Breaking News

Den Kristna Kyrkan måste Reformeras

church_image

Ingen av Världsreligionerna blir kvar i den Nya Tidsåldern om de inte genomgår en omfattande reformering, omstrukturering av sitt innehåll och anpassar sig till den Nya Tidsålders krav och förväntningar, ur energi- och medvetenhetsstruktur.

Tiden är knapp!

Bibeln (Böckernas bok) som i ca 2000 år har varit människans rättesnöre i livet, har tjänat ut sitt syfte. Varken den kristna religionens företrädare (prästerskapet) eller deras följeslagare har följt i ord eller i handling Kristus lära: Så som du vill bli behandlad, så skall du också behandla dina medmänniskor.

Över 1500 sidor som utgör det Gamla Testamentet i Bibeln (Böckernas Bok), som prästerskapet ofta citerar i sina predikningar, handlar enbart om dåtidens folks historia i områdena kring Persiska viken, kring floderna Eufrat och Tigris. Detta område koloniserades av en destruktiv utomjordisk ras, vilket vi har beskrivit i boken “Den Matriska Verkligheten”.

iran_irak

Gamla Testamentets historia har ingenting med den ursprungliga Kristna läran att göra. Kristendomen härstammar ursprungligen från Farao Akhenatens “Solteologi”, ca 1300 f. Kr, vilken efter hans död lärdes ut i Syrien och Mesopotamien under namnet “Gnostiken”.

Solteologin – Gnostiken handlar om “Kunskap om Källan till Sanning”, d.v.s. hur vi vet vad som är rätt.

Till Kristendomen räknas enbart en begränsad del av Bibeln som finns angiven i det Nya Testamentet och i Uppenbarelseboken.

Den Jesus som den Romerskt Katolska Kyrkan och den Lutheranska (Protestanska) kyrkan har förespråkat i ca 2000 års tid, är en fabricerad, påhittad version av den Romerskt Katolska Kyrkan. Denna Jesus har aldrig funnits.

Här vill vi bestämt hänvisa till boken “Den Jesus som aldrig funnits” – en kritisk granskning av Bibelns Jesus och Kristendomens uppkomst av Roger Viklund, publicerad 2005, 2008 av Bokförlaget Vimi i Röbäck, Sverige.

Det Gamla Testamentet bygger på den historia som destruktiva utomjordiska Drakoniska varelser från den 4D parallellvärlden har skapat i områdena kring floderna Eufrat och Tigris. Hela området kring Persiska viken är infekterat av denna negativa, destruktiva kraft. Hela denna civilisation kommer att gå under om den inte väljer att genomgå en omfattande omstrukturering, förändring av sin tankestruktur enligt ENARENS (Unifiers) direktiv, och följa de etiska – moraliska regler som skapelsens grundfundament vilar på. Denna omdaning är osannolik eftersom dessa negativa destruktiva 4D krafter ligger bakom denna civilisationens utveckling. De är inte villiga att ge upp sitt inflytande. Heller väljer de att ödelägga allt innan de blir tvungna att lämna jorden.

Vårt solsystems inträde i den Nya Tidsåldern skedde vid vintersolståndet den 21-23 december 2012, då vårt solsystem passerade den ekvatorianska linjen i vår galax och inträdde i fotonbältet kring den Centrala Centralsolen, Centraluniversumet “Alcyone” i det Plejadiska stjärnsystemet.

Denna händelse markerade slutet på människans involutionsprocess (intellektuella, materiella utveckling) och början på dess evolutionsprocess (andliga, själsliga medvetenhetsutveckling) på jorden.

Vårt solsystems inträde i fotonbältet kring centralsolen Alcyone bidrar till successiv vibrationshöjning på vår planet. Detta påverkar alla naturriken, inklusive människan, både positivt och negativt, beroende på hur mycket ödesbetingad karma vi har i vårt bagage.

Den Svenska Kyrkan måste Reformeras om den vill bli Kristusmedvetandets budbärare i den Nya Tidsåldern och inte som hitintills vara budbärare för Luciferkraften.

Världsreligionerna har sedan länge sålt sin Själ till Satan, Djävulen genom att förvanska den urkristna kosmiska läran, solteologin (Gnostiken) till en sinnesinfluerad maktreligion.

Den jordiska människan har ännu inte förstått Kristus sanna budskap om etiskt och moraliskt leverne.

THE NORTHERN PONTIFICAL ACADEMY (Det Nordiska Pontifikatet) är det enda centrum på jorden varifrån ENARENS undervisning sprids.

ENARENS framträdande i Norden har Siare sedan länge talat om skall ske i slutet på 1900-talet och början på 2000-talet.

Detta framgår tydligt i “Tolkning av Johannes Uppenbarelse”, författad av Elisabeth Ståhlgren, Publicerad av Reformförlaget i Stockholm, Sverige, 1968.

Elisabeth Ståhlgren var överhuvud för den Heliga Graalens Order under 1960–70-talet i Norden.

GRAALEN utgör plattformen, grundfundamentet i den Nya Tidsåldern för en “Rättvis Samhällsutveckling” och ett “Etiskt – Moraliskt” leverne. Alla övriga religiösa verksamheter står under den negativa kraftens, Sinneskraftens (Luciferkraftens) influens, domän, vilket vi har beskrivit i vår bok “Världsdoktrinen”.

// ENAREN (Unifier)

Köp boken på Worlddoctrine!

Den Matriska Verkligheten: Människan är en sinnestyrd intellektuell robot som lever i en programmerad verklighet (Swedish Edition) (Svartvit inlaga)

Av Dr. Sandor A. Markus, Lars Helge Swahn

Lämna ett svar