Breaking News

Matrix Innovation & AIC i Sverige är ledande inom Skalärvågsmedicinsk Analys- och Terapiprogram

Skalärvågsmedicin som vi tillämpar inom Matrix Innovation och AIC överför läkemedel och terapieffekter trådlöst till klienter (människan) oberoende av avstånd.

Smärta lindras, sjukdom försvinner, välbefinnandet ökar. Det finns inga biverkningar.

Vi är inne i ett helt nytt paradigm (förändrad tankestruktur) när det gäller olika slags terapier och medicinering. Våra medicineringar, terapier och naturläkemedel sker via informationsöverföring av magnetiska skalärvågor, oberoende av distans. Vi behöver inte träffa individen, klienten fysiskt. Vi kan utföra fullständig analys och vitalisering på distans till individen oberoende av vart denne befinner sig i världen. Matrix Innovation har även tillgång till ett Skalärvågslaboratorium.

Skalärvågsmedicin är morgondagens medicin utan några som helst sidoeffekter.

Som många av er redan känner till är Matrix Innovations och AIC:s Skalärvågsbaserade Cell-Radio-Program ledande när det handlar om inre resurs och hälsoutveckling i sin helhet.

Förutsättningen för en förändring i samhället, i världen är att vi människor är villiga att förändra oss själva – detta har hitintills inte fungerat i praktiken, eftersom människor mestadels inte vill förändra sig.

Vi måste att på allvar medvetet börja ta itu med våra felaktiga tankar (databuggar) vilka skapar oss: oro, rädsla, stress och problem av olika slag.

Dessa buggar återspeglas i vår tankestruktur som i sin tur påverkar vår hälsa, vårt välbefinnande och vårt dagliga liv. Vi måste inse att varken politiker, myndighetsutövare, beslutsfattare, filosofer, läkare, psykologer eller någon utomjordisk varelse kan eller kommer att lösa den jordiska människans individuella eller kollektiva problem som de själva har skapat, varit delaktiga i p.g.a. okunskap, omedvetenhet, naivitet, ohörsamhet eller bristande intresse.

Vi har alla både ett individuellt och kollektivt ansvar för det som sker eller pågår inom oss och i vårt samhälle.

Ingen annan kan lösa vår individuella situation eller problem än vi själva, vilket vi kan göra med hjälp från CelesteMetoden® via AIC.

Covid-19-scenariot är ett bra exempel som illustrerar flertalets fårmentalitet, ointresse för egen hälsa, välbefinnande och livssituation.

PS. Det var en amerikansk mångmiljardär som för några år sedan vid 45 års ålder drabbades av magcancer. På sin dödsbädd yttrade denne följande till en journalist för att varna alla andra som bara tänker på pengar och karriär. ”Hade jag vetat det jag vet idag skulle jag prioritera min hälsa framför karriär och alla pengar som jag har tjänat via mina affärer. Jag skulle ge bort alla mina miljarder om jag kunde behålla livet”. Han dog kort efter intervjun.

Det är dags för alla att ta kontroll över sitt tänkande och handlande, och acceptera sitt individuella och kollektiva ansvar och med vår hjälp återskapa sin sanna identitet och verklighet.

Vi måste erkänna det faktum att var och en av oss har bidragit till vår nuvarande livssituation på jorden p.g.a. ohörsamhet och ointresse.

Vi måste lära oss tekniken om hur vi kan befria oss själva och vår planet från sjukdom och lidande.

För första gången under vår 26000-åriga historia och vistelse här på jorden är det möjligt för var och en av oss att på ett enkelt sätt lära oss den teknik och den hjälp som erbjuds.

Varje ny Era, Tidsålder präglas av nytt innehåll, ny kunskap. Allt som hör till förgångna tidsåldar är föråldrat.

Genom CelesteMetoden® och den nya tekniken för energiökning genom Cell-, RNA- och DNA-regenerering, förnyelse, kan vi förändra vårt tänkande, vår hälsa, vår livssituation till det bättre.

Ingen behöver ha en akademisk kunskap eller vara utbildad forskare för att förstå och använda denna teknik.

Tekniken är mycket enkel och lätt att använda oberoende av ålder och resulterar snabbt till förbättring hos det flesta utövare.

Denna teknik tillsammans med vår Skalärvågs-Kvantgenerator gör det möjligt för oss att njuta och leva ett mer hälsosamt och bekymmerfritt liv, oberoende av covid-19 eller andra scenarier som vi kommer att ställs inför under de närmaste fem åren.

Vad krävs av oss individuellt och kollektivt för att kunna åstadkomma detta?

Det krävs att vi tillämpar följande fempunktsprogram:

  1. Avsikt – Vi behöver ha klart för oss vad vi vill göra, åstadkomma.
  2. Vilja – att genomföra det vi har tänkt.
  3. Övertygelse – att ha tillit att vi lyckas med det vi vill åstadkomma, oberoende av vad som händer runt omkring oss.
  4. Fokus – att ha 100 % fokus på målet i pannregionen på det vi vill göra, åstadkomma. Att inte låta oväsentliga, oroväckande tankar och känslor påverka oss, vilseleda oss, störa oss i det vi vill förverkliga.
  5. Engagemang, handling – att vi engagerar oss fullständig på att nå målet.

Utan dessa fem punkter kan ingen nå det resultat man förväntar sig.

Detta har vi redan märkt hos vissa när det gäller skalärvågsteknologin.

Kanske tror ni att den hjälp vi erbjuder via skalärvågsteknologin kommer att lösa era mentala (psykiska), emotionella (känslorelaterade) och biologiska (fysiska) problem av olika slag, utan egen medverkan. Det handlar inte om någon slags ny magi eller trolldom som vi sysslar med. Det handlar om ett helt nytt tänkande och en ny medvetenhet i en ny tid enligt CelesteMetoden®, och ett biverkningsfritt åtgärdsprogram för bättre hälsa och välbefinnande.

Vi har tidigare beskrivit bl.a. i vår litteratur: “Lär Dig Hemligheten Bakom Din HälsaHur du når mentalt, emotionellt och fysiskt välbefinnande med CelesteMetoden®. Boken är publicerad år 2005 av Matrix Innovation i Rättvik.

På sida 50 kan vi läsa följande citat:

För att vi skall nå bättre hälsa och bättre välbefinnande måste vi ta hänsyn till tre faktorer vilka är arv, miljö och levnadssätt.

Vi är resultatet av vårt arv, miljö och levnadssätt. Tillämpat på varje enskild individ blir hennes nuvarande hälsa eller sjukdom ett direkt resultat av hennes ärftliga påbrå och den miljö hon visats i och som inverkar på henne. Arvet är konstant och påverkar oss från födseln till dags dato. Vi kan endast påverka vårt arv om vi förändrar, omstrukturerar de disharmoniska patogena, sjukdomsalstrande buggarna, frekvenserna som finns lagrade i vårt DNA, vår struktur (matris) i form av information. Dessa patogena, kroppsfrämmande buggar (energier) är de direkta orsakerna bakom våra mentala (tankerelaterade), känslorelaterade och fysiska problem av olika slag.

Det krävs ett nytt tänkande för att kunna uppnå en god hälsa, ett gott välbefinnande.

Det har ingen som helst betydelse vilka terapier människan använder sig av om människan saknar kunskap om helheten om sig själv och sin kroppsbeskaffenhet.

Om man inte kan bemästra ett musikinstrument till fullo blir man aldrig en bra musiker.

Samma lag gäller vår hälsa, vår välbefinnande.

Det är många som ägnar sig åt hälsovård och friskvård i olika sammanhang utan att ha någon djupgående kunskap eller kännedom om människan i sin helhet. Om vi inte känner oss själva, våra inre möjligheter och resurser, hur skulle vi då kunna hjälpa andra? Om vi inte har lärt oss att simma, hur skall vi då kunna rädda någon annan som är på väg att drunkna?

Många inom NewAge-kretsar tror, påstår och hoppas att det sker en slags uppstigning till en helt ny värld, medvetenhet, andligt tillstånd, utan dessa människors individuella medverkan.

Dessa människor kommer att bli djupt besvikna när de upptäcker att deras drömmar, tro eller fantasi inte går i uppfyllelse.

Det går inte att bara älta och diskutera ett problem om man inte gör något åt det.

Samma sak gäller den religiösa skaran vilka har blivit vilseledda av ett lika vilselett prästerskap att tro på en Gud, Jesus eller någon högre makt utanför sig själv.

Kristus sade: ni är alla gudar. Han sade också: sök sanningen inom dig och sanningen kommer att göra dig fri.

Vi från AIC kan erbjuda dig en räddningsplan som är individuellt anpassad.

Valet ligger i dina händer.

Dr Sandor A Markus, Ph.D., MD (MA)
Forskare – Författare

För vidare information om Quantharmoniseringen, skicka förfrågan till daniel.skagerstrom@human-academy.com

PS. Vi vill göra er uppmärksamma på de två böcker som avhandlar de problem som sker i hela världen idag och som rör vår hälsa. Dessa två böcker går att anskaffa på Amazon (Den Fria Människan och Den Matriska Verkligheten) eller hos Matrix Innovation (www.matrixinnovation.se)

CelesteMetoden Quantum Harmonization