Breaking News

En Ny Medvetenhet I En Ny Tid!

En Ny Medvetenhet I En Ny Tid! – är ett uttryck som vi har använt oss av sedan 1993, från vår första bok under titeln ”Från Barbarstadiet till Supermedvetandet”, vilken publicerades första gången av Caduceus Bokförlag i Åkersberga.

Numera finns boken tillgänglig på Svenska och Engelska på Amazon (www.amazon.se), under titeln ”Från Barbarstadiet till Supermedvetande”.

En Ny Medvetenhet i en Ny Tid innebär en total förändring av vårt medvetande, vårt sätt att tänka, handla och leva i den tid som vi har framför oss. Flertalet människor klamrar sig fortfarande fast i det förgångna, i det förgängliga i tillvaron. Det är mycket lättare att följa gamla spår av traditioner och beteende som hitintills; att överlåta sitt liv till myndighetsutövare av olika slag, olika slags myndigheter: kyrkan, psykologer, vetenskap, regering, landsting, kommunen och övriga beslutsfattare av olika slag, så slipper man att ta ansvar för sitt liv, sitt mentala (psykiska), känslorelaterade (emotionella och biologiska (fysiska) välbefinnande.

Men den tiden är förbi. Allt som vi hitintills har varit vana vid tillhör det förflutna. Allt det gamla, politiska, religiösa, vetenskapliga, ekonomiska, teknologiska, dess tankestruktur är på väg att kollapsa. Detta gäller även vår hälsa, träningsmetoder som Yoga, uråldriga meditationstekniker m.fl.. Människor som motsätter sig förändringar och vill fortsätta i ett föråldrat paradigm (tankestruktur) kommer att få svårt att anpassa sig i det nya samhället.

Flertalet tror att nu inför sommar 2022 de har blivit frisläppta från den påhittade pandemin, Covid-19, att allting återgår till samma gamla traditioner och invanda mönster som hitintills. Dessa människor blir djupt besvikna när de upptäcker att medan de kopplat av från allt vad covid-19 har ställt till med både individuellt och kollektiv, så planerar myndighetsutövare och beslutsfattare nya åtgärder som kommer att bli ännu värre än vad folk har upplevt hitintills.

När Sveriges val till Riksdag, landsting och kommunfullmäktige ägt rum den 11/9-2022 och ni har röstat på er traditionella kandidater och partier som förut, kommer efteråt nya restriktioner att införas inom olika områden.

De som vill vara kvar här på jorden och ingå i den nya föreningen, den nya kosmiska enheten, bör sätta igång och förändra ert tänkande, handlande och följa med den utvecklingsspiral som frigör alla från slaveriet, kontrollen och övervakningen som fram till nu har tvingat människan genom olika medel att följa och inordna sig i det som kallas ”Den Nya Världsordningen”, vilken innebär totalitär diktatur, kontroll (övervakning) och slaveri.

Detta gäller inte minst vår hälsa och vår inre utveckling, vilken hitintills har byggt på pillerkonsumtion mot olika hälsosymtom. Oraklet i Delfi’s ordspråket: ”Människa lär känna dig själv, då förstår du hur skapelsen fungerar”, har aldrig presenterats eller undervisats på skolor, universitet.

Vi har blivit matade med felaktig information som handlar om oss och skapelsen i sin helhet. Vi har blivit medvetet vilseledda av okunniga, omedvetna, egofixerade, maktbenägna varelser av olika slag.

Quantum Awareness (Kvantmedvetenhet) betyder en högre kvalitativ själsrelaterad multidimensionell medvetenhet. Denna kan förändra människans nuvarande tankestruktur och medvetenhet på ett snabbare sätt än någon hitintills känd metod.

Quantum Awareness är den enda kända metod för närvarande som kan hjälpa människan snabbast ur sin 3D-fyrkantiga box som människan har varit inlåst i sedan årtusenden.

Quantum Awareness ingår i CelesteMetoden® och bygger på senaste rymdteknologin.

Quantum Awareness ersätter alla hitintills kända yogametoder, utom ”Hatha Yoga”. De övriga yogametoderna är föråldrade och har inte längre har någon effekt på människans mentala, känslorelaterade och fysiska hälsotillstånd under den Nya Tidsåldern.

Quantum Awareness program med det senaste tillägget påskyndar människans (individens) mentala, känslorelaterade och fysiska välbefinnande. De gör människan fri från olika slags problem. Den lär människan att förstå sig själv, vem hon är i sitt innersta väsen. Det får henne att hitta sig själv som ett individuellt själsväsen och som en kollektiv varelse på en högre kvalitativ medvetenhetsnivå.

Människans ”Energy Vortex”, benämns inom ”Yoga” och ”Esoterism” för ”Chakrasystem. Detta motsvarar inom människan den fysiska biologiska delen av den ”Endokrina – Hormonella” funktionaliteten vilken i samband med dysfunktion bidrar till omstrukturering av DNA/RNA. Detta i sin tur är bidragande orsaken till alla våra mentala, känslorelaterade och biologiska (fysiska) problem av olika slag.

Det går inte att balansera obalansen i DNA/RNA med manuella metoder som flertalet Yoga-lärare och utövare av yoga tror. Man kan konstatera att utövandet av vissa yogasystem har en stressreducerande effekt, en viss avspänning av kroppen, organismen. En annan sak är det att balansera alla de 13 Chakras, Kundalinienergin, Ida, Pingala, Sushumna (Sympatiska, Parasympatiska nervsystemet och Ryggmärgskanalen där de tre skalära (subtila, eteriska) energierna (Prana, Qi, Ki) flödar. Alla våra obalanser i våra mentala, känslorelaterade och fysiska funktionalitet har sin grundorsak i vårt DNA/RNA.

Förändringar i vårt DNA/RNA lär inte göras med gammaldags föråldrade metoder.

Quantum Awareness är den senaste och modernaste metoden att balansera livskraften i människokroppen. Den är helt anpassad till den Nya Tidsålderns människa.

Quantum-Awareness-Modulen är sammansatt av följande program:

 1. Chakraprogrammet för 13 chakras. Detta är ett komplext program
 2. Aura–Sóma färgterapiprogram
 3. Färg- och Strålterapiprogram
 4. Ljudfrekvensterapiprogram
 5. Individuellt anpassade numeriska program
 6. Till 1–5 dimensionen hörande program
 7. I Ching program
 8. SRT program
 9. Affirmationsprogram
 10. Sacred Geometri program
 11. Zon – Pyramid program
 12. Mudras program (i stället för att utföra programmet manuellt, sker det automatiskt via hjärnan).
 13. Detox program etc..

OBS. Alla de ovan nämnda programmen löper helt automatiskt från vår KVANTDATOR.

Endast vårt hjärnfrekvensbaserade Gamma, Beta, Alfa, Theta, Delta–Andningsprogram skall praktiseras dagligen och tillsammans med ett ljudprogram istället för meditation.

OBS. Varje program från KVANDATORN körs varannan dag med olika tidsintervall. Programmen startar kl. 05:00, 07:00, 09:00, 13:00, 16:30, 21:30 och pågår i olika tidsintervall och intensitet. Dessa är individuellt anpassade.

Pris: 3,500 SEK (€350) per år, inklusive medlemskap.
OBS. Du betalar i princip 9,60 kr/dag under 365 dagar om året för ditt fantastiska utvecklings- och hälsoprogram. Detta kan du inte köpa för miljoner.

PS. Detta inre resursutvecklingsprogram ingår i AIC och i CelesteMetoden®

Med vänliga hälsningar
Sandor Markus, Ph.D.,MD.,S.T.D. & Ann-Sofie Hammarbäck, S.T.D, B.A.

OBS. Ni som abonnerar på Quantum Awareness & Quantum Harmonizationmodulen, kan beställa tilläggsprogrammet via epost: sandor.markus@human-academy.com.

Tilläggsprogrammet påskyndar tillfrisknandet från olika slags åkommor och bidrar till en snabbare utveckling av en högre kvalitativ 5D medvetenhetsutveckling. Den förbättrar hälsotillståndet på kortare tid än vad som hitintills har varit möjligt.

Tilläggsprogrammet är ”Copyright©-skyddat” och är inte tillåtet att användas av övriga familjemedlemmar eller någon utomstående som inte är inkopplade på Quantum Awareness eller Quantum Harmonization-programmet.

Den som bryter mot vår överenskommelse kommer att stängas av automatiskt.

Tilläggsprogrammet kostar 1000 kr/abonnent och betalas till AIC:s bankgiro: 197-5101.

Märk betalningen ”Medlemstillägg”.

Hjärnvågstillstånd och kopplingar till högre dimensionella världar, täthetsnivåer

När du förstår vad olika hjärnvågstillstånd betyder, hur de påverkar ditt perspektiv och ditt medvetande och hur du kan kontrollera dem snabbt och effektivt genom Quantum Awareness-programmet, kommer du att känna att endast du själv kan påverka ditt eget humör och ta ansvar för din hälsa, ditt eget välbefinnande.

Vår avsikt här är att lyfta fram information som är relevant för dina dagliga aktiviteter och i relation till att få kontakt med utomjordiska varelser.

Den Mänskliga Hjärnans fem kommunikationsvägar

Din kropp är huvudsakligen en elektromagnetisk biologisk maskin. Den elektriska aktiviteten kommer från hjärnan och visas i form av hjärnvågor.

Hjärnvågorna förändras efter vad vi gör och känner. När långsammare hjärnvågor är dominerande kan vi känna oss trötta, långsamma, tröga eller drömska. De högre frekvenserna är dominerande när vi känner oss trådbundna eller hyperalerta.

Det är viktigt att bekanta dig med nedanstående fem hjärnvågstillstånd. De kommer att uppmana dig att börja uppmärksamma hur du rör dig från ett tillstånd till ett annat och vilka triggers du har som för dig in i dagdrömmande, trans, hypnos eller till full vakenhet. Du kan också börja uppmärksamma människor omkring dig och observera om de visar tecken på olika hjärnvågstillstånd.

Om ET-kontakt eller kanalisering av varelser från andra dimensioner är något du är intresserad av, ägna då särskild uppmärksamhet åt Theta Brainwave-tillståndet.

Mer om det i slutet av den här lektionen. Nu tar vi grunderna för varje hjärnvågstillstånd.

DELTA VÅGOR (0,5 TILL 3 HZ)
Deltahjärnvågor är långsamma, ”högljudda” hjärnvågor (lågfrekventa och djupt penetrerande, som ett trumslag). De genereras i djupaste meditation och drömlös sömn. Deltavågor avbryter extern medvetenhet och är källan till empati. Läkning och regenerering stimuleras i detta tillstånd, och det är därför som djup återställande sömn är så viktig för läkningsprocessen.

THETA-VÅGOR (3 TILL 8 HZ)
Thetahjärnvågor förekommer oftast i sömn men är också dominerande vid djup meditation. Theta är vår inkörsport till lärande, minne och intuition. I theta är våra sinnen tillbakadragna från den yttre världen och fokuserade på signaler som kommer inifrån. Detta är det skymningstillståndet som vi normalt bara upplever flyktigt när vi vaknar eller somnar. I theta befinner vi oss i en dröm, levande bilder, intuition och information bortom vår normala medvetna medvetenhet.

ALFAVÅGOR (8 TILL 12 HZ)
Alfahjärnvågor är dominerande under tysta tankar och i vissa meditativa tillstånd. Alfa är “kraften i nuet”, att vara här, i nuet. Alfa är vilotillståndet för hjärnan. Alfavågor hjälper övergripande mental koordination, lugn, vakenhet, sinne/kroppsintegration och inlärning.

BETAVÅGOR (12 TILL 38 HZ)
Beta-hjärnvågor dominerar vårt normala vakna medvetandetillstånd när uppmärksamheten riktas mot kognitiva uppgifter och omvärlden. Beta är en “snabb” aktivitet, närvarande när vi är uppmärksamma, engagerade i problemlösning, bedömning, beslutsfattande eller fokuserad mental aktivitet.

Beta-hjärnvågor är vidare uppdelade i tre band: Lo-Beta (Beta 1: 12-15 Hz) kan ses som en “snabb tomgång”, eller funderingar. Beta (Beta 2: 15-22 Hz) är högt engagemang eller att aktivt lista ut något. Hi-Beta (Beta 3: 22-38 Hz) är mycket komplex tanke som integrerar nya upplevelser, hög ångest eller spänning. Kontinuerlig högfrekvent bearbetning är inte ett särskilt effektivt sätt att driva hjärnan, eftersom det tar en enorm mängd energi.

GAMMA-VÅGOR (38 TILL 42 HZ)
Gammahjärnvågor är de snabbaste hjärnvågorna (högfrekventa, som en flöjt), och relaterar till samtidig bearbetning av information från olika hjärnområden. Gammahjärnvågor skickar information snabbt och tyst. Det mest subtila av hjärnvågsfrekvenserna, sinnet, måste vara tyst för att komma åt gamma.

Gamma avfärdades som ett “reserverat hjärnbrus” tills forskare upptäckte att det var mycket aktivt när det var i tillstånd av universell kärlek, altruism och högre dygder. Det spekuleras att gammarytmer modulerar perception och medvetande, och att en större närvaro av gamma relaterar till utökat medvetande och andlig framväxt.

Jag uppmuntrar dig att experimentera med att använda de många alternativen för musik som finns på YouTube med binaurala beats eller isokroniska toner som stimulerar dessa olika hjärnvågstillstånd. Skapa dina favoritspellistor och ha dem som dina bästa verktyg när du behöver byta från stressigt eller trött läge till ett mer önskvärt tillstånd.

Med avseende på din koppling till din galaktiska-jag aspekt (Själen), eller till andra dimensionella utomjordiska varelser, är Theta det bästa hjärnvågstillståndet för att öppna en KONTAKT, en upplevelse med utomjordiska entiteter (varelser).

OBS. Det är högst osannolikt att du skulle kunna uppfatta utomjordiska eller andra dimensionella varelser i Beta-hjärnvågstillstånd.

Om det är din stora innersta önskan att ansluta dig till ljusvarelser, öva då på att förbli i Theta-hjärnvågs-tillståndet ofta. Men innan dess måste du avlägsna dina undermedvetna blockeringar. Detta kan du göra med Quantum Awareness programmet och Tetha andningsprogrammet.

Detta är inte Science Fiction utan Verklighet!

Ångest är slutresultatet av gammal ackumulerad rädsla, panik och att ha tappat kontrollen i ditt liv.

Alla situationer kan utlösa ångest. Vanligtvis kan omständigheter där du kände att du tappade kontrollen tidigare vara viktiga triggerpunkter för att denna typ av ångest ska dyka upp. Denna typ av ångest kan också relateras till ett ärftligt förfäderstrauma. Så om du inte är 100% säker på när och hur denna ångest började, oroa dig inte! Våra övningar hjälper dig att ge dig klarhet kring dessa djupa olösta undermedvetna minnen, oavsett om de tillhör dig eller din familjs DNA-härstamning.

De är i de flesta fall inte ens från din livstid. När du observerar den här typen av ångest tittar du på en fråga som du känner dig utmanad med i kombination med traumat som är förknippat med att förlora kontrollen. Låt oss till exempel säga att du är rädd för höjder för att du ramlade från en viss höjd. Att falla utlöser en enorm stress och chock för när du faller är du helt utom kontroll. Förlust av kontroll är ett av de värsta trauman som kroppen och sinnet kan uppleva eftersom förlusten av kontroll på cellulär och biologisk nivå kan leda till din död – och din kropp är alltid programmerad att hålla dig vid liv.

Visste du att de flesta fobier till exempel är relaterade till dina anor?

När du upplever den här typen av trauma ser kroppen till att den kommer ihåg detta trauma och triggar förnimmelser från ditt undermedvetna om hur du kände när du tappade kontrollen när du föll, för att hålla dig borta från alla områden som är placerade på hög nivå.

Quantum Harmonization (Celestemetoden Step 2,3):

CelesteMetoden