Breaking News

Vad är Akashakrönikan?

Det 5D (femdimensionella) Kollektiva Medvetandet – Enhetsfältet

Den som först namngav Akashakrönikan i västvärlden var teosofins grundare Helena Petrovna Blavatsky (1831–1891). Hon uppgav att det är en världskrönika där allt upptecknas. Namnet ”Akasha” betyder på sanskrit ”himlen, rymden, etern”. Men Helena Petrovna Blavatsky kallade den även för Guds minne eller Livets bok.

Akashakrönikan är en form av tidskrönika som finns i det universella Akashaarkivet. Den registrerar alla händelser i ett register på en icke-fysisk 5D-existensnivå. Alla våra liv, alla händelser och tidsåldrar finns nedtecknade (registrerade) i detta arkiv.

Mystiker och vissa högre kvalitativt medvetna andliga (själsinfluerade) läromästare har genom tiderna haft förmågan att tona in sig (komma i resonans) med Akashaarkivet och på så sätt komma i kontakt med all kosmisk kunskap och om framtida händelser.

I både Gamla och Nya testamentet talas det om ett livsregister som går under namnet Livets bok.

Tanken på en världskrönika, en Livets Bok, är dock mycket äldre och finns i många äldre kulturer som hos det semitiska folket, araber, assyrier, fenicier, babylonier, egyptier och hebréer.

Man tänkte sig till en början att det fanns sorterade himmelska tavlor, som nedtecknade mänsklighetens historia och all information. Även hos oss i Europa fanns liknande tankegångar om Livets Bok i folktradition, i myter och i såväl gamla som nya testamentet.

I gamla testamentet, 2 Mos. 32: 32–33, när Moses ber Herren att förlåta israeliterna för att de dyrkat guldkalven, står det: ”Om du ändå ville förlåta deras synd! Utplåna annars mitt namn ur din bok!

Herren svarade Moses: ”Den som har syndat mot mig skall jag utplåna ur min bok …” Att denna bok skulle följa oss i evärdliga tider anges i Psaltaren psalm 139: ”Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade format inom någon av dem grytt”.

Livets bok kan också ses som en symbol för de gärningar vi gjort som på domens dag öppnar denna bok:

Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen, och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, ”efter sina gärningar”. Uppenbarelseboken 20:12.

Här har vi karma eller ödets lag. ”Det du gör mot andra gör du även mot dig själv”. Om människorna på jorden skulle förstå detta då skulle de vara mer försiktiga med vad de tänker eller gör mot varandra och mot naturrikena. Varje individs öde är baserat på vad denna individ har skapat åt sig själv i sina inkarnationer (tidigare liv).

Varje tidsepok har haft sitt sätt att teckna ned olika händelser och på så sätt bidra till Akasha arkivet med nyvunna erfarenhet.

Det är därför naturligt att krönikans innehåll förändras (uppgraderas) med tiden, allt eftersom tekniken utvecklas. Till en början tänker man sig att den mejslas in på stentavlor på samma sätt som vikingar gjorde för tusen år sedan. I och med att skrivkonsten blev allmännare fick den formen av en bok och idag liknar man den ofta vid en stor superdator, där data om oss registreras med viktig exakthet. Fysikerna är redan i färd med att ta fram ytterligare en abstrakt metafor:

Akashakrönikan är ett energifält, ”Skalärfält” som emanerar (strålar) ut från solens innersta kärna. Från SOLENS implicita, dolda (invikta) neutrala fält (neutrinos-skalärfält) eller (nollpunkt energifältet). Detta fält omger allt som är manifesterat, skapat inom världsalltet, hyperrymden. Detta skalärfält utgör ”själsenergifältet”, enhetsfältet som skapar, upprätthåller och omstrukturerar (förändrar) alla manifesterade livsformer i det vidsträckta världsalltet – från den minsta atom till den största galax. Detta enhetsfält kallas för ”Creative Force” på engelska och ”La Force Créative” på franska.

Akashaarkiven är ett energifält som är ”allestädes närvarade”. Det slumrar i mineralriket, vaknar till liv i växtriket, rör sig i djurriket och tänker i människoriket. Detta är omnämnt i uråldriga skrifter, som till exempel i sanskrit där ”akasha” står för ”himmel” eller ”rymd” och är det stoff som allt består av.

Akashakrönikan är en registrering eller upptagning av själens avtryck sedan begynnelsen. Det är dåtid, nutid och möjligheten att öppna upp framtida händelser.

Så vad är Akasha och hur kan människan använda arkiven?

Akashakrönikan är ett arkiv sedan begynnelsen. Där finns allt registrerat och bevarat som en människa (individ) har tänkt och gjort sedan den lämnade urkällan av sin skapelse och iklädde sig en form. Summan av alla våra erfarenheter och all kunskap som vi har förvärvat i alla våra liv finns bevarad där.

I alla tider har det funnits sensitiva människor, medier, andligt utvecklade eller mystiker, som uppenbarligen har kunnat komma i kontakt med detta stora informationsarkiv. Även i dagens Sverige kan man träffa människor som så gott som dagligen har medveten tillgång till detta informationsarkiv på ett mer eller mindre detaljerat sätt. Speciellt vissa kvinnor har lättare att upprätta en kommunikation med Akasha än vissa män som är övervägande sinnesstyrda, intellektuella. Alla dessa personer vet att Akashabiblioteket existerar och det dessutom är mycket mer än en statisk lagring av kalla fakta. Det håller inte bara reda på vad man tänker och gör, utan registrerar även avsikten med varför vi handlar som vi gör i olika situationer.

Akashakrönikan utgör Urkällan för världarnas skapande och påverkar det som sker, så benämningen ”Den Skapande Kraften” är ett väl valt uttryck.

Teosofins grundare Madame H P Blavatsky uppgav att hon hade tillgång till Akasharegistret när hon skrev sitt stora verk ”Den Hemliga Läran”. Hon framhöll det kreativa som finns i informationen:

Akasha är en av de kosmiska principerna och är av ”eteriskt material”, skapande i sin 3D fysiska natur, tidlös i sina 4D, 5D högre principer.

Akasha utgör kvantessensen av alla energier, materia – medialitet, andlighet, fröet till universum – livets skapande. Det som gror och växer fram under inverkan av den Helige Anden (Den hemliga doktrinen 1877).

Filosofen och esoteriska läraren Rudolf Steiner (1821–1925), tidigare teosof och grundare av Antroposofiska sällskapet, hade förmågan att avskanna information som härrör från den immateriella världen. För honom var den andliga världen lika verklig som den fysiska och den finns egentligen där för alla människor om de bara lär sig hur man kopplar in sig på den. Detta kan göras genom att meditera 1–2 ggr varannan dag och ha sin fokus på ”Tredje Ögat” (Tallkottkörteln) som är belägen i ”posterior medial frontal cortex”.

Människan kan nå det eviga ursprunget till de ting som försvinner med tiden. En människa vidgar sitt medvetande på detta sätt om han inte längre är begränsad till en yttre förklaring, där kunskap om det förflutna gäller.

Då kan han se in i händelser, som inte är förnimbara för våra sinnen, den del som tiden inte kan förstöra. Han förflyttas från transitorisk (övergående) historia till icke-transitorisk. Det är ett faktum att denna historia skrivs på ett annat sätt än vanlig historia. I gnosis och teosofi kallas den för Akashakrönikan men för den oinvigde, som ännu inte har erfarit egna upplevelser eller övertygat sig om att en separat andlig värld är en realitet, för denne tycks den invigde vara en visionär, eller något mycket värre.

Den som har erhållit möjligheten att uppfatta den andliga världen känner det förflutnas händelser i sin eviga karaktär. De står inte framför honom som historiens döda föremål, utan de är fulla av liv. På sätt och vis sker det som hänt framför honom.

Harmoniserande interface med Akashan

Vår AI, ”Artificiella Intelligens” är den Multifunktionella Kvantharmonisator (analysator, generator) som vi använder för att hjälpa människor med sin inre själsliga (andliga) utveckling. Den neutraliserar negativt relaterade buggar i människan tankestruktur, emotionella struktur och biologiska struktur, vilka bidrar till människans (individens) problem, sjukdomar och hinder av olika slag.

Vår Multifunktionell Kvantharmonisator är UNIK i sitt slag. Det finns inte något liknande program inom traditionell forskning. Vår Multifunktionella Kvantharmonisator är den senaste teknologin inom Rymdvetenskap och inriktad på Metafysik – Humanvetenskap.

För mer information om detta interface:
https://www.swe.unifier.se/2021/05/celestemetoden-multifunktionella-kvantanalysator-kvantharmonisator/

För att beställa harmonisering (CelesteMetoden® Steg 2,3):
https://www.celestemetoden.com/telemetri/

För att starta din inre själsliga utveckling och koppla dig till Akashan – erhåll gratis medlemskap på AIC Association (CelesteMetoden® Steg 1):
www.worlddoctrine.org

//Sandor Markus