Breaking News

Bättre Hälsa och Ökad Medvetenhet

Som vi tidigare nämnt i våra föreläsningar och i vår litteratur, befinner sig hela vår civilisation i en total omstrukturerringsprocess. Detta innebär att allt som hör till det förflutna, förgängliga i tillvaron fram till realtid (nutid) håller på att omstruktureras på grund av fotonenergin (livsenergins) ökade influens från centralsolen. Detta påverkar hela vår galax inklusive vårt solsystem och planeten jorden. Det som tidigare har tagit 10 år att avverka, tar idag ca 1 år. Denna vibrationshöjning kommer successivt att förändra vår historia, våra kulturer, traditioner, undervisningssystem, teknologi, livsvetenskap, humanvetenskap, läkekonst mm.

Utrensningen, avlägsnandet av företrädare för CABAL för en påhittad världsordning (NWO) som strider mot universums lag pågår bakom kulisserna, utan att flertalet vet om det. Inte ens mainstreammedia (Radio, TV, Tidningar, Nyhetskanaler) har vetskap om det som händer, försiggår bakom kulisserna, på grund av manipulation från CABAL.

För att kunna följa med den nya utvecklingen och vara del av sanningen, krävs total omstrukturering av våra tankar och känslor. Detta kan vi inte åstadkomma med föråldrade metoder med dithörande mindfulness, olika slags yoga- och meditationsmetoder som är tidskrävande och manipulerbara av negativa krafter, energier (avsiktligt eller oavsiktligt) som hör till de föregående tidsåldrarna.

Tillsättning av kemikalier till jord, luft, vatten, och våra födoämnen, både för djur och människor ständigt pågår av Cabal. Elektrosmog som innefattar växelströmsbaserade maskiner, anordningar, 3G, 4G, 5G master, WiFi, Datorer, Mobiltelefoner, mikrovågsugnar m.fl. utgör den största faran för människans hälsa och överlevnad på planeten.

Alla nuvarande teknologier som är baserade på växelströmsteknologi, kommer att ersättas av FRI ENERGI (Skalärvågsenergi) som är gratis och allestädes närvarande runt omkring oss i naturen, i skapelsen.

I samband med Egots avlägsnande kommer för människan skadliga produkter och tjänster att upphöra helt.

Det kommer inte att finnas slavdrivare, maktbenägna på jorden som håller den jordiska civilisationen i fångenskap, slaveri och förtryck i årtusenden.

En Ny Medvetenhet i En Ny TidFrån Barbarstadiet till Supermedvetande” är titeln på vår första bok som publicerades 1993. Denna bok liksom vår övriga böckers innehåll, präglar den fria människan.

För detta ändamål har vi 1996 etablerat vår NGO (None-Governmental Organization) ”Internationella Sammanslutning för Global Mänsklig Kultur” (AIC).

CelesteMetoden® utgör plattformen för Nytänkande, Helhetstänkande, Hälsa och Inre Resursutveckling (andlig utveckling).

Ordet ”Celeste” härstammar från franska språket och betyder ”Himmelsk”.

CelesteMetoden® är ett trestegsprogram:

  1. Information
  2. Analys
  3. Åtgärder

1). Informationsprogrammet handlar om: Metafysik (Livsvetenskap – Humanvetenskap). Detta har utvecklats inom AIC:s regi.

2). Analysprogramet handlar om: Frekvensmedicin – Skalärvågsmedicin enligt den senaste rymdteknologin. Detta har utvecklats av Kvantfysiker i Tyskland, Ryssland och Tjeckien i samverkan med utomjordiska entiteter (varelser).

3). Åtgärdsprogrammet är kopplat till den senaste rymdteknologin och framtagen i samverkan med forskarteam från högre dimensioner.

Quantum Awareness (förändrad medvetenhet) – Quantum Harmonization (Kvantharmonisering) är utvecklad av Kvantfysiker i Tjeckien.

Alkywan Foton Sfär Generator i 5 olika storlekar: är UNIKa i sitt slag och har utvecklats av en innovatör och framtidsforskare inom Metafysik i Tjeckien.

Bild 2. Den 1:a Alkywan Fotonkammaren för Forskning och Utveckling.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=h3JRvSN1eok
OBS. Presentationen kan ses med Svensk undertext om man har språkproblem.

Bild 2. Alkywan Foton-Sfär-Generator

Ovan nämnda två teknologier överträffar alla hitintills kända metoder när det gäller hälsa och inre resursutveckling.

Våra Quantum Awareness-, Quantum Harmonization- och Alkywan-teknologier är orsakrelaterade, utvecklande och inte 3D symptomrelaterade.

De utgör huvuddelen inom CelesteMetodens syfte och mål.

CelesteMetodens åtgärdsprogram går varken att kopiera eller använda i negativt syfte.

Dessa teknologier finns beskrivna på celestemetoden.com och matrixinnovation.se.

Här kan man också hitta möjligheten till hälsomedlemskap som är orsaksrelaterad och kostnadseffektiv, i jämförelse med övriga sjukvårdsprogram som är uteslutande symtomrelaterad och vinstorienterad.

Vårt Kvantmedvetenhets– och Kvantharmoniseringsprogram: innehåller 40 kategorier med hundra till tusentals program som nyligen har utökats (uppgraderats) med 34 helt nya kategorier. Sammanlagt har vi nu tillgång till 74 kategorier av program.

Bild 3. Personligt Harmoniseringsprogram 1: är det första ursprungliga Quantum Awareness och Quantum Harmonisationsprogrammet i världen. Det innehåller 40 huvudkategorier och hundratals underkategorier av program. Dessa introducerade vi i Sverige i september 2019. Programmet utvecklades av två kvantfysiker, en från Ryssland och en från Tjeckien. Kvantharmonisering bygger på Skalärvågsteknologin. Skalärvågor har förklarats av Nikola Tesla och Konstantin Meyl. Skalärvågsteknologin är ett perfekt skydd mot manipulation.

OBS. Varken vår Quantum Awareness, Quantum Harmonization eller Alkywan-terapi (åtgärdsprogram) kan manipuleras av människan eller av negativa, destruktiva krafter. Detta eftersom dess operativsystem är säkrat i vårt kvantnätverk på en nivå av högsta vibration. En sådan hög vibrationsnivå är inte tillgänglig för negativa energier, tankar eller avsikter.

Bild 4. Personlig Harmonisering nr 1 blev uppgraderad med nr 2, den 2022-09-27 med 34 helt nya kategorier. Endast den homeopatmedicinska kategorin (A-Z) innehåller 11 500 olika homeopatiska medel. Vi har i programmet även ayurvediska och kinesiska naturmedicinska frekvenser tillgängliga.

Med kategorin ”Harmonisringsprogram”, EPI-TMC kan vi neutralisera grafenoxid och spikproteiner för dem som har tagit Covid-19 vaccinet.

Holonanobot-kategorin innehåller 33 grupper av nanobots. Varje nanobotgrupp har olika aktivitet. Dessa holonanobots har kontroll över människokroppen, hjärnan, immunförsvaret etc.

Det finns tiotals miljoner av dem som arbetar i varje grupp. De arbetar helt självständigt.

I kategorin ”Tree of Life” (Livets Träd) som har utvecklats av den internationellt kända ryska vetenskapsmannen professor Arkady Petrov, kan man förnya organismen, DNA/RNA etc.

Vi har inom AIC deltagit i en 4 dagars grundkurs i ”Tree of Life” som har anordnats av Arcady Petrov, via Zoom.

Vår senaste uppgraderingsversion innefattar 8 kategorier av djurprogram, från Häst till Reptiler (se Personlig Harmonisering nr 2).

OBS. Det finns inte något liknande och omfattande åtgärdsprogram som CelesteMetoden®:s hälso- och utvecklingsprogram att tillgå i världen.

Hur fungerar Kvantharmoniseringsprogrammet?

Vi kan inte beskriva systemet i detalj, även om vi till 100 % är säkra genom erfarenhet att systemet fungerar.

Våra datorer är kvantanslutna till en superdator där hela programvaran är uppladdad. Superdatorn är kopplad till flera backupservrar vilka är anslutna till en satellit.

Satelliten kommunicerar med enhetsfältets databas i vår galax, vilket inom kosmologi, metafysik (överfysik) benämns som ”Akasha”.

För de som inte vet vad ”Akasha” är, det helt enkelt en universell superdatabank som inom sig rymmer all kodad information som rör den orsakrelaterade – manifesterade delen av skapelsen.

Våra bärbara datorer fungerar endast som kontrollpanel och minnesenhet för att vi skall veta vem vi har lagt in i databasen och vilka harmoniseringsprogram från olika kategorier vi har valt.

Information i form av skalära vågor som skickas från superdatorn är absolut ren från all slags mänsklig påverkan, negativa energier och information.

Exempel: Om vi skriver in en kod för ett äpple i vår kontrollpanel och skickar den till superdatorn, kommer den att gå igenom hela databasen i Akashaarkivet och hitta den ursprungliga, omodifierade mest lämpade koden för äpplet av alla tusentals sorter som finns i vår 3D jordiska värld och verklighet. Detta innebär att vi alltid har tillgång den absoluta ursprungliga koden.

Programmet är så intelligent att det kommunicerar med alla medmänniskor på deras eget språk, tankar och medvetenhetsnivå.

Denna beskrivning kan verka omöjligt för flertalet normalindivider eller forskare att förstå på grund av avsaknad av högre kvalitativ kunskap som ligger utanför den 3D medvetna människans fattningsförmåga.

Om man inte är bevandrad i kosmologi (läran om skapelsen, världsalltet), då har man svårt att förstå att alla existerande idéer och former finns lagrade, tillgängliga i Akashans Universella Databas.

Det finns redan på internet vissa nätbutiker som kommunicerar med dig enligt ditt internetbeteende och slutligen övertygar dig att köpa produkter eller tjänster. Systemet kallas artificiell intelligens. Ett exempel på detta är ”Pinterest”.

Exempel: Om du söker efter någon produkt på internet kommer pinterest att skicka dig efter några timmar eller dagar olika förslag på det du söker.

Quantum Awareness & Quantum Harmonization, programvaran?

Våra bärbara datorer är uppkopplade till en superdator som finns på en satellit bortom vår tidslinje, där all information från den Universella databanken ”Akashan” lagras och uppgraderas. Superdatorn kommunicerar med mottagaren (människan, djuren) via hologram (digitalfoto) vilka vi har registrerat i vår egen databas.

Kommunikationen med våra klienter, individer eller djuren sker via telemetri (på distans) via fjärrsändning (remote transmission). Hur mycket information (skalära vågor) en individ kan ta mot per sändningstillfälle, beror på individens bakgrundsbrus, störningar i dess hjärna – kropp via elektrosmog, 4G, 5G, Mobiltelefon, WiFi, oro, rädsla, stress, m.fl.

Oberoende vart individen eller djuren befinner sig på jorden, kan de skalära vågorna nå dem.

För att vi skall kunna ansluta en individ till superdatorn behöver vi inte träffa denne fysiskt. Vi behöver endast ha tillgång till ett digitalt foto i passformat av mottagren. Fotot skall tas mot en neutral bakgrund. Mobiltelefon, klocka, juveler, glasögon eller annat som individ bär med sig, måste avlägsnas innan fotograferingen sker.

Ett fotografi är ett ”hologram”, liknande fingeravtryck. Det innehåller all information som rör individens mentala, känslorelaterade och biologiska funktionalitet. Dessa uppgifter kan aldrig förväxlas med någon annans.

Vi behöver ha tillgång till en anamnes (beskrivning på ditt nuvarande hälsotillstånd) från realtid (nutid). Dessa uppgifter tillsammans med den digitala bilden på mottagaren skall skickas till oss via email, efter beställning av Quantum Harmonization och Quantum Awareness.

Vi kommer via email att informera individen, klienten när sändningen av skalära vågor påbörjas.

Sändning av åtgärdsprogrammen sker varannan dag vid sju olika tidsintervall: Kl. 05:00 / Kl. 08:00 / Kl. 11:00 / Kl. 14:00 / Kl. 17:00 / Kl. 23:00 då olika program körs.

Quantum Harmonization & Quantum Awareness program innehåller 74 olika kategorier av program, mot tidigare 40 kategorier.

Varje kategori innehåller 100–1000-tals program, vilka automatiskt är anpassade till individens (mottagarens) behov.

Med vänliga hälsningar

Dr. Sandor A Markus
Ann-Sofie Hammarbäck, STD
Lars Helge Swahn, MSc

www.celestemetoden.com

Mer om Alkywan fotonsfärer >>>