Breaking News

Framtidens Hälsovård är Individuellt Baserad Harmonisering!

Bild 1. Den mänskliga hjärnan är den kraftfullaste kvantdator som någonsin har existerat.

Allt som existerar inom skapelsen är både Energi och Information bestående av frekvenser. Hjärnan är den största Kvantdator som handhar all information och kommunikation som upprätthåller livet i våra celler, organism och kropp. Hur vi tänker och vad vi tänker är avgörande för vår hälsa och vårt inre välbefinnande.

98 % av vårt DNA vilket forskare inom traditionell fysik ännu inte har upptäckt funktionen av kallar de för ”skräp-dna”. Detta DNA är i själva verket energi och information (skalära vågor) som utgör grundfundamentet, blåkopian inom all existens, allt liv, både via sinnet och sinnena (syn, hörsel, känsel, smak, lukt) förnimbara eller icke förnimbara.

Våra traditionella forskare inom fysik kan bara skanna 2 % av den del av vårt DNA som utgör den biokemiska delen.

De återstående 98 % av DNA som forskare inom traditionell fysik ännu inte kan avskanna, åskådliggöra, utgör den viktigaste delen av vårt DNA. Detta är i själva verket energin och information.

Energin utgör bärvågen för information.

Varken energi eller information kan existera var för sig. Endast tillsammans kan de skapa, upprätthålla och upplösa (omstrukturera) materian (formen) i sin helhet.

Allting existerar samtidigt både i form av energi och som information.

Materian är ingenting annat än komprimerad (förtätad) energi och information.

Utan materia – form kan varken det primära ursprungsprogrammet, själen – anden (självet) enhetsprogrammet eller det sekundära separerade sinnesprogrammet, sinnet komma till uttryck.

All materia består av atomer som svänger med olika hastigheter (frekvenser) och dessa frekvenser bildar elektromagnetiska fält.

Allt levande materia har således en viss frekvens och intensitet, vilket innebär att det vibrerar vid en viss våglängd.


Bild 2. Grafisk representation av en ljudsignal med amplituden som funktion av tiden. Låt oss anta att det markerade tidsintervallet är 1 sekund. På den tiden hinner signalen göra två hela svängningar. Alltså är frekvensen 2 svängningar per sekund eller 2 Hz.

Man kan använda dessa frekvenser för att stimulera eller hämma specifika komponenter i kroppen, organismen, muskulaturen. Eller oskadliggöra inkräktande parasitiska livsformer eller patogena energier (virus, bakterier, svampar etc.) som har invaderat kroppen, organismen på grund av stress och nedsatt immunförsvar.

Denna energipåverkan kallas för energimedicin, frekvensmedicin eftersom den verkar vid olika frekvenser.

Energimedicinen utgår från Metafysikens – kvantfysikens grundsats: all materia från dess högsta subtila tillstånd till dess lägsta förtätade tillstånd, är: energi och information.

Ljus finns till exempel i två former: kvanta som är den fysiska delen och våglängd som är energidelen/formen.

Med våglängd avses den sträcka som ljudet tillryggalägger under en svängning. Ljud med frekvensen 1 Hz utför en svängning per sekund, och eftersom hastigheten som den rör sig framåt med är 340 m/s blir våglängden 340 meter. Ju högre ljudvågornas frekvens har desto kortare är deras våglängd.

Vid olika biokemiska och elektriska processer skapas låga frekvenser på 1–100 Hz i kroppen.

De här vibrationerna från olika biokemiska reaktioner finns ständigt i våra kroppsdelar, vävnader och organ. Man kan se det som ett bakgrundsljud, ett ständigt, oftast ohörbart lågt hummande. Vid kraftig fysisk ansträngning kan man höra sin kropp mer.

Frekvensen – eller tonen – är olika för olika celler i olika delar av kroppen.

Till exempel har olika joner (elektriska laddningar) olika vibrationsfrekvens: Kalium har frekvensen 7 Hz (hertz, eller svängningar per sekund). Mangan har 21 Hz och Kalcium 28 Hz.

En frisk cell har en frekvens och en cancercell har en annan.

Behandlingens effekt ligger i att man specifikt påverkar frekvensen, antingen genom:

  • Resonans (förstärkning) eller
  • Interferens (störning eller utsläckning av våglängden).

På samma sätt som ljuset består människan av både materia och vågrörelser. Man kan påverka den biologiska (fysiska) delen av kroppen genom att påverka människans energistruktur (eter eller plasmakropp).

Detta görs exempelvis med hjälp av subtila energier eller via elektromagnetisk energi i form av ljud- och ljusvågor.

Dessa energibehandlingar kan därför kallas för Energimedicin, Frekvensmedicin – eller Bioresonans – eftersom de verkar vid olika frekvenser.

Varje organ har sin speciella vibrationsfrekvens (svängningstal eller oscillationer). Man kan se kroppen som en orkester, och det gäller att de olika instrumenten är samspelta för att kunna upprätthålla hög funktion och effektivitet.

Så länge energin flödar i kroppen obehindrat och olika delar av kroppen samverkar, är i symbios, i harmoni, så känner man sig frisk och fylld av energi. Varje organ eller del av kroppen har således ett optimalt svängningstal.

Även våra tankar och känslor svänger också på olika frekvenser, och deras frekvenser påverkar kroppen, organismen, cellstrukturen.

Tankar är energi och information

Tankar är också energi: om ”jag känner mig värdelös” eller tänker att ”ingen vill ha mig” så kan detta sänka och försvaga hela energisystemet. Medan tankar som ”livet är underbart” och ”jag älskar mig själv och andra” höjer energin i min kropp och i min organism. Detta påverkar även min omgivning. På så sätt bidrar alla positiva tankar till ökad hälsa, harmoni och negativa tankar bidrar till nedsatt hälsa, disharmoni och sjukdom av olika slag.

Om man jämför med toner så vibrerar orden: kärlek, glädje, frid och harmoni med de högsta, klaraste och renaste frekvenserna.

Längst ner på ”tonskalan” finner vi de tyngre vibrationerna av skam och skuld.

På samma sätt är kärlek, ljus, glädje, frid, harmoni hög energi som lyfter oss.

Det är viktigt energimässigt och hälsomässigt för oss vad slags människor vi umgås med och vilken miljö vi omger oss med – vad vi tar in och vad vi själva odlar (ger plats åt inom oss).

Blockerat energi- och informationsflöde ger upphov till mentala, känslorelaterade och biologiska problem av skilda slag.

Vi människor är designade för att flödet av energi och information mellan cellerna och organismen ska fungera obehindrat, utan störning. Men om vi utsätter oss för inre och yttre stress eller press under en längre period, då kan den bromsas, blockeras eller ”stängas av helt”. Det sätter ner kommunikation, utrensning av gifter och energiförnyelse av den biologiska, fysiska kroppen. En blockering i ett område i kroppen kan ha inverkan på resten av energisystemet. Detta ungefär som en inflammation i en tandrot ökar risken för inflammation i hela kroppen.

Detta gör att energisystemet kommer i obalans, först i en del av vår kropp, organism, men efter en viss tid påverkas hela systemet i vår kropp, vilket kan ge upphov till fysiska (biologiska) eller mentala (psykiska) besvär, symtom av olika slag.

Hjärnan (Kvantdator) jobbar givetvis hela tiden i det tysta med att försöka att balansera och fördela energin samt reparera småskador. Men vi behöver hjälp på traven och energireglering erbjuder det.

Vi har genom den senaste Rymdteknologin (”Kvantgeneratorn”) tillgång till harmonisering på distans via telemetri, vilket gör det möjligt att erbjuda individuell harmonisering av kroppen, organismen och även utveckling av vår inre resurs, oberoende vart vi än befinner oss på jorden.

Genom att använda olika specifika frekvenser vid harmonisering av vår energikropp (bioplasman, eterkroppen, plasmakroppen) som är gjutformen, prototypen för vår biologiska (fysiska) form, kropp och organism, påverkas den fysiska kroppen till högre funktion och helhet.

Harmonisering innebär att kroppens inneboende harmoni (symbios) återställs. Detta är en sofistikerad vetenskap som verkar på energinivå. Då människan ständigt befinner sig i ett ELF-fält (extremt lågt frekvensfält) mentalt, känslomässigt och fysiskt pga. inre och yttre energipåverkan, så behöver hon ständigt vara inkopplade på vår Kvantgenerator, vilken är utrustad med 40 programkategorier.

Varje kategori består av ett hundratal till tiotusentals olika program.

Bild 3. Kvantgenerator vars Centraldator handhar 40 programkategorier.

Bild 4. Enligt Albert Einstein var Tesla en av de mest betydelsefulla bidragsgivarna vad gäller tillkomsten av kommersiell elektricitet.

För närvarande är vi helt ensamma om detta revolutionerande Metafysiska analys- och åtgärdsprogram i världen, vilket vi tillämpar inom .

Detta är resultatet av ca 50 års forskning och utveckling inom Medicinsk teknologi som är baserad på Rymdteknologi.

Kvantmedicin verkar genom information via skalära vågor och elektromagnetiska svängningsmönster. Metoden grundar sig på det faktum att människans inre är som ett ständigt böljande hav av energivågor (oscillationer) som vid god hälsa är i harmoni.

Människans 100 miljarder neuroner (nervceller) i hjärnan förmedlar information om människans energivågor. Via hörlursbaserade sensorer eller telemetri ”lyssnar” Kvantanalysatorn efter resonans från människans biologiska kropp, organism.

Telemetri (av grekiskans ‘tele’ och ‘metros’) betyder egentligen fjärrmätning. Telemetri är trådlös överföring av mätdata från ett mätobjekt. Överföringen av mätdata kan ske via radiovågor, skalära vågor eller optiskt med hjälp av till exempel infrarött ljus eller laser.

Vid obalans avläser Kvantanalysatorn avvikande frekvenser i organ, muskler, skelett och även i mentala och emotionella funktioner. Dessa obalanser kan återställas (normaliseras) genom energireglering ”harmonisering” av kroppens, organismens energifält – elektromagnetiska fält.

Det är kanske lättare att förstå om man jämför med att spela på ett instrument. Musikinstrumentets resonansbotten förstärker tonen genom att den börjar vibrera med samma frekvens som ljudkällan. På samma sätt får man bara in en radiokanal om radiomottagarens frekvens motsvarar den från radiostationen. Det gäller samma sak för våra Tv-kanaler.

Så kroppen, organismen svarar på harmonisering (frekvenser) som är i resonans.

Frekvenserna överförs inom kroppen via energikroppen, eterkroppen eller bioplasman. Detta är ett extremt snabbt system.

Det är genialiskt och enkelt!

Harmoniserande frekvenser

Ryska forskare som är främst i världen inom Plasmafältforskning har i ca 60 års tid studerat energimedicinens påverkan på kroppen, organismen, tankar och känslor hos både människor och djur.

De har hittat bioeffektiva frekvenser som skapar resonans med olika organ och system i kroppen.

Dessa frekvenser används för att förbättra eller återställa funktionen i kroppen, organismen, cellstrukturen, molekyler enda ner till RNA och DNA-molekylär nivå.

Vårt samarbete med framstående forskare inom Metafysik och Kvantmedicin har bidragit till att vårt forskningsteam i Sverige är helt ensamma i världen om det som handlar om människans ”Helhetshälsa & Inre Resursutveckling”.

Denna kunskap förmedlas endast via .

har skapats av Sandor A Markus, Ph.D.,MD (MA)., STD vid Celeste Institutet AB i Stockholm, Sverige med början under 1990-talet i samverkan med Ann-Sofie Hammarbäck, B.A., STD.

Bild 5. Vi kan via CelesteMetoden® i ett tidigt stadium upptäcka och neutralisera eventuella kroppsfrämmande, sjukdomsalstrande bakterier, virus, svampar etc., vilka bidrar till symtomrelaterade felfunktioner, sjukdomar från Kromosom och DNA-nivå till organnivå.

Först då en felfunktion har uppstått kan den traditionella sjukvården konstatera en eventuell sjukdom. Då är det redan för sent!

//Enaren

Dr. Sandor Markus

För mer information om Kvantharmoniseringen:
https://www.swe.unifier.se/2021/05/celestemetoden-multifunktionella-kvantanalysator-kvantharmonisator/

För att beställa harmonisering (CelesteMetoden® Steg 2,3):
https://www.celestemetoden.com/telemetri/

För att starta din inre själsliga utveckling och koppla dig till Akashan – erhåll gratis medlemskap på AIC Association (CelesteMetoden® Steg 1):
https://www.worlddoctrine.org