Breaking News

Den Nya Tidsålderns Medvetandeera

2000-talet inleddes vid vintersolståndet den 21-23 december 2012 då vårt solsystem och vår planet (jorden) passerade den ekvatorianska linjen i vår galax och inträdde i ett gigantiskt fotonbälte (ljusbälte) kring Alcyone i det Plejadiska stjärnsystemet. Denna händelse som inträffar vart 26000 år indikerar avslutningen på tidigare tidsåldrar, varav den föregående utgjorde det sista. Vattumannens tidsålder, i vilken vi har inträtt, innebär en successiv övergång från en Materialistisk–Egoistisk era till en högre kvalitativ Informationsera som kommer att prägla vår nuvarande tidsålder.

Den föråldrade sinne-kontrollerade samhällsstrukturen som hitintills har dominerat människan och samhällsstrukturen kommer att kollapsa. Den kommer att ersättas av en informationsera vilket innebär en total förändring av människans och individens medvetenhet på jorden från att hitintills ha varit en 3D-sinnesstyrd varelse, till att bli en 5-6D själsstyrd allomfattande, enhetsmedveten varelse.

Det som skiljer Medvetandeeran från Industrieran är en helt ny banbrytande information som bygger på en högre kvalitativ 5D-medvetenhet, Själsmedvetenhet (Enhetsmedvetenhet) framför den lägre kvalitativa 3D-Sinnesmedvetenheten som har dominerat den Materiella eran och bidragit till egoism, materialism, splittring och lidande av olika slag.

Sinnet inhämtar information via sina fem verktyg: syn, hörsel, smak, lukt och känsel. Detta har uteslutande med den jordiska människans egorelaterade 3D-föreställning och verklighetsuppfattning att göra.

Enbart användandet av sinnet är ett hinder i individens strävan mot en högre kvalitativ medvetenhetsnivå.

Sinnet kan endast förmedla den typ av information som dess fem sinnen uppfattar, tolkar och förmedlar. Därför identifierar sig människan med den slags värld och verklighet som hennes fem sinnen serverar henne. Denna är endast en begränsad del av en illusion, en verklighet.

Själen i jämförelse med sinnet är obegränsad ur medvetenhetssynpunkt och använder sinnet som ett verktyg, instrument för att kunna uttrycka sig i olika densiteter, täthetsnivåer, varav jordens 3D-densitet (täthetsnivå av energin och medvetenhetsnivå) är det lägsta, trögaste bland de världar som hyser mänskligt liv.

Själen (själsmedvetandet) är helt fri från alla slags begränsningar, problem och lidande av olika slag pga. att den är medveten om vad som är rätt tanke, rätt känsla sett ur ett helhetsperspektiv, istället från ur en begränsad separerad verklighet som sinnet upplever via sina fem sinnen.

Vad är som skiljer en Själsmedveten-Själsstyrd varelse från en Sinnesmedveten-Sinnesstyrd varelse?

En Själsmedveten – Själsstyrd varelse ser orsaksammanhanget bakom allt som sker. Den låter sig inte påverkas av någon individ eller lag som är nihilistisk, oidipal i sitt innehåll.

En Sinnesinfluerad-Sinnesstyrd varelse kan inte tänka självständigt. Den följer vad den blir tillsagd och vad andra tycker och tänker. En sådan varelse är programmerad för att lyda, tänka och handla efter vad den blir tillsagd. Den kan inte avvika från sin robotmentalitet, det som den är programmerad till att tänka, manifestera.

Vi ser detta tydligt i det Covid-19-scenario som har pågått sedan 2019.

Människor som låter sig vaccineras av ett vaccin som inte är godkänt av någon hälsomyndighet eller andra myndigheter – sådana människor gör vad de blir tillsagda, utan att tänka eller ifrågasätta om det är rätt eller fel. De kan inte genomskåda det spel som deras maktbenägna myndighetsutövare serverar dem. Sådana människor kan inte bli kvar på jorden under den Nya tidsåldern. Dessa är inte mogna för att flytta upp till en högre klass av medvetenhet.

Bredbandsfiltret i Hjärnan tillåter endast hämtning och nedtransformering av information som är individuellt anpassad. På samma sätt kan en lågstadieelev inte flytta upp till en högstadienivå om den dessförinnan inte har tillgodogjort sig den kunskap och information som krävs.

Ingen kan hämta annan information än vad denne genom sin utveckling och erfarenhet har tillgång till. Därför varierar den jordiska människans verklighetsuppfattning från individ till individ.

Människor som har fastnat i sina föråldrade tankestrukturer har svårt att förstå det som är nytt för dem eller vad de inte har erfarenhet av. Därför är det viktigt att lära sig allt som är nytt för att kunna anpassa sig och tona in sig i den nya tanke- och samhällsstruktur som successivt kommer att växa fram och som kommer att gälla i den Nya Tidsåldern, den Nya Världsordningen som vi nyligen har inträtt i.

Varje sinnesinfluerad människa (individ) har både sin individuella och kollektiva verklighetsuppfattning. Detta har hitintills bidragit till separation, splittring och avståndstagande från den sanna verkligheten.

Här har vi orsaken till varför det är så få människor som är intresserade av att utveckla en högre kvalitativ medvetenhet.

Varje själsinfluerad varelse har en enhetsmedvetenhet. Dessa varelser upplever allt som ett och att ingenting är separerat, åtskilt. Själsinfluerade varelser ser varje situations och händelsers bakomvarande orsakssammanhang och inte att händelserna är separerade, åtskilda företeelser.

Däremot upplever sinnesinfluerade varelser separation från allt som inte är i resonans (samklang) med deras egobaserade medvetenhet och förnimmelse.
Sådana varelser lever i sin egen värld av illusion och verklighet. De är programmerade robotar som gör vad de blir tillsagda, utan att tänka själva. Därför är den sinnesstyrda 3D-medvetna jordiska människan lätt påverkbar, lättstyrd i jämförelse med en 5-6D-själsstyrd varelse som har utvecklat en högre kvalitativ medvetenhet och har lärt sig urskillningsförmågan, dvs…

…att skilja verklighet (fakta) från illusion (föreställning) – dvs. det som är rätt eller fel ur etisk och moralisk synpunkt.

Endast via , som bygger på ett trestegsprogram: information, analys och åtgärder, kan människan lära känna sig själv och sin relation till världsalltet, hyperrymden, enhetsfältet, varifrån vi alla utgått – vilket även utgör vårt sanna hem och verklighet.

All individuell och kollektiv utveckling bygger på människans tanke, känsla och förnimmelse; på den kunskap som människan, individen inhämtar medvetet eller omedvetet via själen eller via sinnet. Det är detta som avgör hur varje individs framtid kommer att gestalta sig.

Det nya medvetandets informationsteknologi förändrar förutsättningarna för individer och kulturer.

Utbyte av ny informationsteknologi och nya vetenskapliga upptäckter ändrar samhällsstrukturer. Detta sker oftast långsamt. Grundlagar och internationella lagar är till för att förändringar införs i sådan takt att flertalet kan hänga med. Detta bygger på ett öppet och ocensurerat tankeutbyte.

Men – det nya digitala, opersonliga (för att inte säga verklighetsfrämmande) tankeutbytet har initialt förstärkt problemet med historielöshet, som genomsyrar dagens tankeutbyte. Postmodernismens objektiva sanningar om verkligheten bortser från hur verkligheten ser ut och har sett ut, vilket gör att eliten och i förlängningen politikerna kan göra om verkligheten så att den passar deras eget narrativ för stunden.

Den historierevisionism som följer av detta innebär att historien hela tiden görs om för att passa egna politiska syften.

Det är hög tid för ett upprop för vår kultur och frihet

Många måste idag väckas och ställa upp för grundlagar och internationella deklarationer om mänskliga rättigheter.

Den Sinnesinfluerade, Sinnesstyrda eliten skapar splittring och får folk att tvivla på sig själva och varandra.

Samhällseliten använder gammal härskarteknik genom att söndra.

Allt står skrivet redan i italienaren Machiavellis bok om Fursten, som skrevs för 500 år sedan.

En annan känd italienare Dante Alighieri påstod på 1300-talet i sin berömda bok Den gudomliga komedin att ”helvetets mörkaste platser tillhör dem som förblir neutrala i tider av moralisk kris”.

//Enaren