Breaking News

Uppvaknande till en Ny Värld i en Ny Tid

Initiering – Är vi redo?

När det finns en tom känsla djupt inom oss, som vi inte kan förklara; när saker som en gång gav glädje nu verkar vara vardagliga, tråkiga och värdelösa; när rastlöshet sjunker in i vårt system och vi ställer frågor om saker som vi tidigare inte varit medvetna om; när behovet inom oss att söka efter något väsentligt bortom vår nuvarande existens blir en nödvändighet, en passion; när vi börjar leta efter något för att fylla ett oförklarligt tomrum inom oss; då infinner sig det exakta ögonblicket att bli initierad i själens vetenskap, vilket successivt leder oss till ökad medvetenhet.

Det är då vi upplever ett konstigt uppvaknande som vi finner svårt att uttrycka. Vi vaknar till en annan del av oss själva, vilket är nytt för oss, en gnista av ljus inom oss. Vi kan leta eller kanske inte letar efter andlighet, men medvetet eller omedvetet blir vi ledda mot den riktningen.

Vad menas med ”andlighet”?

Andlighet är en förhöjd multidimensionell medvetenhet – Kvantmedvetenhet, som endast få människor på jorden hitintills har utvecklat, uppnått.

Andlighet innefattar alla de egenskaper som vi människor saknar inom oss, i familjelivet, i samhällslivet, i världslivet.

Andlighet är den kvalitativa delen av vårt väsen, vilken ständigt eftersträvar etik och moral. Etik – att tänka rätt enligt naturlagar, och Moral – att handla rätt mot varandra, mot vår omgivning och mot allt skapat.

Potentialen för inre tillväxt skapar ett begär inom oss och drar oss automatiskt till vägen. Denna starka dragningskraft och en plötslig längtan är början på vårt sökande efter Sanningen. Vi kan lära oss genom böcker och diskussioner, men dessa kan bara ge oss en intellektuell insikt om den sanna verkligheten. Vi behöver mer. Vi behöver en guide, en lärare, en vägvisare, en mentor som pekar ut riktningen för oss så att vi i fortsättningen inte går vilse i livets labyrint, såsom vi har gjort hitintills.

Så den naturliga frågan är: vart går vi härifrån när döden knackar på dörren?

På samma sätt som en sjuk man besöker en läkare för att få något botemedel för sin åkomma, behöver vi en andlig läromästare för att få bot för all okunskap, omedvetenhet om vår separation från Skaparen. Men medicinen som vi behöver är ingenting annat än rätt meditation och rätt vägledning.

I vårt sökande efter förståelsen i livet tar vi ett steg i taget tills vi uppnår personlig erfarenhet.

Förståelsen kommer från förtroendet för läraren; det gör oss mer självsäkra och trygga.

Det är detsamma med vårt förhållningssätt till andlighet och Mästaren.

Vi är först rädda eftersom konceptet som vi får till oss är obekant och kan upplevas vara konstigt. Vi vill veta mer och ändå är vi ovilliga att ta det första steget. Våra frågor indikerar vår önskan om Guds realisering, men vi finner det svårt att gå i den riktningen. Men när vi förstår hur vi uppnår vårt hjärtas önskan, blir vår rädsla sakta ersatt av iver. Uppvakningen inom oss uppmanar oss att hitta en lärare som kan peka ut vägen och vägleda oss.

Någon som visar oss vägen;

Jag är vägen, sanningen och livet.
Utan vägen finns ingenstans att gå.
Utan Sanningen finns det inget att veta.
Utan livet, finns det inget levande.
Jag är det sätt som du måste följa;
Sanningen du måste tro på;
Livet som du måste hoppas på.
                     Thomas à Kempis, Imitation of Christ

Kristus förklarade: “Jag är vägen.”

Endast en levande lärare, läromästare har nyckeln till att avslöja “Sanningen” om vägen, för att vi skall kunna uppnå Gudsmedvetande genom självförverkligande. Utan “att veta”, utan personlig inre erfarenhet existerar ingen ”sann tro” eller uppnåelse.

Utan “livet” – vilket betyder ”evigt liv” eller lycka – vår befrielse, som han kallar “livet du måste hoppas på”, är inte detta möjligt. Och befrielse kan inte uppnås utan att finna vägen.

Endast en sann, själsinitierad, själsmedveten läromästare kan visa vägen för dem som har tröttnat på att följa sinnets, intellektets väg. Sinnets väg leder förr eller senare till mentala, känslorelaterade och biologiska (fysiska) problem av olika slag – till slaveri och bundenhet.

Fysiskt ”biologiskt” sett är mästaren lika mänsklig som vi alla är. Men den stora skillnaden mellan oss och Läromästaren ligger på den andliga nivån. Han har redan avverkat den väg som flertalet har påbörjat. Han har gått sanningens väg och upplevt den varaktiga inre lycka som vi här på jorden eftersträvar. Läromästaren vet av egen erfarenhet att vi måste gå djupt inom oss själva och ansluta oss till Shabd – Ordet eller Logos, den gudomliga andliga kraften som finns inom oss alla. Bara en gudsrealiserad själ kan visa oss vägen inom oss. Det kan inte något prästerskap eller kyrka som endast följer sinnets väg.

Mästaren introducerar oss i metoden att uppnå Gud inom oss, att gå in i oss genom att utöva rätt meditation och koppla vår själ till shabd (det inre ljudet) så att vi permanent tar bort oss från födelsens och dödens kopplingar. Vi är visade vägen för gudomligt förverkligande, vilken frigör oss från all världslig bundenhet. Mästaren tar oss från mörkret till ljuset och befriar vår själ genom att förena oss med den Absoluta Ultimata Källan till Skapelsen, Centralsolens, Centraluniversumets innersta kärna. Utan en sann Läromästares hjälp och vägledning kan vi inte nå gudsförverkligande, oberoende av hur många skrifter liknande Bibeln, Koranen, Talmud eller andra s.k. heliga skrifter vi läser.

Effekten av en andlig guide ger befrielse från sinnevärldens och sinnenas yttre fenomen där vi fördjupar oss och tar oss till andlig uppnåelse. Mästaren är den högsta bland alla och omfattar alla. Han är nyckeln till all existens; han förkroppsligar hela skapelsen.

//Enaren (Unifier)