Breaking News

Förord till Den Nya Världsläran – Världsdoktrinen

Ljudet och Ljuset utgår från Siljansområdet i Dalarna

År 1993 publicerades min första bok på svenska, under titeln ”Från Barbarstadiet till Supermedvetande”. År 1995 publicerades min 2:a bok som en förbättrad version av den första, under titeln ”En Ny Medvetenhet i En Ny Tid”.

År 1996, 1 år senare efter publiceringen av mina böcker i Sverige, genomförde man i USA avkodningen (avkrypteringen) av det största arkeologiska fyndet, konstföremålen (artefakterna) som någonsin har påträffats i jordens historia, i New Mexico år 1973.

En hemlig, förbisedd avdelning till NSA (National Security Agency) vilka ansvarar för utomjordisk kontakt och teknikassimilering – tog upptäckten i sitt laboratorium med avseende på sin agenda, under kodnamnet ”Ancient Arrow” (Gamla Pilen) – projektet.

Denna hemliga organisation är känd som ACIO (Advanced Contact Intelligence Organisation) och Labyrintgruppen.

ACIO och Labyrintgruppen har haft fullständig anonymitet tills 1996

Bild 1: NSA-organisationens två hemliga avdelningar ACIO & Labyrintgruppen

Som nämns av ACIO omfattar ”Gamla Pilen”-projektet 24 avdelningar och anslutande tunnlar urholkade djupt inom en stor naturlig bergsstruktur ”artificiell grotta” i en avlägsen ravin i nordöstra New Mexico.

Området där detta arkeologiska fynd (artefakter) hittades under 1970-talet, ligger nordöst om Chaco Canyon i New Mexico, vilken under 800-talet var befolkad av Chacobastammen (Anasaziindianer) långt innan de vita kom och lämnade en hel del arkeologiska bevis. Enligt Bild 2 korsas området av de fyra moderna delstatsgränserna Arizona, New Mexico, Utah och Colorado.

Det viktigaste centrumet för denna indiankultur var Chaco Canyon (se Bild 3) där murade byggnader fortfarande existerar som byar.

Anasaziindianer härstammar ursprungligen från stjärnsystemet Sirius A (Kachina) och är förfäder till Hopiindianerna.

I Hopifolkets profetior kan man finna samma budskap som WingMakers (Grundarna av den Mänskliga Rasen) lämnade efter sig, och det som finns beskrivet i andra profetior som man har hittat i olika delar av världen.

Bild 2: Områden för Hopiindianer.

Dessa arkeologiska konstföremål fanns i ett artificiellt grottsystem som ligger djupt under marken. Där hittade man sammanlagt 24 kammare.

Bild 3. Chaco Canyon

Bild 4. Ingången till grottsystemet där man hittade de 24 kamrarna med konstföremål.

Inuti denna stora och väl dolda struktur fanns otroliga artefakter från en kultur av obestämd härkomst.

I varje av de 24 kamrarna hittades väggmålningar, främmande teknik och kodade hieroglyfer.

I den 24:e kammaren hittade man en datadiskett, vilken innehöll över 8000 sidor material om världsalltet – hyperrymden.

Bild 5. I den 24:e kammaren upptäcktes en 6 cm rund optisk skiva.

Enligt de flesta utsagorna kan upptäckten liknas ett naturhistoriskt museum från en främmande utomjordisk ras.

Upptäckten blev känt bland forskare inom ACIO och Labyrintgruppen som ETC.

Utomjordisk tidskapsel

Enligt kol-14-datering har man funnit att denna tidskapsel tillsammans med övriga tidskapslar som finns utplacerade i 7 kontinenter, har utplacerats ut av en avancerad utomjordisk grupp, vilken besökte jorden under det 8:e århundradet e.v.t. (dvs. e.Kr.).

Det var dock inte förrän år 1997 som det kodade språket som användes inom dessa artefakter (konstföremål) blev tillgängligt för ACIO.

Det var då det konstaterades att Tidskapslarna faktiskt ritades och byggdes av en framtida version av mänskligheten som var skicklig på interaktiv resa i tiden.

De kallade sig själva för ”WingMaker”, Den Centrala Rasen, ”Grundarna av Mänskligheten”.

Bild 6. Den optiska skivan (”datadisketten”), 6 cm i diameter.

En av forskarna från ACIO kallades för dr. Andersson och senare James Naruda (påhittat namn). Han var expert på logistik och kryptering och avkodade dessa artefakter som fick kodnamnet ”Ancient Arrow” (Gamla Pilen). Han ansåg att ACIO aldrig skulle släppa detta material till allmänheten och beslöt därför att lämna ACIO och Labyrintgruppen i december 1997, och avslöjade denna hemlighet för en journalist.

OBS. Det handlade inte om att ACIO aldrig skulle släppa detta material till allmänheten. Det handlar om att den jordiska människan i sin helhet än idag inte är mogen för denna slags avancerad kunskap, filosofi. Detta trots att vi inom AIC har gjort människans skapelsehistoria mer förståelig än den berättelse som WingMakers ger. Ändå kan bara en viss promille av mänskligheten på jorden förstå dess sanna innehåll.

Vad som är revolutionerande i detta sammanhang är att den information som jag mottog från en WingMaker (Ljusväsen) år 1953 på den ungerska steppen (pustan) och som senare presenterades i mina två böcker ”Från Barbarstadiet till Supermedvetande” och ”En Ny Medvetenhet i En Ny Tid”, bekräftar att det jag har skrivit och påstått i min litteratur till 100% överensstämmer med det material som avkodades år 1994 av ACIO och Labyrintgruppen.

Jag förmedlade i princip samma budskap som dessa artefakter (konstföremål) innehöll, fast med en enklare beskrivning. Detta stärkte mitt självförtroende och att jag var på rätt väg, och att jag inte inbillade mig eller hittade på saker och ting som jag många gånger fick höra av människor runt omkring mig, som inte vet någonting om livet i sin helhet, men gärna vill framstå som kunniga.

Jag har förstått att min kunskap och förmåga att nedtransformera detta material från WingMakers berodde på mina tidigare förvärvade erfarenheter och den uppgift som jag blev påmind om på den ungerska steppen av Ljusväsendet (WingMaker) som visade sig för mig och uppmanade mig att lämna Ungern och bege mig till Sverige. Där skulle jag lägga grunden till en Centrum i Livsvetenskap (Life Science).

Jag var knuten till en av de 7 flödeszonerna som är förbunden med den 1:a flödeszonen i New Mexico.

Bild 7. De 7 tidskapslarnas utplacering på 7 kontinenter.

Dessa 7 tidskapslar aktiveras vid olika tidsintervall under jordens utveckling. Tidskapsel nr 1 blev aktiverad 1996 i samband med avslöjandet av WingMakers (Old Arow) ursprungliga filosofi, innan den förändrades av ekonomiska intressen.

Enligt WingMakers (Den Centrala Rasen), Skaparna av världar, skulle den 7 tidskapseln som är placerad i Sverige aktiveras den 7 juli 2023 då jordens vibration skulle höjas till en högre kvalitativ medvetenhetsnivå. I samband med jordens energi och informationshöjning skulle även människans medvetande höjas inom en radie av ca 80 km från tidskapsels placering. Samtidigt skulle ca 100 000 människor beröras av denna energi och informationen inom denna radie. De som är ”star seeds” (stjärnfrö) och har vaknat eller håller på att vakna upp, kommer efter ca 1 års aktivering via den 7 tidskapseln i Dalarna att påverkas av ökad skalär (livs) energin och informationen som successivt flerdubblas.

Min uppgift var att förbereda människorna i Sverige, Norden och Europa inför den Nya Tidsåldern, Den Gyllene Tidsåldern, vilken är en evolutionär tidsepoken för den 5:e civilisationens successiva framträdande på jorden. Detta är anledn

ingen till att jag har författat 12 böcker som undervisningsmaterial.

De som skall ingå i den 5:e civilisationen är de som har tecknet på sin panna, dvs. de som har öppnat sitt seende, sitt Tredje Öga i pannregionen.

Bild 8. De 7 tidskapslarnas ordningsföljd.

Tidskapsel nr 1 är placerad i New Mexiko och står för: Filosofin från den Centrala Rasen ”WingMakers” till vår 3D värld (jorden) och dess verklighet.

Tidskapsel nr 7 som är placerad i Sverige i Dalarna står för: Verkställandet, förverkligandet av WingMakers filosofi.

PS. Vad ”förverkligandet” innebär i sin helhet, nämner vi inte här.

Den 7 juli 2023 = 7/7/7, inträffade en historisk händelse vilket innebar jordens uppstigning till en högre kvalitativ medvetenhetsnivå (en högre vibrationsnivå).
Denna inträffade för första gången i jordens mångtusenåriga historia. Denna händelse medför även den jordiska människans uppstigning till en högre kvalitativ tankestruktur, medvetandenivå. Denna högre medvetandenivå avhandlas i vår första bok med titeln ”Från Barbarstadiet till Supermedvetandet” (Bok Nr 1 publicerad år 1993) och resulterar i: ”En Ny Medvetenhet i En Ny Tid” (Bok Nr 2 publicerad 1995).

Dessa två böcker publicerades i Sverige 2 år innan WingMaker blev känd.

Den händelse som inträffade den 23 juni 2023 utgjorde även inledning till aktiveringen av den 7:e tidskapseln, (iQuben) som är placerad inom Siljanringen i Dalarna. Dess aktivering skulle innefatta en diameter motsvarande 80 km, vilken successivt kommer flerdubblas under 1 års period. Detta kommer at beröra 100 000 människor inom denna omkrets som är intresserade av sin utveckling och bedriver meditation.

De sju tidskapslarna som finns utplacerade på jordens sju kontinenter, utgör transformatorer för nedtransformering av högfrekvent skalär energi och information från 1:a Källan, Centraluniversumet, Centralsolen till en tredimensionell nivå. Detta sker via de sju galaktiska flödeszonerna som står i direkt förbindelse med 1:a Källan, Centraluniversumet, på ena sidan och med den 7:e planetariska flödeszonen på andra sidan.

Den 7:e planetariska (jordiska) flödeszonen är sammankopplad med de sju tidskapslarna som finns utplacerade på de sju kontinenterna via så kallade intranätsystem, och lika så med de sju energivortex (chakras) som utgör de sju skalära fälten av skilda densiteten i människans eteriska (plasmatiska) hölje och biologiska form (kropp).

Bild 9. Jordens rutnät sammankopplat med de 7 flödeszonerna och människans 7 Chakrasystem.

För cirka 377 miljoner år sedan inträffade ett av världens största, idag kända meteoritnedslag. Den s.k. Siljansringen i Dalarna i Sverige bildades. Siljansbygden befann sig då i jämnhöjd med den nuvarande ekvatorn. Mottrycket från jordens inre i samband med meteoritnedslaget medförde att magman så småningom reste sig i nedslagets mitt. Meteoriten, som enligt beräkning var cirka 5 km i diameter, träffade jordytan med en hastighet av cirka 11 km i sekunden.

Bild 10. Siljanringens 50 km diameter.

Nedslaget förorsakade en explosion vars sprängverkan påverkade berggrunden mer än 20 km på djupet.

Kratern är ca 50 kilometer i diameter och är den största nedslagsplatsen i Europa.

Idag har de höga berg som bildades efter nedslaget eroderats bort. I mitten syns en högplatå omgiven av en lägre ringformig sänka och här finns resterna av det sedimenttäcke som fanns innan nedslaget. De lägsta områdena har vattenfyllts och där finns nu bland annat sjöarna Siljan, vars största djup är ca 160 meter och Orsasjön.

Sandor Markus, Ph.D., MD (MA)., D.D. Sacred Theology
Ann Sofie Hammarbäck, B.A., D.D. Sacred Theology
Lars Helge Swahn, M. Sc