Breaking News

Jag uppnådde flerdimensionellt transcendentalt tillstånd

Sandor A Markus Självbiografi (Del 6 av 7) 

Min missions födelse

Mellan 1989 – 1991 uppnådde jag ett flerdimensionellt transcendentalt tillstånd, vilket innebar att jag fick en telepatisk och intuitiv kommunikation med den ljusvarelse som hade väglett mig sedan vårt första möte som ägde rum på den Ungerska steppen, 1953.

1993 publicerades min första bok: ”Från Barbarstadiet till Supermedvetande” via Caduceus Bokförlag i Sverige.

Boken betraktades som en kontroversiell bok men såldes i 10,000 exemplar, vilket var sensationellt på den tidspunkten i Sverige med åtta miljoner invånare.

Senare följde ytterligare nio böcker.

Ingen av dessa böcker blev översatta till Engelska eller till andra språk.

1993 startade jag min undervisning i Gnostisk livsvetenskap och sedan dess har jag undervisat tusentals människor.

Sedan några år tillbaka har jag påbörjat färdigställandet av ”Världsläran – Världsdoktrinen”, vilket är den första verk som ger en modern tvärvetenskaplig förklaring på livets mysterier.

Jag har helt reformerat den föråldrade tolkning och det synsätt som Gnostikerna tidigare hade.

Jag anser att Gnosticismen liksom andra slags föreställningar om skapelsens dualitet måste omvärderas och anpassas till den medvetenhetshöjning som människan och jorden står inför under de kommande decennierna.

Det går inte längre att hindra utvecklingen genom att klamra sig fast i ett föråldrat paradigm (tankestruktur).

Mitt intresse som rör den Gnostiska livsvetenskapen har inte varit begränsat till enbart religion och filosofi. Jag har ägnat över 35 års tid åt att finna en vetenskaplig förklaring till sambanden mellan människan och hyperrymden. Jag är medveten om att människan, för att kunna utveckla ett högkvalitativ multidimensionell kvantmedvetenhet, måste vara i fullständig harmoni både kroppsligt, känslomässigt och mentalt. En mental, känslomässig och kroppslig hälsa har en viktig roll i människans kosmiska utveckling.

Jag har även kunnat konstatera att en politisk eller religiös lösning på människans nuvarande livs- och samhällssituation är utesluten så länge människan inte har utvecklat en högre kvalitativ kvantmedvetenhet (förhöjd medvetenhet).

All politiska beslut är baserade på människans tredimensionella medvetenhet och uppfattning om verkligheten, vilket innebär att man inte ser skogen på grund av träden. Man använder sig av föråldrad kunskap för att lösa framtida situationer.

Vi måste höja vår medvetenhet till en högre kvalitativ nivå för att se orsaksammanhanget bakom varje tänkbar situation. Därför är en högre kvalitativ medvetenhet en nödvändighet för den jordiska civilisationens överlevnad.

En mänsklig samverkan över alla gränser, över alla traditioner, över alla fördomar, över alla religiösa och ideologiska trosuppfattningar är den enda framkomliga vägen till fred och gemenskap mellan individer, raser och nationer.

Allt annat leder till splittring, destruktivitet, anarkism, sönderfall av samhället.

Jag har under större delen av mitt liv, studerat och forskat inom ämnena religion, mysticism, politik, antropologi och medicin med speciell inriktning på kvantfysik, metafysik, humanvetenskap och Ayurveda (livsvetenskap).

Dessa studier och forskning bygger till stor del på självstudier, egna erfarenheter via intuition och kommunikation med högre dimensionella världar, intelligenser, och har lett till att jag idag kan säga att svaret på livets och universums mysterier finns inom var och en av oss.

Antingen är vi medvetna eller omedvetna om detta.

Allt detta går att förklara vetenskapligt.

Allt är vetenskap enligt universums lag så länge man inte kan bevisa motsatsen.

Människans inställning till livet och kosmos, hyperrymden kommer att helt förändras under det 21-århundradet, tack vare kvantfysiken, kvantfilosofin, kvantteologin och kvantmedicinen.

Kvantmedvetandet kommer att överbrygga de olika slags ideologiska och religiösa uppfattningar som har dominerat människans liv under hela hans involutionsprocess.

En ny jord och en ny medvetenhet kommer att växa fram ur ruinen av det förgångna. Men dessförinnan kommer en stor reningsprocess att äga rum på jorden.

Stora omvälvningar i form av naturkatastrofer, epidemier av sjukdomar, krig och anarkism kommer att drabba olika delar av jordens länder och raser.

Människor som klammar sig fast i det traditionella, förgängliga i tillvaron och vägrar att släppa taget, kommer få svårigheter att hänga med i utvecklingen.

Det går inte bygga ett nytt hus på en gammal grund och samtidigt kunna garantera dess säkerhet.

Vi måste lämna det förgångna, all den föråldrade tradition som binder oss och håller oss fastkedjade i det förgängliga, omstrukturerbara i tillvaron.

Vi måste förändra vår medvetenhet och våra värderingar som rör livet, världsalltet, hyperrymden i sin helhet.

Den institutionella kyrkan måste reformeras, omstruktureras om den vill vara Kristendomens budbärare.

Den Nya Gnostiska filosofin som vi förmedlar via Världsdoktrinen måste införlivas inom den Kristna kyrkan om den vill bli en ledstjärna som skall vägleda mänskligheten ut ur mörkret.

Det föråldrade synsättet som man hitintills har använt sig utav inom den institutionella kyrkan, måste omvärderas.

1982 beslöt jag att lämna Sverige och flytta till Danmark.

Mitt intresse för vidare forskning inom antropologi (kunskap om människan) förde mig till bl.a. Sri Lanka, Indien, Japan m.fl., där jag ytterligare förvärvade kunskap i oriental filosofi, medicin, religion, mysticism mm.

För mina humanitära engagemang blev jag uppmärksammad internationellt.

1984 tilldelades jag Pax Mundi Award (World Peace Award) och utsågs till Fredsambassadör av Organization Mondiale de la Press Diplomatique, i Colombo, Sri Lanka.

1991 utsågs jag till international Man of the Year och Who Who’s Intellectuals, 1991/1992 av International Biographical Centre, Cambridge, England.

1991 tilldelades jag en hedersutmärkelse av Zoroastrian College, All India Shah Behram Baug Society for Scientific and Educational Research, Bombay, India.

2004 utnämndes jag under en fem års period till Honorär Diplomat & Kulturattaché inom Bioetik för Skandinavien och Ungern av HBTO (Human Bioethic Treaty Organization), Washington D.C. USA.

Efter 35 års studier och forskning inom tvärvetenskap har jag blivit övertygad om att människan på jorden kan uppnå en multidimensionell kvantmedvetenhet om den delges rätt undervisning och verktyg, varigenom människan kan utveckla förmågan att uppfatta orsakssammanhanget bakom varje tänkbart situation, händelse.

Ett sådant program har vi sammanställt inom CelesteMetoden®.

Bortom Albert Einsteins välkända rum-tids och rymd-tids dimension, existerar en s.k. evighetsdimension, utan tidsfaktor och rotationsmateria dvs. holorörelse. Denna virtuella dimension har av fysikern David Bohm kallts för den implicita ordningen, det invikta universumet, vilket utgör världsalltets, hyperrymdens centralenhet, centraldator, det absoluta medvetandet, superhjärnan, centralsolen, kring vilken hela den explicita ordningen, utvikta (formbundna – formmanifesterade) universumet med alla sina galaxer, solsystem och planeter befinner sig i en konstant rörelse.

Ljushastighet liksom tiden är en ”illusion”, föreställning. Det enda som existerar är ”det ständiga nuet”.

38_aic_illusion

Att vi upplever att ljuset färdas har med vår tredimensionella rum-tids-uppfattning att göra, med våra sinnens illusion att göra. Signaler, information och bilder kan överföras från en dimension till en annan utan dröjsmål och störning, oberoende avstånd och tid mellan sändaren och mottagaren. All kommunikation i det vidsträckta världsalltet, hyperrymden fungerar enligt samma princip.

Människans tankefenomen bygger på samma princip som TV och radiovågor och kommunikation mellan celler i människans kropp, organism. Världsalltet (makrokosmos) och människan (mikrokosmos) är identiska med varandra. Om människan lär känna sig själv då kommer han att veta hur hyperrymden fungerar i sin helhet. Människan som kroppslig varelse är en mikroskopisk del av hologrammet som utgör den explicita, utvikta delen av den manifesterade ordningen, världsalltet i sin helhet.

Enligt min erfarenhet, existerar en s.k. parallell värld. En icke-fysisk fyrdimensionell subtil. astral och en femdimensionell mental-kausal värld.

Dessa världar är lika verkliga som vår tredimensionella värld.

Att vi kallar dem för parallellvärldar beror på att våra sinnen inte kan registrera och omvandla dessa världars frekvenser till vår tredimensionella verklighet som vår värld utgör för närvarande. Vi måste förfina våra sinnen för att kunna registrera högre frekvenser och uppleva dessa världar lika verkliga som den tredimensionella värld vi är vana vid idag.

36_aic_tanke_skapar_materia

200_aic_3d_4d_5d

Vår tredimensionella fysiska värld är en dimensionsförkortad spegelbild, projektion eller manifestation av subtilare information.

Dessa tre dimensionella världar tillsammans utgör den explicita ordningen, det utvikta universumet, det manifesterade, formbundna världsalltet, hyperrymden varav jorden bara är en enda värld.

5_aic_involution_evolution

Bortom den 3.e, 4:e och 5:e dimensionen finns den implicita ordningen, det invikta universumet, det virtuella universumet som kallas för den andliga världen.

229_aic_dimension_1_10

Denna värld är den sanna, oförvanskade världen utan någon som helst illusion. Denna virtuella värld från 10:e – 6:e dimensionen utgör sätet för Kristusmedvetandet, det Absoluta Medvetandet bakom Skapelsen, Materien, Formen som ryms inom de 5:e – 3:e dimensionerna. Den andliga världen är form- och tidlös. Den är evig – oändlig, oföränderlig. Den är inte manipulerbar. Den implicita ordningen, det invikta universumet är formlöst, tyst och är en isolerad helhet. Den utgör den sanna – andliga källan till alla skapelser, till alla religioners och filosofiers tillkomst.

Innan människan har uppnått en högre kvalitativ multidimensionell kvantmedvetenhet och kan synkronisera sin hjärndator med denna virtuella implicita ordning – det invikta universumet, källan till skapelsen, så länge kommer människan att ha olika tro och uppfattning om världsalltet, hyperrymden i sin helhet.

Människans hjärna, hjärndator måste vara i resonans (samklang) med den implicita ordningen, det invikta universumet, den virtuella databanken för att förstå det som Jesus ben Pandira (Jesus av Nazaret), Buddha, Mohammed, Guru Nanak och andra andliga Läromästare har förmedlat till människan på jorden under årtusenden.

189_aic_hjarnprogram

Dessförinnan blir denna universella kunskap missuppfattad, feltolkad, missbrukad och använd som en slags tro, föreställning framför vetskap (vetenskap).

För att en medveten kommunikation skall kunna ske mellan den tredimensionella fysiska materiella världen och den parallella femdimensionella (mental – kausala världen), fordras att människan integrerar sin dagsmedvetna hjärnfunktion med den icke-dagsmedvetna, undermedvetna och omedvetna delen.

En sådan integreringsprocess är endast möjligt om vi medvetet aktiverar ”corpus pinealis plexus”, epifysen, tallkottkörteln som är belägen i diencephalon (mellanhjärnan), vilken har tillbakabildats under vår långvariga vistelse i den tröga, tredimensionella materiella världen.

Epifysen kallas även ”tallkottkörteln” och är sätet för primäratomen, fröatomen, själsatomen (själen), medvetandet, och utgör kommandocentralen för människans medvetenhet och tankeverksamhet. Epifysen kallas enligt Sanskritlitteraturen för “Tisra Til” (tredje ögat) och är “fönstret mot universum”. Epifysen fungerar som en länk (bro) mellan människans tredimensionella fysiska intellektuella medvetenhet och femdimensionella intuitiva, universella kvantmedvetenhet.

Själen och Sinnet har två skilda egenskaper ur kvalitativ och medvetenhetssynpunkt, vilka oftast förväxlas med varandra.

328_aic_olja_vatten

Själen hör till den implicita ordningen, det invikta – virtuella universumet och utgör källan till fröatomen, själsatomen, det absoluta medvetandet.

Själen är oberoende av tid och rum, dvs. är evig – oändlig, oföränderlig och utgör källan till det absoluta medvetandet, Kristusmedvetandet.

Därför utgör Kristendomen i sin ursprungliga, oförvanskade tillstånd källan till allt liv, all existens.

Sinnet hör till den explicita ordningen, det utvikta universumet och utgör källan till formen, materien, det universella medvetandet, Buddhamedvetandet – medvetandet om energin, formen, materien, fenomenvärlden.

Sinnet är tidsbundet, begränsat, omstrukturerbart och genomgår ständigt förändring – omstrukturering.

Corpus pinealis plexus, epifysen, utgör bron, förbindelselänken mellan själsatomen (själsmedvetandet) och sinnesatomen (sinnesmedvetandet), vilket illustreras av kulan på Hermes- eller Caduseusstaven, som även är den forntida symbolen för läkekonsten.

Hermesstaven visar de två ormarna (vit och svart) slingrande om varandra runt staven. Staven kröns av en kula som har två vingar fästa på vardera sidan om staven. Den vita ormen symboliserar själen och den svarta ormen symboliserar sinnet och dess influens.

Kulan i stavens topp symboliserar Glandula Pinealis Plexus (Epifysen), från vilken den kosmiska energin, livskraften i sin trefaldiga natur, plus (+), minus (-) och neutral (0) (Pingala, Ida och Sushumna enligt Sanskritterminologin) flödar ner via ryggmärgskanalen i den mänskliga kroppen, organismen.

Dessa tre energikanaler (energiströmmar) motsvarar inom västerländsk medicinsk terminologi det autonoma ANS, vegetativa (sympatiska och parasympatiska) nervsystemet samt det centrala nervsystemet CNS (hjärnan och ryggmärgskanalen).

caduceus

De två vingarna på staven symboliserar de två hjärnhalvorna, dvs. människans vänstra (intellektuella) hjärnhalva och den högra (intuitiva) hjärnhalvan.

Den nutida intellektuellt medvetna människan använder för närvarande till stor del den vänstra s.k. logiska, matematiska hjärnhalvan och ca 17 % av hjärnans, hjärndatorns totala kapacitet medvetet. Den högra kreativa hjärnhalvan utgör ca 83 % av hjärnans totala kapacitet och används i mindre utsträckning medvetet.

Övervägande användning av den vänstra, intellektuella delen av hjärnan bidrar bl.a. till en belastning av det vegetativa, sympatiska nervsystemet, vilket är huvudorsaken till nedsatt immunförsvar, rädsla, oro, stress och psykosomatiska sjukdomar.

För att kunna uppnå en högre kvalitativ, transcendental kosmiskt medvetenhet, leva i harmoni med oss själva och vår omgivning, undvika organiska, emotionella och mentala funktionsstörningar, måste vi avlägsna alla de databuggar, datavirus som finns inprogrammerade i vårt undermedvetna (cellminne) och synkronisera den dagsmedvetna och omedvetna (icke-dagsmedvetna) delen av vår hjärna.

Därigenom kan vi rikta vår tankeverksamhet på kvalitativa mål och kontrollera vår mentala och emotionella funktionalitet.

Vi har inom AIC utvecklat ett s.k. kosmiskt hjärnutvecklingsprogram (Cosmic Brain Development Program) enligt CelesteMetoden® som ger varje individ, oberoende av politisk eller religiös trosuppfattning, kön eller ålder, möjlighet att avprogramera alla de datavirus, databuggar som finns lagrade i vårt undermedvetna datafält, vilka utgör orsaksammanhanget bakom varje problem och lidande av olika slag.

Vi behöver endast ägna ca 30-60 minuter dagligen åt vårt kosmiska hjärnprogram för att aktivera ”corpus pinealis plexus”, epifysen i pannregionen, dvs. dra tillbaka vår uppmärksamhet från de fem lägre, nedanför pannan belägna medvetenhets- (sinnes) centra. Genom att fokusera i pannregionen, ovanför ögonbrynet, och därigenom ladda ut alla negativa egenskaper från vårt undermedvetna databank når vi ett högre kvalitativt multidimensionellt kosmiskt kvantmedvetande.

Endast på detta sätt kan vi avlägsna våra lägre kvalitativa tankar, känslor, egenskaper, vilka finns lagrade i DNA,s informationsstruktur och som hindrar oss att nå syftet, målet med vår mänskliga (kosmiska) utveckling.

Vårt medvetande styrs av fem högre och fem lägre sinnens (medvetenhets) centra, s.k. energivortex eller ”chakras”.

evolution_av_manniskan

Initiering 5 inloggningskoder. Absoluta medvetandet. Själens kommunikation med första källan. 0-punktsenergi (vakuumenergi).

Återförening. Universella medvetandet. Sinnets inflytande över själen. Själens kommunikation med 2:a källan. Elektromagnetisk energi (rörelseenergi).

Atd-cleansing program® dagsmedvetandet – intellektet. Urladdning av negativa tankar och känslor, s.k. databuggar eller virus från det undermedvetna fältet.

Egots tre lägre kvalitativa informations- och medvetenhetscentra är kopplade till det undermedvetna datafältet där alla våra negativa erfarenheter, egenskaper finns lagrade, vilka förorsakar rädslor, oro, stress, mentala, emotionella och biokemiska (sjukdomsrelaterade) problem av olika slag.

Egots tre mellersta (solarplexus, hjärta, hals) kvalitativa informations- och medvetenhetscentra är kopplade till det undermedvetnas mellersta kvalitativa del. Här finns våra kvalitativa egenskaper lagrade.

De fem lägre medvetenhetscentra har uteslutande samband med sinnevärlden, den explicita ordningen, det utvikta universumet med dess myriader av skapelseformer.

Det sjätte sinnescentrat, medvetandecentrat, epifysen, utgör förbindelselänken, bron mellan den explicita ordningen, det utvikta, det till sinnet relaterade universumet och den implicita ordningen, det invikta ”virtuella” (andliga) universumet.

De tre lägre sinnescentra (medvetenhets centra) binder oss till materien, formens lägre kvalitativa egenskaper och styr fortplantning, känsloaktivitet och materiellt tänkande.

Större delen av vår civilisation har sin tankeverksamhet fokuserad i dessa tre lägre kvalitativa sinnescentra, medvetenhetscentra, vilket vi är omedveten om. Här har vi även våra ödesegenskaper (karma) ackumulerad, vilka bidrar till vårt nuvarande öde både på gott och ont.

Människan som fröatom, själsatom, själsväsen, andligt medvetet väsen benämns som ”han” och inte som ”hon”, som är brukligt inom intellektualismen.

Själen, själsatomen är en projektion av den implicita (omanifesterade) ordningen, invikta universumet, den virtuella positiva primärkraften, den eviga – oändliga energiocenanen av information (medvetenhet) som kallas för Gud.

Sinnet, intellektet står för den explicita ordningen, det utvikta universumet, den negativa sinneskraften, materiella kraften, Luciferkraften, materien, formen och benämns som hon.

Man får skilja medvetandet från formen (höljet), dvs. mjukvaran (software) från hårdvaran (hardware). Den mänskliga formen, höljet hör till sinnevärlden och benämns som ”HON”. Själen, människan, medvetandet hör till den virtuella, andliga världen och benämns som ”HAN”. Dessa två polariteter har ingenting med könsindelning att göra. Det har med primärenergins positiva och negativa egenskaper att göra.

210_aic_medvetenhetscentra

Människor, vars medvetande fokuseras i de två lägsta sinnescentra (energi- och medvetenhetscentra) nedanför solarplexuscentrat, är uteslutande materiella, egocentriska ur känslo- och medvetenhetssynpunkt.

I nedan beskrivna energicentra 1-3 kan vi finna förklaringen till lägre kvalitativt känslotänkande och känslovilja, vilket orsakar våld (krig, destruktivitet), hat, fåfänga, avundsjuka, maktbegär, kritiklystnad, egoism av olika slag, dvs. människor som enbart tänker på sig själva och sina materiella intressen, utan att ta hänsyn till andra.

1. Elementet Jord

• Trygghet, livsvilja, materiell gruppmedvetenhet
• Flykt, kamp, försvar
• Den instinktiva reptilhjärnan styr
• Instinktiv medvetenhet
• Omedveten medvetenhet
• Eliminering av slaggprodukter
• Djurens högsta medvetenhetsnivå
• Människans lägsta medvetenhetsnivå
• Fysisk funktion: binjurar – könskörtlar

2. Elementet Vatten

• Fysiska behov
• Fortplantning
• Njutningar
• Kreativitet
• Sexualitet
• Materialism
• Missbruk
• Egofixering
• Fysisk funktion: urinvägar, fortplantningsorgan – könshormon

3. Elementet Eld

• Emotionella hjärnan
• Makt genom manipulation
• Kontrollbehov över andra
• Självkontroll (dålig eller bra)
• Jaget, personligheten
• Omsorg, empati
• Spegeln, skiljelinjen mellan de övre och lägre kosmiska energinivåerna
• Fysisk funktion: mage, solarplexus, bukspottkörtel

När människans medvetande befinner sig i de tre högre dvs. 4-6 medvetenhetscentra, sinnescentra och inte sänker sig lägre än till cardia plexus (hjärtcentrat), då har människan påbörjat sin evolution, sin kosmiska utveckling mot en högre kvalitativ medvetenhetsnivå. Dessa energicentra influerar med följande egenskaper.

4. Elementet Luft

• Medkänsla
• Ovillkorlig kärlek
• Givandet
• Accepterandet
• Vändpunkten mellan de tre lägre medvetenhetsnivåerna (materiella tryggheten) och de tre högre medvetenhetsnivåerna (kreativ förmåga, intuitivt vetande, andlighet)
• Här vänder människan sin uppmärksamhet mot ”högre kvalitativt vetande”
• Fysisk funktion: hjärta, tymuskörteln

5. Elementet Eter I

• Kreativ energi
• Skaparförmåga
• Självförverkligande
• Kommunikation
• Fysisk funktion: hals, sköldkörtel – thyroxin, hormonfunktion

6. Elementet Eter II

• Insikt
• Intuitivt vetande
• Oegoistiskt tänkande och handlande
• Direkt kunskap från Själen via intuitionen
• Kontrollerad medvetenhet
• Fysisk funktion: hypofys – melatonin – hormonfunktion

183_aic_meditation

När människans medvetande, tankeverksamhet ständigt är fokuserad (koncentrerad) i epifysen, då har människan uppnått en femdimensionell kosmisk kvantmedvetenhet – en universell medvetenhet och en fullständig balans mellan sinnet, intellektet och själen, intuitionen.

Människor, vars medvetande fokuseras i de två lägsta sinnescentra (medvetenhetscentra) är uteslutande materiellt inriktade, egocentriska ur känslo- och medvetenhetssynpunkt. Deras handlingar styrs omedvetet, instinktivt och egoistiskt. Deras uppfattningar, känslor och beslut bygger fortfarande på vad andra tycker och tänker. De har svårt att fatta egna beslut. Om de gör det blir resultatet egocentriskt och självändamålsinriktad.

Om sådana människor innehar högre befattningar i ett samhälle, företag, politik, religion mm, då blir resultatet oidipalt, nihilistiskt, dvs. självändamålsinriktat, destruktivt, nedbrytande.

Här kan vi finna materialister, egoister, maktutövare, psykopater m.fl. som gör vad som helst för att nå sitt syfte även om det sker på andra människors och på naturens bekostnad. Dessa människor rannsakar sällan sig själva utan tror att alla andra har dessa egenskaper.

7. Element Eter III

• Reflekterar individens andliga/virtuella medvetenhet
• Orsaken bakom skapelsen
• Meningen med livet
• Fröatomens, Själsatomens, Själens (högre Jagets) kontroll över Sinnet (lägre jaget)
• Fysisk funktion: Hypotalamus, hypofysen, epifysen, hormonfunktion

Människor som däremot har nått en högre kvalitativ medvetenhet ur kosmisk synpunkt och vars medvetande befinner sig i de fyra högre energicentra, medvetenhetscentra i den bioelektriska kroppen, har påbörjat utvecklandet av en individualitet och ett universellt tänkande. De tar hänsyn till sin nästa, tjänar sina medmänniskor, hjälper behövande och är inte enbart intresserade av sig själva och sina egna framgångar, utan hjälper även andra till att nå sådana.
För att människan och samhället skall utvecklas till det bättre och inte stagnera i sin kosmiska (evolutionära) utvecklingsprocess, är det viktigt att människan ägnar mer tid åt sin inre utveckling och inte enbart koncentrerar sin medvetenhet på det yttre, materiella, förgängliga i tillvaron.

Ökad medvetenhet resulterar i ökad förståelse av kosmos lagar och manifestationer.

Epifysen, tallkottskörteln är det instrument som används vid kommunikation mellan individer och dimensioner. Denna kommunikation sker oftast omedvetet hos normalindividen. Hos högre utvecklade intelligenser sker det medvetet. Sådana begrepp som ESP (översinnlig varseblivning), dvs. övernaturligt, utomsinnligt existerar inte. Allting kan förklaras kosmiskt vetenskapligt. Det som människan betraktar som övernaturligt, transcendentalt, eller de upplevelser som människan sorterar under s.k. parapsykologiska fenomen, är relaterade till individens begränsade medvetenhet. Därför är denna förmåga begränsad när det gäller att kunna tolka okända fenomen relaterade till andra dimensioner eller existensplan.

Vårt kosmiska hjärnprogram innefattar en teoretisk och en praktisk del. Därigenom kan vi synkronisera vår dagsmedvetna och icke-dagsmedvetna del av hjärnans, hjärndatorns kapacitet och nå en fullständig balans, harmoni. Därigenom förändras vår nuvarande medvetenhetsnivå och därmed våra beslut.
Endast genom en sådan utvecklingsprocess kan människan i ett tidigt stadium överskåda effekten av sina tilltänkta handlingar och beslutsfattningar och därmed undvika att begå ständiga misstag, vilket skapar nya problem.

Genom denna process kommer människan att kunna styra, kontrollera sina lägre kvalitativa känslor och tankar, och därmed neutralisera sådana egenskaper som rädsla, oro, otålighet, missnöjdsamhet, aggressivitet, irritation, besvikelse, ledsamhet, fåfänga, maktbegär, habegär, hat, avundsjuka, egoism etc.
Dessa egenskaper är virus, databuggar i den mänskliga hjärnan, hjärndatorns program och utgör ett direkt hinder för lycka, harmoni, välbefinnande, vidareutveckling, och en varaktig fred mellan individer, raser och nationer.

Den nuvarande s.k. parlamentariska demokratin kan inte förändra världen, samhället till det bättre, utom på det materiella planet och då endast för få. Detta eftersom den parlamentariska demokratin är av nihilistisk och oidipal karaktär. Den bidrar endast till en dekosmisationsprocess, dvs. till minskad kosmisk medvetenhet, andlighet och till ökad materialism, vilket förr eller senare leder till total stagnation av människans och samhällets utveckling. Endast genom en kosmisk dynamisk process kan människan frigöra sig från barbarstadiet (dräparprincipen) och uppnå en högre kvalitativ kosmisk medvetenhet och därigenom fred på jorden.

Andlighet är inte detsamma som “religiositet”. Andlighet är en kosmisk dynamisk process. Denna process resulterar i en kosmisk medvetenhet. Den sker inom varje människa och har ingenting med religiositet, sekterism eller med idoldyrkan att göra.

Andlighet bygger på gudsförverkligande genom självförverkligande vilket i alla tider har hävdats inom Gnosticismen.

Genom att vi lär oss att inordna oss under kosmos lagar, blir vi en större del av den kosmiska kraften som vi kallar för Gud, som besjälar och upprätthåller alla former, från den minsta atom till den största galax. Därmed blir människan ett med skaparkraften, den implicita ordningen, det invikta universumet, Gud.

Läs del 7: Gud är Transcendentalt Ljud och Ljus

Del 1: Sandor A Markus Självbiografi
Del 2: Enarens Framträdande i Norden
Del 3: Som du sår får du skörda
Del 4: Min resa till Ecuador
Del 5: Min Initiering av Maharaj Charan Singh Ji
Del 6: Jag uppnådde flerdimensionellt transcendentalt tillstånd
Del 7: Gud är Transcendentalt Ljud och Ljus

Postad: 2012-03-06   Senaste översyn: 2013-03-08

Lämna ett svar