Breaking News

Gud är Transcendentalt Ljud och Ljus

Sandor A Markus Självbiografi (Del 7 av 7) 

Ordet ”Gud” betyder “Gott, Godhet, Universell Kärlek, Total Harmoni.”

Gud är inte någon person, utan en universell virtuell kraft, bestående av transcendentalt Ljud och Ljus, som är allestädes närvarande.

120_aic_utomjordisk_rymdteknologi

Det transcendentala Ljudet utgör essensen medan Ljuset utgör substansen i skapelseprocessen.

Ur ljudessensen skapas ljuset genom att fröatomer, primäratomer försätts i konstant rörelse, svängning, vibration. Hela skapelsen är s.k. “trapped light”.

Materien i olika täthetsnivåer manifesterar sig genom ett samspel av olika vibrationsmönster som är universums inneboende (implicita) ordning. Det transcendentala Ljudet är bärare av information (data) som klär sig i mänsklig form, i en människans gestalt och därmed blir till en personifierad Gud.

Själen, det absoluta ursprungsmedvetandet, essensen av 1:a Källan, Centraluniversumet är en gnista, ett fragment, en droppe av denna gudomliga ocean av energi.

Det transcendentala Ljudet är grunden till all skapelse som åsyftas i Johannesevangeliets 1:a kapitel. “I begynnelsen var Ordet (Ljudet), och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Det var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till som är till”.

Utflödet av detta gudsord (ljud) är grundenergin, grundsubstansen i alla former, i alla manifestationer i det vidsträckta kosmos. Inom kristendomen kallas det för Helig Ande.

Innan vi kan förstå skapelsen och naturen, och se den som den är och inte som vi har föreställt oss, så måste vi göra av med våra föreställningar. Endast då kan vi se verkligheten. När det gudomliga bryter fram i människans rumtids- och formbundna medvetande blir han delaktig av Guds skapande kraft och visdom.

118_aic_vara_kroppar

150_aic_allt_som_existerar

Genom att människans medvetandetillstånd fördjupas och vidgas blir det en alltmer verklig avbild av det kosmiska (gudomliga). Man bör inte söka efter medvetandet i någon materia utanför sig själv utan i sitt innersta väsen. Gudsordet (ljudet) har ingått i den sinnevärld som människan återskapar. Det har blivit nertransformerad, projicerat i livets värld.

När den oändliga gudsnärvaron, det högre kosmiska medvetandet bryter fram i människans tredimensionella medvetande blir han delaktig av Guds skapande kraft och visdom. Genom självförverkligande, genom kosmiskt medvetande får människan en helhetssyn på skapelsen. Hans värld förändras därmed och blir helig eller fullständig.

Guds närvaro i människan och i världen kan aldrig skildras som den verkligen är. Hur vederhäftigt formulerad en sådan modell än är, så är det alltid fråga om symboler, liknelser. Ingen mänsklig förklaringsmodell kan någonsin helt återspegla verkligheten sådan den är i sig. Den återspeglar alltid bara vår uppfattning av den, vår tolkning.

168_aic_inte_forran_vi_fullt

Först då är vi medvetna om alltet och intet – det som är och det som skall bli.

326_aic_sann_laromastere

Endast en högt utvecklad kosmisk Läromästare kan förklara för oss vad Gud är och vart vi kan finna Honom. Endast en högt utvecklad kosmisk Läromästare kan visa oss vägen, hur vi skall kunna ta oss ut ur illusionens labyrint, och finna den rätta vägen tillbaka till vårt sanna hem. Endast en högt utvecklad kosmisk Läromästare kan beskriva hur hyperrymden fungerar i sin helhet.

Människan är ett mikrokosmos av makrokosmos, skärningspunkten mellan skaparen och skapelsen, mellan begränsning och den gränslösa, oändliga-eviga.

I människan möts alla verklighetssträngarna.

416_aic_energi_information_flodar

Människan är medskapare till denna tredimensionella materiella värld och har därmed ett mycket större ansvar än han är medveten om för närvarande. Vi är alla skådespelare i den världsliga scenen där vi spelar vår individuella roll som döljer vår sanna identitet bakom personlighetens mask. Vi är så fängslade av skådespelets förlopp att vi helt identifierar oss med vår roll. Vi tror att masken, den yttre personligheten, egot är vi! Vi glömmer vem Gud är och vem vi själva är.

291_aic_sonen_fadern

Kärnan i människans väsen är själen vilken är droppen av den gudomliga oceanen av primärenergi och medvetenhet. Därför har varje människa nyckeln inom sig till all kunskap och kärlek som vi har beskrivit i vår litteratur.

Psykologin har först på senare år börjat upptäcka att världen kan förändras genom att vi arbetar med vår inre utveckling. Men psykologerna måste först lära sig den kvalitativa skillnaden mellan sinnet och själen, tanken och medvetandet, mellan intellekt och intuition innan de kan se de bakomliggande orsakerna till människans känslomässiga och mentala problem. Vi måste återknytas till själens inre fästen, epifysen, tallkottkörteln för att vårt yttre intellekt ska få mening och djup i tillvaron. Detta har vi beskrivit utförligt i vårt kompendium (bok) “Kosmisk Psykologi” (Själens vetenskap).

Filosofi, religion, mysticism och vetenskap är endast olika tolkningar av skapelseprocesser, vilka kan bli rätt förstådda när människan har utvecklat ett högre kvalitativt, multidimensionellt kvantmedvetande.
En utvecklingsprocess som rör människans medvetande kan endast förvärvas genom ett kosmiskt dynamiskt hjärnprogram.

Genom ett tillägg till dr Albert Einsteins 4:e och 5:e rum-tids och rymd-tids dimension, med de 6:e – 10:e evighetsdimensionerna, har jag kunnat sammanfoga österländsk och västerländsk filosofi, mysticism, religion och vetenskap på en gemensam plattform.

Detta resulterar i en högre kvalitativ kosmisk medvetenhet och därigenom en varaktig fred mellan individer, raser och nationer.

Detta är den enda garantin för människan och den jordiska civilisationens överlevnad och utveckling.

På denna nivå befinner sig allting i resonans med allting. Allting är i förbindelse och i kommunikation med allting. Ingenting är åtskilt eller separerat. Det är också på den nivån som psykiska ”mentala” fenomen som fjärrskådning, telepati (tankeöverföring) och telekinesi upplevs som verklighet. På denna medvetandenivå sker all kommunikation med vårt innersta väsen, med det sanna, verkliga jaget, människan. På den här nivån upplever vi hur allting samverkar med allting. Allting är spegelbilder, projektioner av allting. Det finns ingen åtskillnad, det finns ingen separation.

Separation upplever vi endast på det tredimensionella fysiska – materiella planet till vilken jorden tillhör.

På den multidimensionella, subjektiva (kvantnivån) medvetandenivån ser och uppfattar vi orsakssammanhanget, mönstret bakom allt som sker och är manifesterat i den fyrdimensionella astrala, subjektiva och den tredimensionella, fysiska objektiva världen.
Om vi vill förstå orsaken, orsakssammanhanget bakom det som sker i den tredimensionella fysiska världen, då måste vi träna vår hjärna, vår hjärndator till en ökad femdimensionell medvetenhet. Först då vi kan uppfatta via vårt sinne den registreringsbara orsaken bakom skeendet.

Det finns varken början eller slut på den subjektiva verklighetsnivån, utan endast cykler, perioder och övergångar. Om vi tillämpar det perspektivet på reinkarnationen ”återfödelsen”, tyder detta på att alla våra tidigare och kommande liv, teoretiskt pågår samtidigt, förbundna med varandra genom det fem- och fyrdimensionella fältet. Eftersom tiden är synkron på denna nivå av verklighet kan de fem- och fyrdimensionella förbindelserna sträcka sig över tiden liksom över rummet. Det är på det sättet vissa av oss kan minnas fragment av våra tidigare liv.

Jag har genom egen erfarenhet kunnat konstatera att människan i sitt innersta väsen är en själsatom, fröatom, själsmedvetenhet som hör till den implicita ordningen – det invikta universumet. Själen använder den negativa explicita ordningen – det utvikta universumet eller skapelsen, formvärlden enbart som sitt uttrycksmedel. På så sätt hör människan i sitt primära, ursprungliga tillstånd till den implicita, virtuella, omanifesterade ordningen. Sekundär sinnesmedvetenhet, materiell form och höljen hör till den explicita, manifesterade ordningen.

Man får skilja mellan själva styrprogrammet (själen), informationen eller mjukvaran (sinnet), och verktygen (hårdvaran) dvs. dataskärmen, skrivaren som förmedlar, åskådliggör, manifesterar informationen.

Alla datorer från den enklaste till de mest sofistikerade är kopior av människan och världsalltet.

331_aic_vart_operativsystem

147_aic_kann_digsjalv

Vår internationella akademi i Livsvetenskap “L´Académie Internationale de Culture Humaine Intégrale, A.I.C.” (Den Internationella Akademin för Total Mänsklig Kultur) är en paraplyorganisation med uppgift att samla både jordiska och utomjordiska intelligenser på en gemensam plattform.

Inom A.I.C. dväljs ytterligare två organisationer.

• The Nordic Gnostic Unity
• The Northern Pontifical Academy

The Nordic Gnostic Unity (NGU) är en förstadieskola för alla som söker meningen med livet.

För att delta i NGU,s undervisning och sammankomster, krävs inget medlemskap. Alla oberoende av ras, nationell tillhörighet, färg, kön, politiska eller religiösa olikheter, är välkomna att delta och få information ”om en bättre värld att leva i”.

När man känner sig mogen att gå vidare i sin utveckling och ta del av olika studiematerial, kan man ansöka om medlemskap i A.I.C. som innefattar 7 nivåer.

När man har avverkat alla 7 nivåer och har förstått hur livet, skapelsen fungerar i sin helhet, kan man ansöka om att bli initierad i The Northern Pontifical Academy (NPA) vilket utgör det högsta trappsteget inom kosmisk utveckling och medvetenhet.

Vi eftersträvar att tillsammans skapa en värld där både jordiska och utomjordiska raser kan vistas och verka tillsammans.

Vi erbjuder en multidimensionell kunskap och gemenskap som leder varje intresserad till uppnåendet av en femdimensionell kvantmedvetenhet.

Därigenom kan vi bidra till utvecklandet av den 5:e civilisationen, vilken är efterföljare till vår nuvarande civilisation på jorden.

Genom medlemskap i A.I.C. bidrar vi till en förändrad värld där kärlek – vishet är vår ledstjärna.

Som avslutning på min korta biografi vill jag att ni läser följande citat:

Det var en gång en mycket vacker, graciös svan vars hem var den stora oceanen. En gång i tiden flög han från det ena havet till det andra. Han sänkte sig ned till jorden och landade på kanten till en vattenpöl. Ur vattenpölen hoppade en groda upp och frågade svanen vem han var. Han svarade att han bara var en enkel svan från den stora oceanen. Grodan undrade hur stor oceanen var och svanen svarade att den var mycket stor. Grodan retirerade med några hopp och frågade om storleken på den arealen motsvarade oceanens storlek. Svanen såg roat på grodan och svarade att så var inte fallet, för oceanen var mycket större. Grodan hoppade ännu längre och frågade återigen om arealen nu motsvarade oceanens storlek. Svanen svarade återigen att oceanen var mycket större. Då började grodan kalla svanen för lögnare och bedragare. För oceanen kunde inte vara större än den värld i vilken grodan levde.

Är det inte så även med oss människor? Vi kallar människor för lögnare som talar om sanningen för oss. Dessa människor har en annan kvalitativ medvetenhet eller ser livet ur en annan synvinkel än vi själva. Den lägre kvalitativa delen av vårt ego vill inte släppa taget. Det talar om för oss att vi är bäst, duktigast, klokast och intelligentare än alla andra.

Vi vill bara acceptera det som vi kan se och uppfatta med våra fem fysiska sinnesfunktioner. Men vi glömmer att inre upplevelser är måttet på vår medvetandesnivå och att dessa är kopplade till finare sinnesfunktioner som intuition och telepati.

Det är lätt att förväxla en instinktiv känsla med intuition.

När vi har förfinat alla våra fem sinnesfunktioner och ytterligare har kompletterat med intuition och telepati, då först kan vi kommunicera med parallella världar och intelligenser, som är lika verkliga som vi och vår egen värld.

Om sex människor befinner sig på var sin balkong på ett sexvåningshus och blickar ut över omgivningen, så ser var och en olika mycket. Den som står lägst, på det nedre våningsplanet, ser endast till skogskanten och kanske lite in i skogen, men den som står på det översta våningsplanet ser även långt bortom skogen. Var och en ser efter sina begränsade möjligheter. Därför kan aldrig någon bedöma hur långt en lärare – en Mästare ser, utom han själv eller en som står på det högsta våningsplanet.

Man kan däremot alltid bedöma en lärares utveckling av hans undervisnings art och kvalité.

Genom deras frukter lär man känna dem, är ett gammalt ordspråk.

Det är en stor skillnad mellan intelligens och kosmiskt medvetande.

Intelligens förvärvar man i skolor och på universitet, men visdom förvärvas endast genom livserfarenhet.

Det finns människor som kan tala tio språk, men inte förmår att säga sanningen på ett enda.

Känner Du dig mogen att vara delaktig i din och andras utveckling – att förändra ditt liv och dina värderingar?

Starta din utveckling genom att lösa ett medlemskap i A.I.C., och lär dig på ett säkert sätt transformeras med det transcendentala ljudet och ljuset. Du kan börja din träning redan idag.

//Sandor A Markus, 2012-03-13

Del 1: Sandor A Markus Självbiografi
Del 2: Enarens Framträdande i Norden
Del 3: Som du sår får du skörda
Del 4: Min resa till Ecuador
Del 5: Min Initiering av Maharaj Charan Singh Ji
Del 6: Jag uppnådde flerdimensionellt transcendentalt tillstånd
Del 7: Gud är Transcendentalt Ljud och Ljus

Postad: 2012-03-06   Senaste översyn: 2013-03-08

Lämna ett svar