Breaking News

Ditt öde skapar du själv här och nu!!!

Många tror rutinmässigt att någon högre makt som de kallar GUD eller GURU (Läromästare) formar deras öde. Individen lägger hela sin tro på denna s.k. GUDOMLIGA KRAFT, att den styr och handhar deras liv och öde, men likaså att samma kraft skapar galaxer, solsystem och planeter.

Betraktat ur metafysisk synpunkt handlar det om två skilda energier: SKALÄRVÅGSENERGI och ELEKTROMAGNETISK ENERGI.

Skalärvågsenergin är: primärenergi, grundenergi, neutral energi eller nollpunktsenergi.

Plejadianer kallar denna energi för Källenergi. Denna energi är livsskapande, livsuppehållande och livsupplösande.

Inom den Kristna läran har man kallat denna energi för: ANDE eller SJÄLSENERGI.

Den elektromagnetiska energin är: sekundär energi, ljusenergi, skaparenergi, formmanifesterad energi, formbunden energi, Yin- och Yangenergi, även kallad SINNESENERGI.

Skalärvågsenergin (själsenergin) är obegränsad och allestädes närvarande i rymden, medan sinnesenergin är formbunden, begränsad inom rymden.

Enbart kännedom, kunskap om dessa två energier är inte tillräckligt för att kunna förstå livet i sin helhet.

Detta fenomen måste åskådliggöras, upplevas inom oss själva.

Kristus menade detta när han sade: gudsförverkligande kan endast ske genom självförverkligande.

Detta innebär absolut harmoni (samklang) mellan människan och skapelsens mångfald. Detta kan endast ske genom total förening, sammansmältning mellan Själsmedvetandet (källmedvetandet) och Sinnesmedvetandet (manifestationsmedvetandet). Det sinnet-relaterade medvetandet utgör grundfundamentet till jordens hörande Homo Sapiens, vilket betyder förmåga att tänka.

Detta i sin tur resulterar till: intellektet, spekulation, föreställning om livet, skapelsens mångfald.

Människan via sina fem verktyg, sinnena: syn, hörsel, känsel, smak, lukt, upplever allt omkring sig som den enda sanna verkligheten.

Människan har ytterligare två verktyg till sitt förfogande: telepati (idé-överföring) och Intuition (högre känsla).

Men den jordiska människan har ännu inte utvecklat dessa två verktyg eller egenskaper.

Man skall inte förväxla Intuition med Instinkt eller s.k. magkänsla. Dessa senare hör till sinnets lägre kvalitativa del av förnimmelse och tolkning.

Först när människan har tillgång till alla sina sju verktyg kan han förstå orsak och verkan, aktion och reaktion. Utan dessa två sistnämnda verktyg kan människan inte förstå livets mångfacetterade nyanser i sin helhet och fortsätter med att famla i mörkret och lida för sina omedvetna gärningar.

Det krävs en fullständig Illumination (Upplysning), ett andligt eller själsinfluerat uppvaknande, medvetenhet för att förstå livet, skapelsen i sin helhet.

För att kunna uppnå en högre kvalitativ själs- eller källrelaterad medvetenhet, krävs erfarenhet (självförverkligande) och gnosis (vetskap, kunskap).

Intellektet som människan huvudsakligen använder sig av på jorden är begränsat inom den 3D materiella tillvaron.

Endast en av fem på jorden levande människor har idag tillgång till själs- (själv-) relaterad medvetenhet.

De övriga fyra är programmerade robotar som följer sin agenda, sitt program helt automatiskt med s.k. fårmentalitet. Man följer allt vad (MSM) mainstreammedia, ledare, beslutsfattare, myndighetsutövare eller s.k. experter säger eller påstår utan att undersöka, ifrågasätta äktheten, sanningshalten i det som sägs eller påstås.

Här har vi Covid-19-scenariot som pågår som ett bra exempel.

”Om Kristus (Källmedvetandet- Själsmedvetandet) gång på gång var fött i Betlehem,
i Israel, och ej i dig blev fött, du når ej Sach Kand (Själens hem);
du styr till Kalvarieberget (Golgata) i Jerusalem förgäves blott din stig,
så länge ej dess kors blir rest på nytt i dig”.

Enaren

Ett skepp far åt öster, ett annat åt väster
och samma vind driver de två;
Det är själens daning, ej vindens färd
som bestämmer den väg de går.

Och likt havets vind är och ödets makt
då vi färdas på livets hav;
Det är själens daning, ej stiltje och storm
som vår levnad dess riktning gav.

Genom att låta det andliga (själsliga) medvetandet bryta igenom sitt dagsmedvetande, blir man till fullo den ädla, briljanta människa (Arier) som kommer att prägla den Nya Tidsålderns, (Gyllene Tidsålderns) civilisation på jorden.

För att bli en Arier, ädel människa krävs att man bryter sig loss från sinnets ständiga påverkan; börjar leva ett mer kvalitativt liv än man har gjort hitintills. Man ägnar sig åt daglig guidad meditation som är sammankopplad med tallkottkörteln i pannregionen enligt AIC:s anvisningar. Man läser ”Enarens” litteratur för vägledning, vilket är viktigt för att ena sinnesmedvetandet med själsmedvetandet istället för att engagera sig i olika slags läror och påståenden som splittrar istället för enar.

Skiftet eller förändringen som många av er har bett om, har redan börjat.

Som vi tidigare har nämnt inträdde vår planet jorden liksom hela vårt solsystem i den Nya Tidsåldern vid vintersolståndet den 21-23 december2012, då många trodde att jorden skulle gå under. Det som egentligen skedde var att vårt solsystem passerade den ekvatorianska linjen i vår galax och inträdde i ett gigantiskt fotonbälte kring centraluniversumet, centralsolen ”Alcyone” i den Plejadiska planetkonstellationen. Denna astronomiska händelse inträffade efter 26 000 år, då vårt solsystem hade avverkat 12 zodiaker eller tidsåldrar. Fiskarnas tidsålder var avslutningen på dessa tidigare tidsåldrar och nu har en ny Era börjat. Den nya Gyllene Tidsåldern skall leda människan vidare på den kosmiska utvecklingsspiralen.

För att vi skall kunna ingå i en ny utvecklingsfas krävs en förändrad, själsrelaterad medvetenhet framför den sinnerelaterad medvetenhet som hitintills har präglat oss och hela vårt samhälle.

En ny medvetenhet i en ny tid är en nödvändighet för vår civilisations fortbestånd.

Det första steget handlar om att återställa symbiosen mellan människan och naturen.

Det tillståndet som vår planet jorden och vår civilisation befinner sig i idag är inte hållbart.

Den jordiska civilisationen (människan) befinner sig under influensen av två olika kvalitativa energiers påverkan.

Det ena är ett skräckbaserat energinät av rädsla. Den andra är ett högre kvalitativt energifält som är fyllt av kravlös kärlek (harmoni), fred och enhetssträvan, välbefinnande och frihet.

Varje ögonblick har du valet att antingen gå in i det rädslobaserade energifältet eller i det högre kvalitativa, harmoniserande och sammansmältande energifältet som emanerar ut från centraluniversumet, centralsolen i vår galax, via vår egen sol.

Oavsett vilken av dessa energifält du låter dig påverkas av, sker allting mycket snabbare än förr. Det som förut tog ca 10 år att avverka, sker idag under ca 1 år.

Det är viktigt att du fokuserar dig på vilka av dessa två vägar du vill följa.

Antingen vänder du dig inåt via vår guidade meditation och främjar din intuition och blir ansluten till Källan. Du börjar mer och mer känna en sann kärlek, vishet, frihet och samhörighet inom dig. Detta är det enda sanna verkligheten inom skapelsen. Resten av befolkningen kommer istället att rikta sig utåt som de har varit vana vid hitintills.

Allt annat är illusion, föreställning via dina fem sinnen: syn, hörsel, känsel, smak och lukt.

Vi kommer i följande nyhetsbrev lära dig om dina sinnen och hur de vilseleder dig och ger dig en felaktig bild om dig själv för att hålla dig kvar i denna 3D världens illusion, overklighet – denna yttre tillvaro.

Enaren: Ann-Sofia (Sophia) & Sandor A Markus (Mark John)