Breaking News

Människan överlämnar sig åt självdestruktiva krafter

Människan överlämnar sig åt självdestruktiva krafter – helt enligt sitt inre belastade program. Målet är en ljusare tillvaro med kvantmedvetna individer.

Människan är nu i ett passiviserande stadium där entusiasm och engagemang för det bättre minskar för många människor. I den transformerande miljö människan nu befinner sig i går kraften åt att anpassa sig till det nya som människan för närvarande är omedveten om och blundar för.

Människan har levt på denna planet liv efter liv i olika miljöer där människan har danats och dess inre program successivt har gjorts mer medvetet. Mäniskan har nu möjlighet att gå från ett djur-människomedvetande till ett rent människomedvetande. Men om människans inre program ej vill genomskådas av individen kommer människan att automatiskt följa en nedåtgående trend som kommer att försätta människan i svårigheter utan individuell lösning i detta skede. Människan kommer att få fortsätta sin utveckling i ett annat system – fysiskt avskilt från planeten jorden.

Människans inre dataprogram måste genomskådas individuellt

Människan har individuellt och kollektivt samlat på sig många erfarenheter av alla de slag, på gått och ont. Människan har varit med om ljusa stunder där livet har levts glatt och lätt samt stunder av misär, fattigdom, kyla och krig – och själv deltagit och påverkats på olika sätt. Dessa spår sätter sig och existerar idag i människan som mörka skuggor fritt synliga på parallell (astral) nivå att skåda. Människan av idag är som ett åskmoln som vandrar på jorden. Människan är inte medveten om de karmatiska (ödesbetingade) fält som likt magneter drar till sig situationer och sjukdomar som är i resonans med de inre karmatiska fälten. Människan färdas i blindo på autopilot mot sitt öde – utan att veta om det eller ens vara intresserad av att förändra sitt liv till det bättre. Detta skulle nämligen kräva implementeringen av ny annorlunda information som skulle behöva inhämtas och som dessutom i nuläget mest framkallar irritation och ilska hos normalindividen – dvs. människan är självdestruktiv och främmande för positiv förändring. De människor som istället ser positivt på en förändring och gillar att ta till sig informationen men är därefter för passiviserade för att kunna omsätta denna i handling – detta är också självdestruktivt och förirrande. Få är de människor som aktivt arbetar för att genomskåda sitt eget inre program, som rengör detta, som bränner sin karma och uppnår ett friare och i slutändan helt fritt liv och medvetande. Dessa individer är extremt nogräknade. Människans inre ödesrelaterade dataprogram gör allt för att fånga människan i ytterligare en fälla på vägen. Här sitter också de flesta New-Age anhängare, tyvärr. Att arbeta bort sina inre problem är arbetsamt men enligt CelesteMetoden® kan de karmiska belastningarna på ett säkert sätt arbetas bort – i lagom takt.

Den individuella karmatiska frekvenssammansättningen är alltid i resonans med liknande frekvenser på astralplanet. Här i det dolda arbetar olika krafter för utvecklingen på jorden, dvs. av människan. Människan måste möta ett motstånd som utvecklar denne. Men människan uppfattar att denne bara kastas runt i olika situationer och tycker att livet är orättvist och kort.

Vissa individer har en sådan ödesbetingad struktur och belastning att de blir utmärkta styrda vägvisare för andra människor. Detta fenomen kallas besatthet och förnekas av såväl psykologer som psykiatriker. Personer av detta slag som är besatta kan ha större eller mindre uppgifter. I beslutande positioner kan den egna livskraften vara mycket liten men personen i fråga har ändå kraftfull energi och verkställer olika beslut med lätthet. I dessa fall finns ett kraftigt styrväsen i bakgrunden som i detalj överför energi och information till den besatta individen. Den besatta individen visar ofta på stor intellektuell intelligens och denna kommer till stor grad från det bakomvarande väsendet som tar sitt uppdrag att styra vald individ på stort allvar. Ett av de tydligaste exemplen på detta i historien är Adolf Hitler som hade ett extremt kraftfullt drako-väsen som styrde honom i detalj, gav energi och information till honom. Adolf Hitlers psykopatiska läggning var som klippt och skuren att ges mer energi så att Tysklands kollektiva karma kunde styras mot en ljusare tillvaro, vilken infann sig efter andra världskriget.

Idag, utan människans vetskap, är dessa styrande karmatiskt utjämnande bakomvarande astrala väsen organiserade i hierarkier. Dessa väsen är genetiskt kodade i olika grader. På lägre nivåer har de drakonianska drag och de blir mer renodlat drakonianska ju högre man går. På högsta drakonianska nivå skulle man kunna säga att befälhavaren för utjämnande av karma i egen hög person styr och verkställer, en oerhört intelligent varelse som rent är helt i harmoni med sin uppgift, dvs. inte är ond på något sätt utan finns där för att verkställa sitt uppdrag. Detta uppdrag har med kosmos att göra och bygger på utveckling av det mänskliga programmet. dvs. att människan själv skall genomskåda sitt djur-människoprogram och börja arbeta för att bli människa. Tas inte detta individuella beslut för att arbeta mot människoriket kommer individen i fråga att fortsättningsvis kastas runt i olika karmatiskt tilldragna situationer, vilka individen alltid har åsamkat sig själv och är ansvarig för. Människan måste ta eget beslut för sin frigörelse.

Hierarkiskt ovanför denna överbefälhavare finns olika andra utomjordiska kosmiskt utvecklade väsen som håller hela universum i ordning. Kosmos är besjälad överallt och grundprogrammet för allt är mänskligt, även då det gäller nedtransformering till mineraler, växter och djur. Alla dessa är kopplade i det mest subtila dimensionella fält i skapelsen utan att de för närvarande behöver vara medvetna om det. Dagens jordmänniska är inte medveten om något av detta och uppfattar sig själv ofta som offer i sin situation, och svarar med alla sinnets djuriska egenskaper som skall genomskådas och arbetas bort, dvs. vällust, vrede, girighet, fåfänga och egoism. Dessa utvecklas till fullo i djurriket och perverteras i djur-människoriket för att arbetas bort innan människoriket inträder.

För att helt och fullt inträda i människoriket krävs vägledning av en högt utvecklad kosmisk mästare som har gått hela vägen själv och som har som sin livsuppgift att frigöra människan.

Det är nu uppenbart att människan går mot mer miserabla situationer, då den individuella karmatiska belastningen skall sättas “på kant” och få individen att antingen välja utveckling eller stagnation. Man kan inte välja båda delar och valet kommer om det inte redan är gjort att göras inom de närmaste åren. Givetvis har valet redan gjorts på omedveten nivå men valet skall medvetandegöras hos individen, medvetet eller fortfarande vara omedvetet. Det skall nämnas att människan i sitt nuvarande stadium är en sovande individ som till största del tänker intellektuellt, dvs. saknar fyrdimensionellt och femdimensionellt medvetande. Ett högre kvalitativt femdimensionellt kvantmedvetande är en förutsättning för att genomskåda livet och kosmos med allt var det innebär. Dagens människa är som sovande boskap som kastas mellan olika situationer. Djurmänniskan har nu möjlighet att ändra på detta och uppnå ett högre kvalitativt multidimensionellt kvantmedvetande och till fullo bli människa.

Det skall nu avslutningsvis i denna artikel nämnas att de individer som styr länder – att de till stor del är övertagna av besättande väsen som i detalj utstakar politikens väg och den väg länder slår in på. Riktningen är satt mot avskaffande av dagens samhälle och dagens människa. Den tredimensionellt intellektuellt medvetna människan som har fastnat i sitt mönster och inte kan frigöra sig från maktbehovets, girighetens och egoismens bojor, skall bort från jorden, dvs. dö ut härifrån och detta är klart synligt på olika kosmiska dimensionella nivåer. Många helt till synes galna beslut är redan tagna och kommer nu att tas i angränsande framtid. Vi har på jorden vissa krig att vänta och även atombombsattacker mot länder. Detta är klart synligt i matrisen som ligger till grund på jordens framtid och danande av mänskligheten. Denna matris kan inte ändras då karman är för grov och ingen människa kan belastas enskilt för det som händer och som kommer ätt hända i stor skala.

Vi måste komma ihåg att det är våra egna inneboende karmatiska program som styr denna utveckling. Vi är alla skyldiga till skeendet och kan inte peka ut något speciell syndabock. Om vi vill ändra utveckling emot en ljusare framtid, då måste vi rena våra inre karmatiska program och “bränna” dessa. När våra egna tyngre karmatiska belastningar är borta blir jorden en helt annan att leva på. Framtiden blir ljus, tankarna klara och ljusa och civilisationen klar och medveten om sin egen utveckling. Vi får ett samhälle som på en högre kosmisk nivå är i samklang med ljus tillvaro och utveckling, ett samhälle som är mer eteriskt och där människan är en medveten varelse i ett medvetet kosmos.

Men innan vi är där kommer människans egna inneboende program att via misär bana vägen till i slutändan en ljus tillvaro – för de få som väljer att utvecklas mot klarhet om sig själva och kosmos.

Vi har beskrivit vad som händer nu i jordens nuvarande skede i boken “Den Matriska Verkligheten”.

Just nu arbetar ENAREN (Dr. Sandor A. Markus) på efterföljaren till boken. Denna bok kommer att publiceras inom några månader och mer information kommer om boken inom kort.

Ta steget mot utveckling och sätt igång din träning!

Det är en ny tid vi är inne i nu…
Det nya skall in – och det gamla ut…

//ENAREN (Unifier)