Breaking News

Människans Kosmiska Arv – Inre Design

Vad menas med Kosmiskt Arv eller Inre Design?

Det enkla svaret är att vårt ”Kosmiska Arv” – ”Inre Design” är inprogrammerat i vår DNA-matris och handlar om vårt sätt att fatta olika beslut i våra liv.

Vårt val i vårt liv styrs övervägande av Sinnet – Intellektet och inte av vårt konsekventa Själv eller (själs) medvetenhet, vilket utgör vårt kosmiska arv. Vårt själv eller själsmedvetenhet kan visa oss hur vi ska tillåta vår kropps intelligens att vägleda oss i olika situationer.

Hur vi bör bestämma och fattar beslut i olika situationer är baserat på det som finns inprogrammerat i vårt DNA och det är tillförlitligt inom oss. Detta är i motsats till de beslut vi fattar utifrån vårt sinne och intellekt, vilket alltid påverkas av extern information och inte speglar vår unika karaktär – det vi egentligen är.

Vår DNA-design handlar om vetskap, vetenskap, kunskap om att upptäcka oss själva – vem vi egentligen är, och inte vad vi tror vi är.

Från vårt personliga designplan får vi insikt i vår egen unika natur: vår hälsa, psykologi, sårbarhet och begränsningar samt våra dolda talanger, krafter och gåvor. Dess praktiska tillämpning har enorm potential för förbättring och uppfyllande av varje enskild individs liv.

Vårt DNA-designsystem ger också en ram för att förstå oss själva.

Vårt DNA-designsystem erbjuder oss tillgång till vår inre röst av sanning, inre bestämmande som vi kan lita på i vårt beslutsfattande.

Vi har alla någon gång i livet upplevt att vi har gjort tvärtemot vad vi tänkte eller kände inom oss, vilket sedan visade sig vara ett felaktigt beslut.

Vårt DNA-designsystem visar också att vi inte behöver leva enligt andras regler, råd och åsikter, utan våra egna som finns designade i vårt DNA.

Andras råd kanske passar för den individen som försöker övertyga oss, men det betyder inte att det passar eller är avsett för oss. Därför är vårt liv i kaos för att vi lyssnar mer på vad andra tycker och tänker och vi litar mer på andra än oss själva.

För att kunna komma åt vår inre design, krävs att vi har tillgång till vår födelsetid och födelseplats för att kunna skapa vårt individuella designdiagram. I denna beräkning spelar Solens, Månens och Planeternas (zodiakens) positioner roll i förhållande till den koordinat (latitud och longitud) som utgör vår födelseort. Vårt väsen (konstruktion) utgör en direkt kopia av vårt solsystem, zodiakens konstellation vid tidpunkten för vår födelse.

Astrologin använder också födelsetiden och tolkar data.

Vårt DNA-designsystem är inte astrologi, men använder astrologin som ett vetenskapligt redskap, tillsammans med övrig information som finns inprogrammerad i vår DNA-matris.

Vårt DNA-designsystem är ett logiskt, lättförståeligt system som inte kräver några övertygelser. Det erbjuder ett märkligt och unikt förhållningssätt till själslig, andlig (kosmisk) medvetenhet – som talar om definition, inre mekanik, korrekthet, skillnader i beslutsfattande, typer och auktoriteter. Det här språket kan verka vara mentalt eller “känslokallt” vid första anblicken, speciellt för individer som tycker om att tänka i termer som ljus eller själ. Men bortom detta finns möjligheten till djupgående analys av förändringarna. Transformation leder till det som vissa människor ser och uppfattar som andliga klichéer, vars viktigaste budskap är självkännedom, självaccepterande, självtillit och självkärlek.

Vad kan vår DNA:s Designsystem göra för oss?

Din personliga designplan är som en användarmanual för ditt liv och beskriver alla dina färdigheter, styrkor, svagheter, sårbarheter och din inre potential att uppfylla dina drömmar. Djupet i ditt DNA:s Designsystem dväljs i din sanna natur, vilket kan vara chockerande vid första upptäckten. Ditt diagram är en spegelbild av dig bokstavligen på molekylär nivå. Aktivering av grindar, kanaler och energicentra i ditt diagram motsvarar direkt aktivering av olika delar av ditt DNA.

I diagrammet kan du se din inre auktoritet och beslutsfattning och hur du använder dessa för att fatta rätt beslut i olika sammanhang. I diagrammet kan du avläsa dina mentala processer och program, inklusive de omedvetna som hjälper dig att förstå och hantera dina känslor. Detta kan berätta vilka av dessa som verkligen är dina egna och vilka som ingår i ditt livsmönster men inte tillhör dig.

Ditt DNA-designsystem kan hjälpa dig att förstå historien om ditt liv, dina framgångar och misslyckanden. Det kan visa dig vilka centra (aspekter av dig) som är öppna för information från andra och hur det driver ditt beteende, påverkar dina beslut negativt och ständigt leder till motstånd i ditt liv.

Din DNA-design kan berätta hur du eliminerar detta motstånd och hur du använder dina sårbarheter i din design för din tillväxt. Diagrammet kommer att berätta vad som är fast och pålitligt i dig och vad du kan lita på.

Flertalet människor känner en stor känsla av lättnad när de har tagit del av sin designbeskrivning. De känner sig uppmuntrade av att få veta vem de innerst inne är, snarare än att försöka vara vad andra vill att de ska vara. Denna information bidrar till att de kan släppa rädslor, oro, ångest, skuld, vrede och skam som de har känt under lång tid. En kort information om deras inre design kan få dem att förstå syftet och meningen med deras liv. Det kan hjälpa dem att vara sig själva i stället för att leva i illusion och föreställning om sig själva.

Vi får lära känna oss själva och hur vår kropp fungerar. Varje människa är en UNIK varelse som är här på jorden för att lära sig om skapelsens lägsta, trögaste tillstånd, och för att uttrycka sin innersta natur. Inte genom att göra någonting, utan att vara sig själv. Det är vår stora uppgift att förstå oss själva – att kunna förstå grundmatrisen i vårt liv och inte det som beslutsfattare inom olika filosofier, religioner och vetenskaper serverar för oss. Dessa förespråkare försöker överföra sina tankar och idéer på oss för att få oss tro på deras uppfattning om verkligheten som den enda sanna verkligheten.

Om dessa människor skulle ha haft rätt, då skulle samhället och världen se annorlunda ut än vad de gör idag.

Det viktigaste med vår inre design att lära känna oss själva.

Om vi betraktar vår kropp som ett laboratorium i vilket vi kan utföra olika experiment, då kan vi successivt kartlägga allt som dväljs inom det. Vi kan upptäcka allt som hitintills har varit dolt för våra sinnen.

Flertalet av oss går runt omkring som zombies, utan att veta att vi har en ”kropp”. Vi upptäcker kroppen först när vi får ont eller mister någon kroppsdel. Därefter hoppas vi inte behöva tänka på det, förrän nästa situation uppstår.

Att gå genom livet omedveten om sig själv och sina inre resurser leder förr eller senare till stagnation framför utveckling.

//ENAREN (Unifier)