Breaking News

Att bygga en ljusare framtid

Bild 1. Hela världens mörker kan inte släcka det enda ljuset.

Den nuvarande situationen

Vi kan tillsammans bygga en ljusare framtid. Men för att ge meningsfulla förslag för att ytterligare stödja detta måste vi först tala öppet om vad som pågår (händer) i världen. Det verkar som att det finns fraktioner inom världens maktelit som fortfarande vill utöva så mycket kontroll och makt som möjligt över världen.

För att vi skall bli informerade om det som sker i dagens samhälle, i världen måste vi studera fakta, som inte manipulerats, förvrängts av mainstreammedia MSM – Nyhetsmedia (TV, Radio, Tidningar etc.), vilka kallar sanningen för “konspirationsteorier”.

Därför har författarna Sandor Markus, Ph.D., MD (MA) och Lars Helge Swahn, M.Sc. i boken “Den Matriska Verkligheten” och “Den Fria Människan” beskrivit det som pågår i världen och vad vi själva kan göra för att inte dras in i konflikten som denna maktelit skapar.

I de två nämnda böckerna som tillsammans utgör 850 sidor har vi omnämnt maktelitens primära medel och mål, vilket är att upprätta en totalitär diktatur som är baserad på kontroll, genom att skapa oro, främja rädsla, dölja sina hemligheter och sitt polariseringssyfte. De vill distrahera och hindra människor från det som är meningen med livet och utvecklingen.

När dessa fraktioner får större makt och kontroll, tas människans valfrihet och demokratiska rättigheter helt bort, oftast utan att de ens märker eller inser det själva.

Rädsla används av makteliten som ett kraftfullt påtrycknings- och styrmedel. De vill avlägsna flertalet av oss för att de anser av vi är för många. Idag utgör vår jordiska familj ca 7,9 miljarder invånare. Makteliten anser att vi inte fyller den samfälliga funktionen som de eftersträvar. Denna maktelit tror att de kan ersätta större delen av mänskligheten med AI “artificiella robotar” som gör vad de blir programmerade till 24/7, utan lön, ledighet och pension. De tror att de kan skapa ett paradis, ett Sangri La åt sig själva på jorden.

Vad denna maktelit inte har tänkt på är att om de lyckas med att avlägsna 95 % av jordens befolkning, att det då inte länge lönar sig för dem att sträva efter någon materiell rikedom – för det finns inte längre någon konsumtion. Det finns ingen konkurrens länge, ingen att tävla mot! Robotarna struntar i materiella ting. Dessa människor själva kommer att blir avlägsnade från jorden av de robotar som de har skapat åt sig själva.

Detta scenario kallas för: Robotarnas (slaveriets) uppror.

Ditt jobb, din sparade pension är inte längre säker. Kom ihåg vad den f.d. amerikanska presidenten George W Bush yttrade i slutskedet av sitt presidentskap: “Du är antingen med oss eller emot oss”.

Vi kan bli attackerade när som helst av MSM (mainstream-media). Deras kontrollerade nyhetsförmedling driver oss mot oro, rädsla, till sjukdomar av skilda slag, och slutligen till döden.

Genom att uppmuntra oss att fokusera oss på annat som t.ex. terrorism och onda ledare (Vladimir Putin, Xi Jinping etc.) som inte vill leva eller verka efter CABALS (den djupa statens) unipolära (enstatliga) fördolda regler, driver den globala makteliten människan bort från att upptäcka att vi själva kontrollerar våra liv och mot rollen som maktlösa offer – så att människor känner sig maktlösa och ropar efter beskydd.

Ju mer människan glider in i oro, rädsla, inre stress och ser sig själv som ett offer för de omständigheter som omger dem, desto lättare är det för makteliten att manipulera och kontrollera dem.

Sekretess leder till kontroll genom att förhindra exponering av dolda agendor och genom att skapa misstro, misstanke och paranoia i världen.

Under beteckning “nationell säkerhet” har vi allt oftare fått beskedet att vi inte borde veta vad som händer bakom stängda dörrar i regeringen. Ändå uppmuntras alla att vara vaksamma för sådana människor som sprider konspirationsteorier (individer och media som vill få fram sanningen), våra grannar, för dem som ifrågasätter regeringen och dem som agerar annorlunda än flertalet andra, eftersom dessa i hemlighet kan vara “terrorister i fårakläder”.

Polarisering leder oss till deras sätt att tänka. Separera, splittra och erövra är en taktik som framgångsrikt har använts av världens maktelit i århundraden.

Så länge människan har fokus på att beskylla och attackera “fienden”, kommer de troligen inte att leta efter de djupare orsakerna till sina egna problem. Styrande fraktioner från makteliten arbetar för att hålla allmänhetens och medias uppmärksamhet fokuserad på frågor som separerar och delar oss i två polariserade läger, så att deras största oro för makt och kontroll går obemärkt förbi.

Maktmäklarna kontrollerar sedan båda sidor av den splittrade allmänheten genom att försäkra sig om företagsägandet av mainstream media (TV, Radio, Tidningar, Google, Facebook, Twitter m.fl.) där nyckelpersoner från alla politiska partier stöder deras djupare makt- och polarisationsagendor.

En sista subtil, men ändå kraftfull metod för att få kontroll är att distrahera människor från deras verkliga syfte i livet dvs. att leva i fred, harmoni, utan sjukdomar och lidande av olika slag.

Tänk på att TV, Radio, MSM och filmer förmedlar allt mer girighet, makt, våld, alkohol, drogmissbruk och sex.

Våra mainstream-utbildningssystem har i allt högre grad prioriterat “godkända tester” framför att utveckla högre kvalitativ själsbaserad medvetenhet och kreativitet.

Överdriven media-styrning har begränsat vilka nyheter vi får tar del av och dessa formar våra beslut och hur vi skall tänka. Vår uppmärksamhet har subtilt avletts från vårt djupare syfte i livet till de mer ytliga attraktionerna som konsumtion, karriär, pengar och sex.

När vi ger efter för rädsla, hemlighet och polarisering, och när vi tappar kontakten med vår inre känsla, intuition av syfte i livet, kan delar av den globala eliten utöva allt mer kontroll över våra liv och vår värld.

Vad kan vi själva göra åt allt som pågår?

I slutändan är det den kollektiva rädslan, sekretessen, polariseringen och förlusten av syftet i vårt liv (meningen med vårt liv) som har gjort det möjligt för de “Maktbenägna” att ta makten och kontrollen över våra liv det som undergräver demokratin och ta bort våra friheter och rättigheter som vi har enligt universums, kosmos lag.

Genom att var och en av oss åtar sig att arbeta med dessa frågor både inom oss själva och tillsammans, förändrar vi vår kollektiva inriktning och bygger därigenom en solid grund för en ljusare framtid.

Bild 2. Våra utomjordiska vänner från Plejaderna och Arcturus finns här för att bistå oss.

Flera åtgärder kan hjälpa oss att ta bestämda steg i den riktningen.

Utveckla syftet och avsikten i ditt liv

För att leva ett rikare och mer meningsfullt liv i dagens komplexa värld, är det viktigt att ge ditt liv en tydlig riktning genom att utforska inom dig vad som är mest meningsfullt för dig. Sätt upp ett mål som du vill uppnå. Ett mål som leder dig till något värdefullt i livet. Inte ett mål som begränsar dig och håller dig kvar i en illusion, en föreställning om något som du inte kan realisera, förverkliga. Genom att välja att leva med en tydlig inriktning och fokus, blir livet djupare och mer meningsfullt. Detta försvagar sedan ditt behov av ständigt växande konsumtion och media-influens som distraherar dig för att få dig att avvika från det verkliga syftet med ditt liv och inordna dig i en slags fårmentalitet. Med denna fårmentalitet slipper du tänka själv och blir en kopia av alla andra. Du förlorar din egen identitet, målet och syftet med ditt liv.

Välj att förvandla din rädsla till acceptans och kravlös kärlek (harmoni)

När vi märker att vi känner oss rädda kan vi spåra rötterna till den fruktan så att vi kan identifiera våra kärnutmaningar och hantera dem mer medvetet. Vi kan öppna för vägledning från vänner, lärare och andliga källor för att hjälpa oss att gå från rädsla till acceptans och förståelse.Vi kan också förvandla vår rädsla genom att välkomna vår gudomliga skapares ständigt närvarande kärlek och kärleken som alltid ligger djupt i våra egna hjärtan och i hjärtat hos dem omkring oss. Genom att göra detta börjar vi erkänna rädsla som en inbjudan till tillväxt.

Vi vet genom lång tids erfarenhet att det inte är lätt eller enkelt att bli av med störande egenskaper och problem vilka oftast är kopplade till våra tidigare ödesbetingade liv. Vi behöver tänka positivt, strunta i vad som sägs eller avfärda vad mainstream-media serverar oss dagligen, eller det som våra myndighetsutövare vill tvinga oss att följa. Därför har vi inom AIC tillsammans med våra Plejadiska syskon skapat ett inre utvecklingsprogram, vilket bygger på “information, analys och åtgärd” enligt CelesteMetoden.

CelesteMetoden är både utvecklande av vår inre resurs och avstörande av felaktiga buggar (tankar och känslor) som ligger dolda i vår undermedvetna databank. Dessa buggar kan vara bidragande orsaker till mentala (psykiska), känslorelaterade (emotionella) och fysiska (biologiska) problem av olika slag. Våra program skyddar även mot all slags negativ influens, påverkan oberoende om det sker från människor eller artificiella källor.

Bli medveten om när du spelar rollen som offer att istället ta personligt ansvar för att bygga en ljusare framtid.

Genom att vi skyller våra problem på makteliten eller på andra, undviker vi ofta att ta eget ansvar för hur mycket vi själva är involverade i att skapa dessa problem genom de val vi gör i livet. Närhelst vi tar på oss rollen som offer genom att skylla på andra (inklusive makteliten) för allt som är fel i våra liv kan vi välja att istället titta in i oss själva och att utforska och ta ansvar för vår roll för vad som händer i vårt liv. Genom att fokusera mindre på att skylla på andra och mer på att förbättra oss själva kan var och en av oss göra skillnad både i våra egna liv och i vår värld. Genom självrannsakan kan vi nå självkännedom. Självkännedom i sin tur leder oss till Självförverkligande av vårt liv.

Gå bortom polariseringen och fokusen på “gott mot ont” och “oss mot dem.”

Varje människa i världen har ett hjärta och ett sunt förnuft, och var och en av oss har en plats i vårt hjärta som bara vill älska och bli älskad. Tänk på möjligheten att vi gör alla vad vi tror är rätt baserat på vår tro, omständigheter och vår uppfostran. När vi fokuserar mindre på att skylla våra egna problem på våra “medmänniskor” och mer på att stödja det högsta motivet, idealet i alla människor, inklusive medlemmar av makteliten, kommer vi att upptäcka att vi alla tillhör en och samma familj, och att vi endast kan förändra vårt liv och vår värld genom att verka tillsammans för allas bästa.

Vidare kan vi samlas i grupper och samhällen för att stödja varandra för att göra positiva förändringar som gagnar oss alla och inte bara vissa. I dessa stöder vi varandra för att förvandla oro, rädsla till acceptans och kärlek. Vi utbyter information och utforskar allt som tidigare varit dold för oss och går bortom polarisering. Vi delar också vårt livs syfte och avsikter och uppmuntrar varandra att leva dessa så fullt vi kan. Vidare inspirerar vi varandra att ta ansvar för våra liv och för våra handlingar genom att göra det bästa vi kan. När vi samlas för att stödja varandra i dessa avsikter går vi med på att bygga ett växande nätverk av inspiration och förverkligande runt om i världen.

Kristus (det kollektiva själsmedvetandet) uttryckte det på följande sätt: om ni samlas i mitt namn finns jag bland eder.

Kristus inom Gnostiken (solteologin) är symbolen för den Kollektiva Själen (Oceanen), medan Jesus symboliserar den Individuella Själen (droppen av oceanen).

Vi kan bara förändra världens kollektiva medvetande genom att i första hand förändra vårt eget medvetande och liv och därefter världen omkring oss. Vi kan bara stoppa den destruktiva maktelitens beteende genom att vi väljer Själens vetenskap framför Sinnets, Ljuset framför Mörkret. Vi kan inte stoppa den destruktiva maktelitens beteende genom att gå till angrepp mot mörkret (sinnet-intellektet). Utan mörkret (sinnet-intellektet) kan vi aldrig finna ljuset (själen-enigheten). Vi kan inte få en lampa att lysa om vi tar bort den negativa (minus-) polen. Yin och Yang i balans är Harmoni.

Låt oss inte alltför mycket fokusera på att förändra världen, utan att i första hand på att fokusera på att skapa en inre solid grund, så att vi inte misslyckas med vårt liv genom att kritisera andra och skylla våra problem på de polariserande krafterna (oss mot dem) som splittrar oss ytterligare.

Vi behöver ständigt bli påminda om att den största och kraftfullaste förändringen alltid börjar med oss själva. Endast då kan vi skapa balans och styrka för att arbeta för positiv förändring i samhället, i världen.

När vi förändrar oss själva inifrån och ut, skickar vi krusningar av inspiration och läkning ut i världen.

Genom att gå samman i grupper och samhällen för att stödja varandra i detta, blir dessa krusningar kraftfulla vågor som hjälper till att bygga en ljusare framtid för oss alla på jorden.

Sandor Markus