Breaking News

Gnosticismen som Filosofi och Levnadssätt

Nirvana_gnosticism
Om bilden

Det grekiska ordet ”gnosis” betyder ”vishet” eller ”insikt”. Gnostikerna lärde att människan genom utveckling av medvetandet kan nå fram till en direkt förståelse av de dolda dimensionerna i Skapelsen. Gnostikerna hävdade att de representerade den sanna kristendomen som kom till uttryck i Kristus hemliga lära. De använde sig av olika tekniker som gjorde det möjligt “att kunna uppfatta Guds rike innan man dör” – detta är någonting som dagens människor är rädda för.

En av de främsta gnostikerna var Markus, MARKION (Markus Johannes) och Valentinus, som verkade som lärare i filosofi i Rom mellan åren 135 och 160 e.Kr.

Gnosticismen blev efterhand en farlig konkurrent till den Romerskt-katolska kyrkans etablerade maktapparat.

The-Gnostics

Man insåg att om den enkla människan kan etablera en direkt kontakt med den högsta Gudomen, Kristuskraften, kommer kyrkans och prästerskapets position som förmedlare (mellanhand) mellan Gud och människa att vara hotad, och därmed kom också kyrkans ekonomiska och politiska makt i farozonen.

Kristus sade: Står det inte skrivet i er lag att ni är Gudar. Johannes 10:84

Kristus uttalande är det motsatta till vad den Institutionella Kyrkan har hävdat under ca: 2000 års tid – att människan behöver en mellanhand (en präst) för att kommunicera med Gud.

Gnostikerna blev därför utsatta för svåra förföljelser under det 4:e och 5:e århundradet e.Kr., men gnosticismen överlevde som en esoterisk underström genom medeltiden.

Gnosticismen kom till uttryck hos Katarerna i Sydfrankrike under 1100 – 1300 talet, i vissa klostersamfund, och hos kristna mystiker som Teresa de Àvila, Juan de la Cruz (eller “Johannes av Korset”), Hildegard von Bingen, Magister Eckhard och Jan van Ruusbroec.

I dag ökar intresset mer och mer för den gnostiska kristendomen bland människor sedan det Nordiska Pontifikatets etablering i Sverige. Men den Institutionella Kyrkan vägrar fortfarande att erkänna Kristus esoteriska lära av samma orsak som för ca 2000 år sedan. Kyrkan vill inte frivilligt ge upp sin makt över människan och sina ekonomiska intressen.

Om den Romerskt-katolska kyrkan liksom den Lutheranska (protestanska) kyrkan skulle erkänna Gnostiken som den ursprungliga sanna Kristna läran, då skulle dessa kyrkor bli av med sina ekonomiska vinster som de årligen erhåller från Svenska staten via skattsedeln, och större delen av prästerskapet skulle bli arbetslösa. Men detta prästerskap kan ersättas av AI ”Artificiell Intelligens”, dvs. människoliknande robotar som programmerats för att predika samma innehåll som finns beskrivet i Bibeln (böckernas bok), Gamla och Nya Testamentet. Däremot kan ingen AI ”Artificiell Intelligens” ersätta en sann ”gnostiker” som i sin tanke och handling förkroppsligar GUDSKRAFTEN inom sig.

Behandla andra såsom du själv skulle vilja bli behandlad.

Den enda räddningsplanen som den jordiska människan, civilisationen har för sin överlevnad är att undvika en ”totalitär diktatur”, vilken planeras av negativt influerade globalister och att inte låta sig indoktrineras av tro, föreställning som binder och håller människan kvar i ett föråldrat paradigm (tankestruktur) som hindrar hennes kosmiska (andliga) utveckling.

När prästerskapet själv inte lever efter vad de predikar, hur skall då människan kunna förändra sitt sätt, sitt liv till det bättre?

Av kända skandinaviska mystiker kan vi nämna Niels Bohr, Dag Hammarsköld och Henrik Wergeland.

Den danske atomfysikern Niels Bohr (1885-1962) som på sin vapensköld skrev “Contraria sunt complementa” (motsättningarna är komplementära) har på en direkt förfrågan svarat: “Ordet mystiker kan beteckna en som utan att ge någon konkret lösning dock anar någon slags enhet bakom skenbara motstridande förhållande och begrepp. I den meningen kan jag mycket väl medge att jag är en mystiker.”

Den Svenskfödda Dag Hammarsköld (1905-61), FN:s generalsekreterare från 1953-61, är först och främst känd för sitt fredssträvande arbete. Hans mystiska sida uppenbarar sig klart i hans personliga anteckningar, “Vägmärken”, som utkom i bokform efter hans död.

Flera av den norske diktaren Henrik Wergelands (1808-45) verk är baserade på översinnliga visioner. Hans gnostiskt-kristna, platonska livssyn och världsbild är framställd i “Skapelsen, Människan och Messias”.

Den Gnostiska ”Världsdoktrinen” som jag har sammanfattat genom mina studier och livserfarenhet under ca 45 års tid, är en modern beskrivning av livet och dess olika gestaltningar (uttryck) inom skapelsen.

Om man lägger märke till de upplevelser som människor genom årtusenden har vittnat om och de vetenskapliga undersökningar som har ägt rum i olika slags högskolor världen över i flera decennier, då kan vi konstatera att människan som ett slags medvetande är en odödlig varelse som har sitt ursprung i ett neutralt nollpunktsenergifält.

Genom rörelsens uppkomst blir detta medvetande manifesterat, både individuellt och universellt.

Min uppgift i min nuvarande inkarnation är att i Sverige återupprätta centrumet för Gnostiken – Solteologin som jag i Farao Akhenatons gestalt införde i Egypten under 1300-talet f. Kr. Samma lära undervisade jag i min senare inkarnation i Marcions (Markus Johannes) gestalt i Damaskus i Syrien och senare i Rom i Italien. Paulus upplevelse på vägen till Damaskus bidrog till att han konverterade från Judendomen till Gnosticismen och blev då den första Gnostiker som spred den Gnostiska läran i den då kända världen.

Den Nya Tidsåldern (Gyllene Tidsåldern) i vilken vi inträtt vid vintersolståndet de 21 december 2012, var starten för en förberedelseperiod för en Ny Jord, En Ny Civilisation, En Ny Människa. Jorden kommer inte längre att hysa de negativa varelser som i alla tidsåldrar och århundraden har skövlat, ödelagt miljontals liv på grund av egoism och maktintresse. Genom den ökade vibrationshöjningen som nu sker på vårt solsystem och vår planet, kommer dessa negativa varelser med sina låga energifält (ELF) inte längre att kunna vistas här.

// ENAREN (Unifier)

Köp boken “Den Matriska Verkligheten” på Worlddoctrine!

Den Matriska Verkligheten: Människan är en sinnestyrd intellektuell robot som lever i en programmerad verklighet (Swedish Edition) (Svartvit inlaga)

Av Dr. Sandor A. Markus, Lars Helge Swahn

Köp boken “Världsdoktrinen”!

Världsläran – Världsdoktrinen (Swedish Edition) (Svartvit inlaga)

Av Dr. Sandor A. Markus

Lämna ett svar