Breaking News

Den Moderna Gnosticismen är Källan till den Nya Tidsålderns Filosofi och Vetenskap

LOGO_NPA_SIOSG

En Ny Medvetenhet är En Nödvändighet för den Jordiska Civilisationens Fortbestånd

Gnostiken är den Nya Tidålderns Esoteriska Kristna lära

Gnosticismen enligt CelesteMetoden® är den ursprungliga, oförfalskade kunskapen, vetskapen om Kristus “Esoteriska” hemliga lära, vilken aldrig delgetts, förmedlats till mänskligheten i sin helhet.

Den sanna kristendomen, solteologin – gnostiken bygger på gudsförverkligande genom självförverkligande.

Kännedom om den högsta gudomen har funnits långt före den blev känd under det första århundradet. Den tillämpades långt innan Farao Akhenaton på 1300-talet f. Kr. tillkännagav att SOLEN utgör DEN HÖGSTA GUDOMEN inom skapelsen.

Ordet “GUD” står för Godhet, Harmoni.

Utan SOLEN:s kraft skulle det inte finnas något liv någonstans i världsalltet, i hyperrymden.

Farao Akhenatons förmedlade lära skapade förvirring och bestörtning bland Amonprästerskapet som tillbad och dyrkade lägre kvalitativa 4D (fyrdimensionella) entiteter, väsen, vilka de kallade för Gudar. Amonprästerskapet använde sig av svartmagi (negativ kraft) för att vilseleda eller döda människor.

Forskare och historiker världen över har i flera decennier arbetat med teorin att GUD har uppfunnits av Farao Akhenaton, vilket är med sanningen överensstämmande, fast med viss modifikation.

SOLTEOLOGIN var den första Kristna läran i Egypten, innan den förvanskades av Amonprästerskapet.

SOLEN utgör den högsta källan, högsta GUDOMEN i vårt solsystem, dithörande jorden.

Solen har i alla tider betraktats av både Hopiindianer och Inkafolket som “Alltets Källa”. Månen däremot utgör en spegel, reflektor som återspeglar solenergin.

Den Högsta Gudomen, Kristuskraften utgör Centralsolens, Centraluniversumets innersta (implicita) kärna. Den utgör källan till all information som finns inkodad i varje själsatom, inklusive människans DNA-matris.

Utan dessa kodade informationer skulle formen, materien inte existera, finnas till.

Gnostiken är ursprungen ur Solteologin. Gnostiken kommer under den Nya Tidsåldern (Gyllene Tidsåldern) att utgöra den sanna Kristna läran, vilken har förvanskats av ett maktbenäget prästerskap som har gjort den till en tro, föreställning om en “JESUS” som frälsare för mänskligheten.

Denna Jesus påstås genom korsfästelsen ha påtagit sig att sona mänsklighetens synder. En sådan Jesus har aldrig exsisterat annat än i prästerskapets och människans fantasi och föreställning.

Det finns två slags verkligheter inom skapelsen: en implicit, dold – oförnimbar verklighet och en synlig, explicit – förnimbar verklighet.

Den osynliga, andliga, virtuella (dolda), oförnimbara delen av verkligheten sträcker sig från femte dimensionen räknat till tionde dimensionen och utgör det “Absoluta Medvetandet“, Kristusmedvetandet (Själsmedvetandet), Fadersprincipen, Neutrala Energin eller Skalärvågsenergin.

229_aic_dimension_1_10
Den implicita, omanifesterade delen av Skapelsen.

5_aic_involution_evolution
Den explicita, manifesterade delen av Skapelsen.

Den synliga, förnimbara delen av verklighet, sträcker sig från första dimensionen till femte dimensionen och utgör “Matrisen“, det “Universella Medvetandet“, Buddhamedvetandet (Sinnesmedvetandet), “Son”-principen, Materien, Formen.

1:a Källans Intelligens, SAT PURUSH, KRISTUSKRAFTEN utgör det andliga, virtuella (dolda), implicita, neutrala fältet “harmonin”, det “Absoluta Medvetandet” om källan till sann kunskap.

Den 2:a Källans Intelligens, KAL PURUSH utgör det sinnerelaterade (explicita), “Universella Medvetandet”, vilket inom sig innefattar hela Sinnevärlden och alla dess former, manifestationer.

Denna sekundära kraft inom gnosticismen (Gnostiken) kallades för “Demiurg”, vilket betyder “Hantverkare”, Formens, Materiens hantverkare, Skapare, Skaparkraft.

* Inom Hinduismen kallas denna Skapare, Skaparkraft för “Brahma”.
* Inom Buddhismen för “Buddha”.
* Inom Sihkernas filosofi för “Kal Purush”.
* Inom Kristendomen för “Lucifer”.
* Inom Islam för “Allah”.
* Inom Judaismen för JHVH, Jave, (Jehova).
* Inom Hopi för “Konkachila”.
* Inom Inka för “Virachocha”.

Alla dessa namn är endast olika benämningar på 2:a Källans Intelligens: Sinnevärldens, materiens, formens Skapare, Skaparkraft.

Denna sekundära Skaparkraft har hitintills dominerat allt liv och utveckling på jorden. Det är denna kraft som människorna genom olika religioner och tro tillber och dyrkar.

Satan, Djävulen utgör den lägsta kvalitén av denna sekundära Sinneskraft, Sinnesenergi. Därför upplevs den av flertalet människor som ondska, disharmoni.

Det är denna negativa destruktiva kraft som skapar allt våld, lidande, separation och misär på jorden.

Den Gnostiska Akademin vilken vi representerar genom det “Nordiska Pontifikatet” och den “Internationella Akademin för Total Mänsklig Kultur” (AIC), är det första och enda “Lärosäte” på jorden för närvarande som har tillgång till den “Fullständiga Livsvetenskapen” som handlar om människans och skapelsens mångfaldiga natur och utveckling. Övriga lärosäten har ingen eller enbart en begränsad del av denna sanna kunskap.

Därför kommer “Ljuset” som Siare länge har talat om att utgå från Norden. Men detta betyder inte att det nordiska folket är mer utvecklat än andra folkslag.

Kristus 2:a återkomst symboliseras av ENARENS framträdande i Norden.

Den Gnostiska Akademin av de Första Kristna av Antiokia Syrisk-Ortodoxa Patriarkatet (Apostoliskt grundat i Loja i Ecuador år 1968) är godkänt av den Ecuadorianska Regeringen och registrerat som en “Hemlig Order” år 1975, nr 1725. Denna Akademi & Hemliga Order inregistrerades i Stockholm, Sverige 1989-09-15 som NGO (Non-Govermental Organization) av ENAREN (Unifier), Sandor A. Markus, under namnet “L’Académie Internationale de Culture Humaine Intégrale” – Den Internationella Akademin för Total Mänsklig Kultur (AIC). Org. Nr. 802014-5309.

master_teacher_text

ENAREN (Unifier)

Den Gnostiska Läran övervakas av “Den Andliga Läromästaren – Enaren” – Ärkebiskop Sandor A. Markus och Ann-Sofie Hammarbäck – vars roll är att leda människor in i den Nya Tidsåldern via den “Internationella Akademin för Total Mänsklig Kultur” (AIC); de människor vilka ur Etisk – Moralisk och Medvetenhetssynpunkt är mogna att inträda i ett högre kvalitativt andligt medvetandefält, det Plejadiska samhällssystemet, vilket kommer att präglar den Nya Tidsålderns civilisation, den 5:e i ordningen.

Den Gnostiska (urkristna) Akademin har ingenting med samma tro och föreställning att göra som utmärker den Katolska och den Lutheranska kyrkans verklighetsuppfattning. Dessa två kyrkors lära bygger på en föreställning om en “Jesusgestalt” som blev uppspikad på ett träkors och genom sin död på korset påtog sig människornas (hela världens) synder, öde. Dessa två Kyrkor har hitintills styrts av ett maktbenäget, egoistiskt prästerskap under falsk identitet vars lära och tro bygger på idoldyrkan och inte på andlighet och gudsförverkligande genom självförverkligande, vilken Kristus esoteriska (inre) lära, solteologin – gnosticismen har förespråkat.

Gnostikers motto: Det som du vill att människorna skall göra för dig, det skall du också göra för dina medmänniskor. Så som du vill bli behandlad – så skall du också behandla dina medmänniskor.

Andlighet är inte samma sak som “religiösitet“. Andlighet är en högre kvalitativ själsmedvetenhet – en inre (esoterisk) kunskap, vetskap.

Religiösitet är en lägre kvalitativ sinnerelaterat (exoterisk) kunskap, vetskap. Den bygger uteslutande på tro, föreställning, spekulation om verkligheten – en tro, föreställning om en Gudskraft som för närvarande inte är förankrad inom människan själv.

Människan tillber och dyrkar en Gud utanför sig själv.

Kristus sade: “Jag har sagt att ni är Gudar. Ni alla är den Högstes söner”. (Psaltaren 82:6)

Hur kan vi söka eller tillbe gud utanför oss själva – i tempelbyggnader, i synagogor, i moskéer, i pagoder, när gud finns inom oss. Där vi måste söka Gud. Gud är människans “högre jag“, högsta andliga potential, kristusmedvetandet, själsmedvetandet.

Sinnesmedvetandet, intellektet har ingenting med gudomlighet, andlighet att göra.

Intellektet är en projektion av sinneskraften, den materiella kraften “Månenergin“, vilken ur kvalitativ synpunkt inte är samma kraft som “Solenergin“.

Månenergin är en projektion av Solenergin.

På samma sätt är den individuella “Själen”, Själsmedvetandet en projektion av Solens implicita (innersta) kraft, “Skalärvågsenergin“, Neutrala Energin, den Universella Själen, Kristusmedvetandefältet.

Religion är ingenting annat än en intellektuell tolkning, en föreställning om det som rör andlighet, själsmedvetenhet.

Det är enklare att förstå vad “andlighet” betyder om man förstår att en andlig människa varken medvetet eller omedvetet skulle skada eller våldföra sig på naturen eller på sina medmänniskor. För en andlig människa är livet heligt, okränkbart. Man kan inte säga samma sak om en Sinnesinfluerad, Sinnesstyrd religiös människa.

Därför sorteras alla religioner under Sinneskraftens, Luciferkraftens influens, påverkan, vilket sker medvetet eller omedvetet.

Om den Romerskt-katolska kyrkan liksom den Lutheranska kyrkan skulle levt efter Guds, Kristus budskap både i ord och i handling, då skulle det ha rått fred och harmoni på jorden. Då skulle det inte funnits varken kriminalitet, diktatur eller militärmakt på jorden. Då skulle djur och människor vandra vid sidan av varandra utan rädsla eller fruktan att bli dödade eller skadade.

Det samhälle som vi lever och verkar i idag består av rädsla, oro, stress och lidande av olika slag. Denna värld styrs uteslutande av Satan, Djävulen och inte av någon gudomlig kraft “Jesus” eller “Kristus” som människor och kyrkor ständigt åberopar.

Djävulens bästa knep är att övertyga dig om att han inte existerar.

Det Nordiska Pontifikatet (NPA) är det första och enda lärosätet på jorden som genom sin undervisning verkar för en ökad medvetenhet som leder människan till förening med sin själs (andlig) identitet och därmed frigörelse från olika slags bundenhet, lidande och problem av olika slag.

Därför måste den Kristna Kyrkan Reformeras om den vill bli GUDS, KRISTUS sanna budbärare på jorden.

Den undervisning som förmedlas genom både den Katolska och den Lutheranska kyrkan bygger övervägande på ett föråldrat paradigm och på feltolkning av den sanna verkligheten. Denna feltolkning kan inte leda människan in i den Nya Tidsålderns gemenskap, harmoni, vilket är en nödvändighet för den jordiska civilisationen fortbestånd och fortsatta utveckling på jorden.

En Reformering av den Svenska Kyrkan innebär att vårt Nordiska Pontifikat tillför den Svenska kyrkan högre kvalitativ kunskap som rör “andligheten” och etiska-moraliska regler som är grundfundamentet inom ett harmoniskt samhällssystem.

Den Svenska Kyrkan har hitintills vägrat att låta sig reformeras, vilket innebär att den väljer stagnation framför utveckling.

Men folket behöver inte välja samma väg.

Det finns bara ett alternativ om vi vill överleva som individ och som civilisation på jorden. Då är det nödvändigt att ansluta sig till vår Gnostiska Akademi och tar del av dess omfattande undervisnings- och utvecklingsprogram som gör det möjligt att kunna växa i medvetenhet och ingå i den nästkommande civilisationen, den 5:e i ordningen. Annars får vi lämna denna planet och återfödas i en liknande planet vars civilisation och utveckling motsvarar jordens.

I nästa artikel kan du läsa om vad den Gnostiska Kyrkan, den Gnostiska Akademin erbjuder alla sina medlemmar.

// ENAREN (Unifier)

Köp boken på Worlddoctrine!

Den Matriska Verkligheten: Människan är en sinnestyrd intellektuell robot som lever i en programmerad verklighet (Swedish Edition) (Svartvit inlaga)

Av Dr. Sandor A. Markus, Lars Helge Swahn

Lämna ett svar