Breaking News

Det är dags att reformera den kristna kyrkan

solsken

Religion skulle ha varit människans rättesnöre i livet men har misslyckats med att förena människan med sin Skapare, Gud eller Kristusmedvetandet inom sig själv. Istället har man skapat en föreställning om Kristus genom en Jesusgestalt. Detta har bidragit till splittring, krig och misär mellan olika trosföreställningar och människor. (Bilden är lånad från positivityworks)

Den Romersk Katolska kyrkan och den Lutheranska kyrkans världsuppfattning och Gudsbegrepp bygger på en fabricerad Gudstro. En föreställning om en “Jesus“-gestalt som har blivit dömd av Pontius Pilatus, en romersk prefekt och ståthållare under Kejsare Tiberius regeringstid, uppspikad på en träkors och därigenom har påtagit sig mänsklighetens synder. Endast genom denna Jesus gestalt skulle människan få syndernas förlåtelse och komma till paradiset (himmelriket) oberoende av dennes gärningar. Annars skulle människan hamna i helvetet. En sådan ”Jesus” har aldrig funnits.

Gnostiken är den enda väg som kan hjälpa nutidsmänniskan att finna sin sanna identitet, sin själs andliga kvalité. Gnostiken är den Nya Tidsålderns filosofi, religion och vetenskap. Den har ingen trosformulering om Gud. Gnostiken bygger uteslutande på vetskap, kunskap, insikt om människans sanna natur och dess relation till världsalltet.

De sanna Gnostikerna fanns långt innan den kristna religionens tillkomst. Gnostiken tror inte på Gud som en personlighet utanför människan själv. Gnostiken vet att Gud är allestädes närvarande. Gud finns inom alla skapelseformer. Gud är själva livet.

Gnostiken blev först känd via Markus Johannes (Marc-ion), Valentinos, Johannes m.fl. under 100–200-talet, vilka var föregångare till dagens Kristendom. Tack vare Paulus medverkan fick Gnosticismen spridning, vilken sedan förbjöds och förvanskades av en maktlysten elit, ett prästerskap som utsåg sig själv till Guds sändebud, Guds företrädare på jorden.

Gnosticismen bygger på vetskap, (vetenskap) genom självförverkligande framför blind tro och idoldyrkan.

Gnostikernas esoteriska lära handlar om Kristuskraften, “Kristus” som “Världssjälen” och “Jesus” som den “Individuella Själen“, vilket har bokstavstolkats, förvanskats och missbrukats av en sinnesinfluerad maktelit inom det Romersk Katolska och det Lutheranska prästerskapet. Detta är kyrka som har torterat, mördat och förföljt människor i Guds och Kristi namn.

Även idag, när större delen av mänskligheten är läs- och skrivkunnig, vägrar både den katolska och lutheranska kyrkan att erkänna sitt misstag och ändra riktning, genom att erkänna Gnosticismen som den sanna vetenskapen (vetskapen) bakom den Kristna tron. De predikar enighet men verkar samtidigt för splittring.

Skandaler inom både den Katolska liksom Lutheranska kyrkan visar att ytterst få av företrädarna inom kyrkan följer Kristus ord – varken i tro eller i handling.

Kyrkan har under de 2000 år som den har existerat eftersträvat fullkomlig makt och ekonomisk vinning. Den har förföljt, torterat, bränt på bål och uteslutit sådana som har kritiserat dess handlingssätt. Den har tjänat Mammon istället för Gud.

Det finns idag ca 80 miljoner döpta katoliker i USA. Sex av nio domare i högsta domstolen är katoliker. Ca 31 % av kongressledamöterna i USA är katoliker. En gallupundersökning som gjordes under våren 2015 visar att 59 % av det amerikanska folket sympatiserar med påven. Detta betyder att större delen av det amerikanska folket ger sitt tycke åt de åsikter som påven och den katolska kyrkan står för. Detta visar den okunskap, omedvetenhet som människan fortfarande är utrustad med.

Som ytterligare bevis för Gnostiken, nämner Enaren (Unifier) den svenska författaren Roger Viklunds bok: Den Jesus som aldrig funnits. Detta är en kritisk granskning av Bibelns Jesus och Kristendomens uppkomst, publicerad år 2005, 2008, utgiven av bokförlaget Vimi.

Den Lutheranska (Protestantiska) kyrkan i Sverige är den rikaste kyrka i världen. Den har en förmögenhet som motsvarar ca 40 miljarder SEK. Ca 6,5 miljoner människor som är födda i Sverige betalar mellan 1-2 % skatt till Svenska kyrkan årligen. Detta motsvarar ca 13-15 miljarder SEK. Utöver detta erhåller den Svenska kyrkan ca 460 miljoner SEK årligen från Svenska staten för underhåll av kyrkobyggnader. Detta oavsett att den Svenska kyrkan är skild från den Svenska Staten sedan år 2000.

Annika Borg, Teologie doktor, skribent och präst i Svenska kyrkan efterlyser två saker:

En ny Kyrkoledning och en ny Reformering av Kyrkan.

//Enaren (Unifier)

Bli Medlem!

 

Lämna ett svar