Breaking News

Enarens Framträdande i Norden

Sandor A Markus Självbiografi (Del 2 av 7)

Efter några års sökande efter en sann läromästare, kom jag i kontakt den Heliga Graalens Order. Elisabeth Ståhlgren som till yrket var lärarinna i en högskola i Stockholm under 1950-60 talet, var ledare, överhuvud för den Heliga Graalens Orden.

Den Heliga Graalens Orden hade tre initieringsgrader.

Till den tredje graden blev man först initierad efter många års osjälviskt tjänande, arbete, utveckling och hängivenhet.

Jag träffade Elisabeth Ståhlgren när jag var 21 år gammal. Hon identifierade mig som den kommande ledaren för den Heliga Gralens Order. Hon initierade mig i den högsta graden bara efter några månader. Jag blev hennes kronprins och utsågs av henne till hennes efterträdare.

Besvikelsen blev stor för henne när jag några år senare lämnade Den Heliga Graalens Order. Detta var för att hålla mig neutral och varken tillhöra eller beblanda mig med någon religiös organisation, mysterieskola eller sekt. Min kommande uppgift krävde att jag höll mig neutral.

Elisabeth Ståhlgren dog i början av 1970-talet och Den Heliga Graalens Order upplöstes. Dessförinnan skrev hon tre böcker som publicerades på svenska. En av dessa var ”Tolkningen av Johannes Uppenbarelsebok”.

I Tolkningen av Johannes Uppenbarelsebok 19:e kapitlet, sidan 158, författad av Elisabeth Ståhlgren, Reformförlaget 1968, Stockholm, Sverige, framgick tydligt att Budbäraren skall utgå från Norden.

”Mannen på den vita hästen, han som kommer som segrare, är Mannen från Norden, vilket siare länge har talat om skall komma för att inleda den nya tiden för jordens folk. Han är ett väsen tillhörande högre världar, men med erfarenhet från lägre rikens kamp och strid, i vilket han själv aktivt deltar.

Hans mantel är doppad i fiendens blod, och fienden är Lucifer som tagit sin boning i vilddjurets kropp. Så är han ett med mänskligheten, den segrande delen.”

Mannen på den vita hästen, han som kommer som segrare ”är” lärarnas lärare – förkunnaren av hela Världsdoktrinen. Han skall genom sitt budskap ena människorna, oberoende av ras, tro, nationell tillhörighet, kön, färg och språk.

Enaren ur medvetenhetssynpunkt är ett högt utvecklat andligt väsen som har kunskap om källan till sanning, dvs. vet vad som är rätt. Enaren har access (tillträde) till den absoluta sanningen som rör världsalltet, hyperrymden i sin helhet.

Denna gång har Norden valts för Enarens framträdande.

Norden utgör kompassriktningen för människans högre kvalitativa medvetenhetsutveckling.

Förmedlaren, budbäraren av hela Världsdoktrinen är inte någon fysisk person eller individ i jordisk bemärkelse, utan en allomfattande kraft, en allomfattande medvetenhet som iklär sig, inkarnerar i ett tredimensionellt fysiskt – biologiskt hölje, materiell kropp för att kunna förmedla denna kunskap. Skillnaden mellan Enaren och övriga läromästare är, att Enaren inte enbart är utrustad med kunskap som rör Sinnevärlden, det explicita, utvikta manifesterade världsalltet, hyperrymden. Enaren har även tillträde till den s.k. implicita, invikta, omanifesterade, andliga delen av skapelsen som rör 1:a Källan, Centraluniversumet i sin helhet.

Enaren föds i en enkel miljö för att kunna förstå alla människor, oberoende av ras, kön, status eller nationell tillhörighet. Enaren måste vara utrustad med både andlig (virtuell) och sinnes- (materiell) medvetenhet för att svara på de frågor som ställs till honom på det intellektuella, materiella planet.

230_aic_pannkaka

Jorden är ett klassrum bland myriader klassrum i världsalltet, hyperrymden, för människor med olika medvetenhetsnivåer.

Den ”vita hästen” som finns omnämnd i Johannes Uppenbarelsebok symboliserar Enarens – Lärarens renhet från den lägre kvalitativa – drakonianska, negativa sinneskraftens influens, påverkan.

Enaren låter sig inte köpas för några silverpenningar. Han säljer inte sin innersta kvalité (själens kunskap) för egoism, fåfänga, berömmelse, materiell rikedom eller ära som hör till den lägre kvalitativa delen av sinnet.

337_aic_involution_evolution

58_aic_uppvakningsropet

59_vi_kosmiska_varelser

Kristus sade: Jag är i denna världen men inte av denna värld.

Han klargjorde tydligt att han tillhörde en annan värld, en immateriell högre kvalitativ värld ur medvetenhetssynpunkt än jorden, men tillfälligt iklädd en tredimensionell kropp, hölje för att undervisa den omedvetna jordiska människan om kosmos – universums lag.

Kristus sade också: den som har tecknet på sin panna, skall räddas.

Han syftade på att de som har sin medvetenhet fokuserad i pannregionen, mellan ögonbrynen, i tallkottkörteln (epifysen), där det tredje ögat (Tisra Til), fönstret mot universum är beläget, kommer att räddas ur Luciferkraftens, Sinneskraftens fångenskap.

183_aic_meditation

Sinneskraften har endast förmåga att kontrollera människan, så länge människans medvetenhet befinner sig nedanför pannregionen, i de lägre kvalitativa medvetenhetsnivåerna, inom det s.k. kallade undermedvetna och dagsmedvetna (intellektuella) fältet.

I det undermedvetna finns alla våra tidigare upplevda erfarenheter lagrade, vilka påverkar vår dagsmedvetna vilja, tanke, känsla och beslut. Så länge vi inte avlägsnar dessa virus, databuggar ur vårt matriska datafält, kan vi inte tänka, känna och handla annorlunda och bli fria från lidande, problem av olika slag. Vi kan inte bli fria från negativ påverkan, eftersom attraktionslagen påbjuder att lika attraherar lika. Det vi bär inom oss styr (dominerar) medvetet eller omedvetet våra nuvarande och framtida liv, öde.

210_aic_medvetenhetscentra

När vår medvetenhet är fokuserad i det ”tredje ögats” centrum bakom pannbenet, då har vi dragit tillbaka vår uppmärksamhet från de lägre sinnesregionerna (lägre energi och medvetenhetsnivåer), vilka har bundit oss och hållit oss kvar i begärets, egots fängelsehåla och har skapar oss lidande och hinder av olika slag.

Min uppgift som lärare – vägvisare är att få människan uppmärksamma sina inre kvalitativa – själsliga egenskaper, framför det yttre, materiella, förgängliga som dominerar flertalet människors liv på jorden, att hjälpa människan att bli fri från lidande och problem i detta eller nästkommande liv.

Den uppgift som en kosmisk läromästares mission innebär är förenad med många slags svårigheter. Det krävs en vilja att vara redo till handling dag som natt på ett inre (subtilt) och yttre (materiellt) plan, vilket inte ger några som helst världsliga, materiella fördelar.

Läraren – Vägvisaren liksom tidigare kända läromästare är ständigt utsatta för felcitering, feltolkning (missuppfattning) förtal, hot, lögner, avundsjuka och förföljelse av primitiva, omedvetna och av den lägre kvalitativa sinneskraftens kontrollerade människor. Den destruktiva (Sataniska) krafter ser läraren som ett hot för sin egen existens.

Den drakoniska sinneskraften influerar lägre kvalitativa mänskliga varelser. Vissa utomjordiska raser använder denna kraft för att styra svaga, rädda, maktbenägna och egofixerade människor på jorden och använda dem som verktyg, instrument för sina egna syften. De använder alltså sin mentala överlägsenhet för att kontrollera människor. Det är inte av ondo, utan för att hålla människan kvar i den lägre kvalitativa delen av skapelsen.

Dessa kontrollerade människor är ex. fanatiker, fundamentalister, sekterister, s.k. självutnämnda representanter för massmedia, myndighetsutövare, kriminella, destruktiva personligheter m.fl. som på grund av rädsla, okunskap, omedvetenhet väljer att lyssna och följa Satan istället för Enaren.

De vill inte frivilligt släppa greppet, kontrollen över människan.

Flertalet av dem gömmer sig bakom religiösa, filosofiska, ideologiska, ockulta, yrkesmässiga, intellektuella täckmantlar. De vill inte avstå från makt, habegär, girighet, egoism etc.

80_aic_dess_illusion

Många vill hålla sig fast i det förgängliga, föränderliga, omstrukturerbara i tillvaron. Flertalet av oss har svårt att inse att vi i verkligheten tjänar den lägre kvalitativa sinneskraften, den nerbrytande, destruktiva kraften, framför den Gudomliga kraften (högre kvalitativa) som är nödvändig för vår fortsatta existens och utveckling här på jorden. Vårt sätt att tänka, känna, agera i olika situationer kännetecknar den kraft som styr, kontrollerar vårt dagliga liv. Kristus uttryckte det på följande sätt: Genom deras frukter lär man känna dem.

Det vi uttrycker i form av tanke och känsla fungerar som en bumerang. Den återvänder alltid till den som slungar i väg den. Ju mer negativitet, destruktivitet (hat, ilska, förtal, lögn) vi ger ut till vår omgivning, desto mer återverkar det på oss själva och på samhället. Samhället, världen är kontentan av våra tankar och känslor. Vi kan inte skapa ett paradis, fred på jorden så länge vi inte skapar fred inom oss själva.

Döden är inte någon befrielse från negativa tankar och känslor som flertalet på jorden tror och hoppas på, utan ett tillstånd som varje människa konfronteras med mellan inkarnationer, återfödelser.

Varje människa kommer till det himmelska eller helvetiska tillstånd efter den fysiska kroppens avlägsnande (fysiska döden) som han har skapat åt sig själv genom sina handlingar under sin vistelse i den tredimensionella fysiska materiella världen. Ingen kan undfly sitt öde.

Det har ingen som helst betydelse vilken religiös ideologi, filosofi vi bekänner oss till, eller om vi kan citera Jeshu ben Pandiras (Jesus från Nazaret), Buddhas, Mohameds eller Guru Nanaks ord, om vi inte praktiserar det genom vår levnad.

Endast teori leder inte till någon frälsning. Döden är ingen befrielse från lidandet. Döden är enbart en process, en övergång från ett verklighetstillstånd till ett annat.

Läs del 3: Som du sår får du skörda

Del 1: Sandor A Markus Självbiografi
Del 2: Enarens Framträdande i Norden
Del 3: Som du sår får du skörda
Del 4: Min resa till Ecuador
Del 5: Min Initiering av Maharaj Charan Singh Ji
Del 6: Jag uppnådde flerdimensionellt transcendentalt tillstånd
Del 7: Gud är Transcendentalt Ljud och Ljus

Postad: 2012-03-06   Senaste översyn: 2013-03-08

2 comments

 1. Hej Sandor.

  Jag har fördjupat mig i dina tankar om livet och av egen erfarenhet tycker jag att den verkligheten du beskriver uppfattar jag liknande utom på en punkt där jag inte förstår riktig hur du menar.

  Själva medvetenhetens uppvaknande sker enligt mina iakttagelser på det personliga planet på basis av egna erfarenheter i livet. Det skulle alltså inte finnas en central lärare med någon central lära – här menar jag genom att tillhöra något samfund, kyrkan eller läran, eller bara ett sätt att komma fram till den inre kunskapen.

  På huvudsidan kan man läsa följande citat: ” Akademin presenterar den enda lösningen på alla världens problem.”

  Det är just detta om den enda lösningen som jag reagerar emot. Att det är så är inte så konstigt i.o.m. att jag tillhörde i 50 år av mitt liv till ett samfund som säger givetvis att det har den enda lösningen för frälsning i detta fall. Jag har kastat bort hela religionen ur mitt liv över en natt och fysisk gick ur samfundet och började ett nytt liv med inre arbete som ledde mig till de insikter som du beskriver ovan fast med vissa justeringar i syn på Lucifer och materia.

  Din mission ser jag som ett bidrag till det kollektiva medvetande där det finns redan genom olika personligheter både i dåtid och nutid ett bred spektrum av kunskap för den som är kapabel till att börja leva sitt liv med hela kroppen, hela själen och hela anden.

  Jag personligen strävar efter att i kontakt med den osynliga världen vara ett oskrivet blad som förutsättningslös undersöker det som finns i den osynliga världen – upplevelser som ofta inte går att klä i ord. Därför är jag tacksam när jag läser kunskap som på denna sida eller någon annanstans som namn sätter mycket av det jag upplever eller bekräftar detta…

 2. Hej Ivan!

  Tack för ditt inlägg. Som jag förstår har du en viktig fråga: “Akademin presenterar den enda lösningen på alla världens problem”. Jag förstår att det inte är lätt för dig eller någon annan att acceptera ett sådant påstående eftersom de flesta kyrkor, sekter och olika slags NewAge-rörelser påstår något liknande för att locka till sig medlemmar.

  Jag har i mina tidigare liv liksom i detta verkat som lärare, läromästare för människorna inom livsvetenskap, vilket innebär att när vi människor förstår oss själva vem vi är, istället för vad våra föräldrar, skolan, samhället och världen har indoktrinerat oss att tro på, då kan vi förstå livet och förändra vår attityd, våra värderingar mot oss själva och mot för omgivning.
  Samhället är kopian av människan. Som vi tänker, känner och handlar, sådant är samhället. Vi väljer våra företrädare, beslutsfattare som är kopior av oss själva, för att tillgodose våra materiella behov i första hand. Vi fastnar mer och mer i Sinnets och Sinnenas labyrint, där vi irrar runt omkring.

  Vår akademi som jag grundlade år 1996 i Sverige är den första och enda akademin inom livsvetenskap, humanvetenskap som har till uppgift att väcka inom människan de själsrelaterade egenskaperna som är de verkligt positiva kvalitéerna i förhållande till de av sinnet relaterade kvalitéer som är påhittade, konstruerade och styrda av negativt influerade krafter. Jag har skrivit ett tiotal böcker och nedtransformerat från högre dimensionella världar och civilisationer över 6000 sidor material, över 200 videoprogram, över 400 Powerpoint presentationer och över 200 digitalmedicinska hälsoprogram, 86 emotionella program för att hjälpa alla våra medmänniskor som är intresserade av sin utveckling. Vi är varken någon sekt eller kyrka i den bemärkelse som människor tolkar det. Vi är ett undervisningscentrum för ökad medvetenhet, gemenskap och harmoni. Du kan samtala med Lars Helge. Han och jag har arbetat tillsammans sedan 1995. Jag vill rekommendera dig att titta på en video som ger en fingervisning om den bakgrund som jag har för de påståenden som vi gör. Sedan finns det böcker, videos och utvecklingsprogram av olika slag att tillgå. https://www.swe.unifier.se/2013/08/den-andliga-laromastaren-enaren/

Lämna ett svar