Breaking News

Kvinnornas roll under den nya Tidsåldern

Ja, det här är en mycket bra fråga som jag tror att alla människor behöver ha svar på. Hitintills har den här frågan inte varit aktuell p.g.a. att vi har levt i en tidsålder under manlig dominans där kvinnan hade en underordnad roll. Detta var naturligtvis inte meningen från början. Det blev så p.g.a. okunskap och omedvetenhet, och kvinnans situation förbättrades inte heller senare när religionen började få influens i samhället. Här på samma sätt ansåg man att kvinnan ska tiga i församlingen och att kvinnan inte hade någon som helst talan. Hennes uppgift var precis som inom djurriket att ta hand om barnen och familjen, medan mannen var ute och stred och krigade.

Hon blev väldigt utsatt för våld och bespottelse genom historien. Kvinnan blev utsatt för våldtäkt och misshandel p.g.a. att mannen inte hade förstått hennes roll och hennes betydelse i människoriket som vi lever och fungerar i. Svårigheten när det gäller att förstå det här ligger i att man inte har förstått att själen, själsatomen, egentligen inte är något annat än ursprungsmedvetenhet och där finns inte varken kvinna eller man. Själen befinner sig i ett slags androgynt tillstånd när den första gången ikläder sig i en form, alltså när plus, minus och den neutrala atomen iklär sig en manifesterad form. Den uppenbarar sig först som androgyn form. Detta är alltså inte kopplat till någon sexualitet eller fortplantning, utan man har bägge egenskaperna inom sig. Själsatomen bär bägge egenskaperna inom sig. Sedan genom successiv nedtransformering ikläder sig själsatomen två delar, precis som vid en celldelning. En del går in i en maskulin form och en del går in i en feminin form. Om den här processen fortskrider under en längre tid d.v.s. att man återinkarnerar i en fysisk gestalt, i en tredimensionell form, som kvinna eller man, då förvärvar man mer och mer av just de egenskaperna. Detta gör att man blir antingen övervägande maskulin eller feminin i sitt sätt att vara. Men enligt naturlagen, när den här processen har pågått under en längre tid, så sker helt enkelt en ompolarisering, omkastning. När själsatomen har inkarnerat ner kanske hundra gånger eller tusen gånger i en feminin form, så byter den plötsligt form och går in i en maskulin form, för att skaffa sig erfarenhet från den maskulina sidan. På samma sätt inkarnerar den maskulina delen av själsatomen ner i en feminin form, för att lära sig hur kvinnan upplever sin situation. Här har vi homosexualiteten, där antingen två män dras till varandra eller två kvinnor dras till varandra. Detta har inget med formen att göra. Det handlar inte om att kropparna är maskulina eller feminina, utan det har med de egenskaper som den här själsatomen har inhämtat i olika inkarnationer. Varje människa har inom sig bägge polariteter. Vi är både maskulina och feminina. Den vänstra hjärnhalvan är mer intellektuellt och maskulint relaterad. Den högra feminina hjärnhalvan är mer konstnärlig och intuitiv. Den högra är mindre utvecklad hos mannen än hos kvinnan.

Under den nya tidsåldern, om vi är kvinnor, så skall vi lära oss att förstå den maskulina delen inom oss och hitta de maskulina egenskaperna. Om vi är män ska vi finna de feminina egenskaperna inom oss. I en relation söker vi den del vi saknar hos oss. En man söker i en relation med en kvinna, dvs. den delen han saknar i sitt väsen. Kvinnan söker hos det manliga väsendet den maskulina delen som hon saknar inom sig. När man förstår detta och börjar arbeta med sig själv och synkroniserar hjärnhalvorna med hjärnbalken, där energin går in i fontanellen från centraluniversumet, då kommer vi uppnå en balans inom oss. Vi blir både kvinna och man i vårt sätt att tänka. Detta även om vi är inkarnerade i en feminin eller maskulin form. Vi kommer förstå varandra och då kommer självklart all den olikhet vi hittills har haft att försvinna. Det kommer inte spela någon roll om det är en kvinna eller en man som är befälhavare på ett hangarfartyg, d.v.s. högsta chef inom industrin eller har en politiskt ledande roll. Det handlar mer om de egenskaper och erfarenheter man har, d.v.s. den som har den bästa erfarenheten och mest erfarenhet från tidigare liv att handskas med relaterade uppgifter på ett konstruktivt sätt. Den får ta ansvaret och besluta i olika situationer. Det spelar ingen roll om man är kvinna eller man som i dagens samhälle.

Det är också viktigt att belöna människor efter deras utförda arbete, och inte efter om man är kvinna eller man. Här brister kunskapen om livet hos människan. Så länge vi inte förstår livet kan vi inte förstå varför vi ska ändra våra traditioner och tankar osv.

Vad som kommer hända nu är att fler och fler kvinnor kommer att frigöra sig från den här bundenheten och de här gamla traditionerna, som de har varit involverade i. Men den här frigörelsen får inte ske som innan då mannen tryckte ner kvinnan. Kvinnan skall inte upprepa samma misstag och trycka ner mannen bara för att han inte uppförde sig ordentligt i sina tidigare liv. Här kommer Kristi ord igen ”Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör”, man gör saker och ting i sin okunskap. Och när man lär sig ”res dig och synda inte mer”, dvs. att inte upprepa samma misstag som vi har gjort hitintills.

Lämna ett svar