Breaking News

Varning för Artificiell Intelligens

ENAREN varnar för okontrollerad utveckling av artificiell intelligens (AI) med politiska motiv och militära tillämpningar innan beslutfattare tillämpar Etiska – Moraliska regler.

Etik handlar om: hur vi tänker.

Moral handlar om: hur vi handlar.

Max Tegmark är en svensk-amerikansk professor i fysik vid MIT, “Massachusetts Institute of Technology” i USA. Han besökte nyligen Sverige och blev intervjuad i social media. Han betraktas i Sverige som en superfysiker och räknas som en av världens mest citerade forskare. Han vill genom forskningen inom AI ”Artificiell Intelligens” sprida liv i universum. Han vill att allmänheten och beslutsfattare skall få upp ögonen för det han kallar den största förändringen i mänsklighetens historia.

ai_brain

I Tidningen ”Ny Teknik” anordnades 15/11-2017 en veckolång debatt om AI, i vilken jag själv deltog. Även om jag tar avstånd från debatter, vilka jag anser som oseriösa, ställde jag upp denna gång och ställde frågor till Max Tegmark om hur han ser på att AI kan ersätta den mest utvecklade människan. Flertalet fysiker, kvantfysiker, kosmologer och astrofysiker tror att de vet så mycket om universum. De har inte förstått att deras fem sensoriska sinnen (syn, hörsel, känsel, smak, lukt) begränsar dem till enbart en 3D verklighet. Ur denna begränsade verklighet spekulerar de om vad som är verkligt eller overkligt.

Jag är övertygad om att AI genom sin 3D begränsning aldrig skulle kunna överträffa min eller en högre utvecklat utomjordiskt väsens (varelses) förmåga och medvetenhet. En sak är att vara intelligent och en helt annan att vara utrustad med ett högre kvalitativt medvetande.

Det finns människor som talar tio språk men som inte kan säga sanningen på ett enda språk.

Vår värld är full av denna typ av individer.

Jag kontaktade Max Tegmark via hans personliga mail, utan någon framgång. Hur skulle han kunna bemöta mina frågor när han anser att han och några till är de mest utvecklade människorna i kosmos och råder över kosmos lagar?

Tidningen ”Ny Teknik” publicerade heller inte resultatet som framkom i debatten om AI.

Den Ryska presidenten Vladimir Putin har varnat för den kapplöpning som idag sker mellan stormakterna när det gäller AI och dess utveckling. Stormakterna tror att den som har vunnit kapplöpningen kommer att behärska och dominera världen.

Detta kommer aldrig att ske på jorden.

AI kan vara en utmärkt redskap inom vissa områden för att ersätta människan. Men syftet bakom AI är helt annat från politikers och beslutsfattares sida än vad de ger sken av eller presenterar för allmänheten.

AI kan bara överta kontrollen över människans hjärna om människan vägrar att utveckla en högre kvalitativ medvetenhet och eftersträva ett etiskt-moraliskt leverne. Det är precis detta som vår Internationella Akademi för Total Mänsklig Kultur (AIC) förespråkar.

Jag vill också poängtera att vid ett eventuellt hot från beslutsfattare inom politik, militär eller underrättelsetjänst att använda AI för militära och destruktiva syften, då kommer detta att direkt bidra till ett ingripande från den Plejadiska Inter-Galaktiska Federationen. Detta kommer att leda till att all energiförsörjning till AI, satelliter, databaser, kärnreaktorer, missiler etc. kommer att stängas av. Det tillåts inte att 3D begränsade, intellektuella människor utan etiskt-moraliskt ansvar och leverne i den nuvarande eran skall kontrollera, ödelägga jorden och utrota dess civilisation av makt och egoistiska intressen.

Att tro sig kunna råda över kosmos lagar, när man inte ens kan lösa sina egna mentala, emotionella och biologiska problem, är att vara arrogant och övermodig.

Kvantmedvetenhet handlar inte om ”vem man är”, utan ”vad man är inom sig”.

Max Tegmark har grundat det s.k. Future of Life Institute (FLI) 2014, som enligt honom skall verka för etik och moral inom AI-forskningen. Han fick snart mäktiga medhjälpare i Stephen Hawking, Nick Boström och Teslaikonen Elon Musk. Konferenser har anordnats och överenskommelser har undertecknats.

Max Tegmarks utgångspunkt för forskningen är bland annat att skapa en välvillig intelligens som arbetar utifrån mänskliga värderingar, att undvika kapprustning och att garantera att välståndet som genereras kommer alla till godo. Hans idé är en utopi. När han själv inte är intresserad av att förändra sin egen tankestruktur och samarbeta med andra som har större insikt och kunskap om det som sker bakom kulisserna om hur framtiden kommer att gestalta sig – hur kan han då bygga någon välvillig ”Artificiell Intelligens” som garanterar välstånd åt alla och ett rättvisare samhälle att leva i? En sak är vad man lovar, något annat vad man gör.

I boken: ”Den Matriska Verkligheten” har vi beskrivit vad som sker bakom kulisserna och hur framtiden kommer att gestalta sig. Framiden skapar vi här och nu, i realtid.

Samtidigt som det i stor skala debatteras om AI (Artificiell Intelligens) där automatisering ersätter människan, nämns inte mycket om detta i den svenska partiledardebatten när jobbfrågan avhandlas. Vi vet att många av jobben som försvinner inte kommer att ersättas av nya.

Vi uppfann bilen innan vi uppfann säkerhetsbältet, och vi uppfann elden innan vi uppfann brandsläckaren. Den här gången står mer på spel om vi inte tänker efter.

Vi måste tänka lite mer långsiktigt!

Vi måste bli medvetna om vilka inspirerande möjligheter vi har om vi skärper oss och inte utplånar oss själva genom slarv. Tittar vi kortsiktigt enl. intellektuellt promotat ekonomiskt tänkande, då måste vi slåss mot varandra och konkurrera, men tittar vi långsiktigt är det uppenbart att alla kan få mer genom att vi förbättrar vår teknik. I ett ännu längre perspektiv finns otroligt mycket rikedom i rymden som vi kan ta del av.

Vi är medvetna om att de flesta yrkena utöver mjukvaruutvecklare och service till stor del kommer att försvinna och inte ersättas av nya. T.o.m. politiker och beslutsfattare kan ersättas med AI, eftersom politiker inte har större medvetenhet än normalindividen.

Vi kan använda tekniken för att skapa en bättre eller sämre framtid än våra förfäder kunde drömma om. En sak är säker! Om vi överlåter ansvaret till samvetslösa, omoraliska politiker, underrättelsetjänster och till den samvetslösa militären, då kommer ca 90 % av jordens befolkning att utrotas på artificiellt sätt. Valet ligger i våra händer!

Max Tegmark påstår att AI är den största förändringen i mänsklighetens historia och än så länge är vi slavar under vad Darwins evolution har gett oss. Vi kan bara lagra hundra terabyte i våra hjärnor och tänka några tankar per sekund. Men Max Tegmark har inte tänkt på att vi inte längre mäter intelligens med IQ, utan hur snabbt vi kan hämta information från vår undermedvetna databank.

Endast då vi besitter en högre kvalitativ medvetenhet kan vi blicka ut mot universum med en större förståelse. Högre etik och moral är här självklara realiteter.

När vi talar om de 4D utomjordiska entiteterna, varelserna i parallellvärlden, vilka har introducerat all jordisk teknologi efter 2:a världskriget som vi förfogar över idag, då menar vi inte att de besitter en högre kvalitativ medvetenhet. Dessa negativa entiteter besitter en 4D medvetenhet och använder sina vunna erfarenheter och insikter för att styra mänskligheten.

Genom dessa utomjordiska entiteters inverkan har den jordiska människan kunnat nå nuvarande teknologiska höjd under ca 60 års tid och detta är mer än vad den jordiska människan har förmått under flera tusen år innan.

Max Tegmark och associerade har ingen aning om vilka krafter som styr och gömmer sig bakom den snabba teknologiska utvecklingen. Han är själv en produkt av deras influens.

Problemet hittills tycker fysikern Max Tegmark är att mänskligheten har fokuserat för mycket på transport av kroppar, när det på sikt kan räcka med att skicka information som bygger upp en civilisation med resurserna som finns på fjärran planeter.

Han menar att de flesta människor tror att det finns liv överallt i universum, men han menar att det inte finns vetenskapligt stöd för detta. Han tycker att det är en vacker tanke att vi kan sprida liv och låta det finnas på andra platser i världsalltet också. Men vad Max Tegmark, Lars Broström, Stephen Hawking och Teslaikonen Elon Musk inte har tänkt på är att den jordiska civilisationen ur utvecklingshänseende och medvetenhetssynpunkt fortfarande befinner sig på källarplanet och inte “ser skogen för alla träd”. Härifrån föreställer sig dagens människa den sanna verkligheten.

Denna artificiella verklighet har skapats av destruktiva utomjordiska varelser från Orion och Draco, vilka använder den jordiska människan som schackpjäser för egna syften. Grundarna av världsalltet och den Kosmiska Federationen tillåter inte att en outvecklad ras som den jordiska civilisationen skall sprida sin destruktivitet utanför Jordatmosfären. Att tro sig att kunna kolonisera Månen, Mars eller någon planet i vårt solsystem eller utanför, är bara en fantasi, önskedröm hos den 3D medvetna intellektuella eliten på jorden.

Illustrationen här nedan bekräftar människans nuvarande medvetenhetsnivå och sättet att uppfatta sin verklighet. Inte förrän vi står på översta planet ur medvetenhetssynpunkt kan vi uppfatta verkligheten som den är och inte som vi har spekulerat, föreställt i vår fantasi.

8_aic_tiovaningshus

Den typ av ”utveckling”, vilken åberopas av flertalet, är jämställd med materiell och teknologisk utveckling i första hand för att utveckla krigsföring. Detta gör att AI i första hand kommer att användas för att indoktrinera, kontrollera och förgifta befolkningen med sikte på att avveckla den. Endast lydiga robotlika människor utan egen vilja skall finnas kvar för att serva den ”rikaste styrande eliten” av befolkningen. ”Utvecklingen” hittills har haft detta syfte och att samma människor med samma tänkande hjärnor helt plötsligt skulle avvika från denna agenda är helt uteslutet enligt kosmos lag.

AI kommer leda till att extra tid frigörs för människan vilket i ännu högre grad kommer att leda till att inneboende ouppklarade ödesbetingade (karmiska) psykiska obalanser kommer att triggas och blomma upp hos individen, familjen, samhället och i världen. De inre problemen kommer att florera eftersom viljan till utveckling saknas hos större delen av befolkningen och hos mer än 99,9% av den jordiska civilisationen.

pleiaderna

ufo_mig29

Tre Plejadiska Rymdskepp (UFO) och fem Ryska MIG 29 (illustration).

Dagens mainstream-människa tror när de lever i ett högteknologiskt samhälle, att deras utvecklingsnivå har höjts. Ingenting kan vara mer felaktigt än detta – den mänskliga etiska-moraliska nivån har inte höjts överhuvudtaget på flera tusen år. Den jordiska människan är en intellektuellt obalanserade robot som använder teknologin för sin egen förslavning, utan att vara medveten om det.

// ENAREN (Unifier)

Köp boken “Den Matriska Verkligheten” på Worlddoctrine!

Den Matriska Verkligheten: Människan är en sinnestyrd intellektuell robot som lever i en programmerad verklighet (Swedish Edition) (Svartvit inlaga)

Av Dr. Sandor A. Markus, Lars Helge Swahn

Lämna ett svar