Breaking News

Den Sanna Gnosticismen utgör Källan till all Vetenskap

Gnosticismen har förknippats med hemliga läror och mystiska människor.

Gnosticismens skrifter är oftast skrivna med språkformuleringar som är omöjliga att förstå för en oinitierad, oinvigd människa vars medvetenhet oftast rör sig på endast det 3D intellektuella planet.

Gnosticismen härstammar från SOLTEOLOGIN som instiftades av Farao Akhenaton på ca 1300 f.Kr. Detta har vi beskrivit i boken “Världsdoktrinen”, vilken finns på både Svenska och Engelska och går att beställa via Amazon i UK och USA.

ankhenaton_dragon
För att nå Solmedvetandet – Kristusmedvetandet krävs att man avlägsnar draken från sitt väsen.

Farao Akhenaton härstammade ursprungligen från Sirius A och gjorde sin första mänskliga inkarnation på jorden ca 1300 år f.Kr. Därför var hans fysiska kropp bräcklig (svag). Det var AKHENATON som införde begreppet “GUD” och “KRISTUS” första gången på jorden. Dessförinnan kände ingen till dessa namn.

Farao Akhenaton var en sann läromästare och ett levande exempel på andlighet och etiskt-moraliskt leverne. Hans uppgift var att införa SOLTEOLOGIN, dvs. teologin om den högsta Guden i vårt solsystem, SOLEN. Farao Akhenaton blev motarbetad av ett destruktivt prästerskap som dyrkade och tjänade SATAN, DJÄVULEN – den Drakoniska destruktiva kraften som ligger bakom alla krig, ödeläggelser, slaveri, tortyr, förföljelser mm. Denna kraft utgör även idag den härskande kraften på vår planet. Men dess välde börjar nalkas slutet.

Farao Akhenaton såg vad AMON-prästerskapet höll på med och beslöt därför att inte tillåta dem att dupera människorna. Men folket hade så låg medvetenhet att de inte genomskådade prästerskapets syfte.

1300 år f.Kr. undervisade Farao Akhenaton Egyptierna om villkorslös – universell kärlek, sanning och broderskap. 2000 år före Muhammed undervisade han att det bara finns en GUD och det är “SOLEN”. 3000 år före Darwin undervisade han om “En Gud” som genomsyrar hela skapelsen och är allestädes närvarande.

Farao Akhenatons Solteologi blev senare “GNOSTIKEN”, vetskapen, kunskapen om Skapelsen och dess tillkomst.

Farao Akhenaton var en sann Gnostiker som ville reformera hela den Egyptiska religionen och införa det sanna gudsbegreppet som handlade om Ra (Solen). Han deklarerade att “Solen” utgjorde den högsta Gudomen, Kristuskraften – Själen, livgivaren i Universum och inte de påhittade gudarna (s.k. lägre stående fyrdimensionella subtila, astrala väsen) som Amonprästerskapet trodde på, dyrkade och tillbad.

Han lärde att SOLEN var människans högsta GUD och att alla människor hade tillgång till denna Gudom – Solmedvetenhet inom sig.

Kristus sade: Står det inte i er lag: “Jag har sagt att ni är gudar“, Joh. 10:34.

Under sin 17-åriga regeringstid klargjorde Farao Akhenaton att religion och prästerskap inte hade någon funktion att fylla i samhället ur kosmiskt utvecklingshänseende. Snarare utgjorde religion och prästerskap hinder för människans och samhällets utveckling. Prästerskapet hade inte tillgång till den sanna kunskapen, Solteologin “Gnostiken”, vetskapen, insikten om Solens – Själens innersta väsen som är SKAPARE, UPPRÄTTHÅLLARE och UPPLÖSARE av allt liv i det vidsträckta universumet, världsalltet.

337_aic_involution_evolution

Han förkunnade för folket att vara fria från de negativa, lägre kvalitativa sinneskrafternas, drakoniska krafternas och väsens påverkan som prästerskapet var associerade med. Detta var den enda möjligheten som kunde leda människan till att vara Guds avbild.

Gud sade: “Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika; och må de råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som röra sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han honom, till man och kvinna skapade han dem“. 1:a Mosebokens 26-27.

Det Nordiska Pontifikatet och den Internationella Akademin i Livsvetenskap – Humanvetenskap, L’Académie Internationale de Culture Humaine Intégrale A.I.C., är det enda lärosätet på jorden som via ENAREN har tillgång till källkunskap, “SOLTEOLOGIN”, vilken senare döptes till “GNOSIS”, GNOSTIK – Kunskap om Källan till Sanning, d.v.s., Hur vi Vet vad som är Rätt. Den sanna gnosticismen (vetskapen om livets sanna natur) handlar om människans relation till sitt sanna ursprung, Urkällan, 1:a Källan, Centraluniversumet – till den implicita (invikta), den omanifesterade delen av skapelsen – till Den Högsta Gudomen, Skaparen, Centrala Intelligensen, Skaparkraften bakom den INDIVIDUALISERADE SJÄLEN, “DET ABSOLUTA MEDVETANDET”.

GNOSTIKEN handlar om hur detta primära – ursprungsmedvetande kommer till uttryck genom 2:a Källans, det 7:e Superuniversumets explicita (utvikta) manifesterade ordning.

Gnosticismen är inte någon religion utan en livsfilosofi – livsvetenskap som är baserad på vetskap framför blind tro, idoldyrkan, föreställning eller spekulation, även om den ibland har tagit sig ett religiöst uttryck.

Gnosticismen har ingen trosformulering om Gud.

Gnostikerna tror inte på Gud som en personlighet utanför människan själv, vilket förmedlas inom religioner.

Kristus sade: I vårt ursprung är vi alla Gudar.

Gud är tillvarons ur-atom, frö-atom som utgör vår individuella “SJÄL”, som är evig, oändlig, oförstörbar. Den utgör det Högsta Medvetandet, Kristusmedvetandet.

Som Själs-atom, Frö-atom är GUD allestädes närvarande.

GUD slumrar i mineralriket, vaknar till liv i växtriket, rör sig i djurriket och tänker i människoriket.

På så sätt är GUD allestädes närvarande. I omanifesterad form utgör den INTET och i manifesterad form utgör den ALLTET.

Den Romerskt Katolska Kyrkan och den Lutherska (Protestanska) Kyrkan har ca 2,2 miljarder anhängare i världen. Endast få av dessa har förstått Guds, Kristus ord: så som du vill att människorna skall handla mot dig, så skall du också handla mot dina medmänniskor. Inte ens prästerskapet som har utsett sig själva till Guds, Kristus ambassadör på jorden och predikar om Guds kärlek, har förstått Hans budskap.

Enbart i USA finns ca 247 miljoner människor som kallar sig för Kristna.

Vad kommer sig att dessa människor propagerar för krig, startar krig, vill ha krig och ständigt begår våldshandlingar i hela världen mot sina egna kristna bröder och systrar?

Är inte detta “hyckleri”?

Man propagerar för fred, samtidigt som man lägger ner miljarder på vapenindustrin för att erövra och våldföra sig på sina medmänniskor.

USA använder årligen tio gånger mer pengar till upprustning (vapenindustrin) än vad Ryssland gör. Medan USA vill erövra och kontrollera hela världen (Skapa ett nytt Romarrike), håller Ryssland på att utveckla sitt försvar mot NATO:s angrepp. Totalt har USA över 800 militärbaser utomlands medan alla världens andra länder inklusive Ryssland har ca 30 militärbaser utanför sina egna gränser.

Vem hotar vem?

Den Svenska Regeringen försöker skrämma det Svenska folket genom falsk propaganda och få dem tro att Ryssland är deras fiende och att Ryssland planerar att invadera Sverige.

Hur kan överhuvudtaget människor som kallar sig för Kristna och påstår sig följa Kristus lära, tro på osanna påståenden och stödja våld samt begå våldshandlingar mot sina medmänniskor – om inte för att stödja Satan, Djävulen?

Hur kan man vara medlem i en kyrka som välsignar våld, förintelse, ödelägelse av liv och kalla sig för Kristen – om man inte är en falsk profet?

Alla ni som tillämpar Kristus ord behöver tänka på betydelsen av följande uttryck:

“Om någon slår dig på ena kinden, så håll fram den andra kinden åt honom; och om någon tar manteln ifrån dig, så förvägra honom icke heller livklädnaden”. Lukas 6:29.

Om man inte förstår Kristus ord i Bibeln och följer hans Etiska – Moraliska regler, då kan man inte kalla sig för Kristen. Då är man en ulv i fårakläder.

Etik är hur man tänker. Moral är hur man handlar.

Inget religiöst samfund på jorden följer varken i ord eller i handling Kristus lära eller budskap. Både den Katolska och den Lutheranska kyrkan har sedan länge förrått mänskligheten och måste reformeras om de vill bli Kristus efterföljare på jorden. I sin nuvarande form utgör Kyrkan ett hinder istället för ett mål för människans fortsatta kosmiska utveckling.

// ENAREN (Unifier)

Köp boken på Worlddoctrine!

Den Matriska Verkligheten: Människan är en sinnestyrd intellektuell robot som lever i en programmerad verklighet (Swedish Edition) (Svartvit inlaga)

Av Dr. Sandor A. Markus, Lars Helge Swahn

Lämna ett svar