Breaking News

Ni har ansvar för er egen hälsa!

Kära AIC- och Hälsomedlemmar!

Nu när vi har inträtt år 2022 så kommer Covid-19/20/21/22 att fortsätta. Det kommer inte att bli något avbrott än. De som kommer att överleva på jorden är de som tar ansvar för sin egen hälsa och inte tror att sjukvården eller samhället kommer att göra det. Vi har alla bidragit till vår egen hälsosituation som vi befinner oss i oberoende om vi har olika slags kända symtom eller inte. Vi kan inte skylla på politiker som vi själva har valt, CABAL, Illuminati vars råd vi ständigt följer på grund av okunskap, omedvetenhet och ointresse för vårt eget liv och hälsa.

Oberoende vart vi bor på jorden är vi ständigt utsatta för olika slags klimatpåverkan, luftföroreningar, förorenat vatten, mat, oro, rädsla, stress mm. Människokroppen är utsatt 24/7 för all slags inre och yttre påverkan oberoende om vi är medvetna eller omedvetna om dessa olika slags påfrestningar.

Hur tror ni er kropp reagerar på detta?

Genom väderomslag så utsätts kroppen för stora påverkningar på grund av temperaturväxlingar. Den hinner inte anpassa sig innan temperaturen ändras på nytt.

Att ni tillfälligt är symtomfria betyder det inte att ni är friska.

Vissa dagar känner ni er trötta, energisvaga, orkeslösa, likgiltiga och upplever olika slags humörsvängningar på grund av att era celler inte får den energi via näring som de behöver för att ladda sina batterier och ni är mentalt och känslomässigt ostabila.

Vad händer när ni inte laddar era telefoner? Då kan ni inte kommunicera med varandra.

Samma sak händer i er kropp när era celler är tömda på energi och inte kan ladda upp sig eller avgifta sig på grund av bristfällig energitillförsel. Resultat leder till försvagning, förgiftning av organismen, kroppen, nedsatt immunförsvar och angrepp från olika slags mikroorganismer, virus, bakterier, svampar, maskar som inte kan elimineras, oskadliggöras på grund av energisvaghet. Då kan inte era celler kommunicera med varandra. Då kan cellerna inte avgifta sig och resultatet blir cancer och celldöd.

När ni mår emotionellt dåligt, är lätt irriterade, inte tål att höra sanningen, då retar ni upp er på andras beteenden. Då drar ni till er tillfälliga åkommor av olika slag.

Kallar ni detta för friskhetstecken?

Då är ni ganska naiva och har fortfarande inte förstått hur er kropp och organism är funtad, fungerar.

För att inte tala om de som bor i storstäder där miljön är mycket sämre än för dem som bor på landsbygden.

Av denna anledning erbjuder vi er ”Quantum Harmonization” (Kvant-Harmoniserings-Programmet) till en låg kostnad.

Denna typ av Artificiell Intelligens ”AI” som kan hantera alla dessa problem och harmonisera dem över tid finns ännu inte tillverkad utan befinner sig i forsknings- och i prototypstadiet. Vi har omnämnt detta i våra tidigare nyhetsbrev hur Kvant-Harmonisatorn kommunicerar med hjärnans energifält via 5D matrisen, enhetsfältet, Akashan, Solens inre kärna, där allt manifesterat eller icke-manifesterat liv finns inkodat, finns lagrat i form av information.

Denna information använder sig av kvantenergin från solen som attraheras av er hjärna när ni är i resonans med källprogrammet.

Om ni stänger av kommunikationen på grund av sinnets ständiga påverkan, då har hjärnan svårt att ta emot all den information som sänds till den från Kvantdatorn.

Denna typ av Kvantteknologi som kan upprätthålla denna slags kommunikation mellan urkällan och er hjärna är helt ny i världen inom fysiken och helt ny för flertalet av er att fatta eftersom den inte bygger på traditionella biokemiska undersökningar och behandlingar.

Denna typ av teknologi som vi handhar utgör framtidens medicin, ”Kvant-Medicin” (Skalärvågsmedicin). Detta har vi tidigare omnämnt i vår litteratur och på seminarier.

Framtidens läkare behöver blir tekniker, kvantfysiker för att kunna ta hand om de som behöver hjälp med sin hälsa.

Kvant-Harmoniseringen & Kvant-Medvetenhets-Programmet är skalärvågsrelaterat, ”5D- orsakrelaterat” och inte ”3D-symtomrelaterat” som nutidsmänniskans kända analys- och behandlingsformer är, både traditionella och icke-traditionella.

Kvantharmonisatorn skannar orsaken bakom människans, individens mentala, känslorelaterade och biologiska (3D-fysiska) hälsotillstånd; vars orsak är att finna i hennes arv, miljö och sättet som den väljer att leva.

Arvet går inte att påverka. Det hör till våra förflutna liv vars resultat finns inkodat i vårt undermedvetna. Därifrån påverkar det ständigt vårt nuvarande liv som vi upplever som positivt eller negativt.

Miljön vi väljer att leva i påverkas också av vårt undermedvetna. Likaså vårt sätt att leva. Om vi väljer en harmonisk eller disharmonisk miljö, så går den att påverka. Lika så sättet att leva.

Skalärvågor är bärare av energi och information och är de enda vågor som penetrerar all materia och alla former. Utan skalära vågor skulle det inte finnas liv någonstans i universum.

Det finns tre olika typer av vågor:

  1. Elektromagnetiska vågor (Hertz)
  2. Elektriska skalärvågor (Tesla)
  3. Magnetiska skalärvågor (Meyl)

Vår Kvantharmonisator arbetar med Magnetiska longitudinella skalärvågor och kommunicerar med människan, individen på dess eget språk via dess undermedvetna och dagsmedvetna fält.

Quantum Awareness & Quantum Harmonization

Vårt solsystem, vår planet och allt dithörande befinner sig i ett nytt paradigm när det gäller vår framtid av olika typer av terapier och medicineringar.

Med användning av skalära vågor kan effekterna av mediciner, terapier, örtmediciner och homeopatmediciner överföras trådlöst (telemetriskt) med magnetiska skalära vågor som vår Quantum-Harmonisator använder, oavsett avståndet mellan mottagaren och kvantdatorn, med vilken vi är sammankopplad. Detta innebär att vi inte behöver träffa individen (fysiskt) personligen längre för analys och åtgärder i vår forskning. Detta gör att vi kan hålla ner kostnaderna till en acceptabel nivå för våra abonnenter.

Annars skulle den analys som ingår, dvs. fyra analystillfällen för Kvant-Harmoniserings-Programmet kosta 2500 SEK x 4 = 10,000 SEK utöver abonnemangsavgiften som år 2022 är 2500 SEK för Quantum Awareness och 5000 SEK för Quantum Harmonization. Den totala kostnaden är då för fyra analystillfällen och minst fyra Quantum Harmoniseringsjusteringar 7,500 SEK för icke-medlemmar i AIC, för detta forskningsmedlemskap.

Medlemmar i AIC betalar fortsättningsvis utöver sitt ordinarie 1 års medlemskap endast 5000 SEK för Kvant-Harmoniseringsprogrammet där även Quantum Awareness (Kvantmedvetandeprogrammet: Aura-Chakra-Kundalini) ingår.

En fullständig analys av en individs hälsosituation i realtid (nutid) som inkluderar analys enda ner på molekylär DNA, RNA och cellulär nivå och även åtgärd, sker via överföring av skalärvågor, oavsett var vår klient befinner sig i världen på grund av den koordinat som vi har erhållit från den.

Vad är skalärvågsmedicin?

Skalärvågsmedicin är den enda naturliga formen av “läkande helande energi” som återställer vårt DNA och RNA till sitt primära tillstånd. Det finns en betydande skillnad mellan den biomedicinska definitionen av healing som vissa terapeuter åberopar för sina behandlingar, och Quantum healing som utförs via vår ”AI”, vår Artificiella Kvant-Harmonisator.

Skalära vågor emanerar ut från solens kärna, även kallad “Galax-Solens och Solsystems-Solens innersta Kärna”, det dolda, omanifesterade, implicita, neutrala 0-punktsenergifältet i solen.

Enligt Kvantfysikern Prof. Dr-Ing. Konstantin Meyl färdas skalärvågorna 1,5 gånger snabbare än ljusets hastighet.

Enligt Dr. Sandor Markus erfarenhet färdas skalära vågor inte alls. Detta på grund av att hela den manifesterade skapelsen (materian) i olika slags tillstånd befinner sig i en konstant holorörelse. Det vi kallar avstånd existerar endast i vårt individuella och kollektiva sinne.

Skalärvågor är både energi och information. De är de enda vågor bland ovan nämnda vågor som penetrerar all materia och alla former.

Utan skalära vågor skulle det inte finnas liv någonstans i universum.

Den magnetiska skalära vågen som professor Dr-Ing. Konstantin Meyl har upptäckt innehåller själva livskraften. Denna energi har fått många namn som Prana, Chi, Qi, Eter och Kundalini, Manna fån himlen etc.

Ta väl hand om Er hälsa! Er snabb medvetenhetsutveckling utveckling kräver ett bra tempel – en så frisk kropp som möjligt!

//Enaren

Foto av Kammeran Gonzalez-Keola från Pexels
https://www.pexels.com/sv-se/foto/ljus-hav-natur-vatten-7925889/

CelesteMetoden Quantum Harmonization