Breaking News

Den Svenska Kyrkan är den rikaste kyrkan i världen

church-riches

Den Svenska Lutheranska (Protestantiska) Kyrkan är den rikaste kyrkan per capita i världen. Den har en förmögenhet som motsvarar ca 40 miljarder SEK.

Ca 6,5 miljoner människor som är födda i Sverige betalar mellan 1-2 % på sin skattsedel av sin årsinkost eller pension till Svenska kyrka, trots att den Svenska kyrkan är skild från staten sedan år 2000. Detta motsvara ca 13-15 miljarder kronor i intäkt för kyrkan. Utöver detta erhåller den Svenska kyrkan ca 460 miljoner SEK årligen från Svenska staten för underhåll av kyrkobyggnader.

Flertalet av svenskarna är ovetande om och känner inte till att de är medlemmar i Svenska kyrkan, samt att de betalar kyrkoskatt via sin skattsedel.

Vad gör den Svenska kyrkan för alla de pengar de årligen tjänar på Svenska folkets godtrogenhet?

I princip inte mycket.

Den Svenska kyrkan har satt upp ett 17-punktsprogram som den påstår bidrar till:

 1. Kyrkans öppna förskola och andra aktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas.
 2. Hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris.
 3. Gemenskapsträffar för äldre och ensamma.
 4. Jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda.
 5. Arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd m.m.
 6. Själavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med.
 7. Gratis eller subventionerad familjerådgivning.
 8. Olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet.
 9. Ett rikt musikliv med körer och musiker.
 10. Underhåll av våra kyrkobyggnader och kulturarv.
 11. Stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands.
 12. Stöd till de som sörjer.
 13. Stöd till människor som är nya i Sverige att lära sig svenska och komma in i samhället.
 14. Tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar.
 15. Stöd till svenskar som befinner sig utomlands.
 16. Stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser.

Punkt 1. Förskola och andra aktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas sker i en begränsad omfattning. Den fabricerade religiösa förkunnelse som kyrkan bedriver kan vara skadlig för små barn som inte själva kan avgöra vad som är sant och vad som är påhittad verklighet, eftersom kyrkan inte lever och följer de etiska-moraliska regler som Kristus förespråkar. 18-årsgränsen är för låg för att låta någon ung människa delta i någon form av undervisning eller indoktrinering som inte överensstämmer med Kosmos lag och Kristus ord.

Punkt 2. Hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris sker i en begränsad omfattning. Flertalet av de ungdomar och äldre som är självmordsbenägna och söker någon form av hjälp och stöd, får aldrig besök av någon präst eller aktiv medlem i den Svenska kyrkan. De får söka psykiatrisk hjälp, vilket heller inte fungerar, eller leva på piller som heller inte hjälper.

Punkt 3. Gemenskapsträffar för äldre och ensamma: Denna verksamhet fungerar någorlunda om man orkar ta sig till kyrkan eller församlingshemmet. Annars händer ingenting.

Punkt 4. Jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda, fungerar någorlunda i en sådan situation där man behöver tala med någon. Varken psykologer, psykiatriker eller präster kan lösa den individuella människans krissituation eftersom de själva saknar erfarenhet av liknande situationer, eller att de själva har liknande problem.

Det krävs erfarenhet och kunskap för att kunna hjälpa en individ på rätt sätt.

Ingen religion kan lösa människans krissituation som kyrkan själv har varit delaktig i att skapa.

Punkt 5. Arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd m.m.

Så länge den Svenska Kyrkan och dess företrädare vägrar att genomgå reformering och förstå Kristus ord och omsätta det i sin levnad och i sin handling, kan kyrkan varken lösa sina egna eller sina medmänniskors problem på ett konstruktivt sätt.

Punkt 6. Själavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med: Man löser inte problem enbart genom att prata om dem. Här krävs handling.

Punkt 7. Gratis eller subventionerad familjerådgivning. All rådgivning från kyrkans sida måste vara gratis. Familjen har redan fått betalt via kyrkomedlemskapet, vilket betalas via skattsedel.

Punkt 8. Olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet, vilket är teori än så länge från kyrkans sida – ingenting som är hållbart. Självklart kan kyrkan anställa ett begränsat antal människor till sådan sysselsättning som ligger inom kyrkans sfär, influens.

Punkt 9. Ett rikt musikliv med körer och musiker: Detta är det enklaste sättet att locka folk till kyrkan. Musik och underhållning gillar det flesta.

Punkt 10. Underhåll av våra kyrkobyggnader och kulturarv: Detta bekostas av de 460 miljoner kronor som den Svenska kyrkan erhåller som ekonomiskt stöd från Svenska staten för reparation av sina egna byggnader. Dessa pengar har inte med de miljarder av medlemsavgifter som den Svenska kyrkan tjänar på sina medlemmar årligen.

Punkt 11. Stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands. Svenska kyrkan ger även stöd längs flyktvägarna och till flyktingar i konflikternas närområden. Om Svenska kyrkan hade förstått och praktiserat Kristus lära, då hade den kunnat medverka till att krig eller misär som bidrar till flyktingsituationer aldrig skulle uppstå. Istället spenderas resurser när en sådan situation är ett faktum. Man måste stämma i bäcken istället för i ån.

Punkt 12. Stöd till de som sörjer. Kyrkan kan inte stödja människor som har förlorat någon anhörig, familjemedlem, eftersom kyrkan själv och dess representanter inte själva har förstått att döden inte existerar i verkligheten. Döden är bara en påhittad historia av Kyrkan för att få människan att tro att livet upphör efter den biologiska formens, kroppens, upphörande. Kyrkan har ännu inte förstått att människan inte är formen, kroppen utan själva programmet som använder formen, kroppen som ett verktyg för sin egen utveckling, i på samma sätt som i en dator. I en dator utgör mjukvaran själva programmet och hårvaran utgör själva datorn av olika märke och kvalité.

Allt detta har vi beskrivit i vår bok “Världsdoktrinen”.

Punkt 13. Stöd till människor som är nya i Sverige att lära sig svenska och komma in i samhället: Det finns på vissa ställen s.k. “språkkaféer” där kyrkan anordnar språkundervisning. Men flertalet som kommer från de muslimska länderna är inte intresserade. Kyrkan har även bidragit med lokaler, men de bidrar inte med lärare eller bekostar dessa.

Punkt 14. Tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar: Kyrkan tillhandahåller ett visst ekonomiskt stöd i form av mat eller uppehälle i vissa krissituationer. Hos en del församlingar kan man få ekonomiskt stöd till det allra nödvändigaste medan andra delar ut matkassar eller andra förbrukningsvaror. Men framförallt kan församlingarna ge stöd och råd, och hjälpa till med kontakter. Tillsammans kan man ofta hitta en lösning på de akuta problemen. Alla församlingar erbjuder enskilda samtal med en präst eller diakon.

Punkt 15. Stöd till svenskar som befinner sig utomlands. Svenska kyrkan finns i 24 länder runt om i världen och finns till för dig när du är utlandssvensk, turist, student, eller jobbar utomlands. Svenska Kyrkan har ett uppdaterat schema om var den ambulerande prästen befinner sig i olika länder. Svenska Kyrkan finns tillgänglig på Facebook: ex. mobil präst Sydamerika/Svenska kyrkan, eller svenska kyrkan.

Punkt 16. Stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser: Sjukhuskyrkan finns på de allra flesta sjukhus i Sverige och vänder sig till dig som är patient, anhörig eller anställd. Präster, diakoner och andra som jobbar här har tystnadsplikt och skriver inga journaler. Inom sjukhuskyrkan arbetar olika kristna kyrkor tillsammans.

Om man arbetar inom Försvarsmakten kan man få stöd genom samtal inför svåra uppdrag eller om man har varit med om omskakande situationer. Den fältpastor man möter i samtalet lyssnar och hjälper till att reflektera kring etiska och moraliska frågeställningar, om man behöver. Man brukar kalla den här typen av samtal för militär själavård. Detta inte har med själen, utan sinnet att göra. Själsmedvetna människor deltar inte i krig eller i olika slags våldshandlingar.

Även om fältpastorerna är medarbetare inom Svenska kyrkan sträcker sig den militära själavården över religionsgränserna. Är du inte kristen och vill samtala med en själavårdare inom en annan religion, då får du hjälp med den kontakten.

Är man intagen eller anställd inom kriminalvården och behöver någon att prata med, då kan man vända sig till en fängelsepräst. Som en samtalspartner lyssnar fängelseprästen och möter dig i de frågor du behöver samtala om. De ordnar även gudstjänster och mindre samtalsgrupper, medverkar i behandlingsprogram och finns med som stöd på andra sätt på landets häkten och anstalter. Detta har inte bidragit till något annat än att den kriminellt belastade individen har blivit religiös och börjat tro på Jesus och syndernas förlåtelse.

// ENAREN (Unifier)

Köp boken på Worlddoctrine!

Den Matriska Verkligheten: Människan är en sinnestyrd intellektuell robot som lever i en programmerad verklighet (Swedish Edition) (Svartvit inlaga)

Av Dr. Sandor A. Markus, Lars Helge Swahn

Lämna ett svar