Breaking News

Den Moderna Gnostiken är Källan till den Nya Tidsålderns Filosofi och Vetenskap

En Ny Medvetenhet är En Nödvändighet för den Jordiska Civilisationens Fortbestånd

dr-sandor-a-markus

Detta hävdar Sandor A Markus (Mark John), författare till ett tiotal böcker, bl.a. “Från Barbarstadiet till Supermedvetande”, ”En Ny Medvetenhet i En Ny Tid”, ”Mina Inkarnationer och Undervisning”, ”Utomjordingar finns bland oss”, 2015, Amazon UK, US.

Enligt Sandor A Markus befinner sig den jordiska civilisationen på tröskeln till en Ny Era, En Ny Tidsålder, vilken även kallas för ”Den Gyllene Tidsåldern”. Inträdet i den Nya Tidsåldern innebär att vi människor måste välja en ny tankeriktning om vi vill överleva som individer och civilisation på jorden.

418_aic_tiden_ar_knapp

Det vetenskapliga och filosofiska trossystemet som existerar på jorden idag, kommer att genomgå omfattande förändringar efter upptäckten av Själens Intelligens.

Själsintelligensen kallas enligt Gnosticismen för 1:a Källans Intelligens och verklighet, Kristusmedvetandefältet och utgör den virtuella, andliga, implicita (invikta) omanifesterade delen av människans innersta väsen. Det som flertalet har hört talas om, men inte har förstått på grund av att man har förväxlat själen med sinnet och sinnena.

Inom de nya vetenskaperna, framförallt partikelfysiken och molekylärbiologin, har man redan börjat ana detta.

Dramatiska förändringar kommer att äga rum under detta århundrade inom sociala institutioner, regeringar, företag, religioner, utbildningar och kulturer.

Det är denna upptäckt som mänskligheten på jorden har utvecklats mot under de senaste årtusenden.

Sinnesintelligens kallas enligt Gnostiken för 2:a Källans Intelligens och verklighet, och utgör den explicita (utvikta), manifesterade, förtätade delen av energin (materian) och medvetenheten. Sinnet fram tills nu har varit dominerande i människans sätt att tänka, känna och handla i olika situationer. Detta har även inneburit att etik och moral har blivit åsidosatt och ersatt av maktbegär, ärelystnad, girighet, fåfänga och vällust.

Det Gnostiska begreppet som rör människans innersta natur, inre egenskaper har hittills varit dolt och obegripligt för flertalet, och kommer under de närmaste decennierna att upptäckas, åskådliggöras.

Vår Akademi AIC har till uppgift att hjälpa till med denna upptäckt.

Om Du tillämpar den kunskap och det verktyg som vi rekommenderar för att utforska och förändra ditt liv, kommer du också att vara en del av denna förändring.

Hitintills har man inom fysiken trott att Isaak Newtons 1600-tals mekaniska (materiella) universum är grunden till vår tredimensionella fysiska materiella verklighet. Denna teori har nu förändrats helt när vi nu vet att allt skapat i världsalltet, hyperrymden är ingenting annat än energi och information. Det vi kallar för materia är ingenting annat än energi och informationsmatris i sin lägsta densitet, sitt trögaste, mest förtätade tillstånd och det mänskliga medvetandet är anslutet till det.

Det mänskliga medvetandet, medvetet eller omedvetet, kan påverka materien som vi ser som vår verklighet. Ändras våra tankar, ändras också vår verklighet.

Skapelsen är inte en sammansättning av tredimensionella materiella delar, utan av en förening av immateriella (energi) vågor, vilket har konstaterats bl.a. av Albert Einstein, Max Planck och Werner Heisenberg.

“Allt vi kallar för vår verklighet består av energi och information som egentligen inte kan betraktas som verklig, eftersom den ständigt omstruktureras, ändrar form” – Sandor A. Markus.

Den jordiska människans utvecklingsteorier vilar huvudsakligen på ett föråldrat paradigm (tankestruktur) om ett Newtonskt mekaniskt universum som endast består av molekylära maskiner som arbetar i en objektiv verklighet, vilket vi kan lära känna med rätt slags s.k. vetenskapliga instrument.

Vi vill beskriva ett universum för dig som är baserat på Gnostiken, Kristus hemliga lära, att verkligheten inte går att lära känna med hjälp av något mekaniskt instrument utan bara genom din egen inre känsla, förnimmelse, insikt av en helhet. Människans förnimmelse av samhörighet med alltet kommer successivt att träda fram under det 21:a århundradet därför att den sanna kulturen i det multidimensionella universum har sina rötter i samhörighet, i gemenskap, i helhet.

När styrprogrammet (Själen) i den mänskliga datorn (Hjärnan) blir dominerande under den Nya Tidsåldern, framför den lägre kvalitativa delen av Sinnet (hårddisken), kommer människan att uppgradera och omstrukturera sina tidigare tankar, föreställningar om vem den egentligen är, i jämförelse med vad den tror att den är. Under den här processen kommer den nya människan, den nya civilisationen, den 5:e i ordningen, att successivt träda fram som en flod av ljus ur det som en gång var en ogenomtränglig dimma.

Enaren (Unifier)

Bli Medlem!

Lämna ett svar