Breaking News

Guds Ambassadörer

21_aic_urkallan

Sedan begynnelsen har många högt utvecklade utomjordiska varelser som vi har kallat för helgon eller mystiker, besökt vår värld och levt bland oss för att sprida universums lag så att vi skulle kunna följa etikens och moralens väg framför att degenerera till djurstadiet ur tanke- och känslosynpunkt.

Många gånger har vi hört deras predikningar både i ord och i skrift som dessa guds ambassadörer har förmedlat, men vi har aldrig omsatt deras läror i vår dagliga levnad.

Historien visar att den jordiska människan har behandlat dem mycket illa, särskilt i västerlandet. Många har fått plikta med sitt liv på olika sätt för sanningens skull när de kom till oss som fredsmäklare för att visa oss vägen mot gudomlighet. Ändå har dessa fantastiska varelser alltid återvänt till oss på jorden, trots allt lidande vi har förorsakat dem, för att påminna om oss vår plikt mot oss själva och mot skapelsen i sin helhet.

De har påmint om oss att jorden inte är vårt sanna hem, utan endast ett klassrum bland myriader av klassrum där vi vistas tillfälligt för att lära oss, utveckla oss. När vi har lärt vår läxa, går vi vidare till högre klasser på utvecklingsspiralen. Dessa ljusets, visdomens budbärare kommer ständigt med kärlekens budskap från den Högsta Skaparen. Men vi varken ser eller hör dem. Vi är döva och förbländade av det bländverk som den lägre kvalitativa negativa sinneskraften erbjuder oss i utbyte mot vår själ, vår innersta kvalité. Vi vet ingenting om oss själva. Vi irrar runt omkring utan någon som helst orientering.

Nu har vi kommit fram till en skiljeväg, där vi denna gång måste välja riktning.

Antingen väljer vi sinnets, mörkrets, lidandets, stagnationens väg, eller så väljer vi själens, ljusets, frihetens, utvecklingens väg. Valet ligger i våra händer.

Denna gång har den Högste Skaparen skickat en speciell Ambassadör – en ENARE med en speciell uppgift till oss. Uppgiften är att förena alla religioner, filosofier, vetenskap och teknik på en gemensam plattform. En sådan uppgift kräver en högt utvecklad läromästare – vetenskapsman som besitter kunskap som rör både sinnevärlden, fenomenvärlden och den s.k. implicita (invikta) virtuella (dolda, av sinnet inte förnimbara) andliga världen.

Ju djupare vi tränger in i den Esoteriska (inre) läran, mysticismen, desto svårare är det för oss att förstå livets mening. Därför har den Högsta Skaparen denna gång sänt en ambassadör, vetenskapsman som har levt bland oss här på jorden sedan begynnelsen och som har kännedom om hur den virtuella, andliga, implicita (invikta) och den sinnerelaterade, manifesterade, explicita (utvikta) skapelsen fungerar var för sig och tillsammans.

Denna ambassadör vet hur livet gestaltas för oss var och en och varför?

Han är den enda bland budbärarna som förstår skapelsen i sin helhet. Han har sedan länge förberetts för sin sista mission på jorden.

I Johannes Uppenbarelsebok, 19:e kapitlet, Lovsång till Gud, MANNEN PÅ DEN VITA HÄSTEN, skriven av Elisabeth Ståhlgren, utgiven av Reformförlaget i Stockholm, Sverige, 1968, kan man läsa följande:

MANNEN PÅ DEN VITA HÄSTEN, han som kommer som segrare, är mannen från NORDEN, som siare länge har talat om skall komma för att inleda den nya tiden för jordens folk. Han är ett väsen tillhörande högre världar, men med erfarenhet från lägre rikens kamp och strid, i vilka han själv aktivt deltar. Hans mantel är doppad i fiendens blod, och fienden är Lucifer som har tagit sin boning i Vilddjurets kropp.

Vilddjuret representerar despotiska regeringar, vår världs enväldiga statsmakter med självhävdelsebehov, krigsmakten med erövrardrift och makthunger, och den despotiska finansvärlden, kapitalismen.

Ju djupare man tränger in i mystiska filosofier, desto mer förvirrad blir man om man inte har blivit initierad (invigd) av en högt utvecklad sann läromästare. Den sanna läromästaren är unik bland själar. Den talar om en värld som är större och betydligt vackrare än den värld som den jordiska människan känner till eller kan uppfatta med sina sensoriska sinnen syn, hörsel, känsel, lukt och smak.

Läromästarens ord är fullt av mysterier och underverk, men mästaren talar om en verklighet som är bortom sinnets och mayas (illusionens) föreställningsvärld.

De stora mästarnas uppmaning är alltid densamma, dvs. att vara i kontakt med det inre Ljudet och Ljuset inom sig.

Ljudet är Essensen och Ljuset är Substansen. Endast de som lyssnar på ljudet och ser ljuset inom sig kan ta sig tillbaka till Urkällan, 1:a Källan, varifrån vi en gång har utgått.

Den sanna läromästaren dömer inte någon på grund av sina mänskliga brister, utan den frälser oss, frigör oss från vår fångenskap i en värld av illusion (föreställning) som vi har skapat själv, hamnat i genom okunskap, omedvetenhet och sökandet efter sanningen.

Låt oss se vem dessa fantastiska mystiker är & låt oss lära av dem sanningen om vårt ursprung. Med deras nåd låt oss återvända till vår källa, tillbaka till vårt ursprung.

//Enaren (Unifier)

Bli Medlem!

Lämna ett svar