrevård där den behövs skall vara ordentligt omhändertagande. Eventuella energetiska obalanser skall neutraliseras så gott det går. Hjälper vi våra äldre på bästa sätt kommer deras nästkommande liv att bli bättre med bättre utvecklingsmöjligheter. Äldrevården skall också likt annan friskvård eller sjukvård vara multidimensionell och multistrukturell.

 

Grundlagarna, Nya Grundlagar

Nya Grundlagar stiftas. Dessa är de tidigare:
http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/grundlagarna/

* Regeringsformen

Regeringsformen:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152

Regeringsformen få göras om.

* Successionsordningen

Kungahuset och Monarkin behöver omstruktureras och anpassas till morgondagens samhälle.

* Tryckfrihetsförordningen

De pressetiska regler som gäller i dag har pressens olika organisationer själva utformat. Dessa egna påkomna regler skall ses över då information ofta vinklas för att skapa sensation och svartmåla individer eller länder. Detta strider mot gällande Tryckfrihetsförordning. I övrigt kan Tryckfrihetsförordningen gälla som hittills.

* Yttrandefrihetsgrundlagen

Yttrandefrihetsgrundlagen kan gälla som hittills. Man skall få lov att uttrycka sin ståndpunkt var det än gäller. Idag finns en del andra lagar som begränsar denna rätt – dessa lagar skall ses över. Man får skilja mellan kritik och konstaterande. Om man inte tillåts konstatera felaktigheter, brister hos en individ eller samhällssystem, då kan man heller inte utvecklas som en sådan. Om ett okvädesord riktas mot en individ skall individen kunna ta emot detta utan att överreagera emotionellt som idag. Det gäller för alla att neutralisera sina inneboende fem negativa sinnesegenskaper (ofta perverterade). Nya uppfattningar får ses som språngbräda för utveckling.

Debatt skall upphöra och ersättas av sakliga dialoger. Debatter hör till sandlådenivån av medvetenhet. Man skall lära sig att lyssna och inte i onödan avbryta en dialog bara för att få fler poäng än den andra. Allt detta hör till dagisstadiet av medvetenhet.

* Riksdagsordningen (nästan en grundlag)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/riksdagsordning-2014801_sfs-2014-801

Riksdagsordningen är väldigt detaljerad och bestämmer i detalj hur allt skall gå till i Riksdagsarbetet. Riksdagsordningen får göras om.

Världsläraren (1 st)

Världslärarens uppgift blir bl.a. översyn, monitorering och övergripande kommunikation med det Nationella Rådet och Departementen (Organen). Världsläraren – ENAREN utser sin efterträdare, eftersom ENAREN representerar den Galaktiska Federationen på jorden.

Nationella Rådet (72 st)

Departementen (Organen) blir 8 st. Arbetsmarknadsdepartement, Justitiedepartement tas bort. Socialdepartementet döps om till Hälsodepartementet.

Rådsmedlemmarna leder de olika departementen och har företräde i kommunikation med Världsläraren – ENAREN vid rådgivning i olika frågor.

Det är alltid svårt att till en början utse rådsmedlemmar. När systemet är etablerat blir det lättare eftersom medvetenhetsnivån har höjts och valet av medlemmar kan göras med lång framförhållning. Då rådet tillsätts skall de mest lämpade individerna nomineras till respektive rådsfunktion. Vi har åtta departement med preliminärt nio rådsmedlemmar vardera. Rådsmedlemmarna skall vara skräddarsydda för sin uppgift – dvs. rätt person väljs till rätt post. En universell valberedning gör detta i samråd med Världsläraren.

Departementen (Organen: 8 st)

 • Utrikesdepartementet
 • Försvarsdepartementet
 • Hälsodepartementet
 • Fördelningsdepartementet
 • Utbildningsdepartementet
 • Miljö- och energidepartementet
 • Infrastrukturdepartementet
 • Kulturdepartementet

Utrikesdepartement

Sveriges förbindelser med andra länder, utrikesutbyte, handel med andra länder, universellt utbyte och överenskommelser, ställningstaganden. Detta gäller mellan Sverige och andra länder samt Sverige och Utomjordiska Intelligenser.

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet hanterar nationell säkerhet, försvar av gränser, hav, mark, säkerhet.

Försvarsdepartementet leder rättsväsende, polisväsende (terrorism, kriminalvård, krisberedskap, migration, asyl).  Försvarsdepartementet inkluderar totalförsvaret, militär, civilförsvaret, plikttjänstgöring, frivilligorganisationer, säkerhetspolitik, hemvärnet, räddningstjänsten, kustbevakning.

Hälsodepartementet

Hälsodepartementet sköter Vård, Hälsa, Sjukvård, Friskvård.

Fördelningsdepartementet

Detta departement sköter nationell samordning vad gäller fördelning av resurser, samordning och stöd. Fördelningsdepartementet har stor kommunikation med landets alla kommuner som sköter fördelning på lokal nivå – vilket sker i båda riktningar, dvs. inom kommunen och mellan kommuner i landet.

Utbildningsdepartementet

Utbildningsdepartementet sköter utbildning och forskning inom olika områden.

Miljö- och energidepartementet

Detta departement sköter olika energilösningar för landet och arbetar övergripande för miljöfrågor då det gäller att förbättra miljön.

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturdepartementet sköter bostäder, förvaltning, statsutveckling, landsbygd, kommunikation, transport, stadsutveckling, landsbygden, IT, transport- och infrastrukturfrågor samt funktionella organisationer, fritids- och turistfrågor.

Kulturdepartementet

Kulturdepartementet sköter frågor rörande Kulturell Ekologi, Evolution, Kosmokrati, Kultur, Etik – Moral.

Arbetsgrupper

Olika arbetsgrupper tillsätts som arbetar med vissa frågor på uppdrag av departementen.

Kommuner

Kommunerna i landet kan vara desamma som innan. De arbetar med lokal fördelning av resurser och med andra uppdrag som kommer från lokal nivå eller departementsnivåer (organnivåer).

Landsting

Landstingen kan vara desamma som innan. De arbetar med lokal fördelning av resurser och med andra uppdrag som kommer från lokal nivå eller departementsnivåer (organnivåer).

//Så här ser handlingsplanen för en rättvis samhällsutveckling ut just nu. Den kommer att kompletteras löpande (2020-10-17).

//Mer bakgrundsinformation finns att läsa i de böcker, kurser och undervisningsmaterial som AIC tillhandahåller. Informationen här blir mer och mer självklar då den läsande arbetar med sin egen hälsa och inre resursutveckling enl. CelesteMetoden® på AIC Association.

Behöver du mer bakgrundsinformation ang. Handlingsplan för Rättvis Samhällsutveckling? – Läs Boken: “Den Matriska Verkligheten

One comment

 1. När man läser detta så väcks det hopp inom en ,är det genomförbart ? möjligen om människor tar sitt förnuft till fånga med hjälp av medvetna ledare.
  Jorden kan faktiskt vara en underbar plats att leva på med ett mer solidariskt medvetande !

Lämna ett svar